Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ТРАНСПЛАНТОЛОГА
02.04.2016, 20:34


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

____________________________
(назва медичного закладу)

____________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ТРАНСПЛАНТОЛОГА

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(керівник медичного закладу або посадова особа,
____________________________________
уповноважена затверджувати
____________________________________
посадову інструкцію)

   ___________ _________________________
         (підпис)                  (прізвище, ініціали)

   "___" ____________ ____ р.

1. Загальні положення

1.1. Лікар-трансплантолог належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-трансплантолога та звільнення з неї здійснюється наказом _______________ за поданням _________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-трансплантолог підпорядковується безпосередньо _______________________________.

1.4. Указівки лікаря-трансплантолога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

2. Завдання та обов'язки

Лікар-трансплантолог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної допомоги та служби трансплантології.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим хірургічного профілю, в тому числі швидку й невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Визначає необхідність проведення спеціальних методів дослідження та організовує їх виконання.

2.6. Направляє на госпіталізацію, організовує її відповідно до стану хворого.

2.7. Обґрунтовує схему, план, тактику ведення хворого, показання та протипоказання до виконання операції.

2.8. Розробляє план підготовки хворого до операції, здійснює підготовку всіх функціональних систем організму.

2.9. Визначає групу крові, проводить пробу на сумісність та здійснює внутрішньовенне або внутрішньоартеріальне переливання крові.

2.10. Визначає найдоцільнішу тактику виконання операції, обґрунтовує методику знеболювання.

2.11. Володіє технікою виконання операцій з клінічної трансплантації життєво важливих органів.

2.12. Розробляє схеми післяопераційного ведення хворого та профілактики післяопераційних ускладнень.

2.13. Працює в тісному контакті із суміжними спеціалістами, службами й організаціями.

2.14. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.15. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.16. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.17. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.18. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.19. ______________________________________________________________________________.

3. Права

Лікар-трансплантолог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

4. Відповідальність

Лікар-трансплантолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

5. Лікар-трансплантолог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Основи права в медицині.

5.3. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-трансплантолога.

5.4. Організацію хірургічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

5.5. Показники роботи лікувально-профілактичних установ, хірургічних стаціонарів.

5.6. Організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю.

5.7. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.8. Соціально-правові аспекти трансплантації органів.

5.9. Топографічну анатомію ділянок тіла.

5.10. Вікові особливості.

5.11. Основи норми й патології фізіології органів і систем організму, гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги.

5.12. Загальні питання вчення про реактивність організму, класифікацію видів реактивності.

5.13. Досягнення в галузі створення штучних органів.

5.14. Економічні питання в трансплантологи.

5.15. Методику мультіорганного забору органів для трансплантації та їх консервацію.

5.16. Види трансплантації.

5.17. Методи діагностики кризів відторгнення й ускладнення імунодепресивної терапії, контроль, профілактику, лікування.

5.18. Загальні, функціональні, інструментальні та інші спеціальні методи обстеження хірургічного хворого.

5.19. Методи знеболювання в хірургії.

5.20. Питання інтенсивної терапії.

5.21. Організацію диспансеризації.

5.22. Обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії, хірургічний інструментарій, правила безпеки під час роботи з апаратурою.

5.23. Правила асептики й антисептики.

5.24. Основи фармакотерапії, методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, лікувального харчування при хірургічних захворюваннях.

5.25. Оформлення медичної документації.

5.26. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.27. ______________________________________________________________________________.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

- Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансплантології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

- Лікар-трансплантолог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансплантології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

- Лікар-трансплантолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансплантології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

- Лікар-трансплантолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Трансплантології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1755 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar