Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби
[ Скачать с сервера (57.5 Kb) ] 30.08.2016, 20:35


Образец бланка (форма шаблона) Договора о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы:

Зразок бланка (форма шаблону) Договору про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби:

Додаток 1
до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби
(пункт 6 розділу I)

 

Зразок

 

ДОГОВІР
про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби

_________________________________
(місце укладання)

 

_________________________________
(дата)

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (повне найменування ВМНЗ (УВМА))
(далі - Заклад) в особі ректора ___________________________________________________________,
                                                                                                                               (прізвище та ініціали)
що діє на підставі Статуту Закладу, з одного боку, та Міністерство оборони України (далі - Міністерство) в особі директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, що діє на підставі Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671, з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

I. Предмет Договору

Предметом цього Договору є проведення військової підготовки громадян України (далі - громадяни) за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби на кафедрі МК та ВМ Закладу за військово-обліковою(ими) спеціальністю(остями) (далі - ВОС) в таких обсягах:

ВОС __________________ - ________ осіб; ВОС __________________ - ________ осіб відповідно до
                           (код ВОС)                                                                                  (код ВОС)

наказу Міністерства оборони України від ___ ____________ 20__ року N ___ (загальний обсяг ____________ осіб).

 

 

II. Права та обов'язки Сторін

1. Заклад має право:

1) відраховувати за поданням начальника кафедри МК та ВМ громадян з числа осіб, які проходять військову підготовку на кафедрі МК та ВМ Закладу, за невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, запланованих у семестрі), за власним бажанням, за ухилення без поважної причини від навчального збору, за порушення дисципліни (невиконання правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу Закладу) та/або громадського порядку, порушення умов контракту, за станом здоров'я (непридатність або обмежена придатність до військової служби - за висновками військово-лікарської комісії), порушення правил військового обліку, в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

2) брати участь спільно з фахівцями Міністерства у проведенні професійного психологічного відбору громадян, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, з урахуванням їх моральних та ділових якостей;

3) отримувати відповідну інформацію про проходження здобувачами вищої освіти військової підготовки на кафедрі МК та ВМ Закладу.

2. Міністерство має право:

1) здійснювати контроль професійного психологічного відбору громадян, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, з урахуванням їх успіхів у навчанні, моральних, психологічних та ділових якостей;

2) отримувати відповідну інформацію про успішність навчання громадян, які залучаються до військової підготовки.

3. Заклад зобов'язується:

1) організовувати та забезпечувати військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі МК та ВМ Закладу протягом ____________ навчальних років згідно з навчальним планом і програмою;

2) забезпечувати ізольоване розміщення кафедри МК та ВМ Закладу, надання їй необхідних приміщень і об'єктів для проведення занять відповідно до існуючих норм та навчальних програм;

3) створювати необхідну матеріально-технічну базу за допомогою Міністерства для проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу;

4) забезпечувати збереження озброєння та військової техніки, виділених Закладу для організації військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу;

5) виділяти не менше ніж 29 кредитів ЄКТС, у тому числі 435 годин обов'язкових аудиторних занять під керівництвом науково-педагогічних працівників, з бюджету навчального часу громадян для відвідування занять з військової підготовки, а також передбачати проведення з ними та іншими громадянами, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки тривалістю 3 тижні після засвоєння на кафедрі МК та ВМ Закладу теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання) та навчальних зборів тривалістю 30 діб після завершення теоретичного і практичного курсу навчання з військової підготовки на кафедрі МК та ВМ Закладу під час літніх канікул;

6) передбачати у розкладі занять виділення ____________ навчальних годин на тиждень для проходження громадянами військової підготовки на кафедрі МК та ВМ Закладу;

7) виділяти кафедрі МК та ВМ Закладу кошти на відрядження особового складу кафедри МК та ВМ, що пов'язані з військовою підготовкою громадян, на заходи з фізичної підготовки і спорту, навчальні та культурно-освітні заходи, на оплату за користування службовими телефонами, на виконання заходів щодо охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом і забезпечення ведення службового діловодства;

8) регулярно обговорювати на засіданнях ректорату та Вченої ради Закладу стан військової підготовки громадян;

9) визначати витрати Закладу на послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою;

10) визначати за погодженням з Міністерством вартість військової підготовки громадян для кожної військово-облікової спеціальності;

11) повідомляти Міністерство про зменшення обсягів підготовки громадян за програмами підготовки офіцерів запасу у зв'язку з відрахуванням або виключенням зі списків здобувачів вищої освіти;

12) забезпечувати отримання військовослужбовцями, які пройшли повний курс військової підготовки, довідки про проходження військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю на кафедрі МК та ВМ Закладу з пропозицією щодо доцільності їх атестування на присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу";

13) виконувати умови цього Договору.

4. Міністерство зобов'язується:

1) забезпечувати організацію проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу в обсягах та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними у відповідних наказах Міністерства, на кафедрі МК та ВМ Закладу протягом ____________ навчальних років;

2) організовувати та проводити у військах (силах) навчальні збори громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу;

3) надавати громадянам право користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, у тому числі навчальним озброєнням та військовою технікою, а також його навчально-методичною літературою;

4) забезпечувати кафедру МК та ВМ Закладу озброєнням, військовою і спеціальною медичною технікою та медичним майном, автомобільним транспортом, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном, необхідним для військової підготовки громадян;

5) здійснювати ремонт, монтаж та налагодження озброєння і військової та спеціальної медичної техніки і медичного майна кафедри МК та ВМ Закладу;

6) визначати витрати Міністерства на послуги, пов'язані із забезпеченням та проведенням військової підготовки за кожною військово-обліковою спеціальністю, і погоджувати вартість військової підготовки громадян для кожної військово-облікової спеціальності;

7) організовувати проведення атестації громадян (крім військовослужбовців), які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, на присвоєння їм первинного військового звання "молодший лейтенант запасу" після завершення ними навчання за програмою офіцерів запасу та успішного складання відповідних екзаменів;

8) виконувати умови цього Договору.

III. Порядок розрахунків

1. Вартість підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу встановлюється до початку їх навчання за програмою підготовки офіцерів запасу згідно із затвердженим розрахунком вартості підготовки одного громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу, складеним Закладом і погодженим з Міністерством, і не може змінюватися протягом усього строку навчання громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу. Коригування вартості підготовки громадянина здійснюється з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

2. Кошти фізичних осіб за послуги, пов'язані з військовою підготовкою, сплачуються громадянами на спеціальний реєстраційний рахунок Закладу у територіальному органі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) у розмірі, визначеному Закладом.

3. Кошти за забезпечення і проведення військової підготовки, що надійшли від громадян до Закладу, ректором Закладу перераховуються на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства у територіальному органі Казначейства. Перерахування коштів здійснюється протягом 20 календарних днів після закінчення кожного семестру навчання на підставі акта виконаних робіт (наданих послуг).

4. У разі несвоєчасного перерахування коштів Міністерству Закладом сплачується пеня за кожний календарний день прострочення платежу у розмірі 0,5 % несплаченої суми.

5. У разі відрахування громадян із Закладу внаслідок причин, вказаних у підпункті 1 пункту 1 розділу II цього Договору, кошти за військову підготовку, отримані Міністерством і кафедрами МК та ВМ Закладу, не повертаються.

IV. Строк дії Договору

1. Цей Договір складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної зі Сторін), і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

2. Цей Договір діє до _______________ 20__ року, при цьому дія цього Договору для окремих громадян може бути продовжена на 1 рік за умови отримання відповідного дозволу на перенесення з поважних причин строку проведення навчального збору на наступний рік.

3. Дія цього Договору може бути достроково припинена за згодою обох сторін тільки після закінчення навчального року.

4. Про продовження або розірвання цього Договору одна зі Сторін повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього Договору.

V. Інші умови

1. Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов цього Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони письмово погоджені обома Сторонами.

3. Спірні питання, що виникають між Сторонами, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли під час дії цього Договору.

VI. Реквізити сторін

Заклад

Міністерство

Місцезнаходження
________________________________________
________________________________________

Місцезнаходження
________________________________________
________________________________________

Реєстраційний рахунок
________________________________________
________________________________________

Реєстраційний рахунок
________________________________________
________________________________________

АКБ ___________________________________

АКБ ____________________________________

МФО __________________________________

МФО ___________________________________

ЗКПО __________________________________

ЗКПО __________________________________

Ректор вищого медичного навчального закладу

Директор Департаменту військової освіти,
науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

________________________________________
                              (підпис, прізвище та ініціали)

________________________________________
                              (підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 975 | Загрузок: 71
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar