Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки)
02.03.2016, 22:28


Зразок бланка (форма шаблону) договору: 

ДОГОВІР N __
про проведення аудиту (аудиторської перевірки)

м. ______________

"___" __________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________,
<точне та повне найменування суб'єкта аудиторської діяльності у відповідності до статутних/реєстраційних документів>

включене(на) до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від __.__._____, N ___________,

надалі - "Виконавець", в особі ______________________ ______________________, що діє на підставі
            <назва посади керівника/партнера згідно Статуту> <П. І. Б. повністю>

______________________ та має чинний сертифікат аудитора N _____ від __.__.____, з одного боку,
<Статуту або довіреності із зазначенням дати>

та

_____________________________________________________________________________________,
<точне та повне найменування клієнта з обов'язкового аудиту у відповідності до статутних/реєстраційних документів>

надалі - "Замовник", в особі _________________________________ ______________________, що діє
                     (назва посади керівника / управлінського персоналу згідно Статуту) (П. І. Б. повністю)

на підставі __________________________________ та рішення ________________________________
                         <Статуту або довіреності із зазначенням дати>                   <найменування органу клієнта з обов'язкового                                                                                                                                                              аудиту, див. п. 48 ПНПА 1>

N ________ від __.__.______, з іншого боку,

які надалі спільно іменуються Сторони, а кожна окремо як Сторона,

маючи на меті виникнення взаємних прав та зобов'язань,

керуючись, зокрема, Законом України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 N 140-V, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2010, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.03.2011 N 229/7 (надалі - МСА), а також ______________________________________________________________________________________,
<навести, за необхідності, найменування, номер та дату закону України, яким встановлено обов'язкове проведення аудиту фінансової звітності Замовника, якщо такий закон не є Законом України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 N 140-V>

беручи до уваги можливість та готовність з боку Виконавця забезпечити незалежність та дотримання фундаментальних етичних принципів під час прийняття та виконання завдання з аудиту фінансової звітності Замовника,

уклали цей договір про проведення аудиту (надалі - "Договір") про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Замовника призначає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання здійснити за плату аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Замовника за _________ звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на __.__.____, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до [Міжнародних стандартів фінансової звітності або навести найменування/опис іншої концептуальної основи достовірного подання] <або, у випадку концептуальної основи дотримання вимог, - складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до [найменування/опис концептуальної основи дотримання вимог], надалі - завдання з аудиту.

 

 

2. УМОВИ (ОПИС) ЗАВДАННЯ З АУДИТУ

2.1. Аудит фінансової звітності проводиться у відповідності до МСА, вимоги яких є обов'язковими для Виконавця та Замовника.

2.2. МСА вимагають, щоб аудиторська перевірка була спланована та проведена з метою одержання достатньої впевпеності в тому, що фінансова звітність Замовника не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Замовником фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника. Аудит буде включати також оцінку відповідності використаної Замовником облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

2.3. Аудиторський звіт, що буде надано Замовнику за результатами аудиту, буде складено (схема, форма, термінологія) відповідно до вимог МСА та вимог _____________________________________________________________________________________.
<навести, за необхідності, найменування, номер та дату нормативного документа України, який додатково до МСА визначає вимоги до аудиторського звіту>

Сторони погодили, що аудиторська перевірка має забезпечити достатній рівень <або обмежений рівень> впевненості з питань, наведених у _________________________________________________.
<навести, за необхідності, найменування, номер та дату нормативного документа України, який додатково до МСА визначає вимоги до аудиторського звіту>.

Можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту.

2.4. В аудиторському звіті, що буде надано Замовнику за результатами аудиторської перевірки, буде зазначено, чи забезпечують аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності, зазначеної у пп. 1.1 Договору.

2.5. Зазначена у пп. 1.1 Договору застосовна концептуальна основа фінансової звітності, прийнята управлінським персоналом при складанні фінансової звітності, а саме - ______________________________________________________________________________________
                                       <навести найменування/опис концептуальної основи фінансової звітності>

є концептуальною основою загального призначення <або концептуальною основою спеціального призначення> та, водночас, концептуальною основою достовірного подання <або концептуальною основою дотримання вимог>.

2.6. Сторони визнають та погоджуються з тим, що внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності (i), характеру аудиторських процедур (ii), потреби, щоб аудит проводився у межах обгрунтованого періоду часу та за обгрунтованою вартістю (iii), а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

2.7. Відповідальністю аудитора за Договором є висловлення думки щодо зазначеної у пп. 1.1 Договору фінансової звітності Замовника на основі результатів аудиту. Питання складності, часу або передбачуваних витрат саме по собі не є обґрунтованою підставою для того, щоб аудитор не виконав аудиторську процедуру, для якої немає альтернативи, або задовольнився менш ніж переконливими доказами.

2.8. Підписанням Договору Замовник підтверджує визнання та розуміння своїм управлінським персоналом прийняття останнім на себе відповідальності:

2.8.1) за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включаючи її достовірне подання <або без фрази "включаючи її достовірне подання", якщо концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа дотримання вимог>;

2.8.2) за такий внутрішній контроль, який, за визначенням управлінського персоналу, необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки;

2.8.3) за забезпечення аудитора:

а) доступом до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документи тощо;

б) додатковою інформацією, про яку аудитор може зробити запит управлінському персоналу з метою аудиту (в тому числі, але не виключно письмові запевнення управлінського персоналу згідно МСА 580 "Письмові запевнення" та письмові підтвердження управлінського персоналу згідно МСА 500 "Аудиторські докази");

в) необмеженим доступом до працівників Замовника, від яких, за визначенням аудитора, необхідно отримати аудиторські докази.

 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Якісно та вчасно провести аудиторську перевірку у відповідності до умов Договору.

3.1.2. Своєчасно повідомляти управлінський персонал Замовника та, за потреби, тих кого наділено найвищими повноваженнями, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Замовника, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту, передбачену МСА, зокрема, шляхом надсилання листів та надання письмових звітів згідно з МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями", МСА 265 "Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу", МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту".

3.1.3. Зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці Замовника, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.1.4. Виконувати інші зобов'язання та нести відповідальність, передбачені Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Самостійно визначати форми і методи проведення аудиту у відповідності до МСА, чинного законодавства України, умов Договору.

3.2.2. Мати вільний та необмежений доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, облікових даних та записів, комп'ютерних баз даних, будь-якої іншої інформації та отримувати необхідну інформацію та документи (копії документів), які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у Замовника, так і у третіх осіб, а також вільний доступ до працівників Замовника. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена Замовником у спосіб, який визначається Виконавцем.

3.2.3. Перевіряти та бути присутнім при перевірках наявності майна, грошей, цінностей, вимагати від Замовника проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється аудиторська перевірка, отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від управлінського персоналу, будь-яких категорій працівників Замовника, та, за потреби тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

3.2.4. Залучати на договірних засадах до участі в аудиторській перевірці інших аудиторів, експертів різного профілю, а також залучати до співпраці внутрішніх аудиторів (в разі їх наявності), працівників бухгалтерії та інших працівників Замовника у формах, обсягах та у спосіб, що визначаються на розсуд Виконавця.

3.2.5. В порядку, встановленому МСА, звертатися з запитами до зовнішніх юридичних консультантів (радників) Замовника та попереднього аудитора Замовника стосовно окремих питань аудиторської перевірки.

3.2.6. В порядку, визначеному у пп. 8.5 Договору, в односторонньому порядку відмовитися від Договору в цілому.

3.2.7. Вимагати від Замовника, його працівників, управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями, належного виконання зобов'язань за Договором.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Нести відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності, іншої фінансової інформації та документів, що надаються Виконавцю для проведення аудиторської перевірки.

3.3.2. У строки погоджені Сторонами, у межах терміну перевірки, відповідно до запитів Виконавця, надати останньому засновницькі документи, фінансову, податкову та внутрішньогосподарську (управлінську) звітність, фінансові плани, кошториси, первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри, комп'ютерні бази даних, договори, а також інші документи та будь-яку повну і достовірну інформацію (включно із тією, що становить комерційну таємницю Замовника), необхідну Виконавцю для проведення аудиторської перевірки в повному обсязі і в термін, встановлений Договором.

3.3.3. Надати Виконавцю, у межах терміну перевірки, можливість перевіряти наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, будь-яких інших активів (незалежно від місць їх фактичного знаходження) і зобов'язань, в тому числі шляхом проведення вибіркових інвентаризацій.

3.3.4. Відповідно до запитів Виконавця надавати останньому в усній чи письмовій формі (на розсуд Виконавця) пояснення, відповіді, що стосуються предмету аудиторської перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази").

3.3.5. Сприяти та допомагати Виконавцю у надсиланні письмових запитів до дебіторів і кредиторів Замовника та у отримуванні від них зовнішніх підтверджень з метою перевірки достовірності інформації про взаєморозрахунки Замовника з його контрагентами.

3.3.6. Забезпечити Виконавцю необхідні нормальні умови для роботи на весь час проведення аудиторської перевірки, не здійснювати тиск на співробітників Виконавця під час проведення перевірки, не висувати вимог щодо характеру та обсягу аудиторських процедур, форми, змісту, термінології аудиторського звіту.

3.3.7. Своєчасно та належним чином реагувати на виявлені під час аудиторської перевірки недоліки та помилки у веденні бухгалтерського обліку, недоліки внутрішнього контролю, недоліки та помилки при складанні фінансової звітності шляхом внесення змін у фінансові звіти в строк до початку завершального етапу аудиту згідно Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1).

3.3.8. Прийняти результати аудиторської перевірки шляхом вчасного підписання Акта приймання-передачі результатів аудиту та провести повний розрахунок (платежі) з Виконавцем відповідно до умов Договору.

3.3.9. Виконувати інші зобов'язання та нести відповідальність, передбачені Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати від Виконавця інформацію, листи, письмові звіти та аудиторський звіт, в порядку та на умовах, передбачених Договором.

3.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання зобов'язань за Договором.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ (РОЗМІР І УМОВИ ОПЛАТИ)

4.1. Розмір винагороди за проведення аудиту визначається з врахуванням часу, який необхідний для якісного виконання аудиту, належного рівня навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеню відповідальності аудитора. Час, необхідний для виконання аудиту, визначається через трудомісткість (в людино-годинах), а інші складові (рівень навичок, знань, професійної кваліфікації) - через вартість 1 (однієї) людино-години роботи відповідної категорії персоналу Виконавця. Розмір винагороди за аудиторську перевірку, що проводиться згідно п. 1.1 Договору, буде визначатися як сума добутків трудомісткості аудиторської перевірки в розрізі категорій персоналу Виконавця та вартості однієї людино-години роботи відповідної категорії персоналу Виконавця, що становить:

________________________________ ________________ - _____ (_____________) гривень, без ПДВ;
<найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин> <вартість однієї людино-години>

________________________________ ________________ - _____ (_____________) гривень, без ПДВ;
<найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин> <вартість однієї людино-години>

________________________________ ________________ - _____ (_____________) гривень, без ПДВ;
<найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин> <вартість однієї людино-години>

4.2. Розмір винагороди за Договором, обрахований у відповідності до основи для встановлення винагороди, представленої у п. 4.1 Договору, становить на дату набуття ним чинності ______ (________________) гривень, без ПДВ. <за необхідності, крім того, ПДВ за ставкою 20 %, - ______ (________________) гривень, ціна Договору з урахуванням ПДВ - ______ (__________________) гривень.>

4.3. Зазначений у п. 4.2 Договору розмір винагороди <за необхідності, ціна Договору з урахуванням ПДВ> підлягає уточненню (збільшенню) шляхом прийняття (підписання) Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору за письмовим мотивованим поданням Виконавця після складання та документування ним загальної стратегії аудиту.

4.4. Додатково до обрахованого у відповідності до п 4.2 та п. 4.3 Договору розміру винагороди (ціни Договору), договірна ціна завдання з аудиту підлягає збільшенню на суму відшкодування документально підтвердженої вартості відряджень персоналу Виконавця у зв'язку із виконанням завдання з аудиту за Договором, компенсації вартості роботи експертів, рішення щодо залучення яких прийняв Виконавець <за необхідності, перелік статей для відшкодування/компенсації може бути розширений>.

4.5. Оплата за Договором здійснюється Замовником на поточний банківський рахунок Виконавця у вигляді щомісячних платежів у розмірі, вказаному у відповідному рахунку-фактурі, але не менше ________ (___________________________________) гривень, без ПДВ <за необхідності, крім того, ПДВ за ставкою 20 %, - ______ (________________) гривень, всього з урахуванням ПДВ - не менше ______ (__________________) гривень> та не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати надіслання (надання) Замовникові рахунку-фактури.

4.6. Остаточний розрахунок за Договором буде здійснюватися Сторонами на підставі Акта приймання-передачі результатів аудиту, в якому буде вказана фактична трудомісткість аудиторської перевірки та загальна вартість (з урахуванням положень п. 4.3 та 4.4 Договору), що підлягатиме сплаті Замовником з урахуванням раніше отриманих Виконавцем під час виконання аудиторської перевірки платежів (п. 4.5 Договору).

4.7. Замовник зобов'язаний здійснити остаточний розрахунок (платіж) Виконавцю впродовж 5 (п'яти) календарних днів від дати підписання Акта приймання-передачі результатів аудиту або у термін, який визначається у відповідності до п. 5.12 Договору.

4.8. У випадку дострокового припинення Договору внаслідок односторонньої відмови Виконавця (пп. 3.2.6 Договору) розмір винагороди Виконавця за Договором визначатиметься виходячи з часу, фактично відпрацьованому персоналом Виконавця до моменту припинення Договору. У випадку перевищення суми здійснених платежів над сумою фактично обрахованої винагороди, Виконавець зобов'язаний повернути цю різницю на поточний банківський рахунок Замовника впродовж 5 (п'яти) календарних днів з дати припинення Договору.

 

 

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З АУДИТУ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ

5.1. Термін аудиторської перевірки за Договором - __.__._____.

Термін аудиторської перевірки за Договором є датою, на яку Виконавець має завершити всі аудиторські процедури та, відповідно, отримані достатні та прийнятні докази, на яких буде ґрунтуватися думка аудитора щодо фінансової звітності.

5.2. Виконавець на підставі МСА самостійно визначає характер, час та обсяг аудиторських процедур з метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів. Етапи аудиторської перевірки, кількісний склад групи з виконання завдання з аудиту погоджується Сторонами та зазначається у Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1), який є невід'ємною частиною Договору.

5.3. Аудиторська перевірка буде виконана Виконавцем згідно вимог МСА, положень Договору та у відповідності до Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1). Аудиторська перевірка буде складатися з трьох етапів: етап планування (i), етап отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів (ii) та завершальний етап (iii).

5.4. Планування аудиту буде здійснено відповідно до МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності" та передбачатиме розробку загальної стратегії аудиту і детального плану аудиту. План аудиту буде визначати характер, час і обсяг запланованих процедур оцінки ризиків згідно МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" та характер, час і обсяг запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень управлінського персоналу Замовника для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів, як це вказано в МСА 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики".

5.5. Під час оцінки ризиків Виконавцем буде розглянуто заходи внутрішнього контролю щодо підготовки фінансової звітності Замовника з метою розробки відповідних аудиторських процедур. За результатами цього розгляду Замовнику окремим листом буде надана інформація про суттєві недоліки внутрішнього контролю згідно МСА 265, які будуть виявлені Виконавцем під час аудиту фінансових звітів.

5.6. На етапі отримання аудиторських доказів Виконавцем будуть виконані процедури з одержання достатніх та прийнятних аудиторських доказів, зокрема щодо існування та стану запасів, інших матеріальних активів, процедури зовнішнього підтвердження до залишків на рахунках, аналітичні процедури. Враховуючи велику кількість первинних документів та облікових записів, Виконавцем будуть застосовуватися методи вибору елементів для тестування (вибір всіх елементів, вибір окремих елементів з генеральної сукупності, аудиторська вибірка), як це передбачено МСА 500 та МСА 530 "Аудиторська вибірка". Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані сторони" Виконавець буде здійснювати процедури ідентифікації та перевірки операцій Замовника з пов'язаними сторонами, включаючи належне розкриття інформації щодо цих операцій у примітках до фінансової звітності Замовника.

5.7. За результатами етапу отримання аудиторських доказів у відповідності з МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" Виконавцем буде підготовлено та надано письмовий звіт, в якому крім питань, повідомлення про які вимагається МСА 260 та іншими окремими МСА, увага управлінського персоналу Замовника буде звернута на недоліки і помилки у організації та веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової звітності, які будуть виявлені під час цього етапу аудиторської перевірки. Метою цього інформування буде спонукання управлінського персоналу Замовника до прийняття рішень для здійснення коригувань та виправлень у обліку та фінансовій звітності Замовника.

Відмова управлінського персоналу Замовника від проведення коригувань та виправлень вказаних Виконавцем недоліків та помилок, в тому числі обумовлених невідповідністю облікової політики Замовника концептуальній основі фінансової звітності, необґрунтованістю облікових оцінок, буде вимагати від Виконавця модифікації аудиторського висновку.

5.8. На завершальному етапі аудиторської перевірки відповідно до вимог МСА 560 "Подальші події" Виконавцем додатково будуть виконані аудиторські процедури для отримання доказів щодо врахування Замовником подій після дати балансу, які можуть потребувати коригування фінансової звітності або розкриття інформації. На цьому етапі перевірки згідно МСА 570 "Безперервність" Виконавцем будуть виконані аудиторські процедури для отримання доказів щодо обґрунтованості оцінки управлінським персоналом Замовника припущення про безперервність діяльності Замовника.

На завершальному етапі аудиторської перевірки Виконавцем буде здійснено загальний аналітичний огляд фінансової звітності Замовника з метою отримання доказів щодо здійснення коригувань та виправлень керівництвом Замовника недоліків та помилок у його фінансовій звітності, про які йому було повідомлено Виконавцем згідно п. 5.7 Договору. На цьому етапі перевірки у відповідності з МСА 580 "Письмові запевнення" Виконавець повинен отримати письмові запевнення управлінського персоналу (у формі листа-запевнення) Замовника з питань, що є суттєвими для фінансових звітів, зокрема, запевнення щодо визнання управлінським персоналом Замовника своєї відповідальності за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, запевнення щодо того, що всі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності. Відмова управлінського персоналу Замовника від надання вказаних письмових запевнень буде підставою для Виконавця модифікувати аудиторський висновок.

5.9. До підготовки проекту аудиторського звіту Виконавець повинен оцінити достатність та прийнятність (доречність та достовірність) отриманих аудиторських доказів. У випадку їх недостатності та відмови Замовника збільшити обсяг аудиторської перевірки, що є ознакою обмеження обсягу роботи аудитора, Виконавець має право модифікувати аудиторський висновок згідно МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Наприкінці аудиту за результатами узагальнення результатів аудиторської перевірки Виконавець повинен підготувати проект звіту незалежного аудитора згідно п. 2.3 Договору та надати цей проект Замовнику не пізніше 5 (п'яти) календарних днів до настання дати, зазначено у п. 5.1 Договору. Надання проекту звіту незалежного аудитора Замовнику може супроводжуватися листом Виконавця. На письмову вимогу Замовника, яку Виконавець має отримати не пізніше 3 (трьох) календарних днів до настання дати, зазначено у п. 5.1 Договору, може бути проведено спільне обговорення проекту аудиторського звіту з метою отримання більш чітко розуміння його змісту управлінським персоналом Замовника.

5.10. Виконавець повинен впродовж 5 (п'яти) календарних наступних днів з дати передачі Замовнику проекту аудиторського звіту підготувати остаточний варіант аудиторського звіту. Відсутність чи наявність зауважень Замовника щодо змісту аудиторського звіту не є підставою для затримки підготовки остаточного варіанту аудиторського звіту. При підготовці остаточного варіанту аудиторського звіту Виконавець може, проте не зобов'язаний, врахувати зауваження Замовника щодо поліпшення зрозумілості формулювань у аудиторському звіті, але це не стосується можливої незгоди управлінського персоналу Замовника з думкою аудитора щодо фінансової звітності.

5.11. На дату, зазначену у п. 5.1 Договору, Виконавець складає та надає (направляє) Замовнику підписаний остаточний варіант аудиторського звіту в 3 (трьох) примірниках та Акт приймання-передачі результатів аудиту в 2 (двох) примірниках. Виконавець, має право на власний розсуд, проте не зобов'язаний, долучити до вказаних в вище в цьому пункті Договору документів листи, письмові звіти, що надавалися протягом аудиторської перевірки, або додати узагальнюючий звіт, що стосується результатів аудиту.

5.12. Замовник зобов'язаний впродовж 7 (семи) календарних днів з дати передачі йому аудиторського звіту та Акта приймання-передачі результатів аудиту повернути Виконавцю по одному підписаному примірнику вказаних документів. Незгода управлінського персоналу Замовника з думкою аудитора щодо фінансової звітності не є підставою для відмови від підписання відповідною повноважною особою Замовника Акта приймання-передачі результатів аудиту. У випадку ненадходження до Виконавця підписаного з боку Замовника Акта приймання-передачі результатів аудиту після закінчення 7 (семи) календарних днів після направлення Виконавцем Замовникові проекту Акта приймання-передачі результатів аудиту, або ненадходження у такий же строк до Виконавця мотивованих зауважень/заперечень від прийняття результатів аудиту, результати аудиту вважають такими що відповідають умовам Договору, є прийнятими Замовником без зауважень та такими, що підлягають негайній оплаті.

5.13. Оприлюднення аудиторського звіту або передача його третім особам здійснюється Замовником самостійно та за його кошти відповідно до вимог законодавства з врахуванням адресатів, що зазначені в самому аудиторському звіті. У разі, якщо текст аудиторського звіту розміщується на web-сайті Замовника чи в інших інформаційних ресурсах мережі Інтернет, публікується у періодичних виданнях чи подається в складі інших звітних документах, наприклад, в складі річного звіту емітента, Замовник зобов'язаний негайно надати (повідомити) Виконавцю копії цих джерел інформації чи посилання на них, а Виконавець зобов'язаний виконати вимоги МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", зокрема, переконатися у відсутності суттєвих суперечностей між наданим Замовнику аудиторським звітом та інформацією, що міститься у вказаних джерелах інформації.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Замовник та Виконавець несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

6.2. Відповідальність Виконавця:

6.2.1. Додатково до відповідальності, зазначеної у п. 2.7 Договору, Виконавець несе відповідальність за неналежне виконання своїх професійних обов'язків у зв'язку з прийняттям та виконання завдання з аудиту, що є предметом Договору.

6.2.2. Розмір майнової відповідальності Виконавця перед Замовником у зв'язку із неналежним виконанням ним зобов'язань за Договором не може перевищувати фактично завданих Замовнику збитків з вини Виконавця.

6.2.3. Виконавець не несе відповідальності щодо правильності обчислення, своєчасності та/або повноти сплати Замовником податків та інших обов'язкових платежів.

6.2.4. У випадку затримки завершення аудиторської перевірки (проти терміну перевірки, зазначеного у п. 5.1 Договору) безпосередньо та виключно з вини Виконавця, останній зобов'язаний сплатити Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми фактично отриманих платежів за Договором за кожний день затримки завершення аудиторської перевірки.

6.3. Відповідальність Замовника:

6.3.1. Додатково до відповідальності управлінського персоналу Замовника, зазначеної у п. 2.8 Договору, Виконавець несе відповідальність:

• за повноту і достовірність бухгалтерських та всіх інших документів, що надаються Виконавцю для проведення аудиторської перевірки;

• вибір та застосування відповідних облікових політик;

• здійснення обґрунтованих облікових оцінок.

