Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Посадова інструкція секретаря сільської ради та виконавчого комітету
06.12.2015, 20:03


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

Затверджено   

                                                                 ______________________

розпорядженням  №

від  ____________  року.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

секретаря  сільської    ради  та   виконавчого   комітету

 

1.Загальні положення

         1.1. Секретар сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

         1.2. Секретар сільської ради обирається сільською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

         1.3. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.

         1.4. Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

         1.5. Повноваження секретаря сільської ради  можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

         1.6. Секретар сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної ради та районної державної адміністрації, які прийняті у межах їх повноважень.

 

2.Повноваження та функціональні  обов`язки секретаря сільської ради

         2.1. Скликає сесії сільської ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

         2.2. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         2.3. Зійснює повноваження сільського голови у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», під час  перебування  у  відпустках,  тимчасової  непрацездатності, курсах  підвищення  кваліфікації.

         2.4. Організовує підготовку сесії та засідань виконкому сільської ради, питання що вносяться на їх розгляд;

         2.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує  контроль за їх виконанням;

         2.6. Сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень;

         2.7. Організує за  дорученням  ради відповідно  до законодавства здійснення  заходів, пов’язаних з  підготовкою і  проведенням  референдумів та  виборів  до  органів державної  влади і  місцевого  самоврядування;

         2.8. Забезпечує зберігання в  сільській  ради  офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням сільської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку ;

         2.9. Планує роботу ради та виконкому;

         2.10. Складає та засвідчує нотаріальні  дії;

         2.11. Реєструє акти цивільного стану, отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

         2.12. Складає протоколи про адміністративне правопорушення у разі порушення батьками терміну реєстрації народження дитини, передбаченого ст. 144 Сімейного кодексу України

         2.13. Веде погосподарський облік господарств села;

         2.14. Веде особові справи працівників сільської ради, медамбулаторії, сільської пожежної команди та  працівників  культури. ;

         2.15. Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації;

2.16. Складає статистичні звіти для управління статистики по обліку населення, худоби, техніки;

         2.17. Складає звіти для державної адміністрації про виконання делегованих повноважень;

         2.18. Складає звіти для районної ради та державної адміністрації по зверненнях громадян;

         2.19. Складає номенклатуру справ сільської ради та виконавчого комітету;

         2.20. Готує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету та розпорядження сільського голови з усіх питань, які входять до компетенції сільської ради  та їх органів, оформляє  протоколи  сесії та  виконавчого  комітету.

         2.21. Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

        

3. Права секретаря   сільської ради

         Секретар сільської ради має право;

         3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

         3.2. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіту та стажу роботи;

         3.3. На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці;

         3.4. На соціальний і правовий захист;

         3.5. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

         3.6. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на  його   думку, звинувачень або підозри  щодо нього.;

         3.7. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

4. Секретар  повинен знати:

Секретар сільської ради повинен знати:

         4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади;

         4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

         4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які існують у його територіальних громадах;

         4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

         4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

         4.6. Загальні теоретичні і правові засади здійснення управління селом.

         4.7. Розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

         4.8. Форми і методи роботи органів територіального самоврядування;

         4.9. Проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

         4.10. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

         4.11. Основи організаційно-правової роботи;

         4.12.Порядок вчинення нотаріальних дій;

         4.13.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської  ради  та    виконавчого  комітету;

         4.14. Правила проведення реєстрації актів громадського стану;

         4.15. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

         4.16. Правила внутрішнього розпорядку роботи;

         4.17. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

5. Кваліфікаційні  вимоги

5.1.  Повна, базова вища, середньо-спеціальна освіта  без вимог до  стажу  роботи.

 

6. Відповідальність секретаря сільської ради

 

         6.1. Секретар сільської ради несе відповідальність за  не виконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

Секретар  сільської ради


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 4435 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar