Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу. Додаток 2 до Інструкції
04.02.2016, 11:15


Додаток 2
до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
(пункт 7 розділу I)

Зразок бланку (форма шаблону) договору:

 

 

ДОГОВІР
про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу

_________________
(місто)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування вищого навчального закладу чи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                вищого військового навчального закладу)
(далі - Виконавець) в особі ректора (керівника) ____________________________________________,
                                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
який діє на підставі Статуту вищого навчального закладу, з одного боку, та
________________________________________________________ (далі - Замовник) в особі ректора
                         (повне найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________, який діє на підставі Статуту вищого
                                                     (прізвище та ініціали)
навчального закладу, з іншого боку, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

Предметом договору є освітня діяльність, яку здійснює Виконавець, щодо військової підготовки здобувачів вищої освіти Замовника за програмою підготовки офіцерів запасу в обсязі ___ осіб.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Виконавець має право в односторонньому порядку відраховувати здобувачів вищої освіти Замовника з числа тих, хто проходить військову підготовку у військовому навчальному підрозділі Виконавця, за невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, запланованих у семестрі), за власним бажанням, за ухилення без поважної причини від навчального збору, у разі відрахування з вищого навчального закладу, за порушення дисципліни (невиконання правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу Закладу) та/або громадського порядку, порушення умов контракту, за станом здоров'я (непридатність або обмежена придатність до військової служби - за висновками військово-лікарської комісії), порушення правил військового обліку, в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. Брати участь спільно з фахівцями Виконавця у проведенні професійного психологічного відбору з числа тих здобувачів вищої освіти Замовника, хто бажає пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, з урахуванням їх моральних та ділових якостей.

2.2.2. Отримувати відповідну інформацію про хід проходження здобувачами вищої освіти військової підготовки у військовому навчальному підрозділі Виконавця.

2.3. Виконавець зобов'язується:

2.3.1. За бажанням здобувача вищої освіти Замовника та за результатами професійного психологічного відбору і стану здоров'я забезпечити його навчання у своєму військовому навчальному підрозділі за програмою підготовки офіцерів запасу протягом ________ навчальних років.

2.3.2. Проводити підготовку здобувача вищої освіти Замовника згідно з затвердженою програмою підготовки офіцерів запасу за встановленою військово-обліковою спеціальністю.

2.3.3. Надавати здобувачу вищої освіти Замовника право користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Виконавця, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.

2.3.4. Інформувати Замовника про порушення здобувачами вищої освіти правил внутрішнього розпорядку, невиконання програм та про інші умови, які можуть стати підставою для їх відрахування.

2.3.5. Після закінчення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здобувачем вищої освіти і здобуття ступеня вищої освіти не нижче бакалавра організовувати проведення його атестації на присвоєння військового звання "молодший лейтенант запасу".

2.3.6. Виконувати умови цього договору.

2.4. Замовник зобов'язується:

2.4.1. За бажанням здобувача вищої освіти Замовника та за підсумками професійного психологічного відбору тих, хто бажає пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, який організовується спільно з фахівцями Виконавця, надавати час та можливість для проходження у військовому навчальному підрозділі Виконавця військової підготовки за встановленою програмою підготовки офіцерів запасу протягом ________ навчальних років.

2.4.2. У розкладі занять передбачати виділення одного навчального дня на тиждень для проходження здобувачем вищої освіти Замовника військової підготовки у військовому навчальному підрозділі Виконавця.

2.4.3. Інформувати Виконавця про відрахування здобувача вищої освіти з навчального закладу через певні причини.

2.4.4. Виконувати умови цього договору.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір складається у двох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

3.2. Про продовження або розірвання договору одна зі сторін повідомляє іншу не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору.

3.3. Договір діє до ____________ 20__ року, при цьому дія договору для окремих здобувачів вищої освіти може бути продовжена на 1 рік за умови отримання відповідного дозволу на перенесення з поважних причин строку проведення навчального збору на наступний рік.

3.4. Дія договору може бути достроково припинена за згодою обох сторін тільки після закінчення навчального року.

4. Інші умови

4.1. Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов договору не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Зміни та доповнення до договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони письмово погоджені обома сторонами.

4.3. Спірні питання, що виникають між сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо таке сталося внаслідок обставин нездоланної сили (форс-мажор), що виникли під час дії цього договору.

5. Реквізити сторін

Виконавець ____________________________

Поштова адреса: ________________________
_______________________________________

Реєстраційний рахунок

АКБ ___________________________________

МФО __________________________________

ЗКПО __________________________________

Ректор Виконавця
_______________________________________
                         (підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Замовник ______________________________

Поштова адреса: ________________________
_______________________________________

Реєстраційний рахунок

АКБ ___________________________________

МФО __________________________________

ЗКПО __________________________________

Ректор Замовника
_______________________________________
                        (підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначений зразок має рекомендаційний характер.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 735 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar