Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про приєднання до електричних мереж (типова форма) (Договор о присоединении к электрическим сетям (типовая форма))
[ Скачать с сервера (47.0 Kb) ] 13.05.2017, 11:00


Зразок бланку (приклад шаблону) Договору про приєднання до електричних мереж (типова форма)

Образец бланка (пример шаблона) Договора о присоединении к электрическим сетям (типовая форма):

Додаток 1

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

ДОГОВІР

про приєднання до електричних мереж

(типова форма)

№ ______________

________________________ ___________________

(місце укладення) (дата)

________________________________________________________________ ,

(найменування електропередавальної організації)

в особі _______________________________________________________, що діє

(посада, прізвище та ініціали)

на підставі __________________________________ (далі – Виконавець послуг),

(назва установчого документа)

з однієї сторони, та ___________________________________________________

(найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

(далі – Замовник), в особі _______________________________________, що діє

(посада, прізвище та ініціали)

на підставі __________________________________________________________,

(довіреність або установчі документи)

з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила).

 

1. Загальні положення

 

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або іншого власника мереж приєднується: __________________________________,

(опис об'єкта Замовника)

місце розташування об'єкта Замовника:_______________________________ ____________________________________________________________________.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: _________________________________________________________________.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на: ___________________________________________________.

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: стандартне/нестандартне.

(непотрібне викреслити)

1.5. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання ______кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання __________.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити _____________ кВ, ____________ клас.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

 

3. Права та обов'язки Сторін

 

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

оплати Замовником вартості приєднання;

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;

надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;

узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ № _______, які є додатком до цього Договору, проектну документацію та погодити її з Виконавцем послуг (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.3. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на зовнішнє електропостачання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.4. На дату ____________ ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

 

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

 

4.1. На дату укладення цього Договору плата за стандартне приєднання становить ___________ грн.

Для приєднання, яке не є стандартним, плата за приєднання остаточно узгоджується після погодження електропередавальною організацією проектної документації. Уточнене значення оформляється додатковою угодою до цього Договору, у тому числі вартість проектної документації на зовнішнє електрозабезпечення при приєднанні, яке не є стандартним, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приєднання.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

 

5. Відповідальність Сторін

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. У разі приєднання, яке не є стандартним, Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі __ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі __ відсотків від вказаної вартості.

За порушення умов зобов'язання щодо якості (повноти та комплектності) надання послуги з приєднання стягується штраф у розмірі __ відсотків від вартості приєднання.

5.5. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

 

6. Порядок вирішення спорів

 

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

7. Строк дії Договору

 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в строки, зазначені в заяві.

 

8. Інші умови Договору

 

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. _____________________.

2. _____________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

 

9. Місцезнаходження Сторін

 

Виконавець послуг:

 

Замовник:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Тел.: __________________

 

Тел.: __________________

 

М. П.

______________________________

(підпис, П. І. Б.)

 

 

М. П.

_____________________________

(підпис, П.І.Б.)

_____________________20___ року

 

_____________________20__ року

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 1209 | Загрузок: 77
Всего комментариев: 0
avatar