6.3.2. Замовник несе відповідальність за несвоєчасність виплати Виконавцю винагороди, передбаченої розділом 4 Договору, і в разі прострочення платежів сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.4. Сторони несуть майнову відповідальність одна перед одною за порушення умов конфіденційності щодо інформації, отриманої під час здійснення аудиторської перевірки за Договором, у розмірі фактично завданих збитків внаслідок порушення умов конфіденційності.

6.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором винна Сторона зобов'язана компенсувати іншій Стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором. Компенсація збитків не звільняє винну Сторону від виконання нею своїх зобов'язань за Договором.

6.6. Усі спори, пов'язані з Договором, його укладенням, або такі, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Виконавець під час прийняття та виконання завдання з аудиту повинен забезпечити дотримання вимог незалежності та фундаментальних принципів етики щодо персоналу, включеного до групи з виконання завдання з аудиту, а також щодо незалежності Виконавця в цілому.

7.2. Замовник і Виконавець зобов'язуються забезпечити конфіденційність при виконанні зобов'язань за Договором, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стали відомі кожній із Сторін у зв'язку з виконанням Договору, не використовувати отриману інформацію для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди іншої Сторони, утримуватись від дій, які можуть спричинити збитки та зіпсувати ділову репутацію кожної із Сторін.

7.3. Документи, передані Замовником Виконавцю для проведення аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди Замовника, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та рішеннями АПУ.

7.4. Зобов'язання стосовно конфіденційності і невикористання не поширюються на загальновідому інформацію, а також на відповідні державні органи, яким така інформація повинна бути надана у відповідності до чинного законодавства України або рішень АПУ.

 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати, яка є більш пізньої з дат підписання Договору (розділ 10 Договору) та Додатка 1 повноважними представниками Сторін та скріплення їхніх підписів відбитками печаток Сторін.

8.2. Дата укладення Договору зазначається в правій верхній частині першого аркушу Договору.

8.2. Дата укладення Договору є датою прийняття завдання з аудиту.

8.3. Строк дії договору розпочинається з дати його укладення та закінчується __.__._____.

8.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

8.5. За наявності встановлених МСА виняткових обставин, (зокрема, але не виключно, параграф 12 МСА 200, параграф 17 МСА 210, параграф 38 МСА 240, параграфи Д107 - Д108 МСА 315), які ставлять під сумнів спроможність аудитора продовжувати виконання завдання з аудиту у відповідності до вимог МСА та з дотриманням етичних вимог, аудитор має право в односторонньому порядку відмовитись від Договору в цілому шляхом передачі Замовникові не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати запланованого розірвання (припинення зобов'язань Сторін) відповідного письмового повідомлення, в якому робиться посилання на цей пункт Договору, відповідний параграф відповідного МСА та на п. 1 та п. 3 ст. 651 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16.01.2003. Погодження Сторонами редакції цього пункту шляхом підписання Договору розглядається ними як згода кожної із них (у розумінні ст. 188 Господарського кодексу України N 436-IV від 16.01.2003) на розірвання Виконавцем договору в порядку, який викладений в цьому пункті.

8.6. Невиконання або неналежне виконання Замовником будь-якого із зобов'язань, передбачених будь-яким параграфом Договору, надає Виконавцю право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором на час до моменту припинення з боку Замовника невиконання (або неналежного виконання) і усунення Замовником наслідків такого невиконання (або неналежного виконання). В цьому випадку Виконавець звільняється від відповідальності за дотримання встановленого п. 5.1 Договору терміну перевірки, а сам термін перевірки та закінчення строку дії Договору (п. 8.3 Договору) можуть бути змінені (подовжені) додатковою угодою Сторін (з урахуванням фактичної тривалості затримки виконання Замовником своїх зобов'язань).

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою (додатковими угодами) до Договору. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором, відповідними нормами чинного законодавства України, МСА, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Після набрання чинності Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов Договору.

9.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов'язується у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких змін, а у разі неповідомлення (або несвоєчасного повідомлення) несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторонами та скріплені відбитками печаток Сторін.

9.6. Всі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу та можуть братись до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами повноважних представників Сторін та скріплені відбитками печаток Сторін.

