Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір купівлі-продажу цінних паперів (договор купли-продажи ценных бумаг)
[ Скачать с сервера (59.5 Kb) ] 25.11.2016, 12:05


Зразок бланку (приклад шаблону) Договору купівлі-продажу цінних паперів. Додаток 4 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

Образец бланка (пример шаблона) договора купли-продажи ценных бумаг. Приложение 4 к Положению о порядке продажи пакетов акций акционерных обществ на открытых денежных региональных аукционах:

Додаток 4
до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

 

Зразок

 

Договір
купівлі-продажу цінних паперів

від "___" ____________ 20__ року

N ____________

 

м. ____________
Час ___:___

Державний орган приватизації __________________________________________________________,
                                                                                                                              (найменування)
що іменується в подальшому Продавець, в особі
_____________________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________, з одного боку,
і ____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; повне найменування - для юридичної особи)
що іменується в подальшому Покупець, інтереси якого представляє його уповноважена особа (заповнюється за наявності)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________,
з іншого боку (далі - Сторони), відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), уклали цей Договір про таке:

 

Предмет Договору

1. Продавець передає, а Покупець сплачує та приймає:
акції _________________________________________________________________________________
                                     (вид акцій, найменування акціонерного товариства, код платника податків згідно з ЄДРПОУ)
у кількості _____________________________________________________ за ціною:
                                                             (загальна кількість придбаних акцій)

 

N позиції
бюлетеня

Ціна за одиницю,
грн.

Кількість акцій,
штук

Загальна вартість придбаних акцій,
грн.

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2. Сума Договору становить ____________________________________________________________
                                                                                                                (сума цифрами та літерами)

 

Порядок розрахунків

3. Покупець протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу зобов'язаний сплатити _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                     (сума цифрами та літерами)
за придбаний пакет акцій
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Покупець не може використовувати як джерело оплати придбаного пакета акцій та виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором гроші, що будуть отримані внаслідок діяльності акціонерного товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо), акції якого є об'єктом цього Договору.

 

Перехід права власності

5. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

6. Право власності на предмет цього Договору переходить до Покупця після сплати в повному обсязі придбаного пакета акцій.

7. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

8. У разі необхідності отримання погодження органів Антимонопольного комітету України на придбання акцій згідно із законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження оформлюється Продавцем протягом 10 робочих днів після підтвердження Покупцем надання такого погодження.

 

Зобов'язання Сторін

9. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов'язків.

10. Сторона, яка порушила зобов'язання, передбачені цим Договором, повинна усунути ці порушення.

 

Покупець

11. Покупець зобов'язаний у строк, установлений пунктом 3 цього Договору, повністю сплатити вартість придбаного на аукціоні пакета акцій.

12. Покупець, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім'я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу подає Продавцю комплект документів згідно з пунктами 6.2, 6.3 розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах.

13. Протягом 30 робочих днів після нотаріального посвідчення цього Договору купівлі-продажу Покупець зобов'язаний підтвердити Продавцю одержання погодження органу Антимонопольного комітету України на придбання цих акцій (якщо надання такого погодження є обов'язковим).

14. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю на його запити необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору.

 

Продавець

15. Продавець контролює виконання Покупцем умов цього Договору.

16. Продавець гарантує, що на момент укладання Договору купівлі-продажу акціонерне товариство не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває, судових справ щодо нього немає.

 

Відповідальність Покупця

17. У разі несплати вартості акцій, зазначеної в пунктах 1 - 3 цього Договору, протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення цього Договору Покупець сплачує на користь
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування державного органу приватизації)
неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об'єкта, що становить
___________________________________________________________. У разі несплати коштів згідно
                                                (сума цифрами та літерами)
з цим Договором разом з неустойкою протягом наступних 30 днів Договір підлягає розірванню, гарантійний внесок Покупцю не повертається.

 

Зміни умов Договору та його розірвання

18. Зміни умов цього Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

19. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі з дотриманням вимог пункту 5 цього Договору.

20. Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу Покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов'язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), Договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

21. У разі невиконання умов цього Договору він може бути розірваний за згодою Сторін.

22. У разі відсутності згоди однієї зі Сторін цей Договір може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду.

 

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

24. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин.

 

Вирішення спорів

25. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір вирішується в суді.

 

Прикінцеві положення

26. Витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладаються на Покупця.

27. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та нотаріуса, який посвідчив цей Договір.

 

Місцезнаходження (місце проживання) та банківські реквізити Сторін

Продавець

 

Покупець

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

 

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1107 | Загрузок: 67
Всего комментариев: 0
avatar