9.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу. Кожен примірник Договору викладений на 10 (десяти) аркушах (без врахуванням додатків), - по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.8. Фізичні особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження і жодним чином не обмежені для підписання Договору, надання зазначених у ньому заяв, гарантій і прийняття передбачених Договором обов'язків і у разі будь-якого порушення зазначених тут у цьому пункті умов несуть у повному обсязі відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.9. Якщо якась частина Договору суперечить, не відповідає, або заборонена чинним законодавством України, і при цьому така частина Договору буде у встановленому порядку визнана недійсною, Сторони погоджуються і цим визнають, що це не має наслідком недійсності інших його (Договору) частин і Договору у цілому.

9.10. Нездійснення і/або невикористання будь-якою Стороною якихось із своїх прав, повноважень або засобів захисту прав, установлених Договором, а також права наполягати на неухильному дотриманні іншою Стороною умов Договору, не встановлює можливість для відмови такою Стороною від здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх обов'язків за Договором, а також від умов Договору або права вимоги неухильного дотримання умов Договору.

9.11. Сторони погоджуються, що всі пов'язані з Договором документи будуть складатися українською мовою. Усе листування між Сторонами у зв'язку з Договором буде здійснюватися українською мовою за адресами Сторін, що зазначені в розділі 10 Договору.

9.12. Сторони підтверджують, що назви (заголовки) розділів Договору використовуються для зручності й посилань і не можуть беззастережно використовуватися для визначення змісту Договору (істотних умов Договору) або змісту розділів Договору.

9.13. Сторони підтверджують, що в будь-якому разі за рішенням і вимогою Виконавця (обумовлених, серед іншого, прийняттям Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та іншими органами державної влади/управління України або органами місцевого самоврядування законів, декретів, рішень, постанов та іншого, внесення змін до МСА, прийняття АПУ відповідних рішень, що прямо або побічно стосуються тих чи інших положень Договору), вони негайно зустрінуться для того, щоб внести відповідні зміни (доповнення) до Договору або ухвалити рішення щодо припинення Договору (розірвання Договору в цілому).

9.14. Кожна Сторона відносить на свій рахунок всі витрати, пов'язані з процесом укладення Договору і підготовкою інших пов'язаних з ним документів, включаючи, але не обмежуючись, гонорари відповідних юридичних та інших консультантів, інших професійних радників.

9.15. У разі якщо кінцевий строк виконання Стороною обов'язку за цим Договором припадає на неробочий день, таке зобов'язання має бути виконане в наступний за неробочим перший робочий день.

 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

 

Виконавець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник / Уповноважена особа

 

Керівник/партнер

 

 

 

_________________
           (підпис)

 

_________________
             (підпис)

 

 

М. П.
Дата підписання: "___" _________ 20__

 

М. П.
Дата підписання: "___" _________ 20__

 

 

 

Додаток 1
до Договору N __ від __ __ _____
про проведення аудиту (аудиторської перевірки)

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Замовник

Виконавець

 

 

 

 

Керівник / Уповноважена особа

Керівник/партнер

 

 

_________________
               (підпис)

_________________
               (підпис)

 

 

М. П.
Дата: "___" _________ 20__

М. П.
Дата: "___" _________ 20__

 

 

ГРАФІК АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Етапи аудиторської перевірки

Строки виконання етапів

Кількісний склад персоналу Виконавця, осіб

Трудомісткість за всіма категоріями персоналу, людино-годин

Початок, дата

Закінчення, дата

Попереднє планування

 

 

 

 

I. Планування аудиторської перевірки

 

 

 

 

II. Отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів.
Підготовка та надання листів / письмових звітів управлінському персоналу Замовника (МСА 260, МСА 265, МСА 450)

 

 

 

 

III. Завершальний етап аудиту. 1. Підготовка та надання управлінському персоналу Замовника проекту аудиторського звіту

 

 

 

 

2. Підготовка та надання управлінському персоналу Замовника остаточного варіанту аудиторського звіту. Підписання Акта приймання-передачі результатів аудиту

 

 

 

 

Всього (людино-годин)

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3894 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar