Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про зберігання запасів готівки НБУ (Договор о хранении запасов наличности НБУ)
15.12.2016, 18:02


Зразок бланку (форма шаблону) Договору про зберігання запасів готівки НБУ.  Додаток 1 до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків:

Образец бланка (форма шаблона) Договора о хранении запасов наличности НБУ. Приложение 1 к Положению о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки:

Додаток 1
до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків
(пункт 6 розділу I)

 

 

 

 

Договір
про зберігання запасів готівки Національного банку України

___.___.201_ N ____

м. Київ

Національний банк України в особі ______________________________________________________,
                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                який діє на підставі довіреності Голови Національного банку України
від ___.___.201_ N ____ (далі - Замовник), з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування банку)
в особі голови правління _______________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі - Виконавець) (далі - Сторони), уклали цей Договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - Договір) про таке.

 

 

I. Загальні положення

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник передає, а Виконавець приймає на зберігання запаси готівки Замовника (далі - запаси готівки Замовника) протягом строку дії цього Договору в сумі, що визначена в Описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за цим Договором, відповідні дозволи, що надаються Замовником, повідомлення/підтвердження про надіслану/одержану готівку, додаткові договори до цього Договору та обмін листами, є невід'ємними частинами цього Договору.

2. Виконавець здійснює зберігання запасів готівки Замовника лише в одному власному сховищі в регіоні (далі - сховище), яке розташоване в обласному центрі та відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України.

Сховища (у розрізі регіонів) розташовані за адресами:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

 

Технічний стан сховищ, в яких зберігатимуться запаси готівки Замовника, мають відповідати вимогам Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (далі - Положення).

У сховищах, в яких системи автоматизованого контролю і реєстрації температури та відносної вологості повітря тимчасово не функціонують, відповідальні особи сховища Виконавця кожного робочого дня здійснюють контроль за їх параметрами за допомогою метрологічно повірених засобів вимірювальної техніки і роблять відповідний запис у журналі контролю за температурою та відносною вологістю повітря в сховищі.

3. Замовник передає Виконавцю на зберігання запаси готівки за умови блокування облігацій внутрішньої державної позики України (далі - державні облігації України), що здійснюється на користь Замовника на рахунках у цінних паперах у відповідних депозитарних установах у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку України.

Замовник уносить відомості про обтяження/припинення обтяження державних облігацій України, що надаються у забезпечення зобов'язань за цим Договором.

4. Державні облігації України мають бути у власності Виконавця та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями. Виконавець надає державні облігації України, строк погашення яких має наставати не раніше ніж через 10 днів після завершення строку зберігання запасів готівки Замовника відповідно до цього Договору.

5. Державні облігації України, що надані для забезпечення зобов'язань за цим Договором, оцінюються за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Замовником, а також ураховується можлива зміна їх справедливої вартості із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

6. Замовник здійснює перевірку державних облігацій України, які пропонуються Виконавцем для забезпечення зобов'язань за цим Договором, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження/припинення обтяження активів за цим Договором.

7. Розміри коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України встановлюються розпорядчими актами Національного банку України.

Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується до державних облігацій України, що надані Виконавцем у забезпечення зобов'язань за цим Договором, не змінюється протягом строку зберігання запасів готівки за цим Договором.

8. Замовник у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України вимагає від Виконавця приведення обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до норм Положення.

9. Виконавець у разі неприведення обсягу заблокованих державних облігацій у відповідність до норм Положення надає заявку на вивезення запасів готівки Замовника у відповідному обсязі до сховищ Замовника або заявку на зменшення запасів готівки Замовника.

10. Ліміт запасів готівки Замовника встановлено в розрізі сховищ у регіонах у таких сумах:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

11. Замовник в односторонньому порядку зменшує ліміт запасів готівки Замовника, якщо Виконавець не має змоги привести обсяг заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених Положенням.

II. Предмет цього Договору

12. Предметом цього Договору є такі зобов'язання Сторін щодо зберігання запасів готівки Замовника Виконавцем:

1) зберігання Виконавцем запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця має забезпечуватись окремо від власної готівки та інших цінностей Виконавця;

2) зменшення запасів готівки Замовника шляхом видачі готівки до власної операційної каси Виконавця на підставі дозволу Замовника;

3) збільшення запасів готівки Замовника шляхом отримання готівки із власної операційної каси Виконавця;

4) підкріплення запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця готівкою Замовника для поповнення суми до встановленого ліміту запасів готівки Замовника на підставі дозволу Замовника;

5) вивезення із запасів готівки Замовника не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки в упаковці Виконавця та Замовника;

6) надання Замовником інших послуг відповідно до умов цього Договору та Положення.

13. Підкріплення запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця, вивезення із запасів готівки Замовника не придатної до обігу та надлишків придатної готівки до Замовника, а також зменшення або збільшення запасів готівки Замовника для підкріплення операційної каси та вкладення із операційної каси до запасів готівки Замовника здійснюються в кожному окремому випадку на підставі відповідних дозволів, наданих Замовником за заявками Виконавця (далі - Заявки) у розрізі регіонів, індексів та номіналів банкнот і монет (розмінних та обігових), які надсилаються за допомогою систем автоматизації Замовника (далі - СА).

III. Строки надання послуг

14. Виконавець надсилає Заявки до Замовника в такі строки:

1) на вивезення/підкріплення запасів готівки Замовника на наступний місяць - один раз на місяць (як виняток, можуть надаватися кілька разів в інші строки) до 10 числа поточного місяця;

2) на зменшення/збільшення запасів готівки Замовника банкнотами, розмінними та обіговими монетами - не пізніше 11.00 у день здійснення операції та отримання коштів за готівку.

15. Виконавець перераховує кошти з кореспондентського рахунку до 12.00 у день здійснення операції.

16. У день зарахування банкнот і монет до запасів готівки Замовника Виконавець надсилає за допомогою СА підтвердження Замовнику, в якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу, що засвідчується електронними цифровими підписами керівника та головного бухгалтера (або осіб, які виконують їх обов'язки) Виконавця до 15.00.

У день відправлення банкнот і монет із запасів готівки на зберіганні Виконавець надсилає за допомогою СА повідомлення Замовнику, в якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу, що засвідчується електронними цифровими підписами керівника та головного бухгалтера (або осіб, які виконують їх обов'язки) Виконавця до 15.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00.

IV. Права та обов'язки

17. Замовник бере на себе зобов'язання:

1) належним чином виконувати умови цього Договору;

2) розглядати подані Виконавцем Заявки на вивезення/підкріплення та/або збільшення/зменшення запасів готівки Замовника і за результатами розгляду Заявки надсилати Виконавцю відповідний дозвіл на здійснення операцій із запасами готівки Замовника;

3) здійснювати оброблення банкнот і монет, що надійшли від Виконавця до сховищ Замовника;

4) складати відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України акти про розбіжності у зв'язку з невідповідністю вкладення (недостачі, надлишки, підроблені, неплатіжні) банкнот (монет), виявленою під час перерахування готівки в упаковці Виконавця, та надсилати їх Виконавцю протягом трьох робочих днів;

5) забезпечувати доступ працівників Виконавця до приміщення для приймання-передавання запасів готівки Замовника згідно з установленими на об'єкті режимними обмеженнями;

6) своєчасно та в повному обсязі в день отримання готівки перераховувати до 15.00 кошти за не придатні до обігу та надлишки придатної до обігу готівки за рахунок збільшення Виконавцем запасів готівки Замовника;

7) забезпечити Виконавцю доступ до програмно-технологічного забезпечення, яке супроводжуватиме проведення операцій з державними облігаціями України, відповідно до вимог цього Договору, у тому числі здійснюватиме в автоматизованому режимі розрахунок справедливої вартості заблокованих державних облігацій України відповідно до розпорядчого акта Національного банку України з питань визначення справедливої вартості;

8) інформувати Виконавця про розмір коригуючого коефіцієнта для кожного міжнародного ідентифікаційного номера цінного папера, граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України;

9) приймати у випадках, передбачених цим Договором та Положенням, розпорядження щодо блокування/доблокування/розблокування державних облігацій України;

10) перерахувати протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу державних облігацій України на кореспондентський рахунок Виконавця суму перевищення коштів (різницю між сумою коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, та сумою недостачі готівки в разі вжиття Замовником заходів щодо покриття збитків відповідно до умов цього Договору).

18. Виконавець бере на себе зобов'язання:

1) не користуватися запасами готівки Замовника, крім випадків, визначених Положенням і цим Договором;

2) не розпаковувати та не використовувати готівку без отримання відповідного дозволу Замовника;

3) приймати на зберігання запаси готівки Замовника у власні сховища;

4) забезпечити умови зберігання запасів готівки, визначені в розділі II Положення, цього Договору та нормативно-правових актів Національного банку України;

5) зберігати у власних сховищах запаси готівки Замовника окремо від готівки та інших цінностей Виконавця;

6) належним чином виконувати умови цього Договору та Положення, нормативно-правових актів Національного банку України;

7) уживати необхідних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди запасам готівки Замовника під час їх зберігання;

8) терміново повідомляти Замовника про всі обставини, що загрожують належному зберіганню готівки Замовника;

9) зазначати в Заявці на підкріплення/вивезення запасів готівки Замовника суму в розрізі регіонів, за індексами та номіналами;

10) повідомляти в установленому порядку згідно із законодавством України відповідний підрозділ Національного банку України засобами захищеного зв'язку про здійснення підкріплення/вивезення готівки таку інформацію:

спосіб доставки готівки (власним підрозділом інкасації або установою банку, інкасатори якого здійснюватимуть перевезення);

прізвище, ім'я, по батькові і номери службових посвідчень інкасаторів, інкасатора-водія;

марку та номер державної реєстрації оперативного автотранспорту;

кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження);

номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей та час приїзду інкасаторів Виконавця;

іншу інформацію за потреби;

11) у разі внесення змін до складу бригади інкасаторів або заміни оперативного автомобіля надавати інформацію про новий склад бригади інкасаторів, інкасатора-водія та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту, додаткову кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження), а також номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей та час приїзду інкасаторів Виконавця;

12) своєчасно та в повному обсязі перераховувати кошти за готівку, яка береться Виконавцем із запасів готівки Замовника;

13) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема, виконувати відсортування не придатних до обігу банкнот/монет від придатних) згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України;

14) надсилати Замовнику відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України акти про розбіжності в разі виявлення невідповідності вкладення (недостачі, надлишки, підроблені, неплатіжні) банкнот (монет) в упаковці Замовника;

15) надавати заявки у строк і в порядку, визначеному цим Договором і Положенням;

16) у разі продовження строку дії цього Договору здійснити заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов'язань за цим Договором, відповідно до вимог Положення;

17) не надавати жодних розпоряджень, що не обумовлені цим Договором або суперечать йому, для проведення операцій з державними облігаціями України, що є забезпеченням зобов'язань за цим Договором, а також не обтяжувати їх іншими зобов'язаннями;

18) не скасовувати повноваження Замовника щодо виконання операцій з державними облігаціями України за цим Договором;

19) дотримуватися встановлених Замовником вимог, які визначені Положенням, цим Договором та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо зберігання запасів Замовника;

20) забезпечити схоронність та правильність збереження касет з метою уникнення їх пошкоджень і передавати Замовникові касети, що були пошкоджені під час експлуатації;

21) зазначати в Заявці кількість касет, потрібних для перевезення банкнот;

22) надавати Замовнику засвідчені відбитком печатки Виконавця копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до Замовника, та повідомляти Замовника про зміни в їх складі;

23) надавати протягом п'яти робочих днів із дня проведення ревізії запасів готівки Замовника акти про ревізію цінностей станом на 01 січня, у строки, установлені Положенням;

24) забезпечувати дотримання працівниками Виконавця встановлених на об'єктах Замовника режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Замовником;

25) не розголошувати відомості про запаси готівки щодо їх наявності, умов зберігання, приймання, видачі, оброблення, перевезення, охоронних систем, а також пов'язані із цим службові доручення;

26) надати всі відомості та документи, необхідні для здійснення договірного списання коштів з його кореспондентського рахунку, яке має право здійснити Замовник під час настання випадків, передбачених цим Договором і Положенням;

27) інформувати Замовника про зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також зміни, що можуть впливати на зберігання запасів готівки Замовника;

28) привести в разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника обсяги заблокованих державних облігацій України до встановленого ліміту запасів готівки Замовника;

29) не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника про неприведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки Замовника надати Заявку на вивезення запасів готівки відповідно до вимог Положення або заявку на зменшення запасів готівки на зберіганні;

30) забезпечувати працівникам/ревізійній комісії Замовника, що діють на підставі розпорядження Національного банку України, безперешкодний доступ до сховищ, в яких зберігаються запаси готівки Замовника.

19. Замовник має право:

1) здійснювати протягом дії цього Договору контроль за дотриманням Виконавцем нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України, а також виконанням умов цього Договору, у тому числі щодо відповідності обсягу заблокованих державних облігацій України встановленому ліміту запасів готівки Замовника;

2) надіслати Виконавцю вимогу про необхідність виконання зобов'язань за Договором у разі неприведення Виконавцем обсягу заблокованих державних облігацій України (зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України) у відповідність до встановленого ліміту запасів готівки Замовника;

3) ужити заходів щодо задоволення вимог Замовника відповідно до умов цього Договору шляхом переведення у власність державних облігацій України, якщо немає коштів на кореспондентському рахунку Виконавця. Замовник у відповідному програмно-технологічному забезпеченні виконує операції для задоволення своїх вимог без необхідності надання розпоряджень/документів від Виконавця в порядку, передбаченому відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України;

4) залишити, якщо немає змоги продати державні облігації України, надані в забезпечення зобов'язань за цим Договором, заблоковані державні облігації України у своїй власності за справедливою вартістю, визначеною станом на дату набуття державних облігацій України у власність (із заокругленням до більшого цілого числа);

5) звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі;

6) виконати операції з розблокування державних облігацій України, що є предметом забезпечення зобов'язань за цим Договором, у випадках, передбачених цим Договором, Положенням, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України;

7) відмовити в прийнятті Заявки Виконавця на здійснення операцій із запасами готівки Замовника, якщо Заявка надійшла на наступний день після терміну, визначеного цим Договором;

8) здійснювати контроль за якістю сортування готівки, що надійшла від Виконавця, шляхом її перерахування;

9) здійснювати контроль за фактичною наявністю запасів готівки у Виконавця;

10) у разі використання спеціалізованих касет станом на 01 січня та 01 липня (першого робочого дня місяця) звіряти кількість касет, які перебувають на зберіганні у Виконавця, шляхом отримання інформації про кількість касет, що перебувають у нього на зберіганні;

11) надавати дозвіл на зменшення запасів готівки Замовника для підкріплення готівкою власної операційної каси Виконавця за умови дотримання Виконавцем вимог цього Договору та Положення та надходження на відповідний рахунок Замовника відповідних сум із кореспондентського рахунку Виконавця до 12.00 у день здійснення операції;

12) за розпорядженням Замовника здійснювати ревізію запасів готівки Замовника, яка зберігається у Виконавця, та готівки національної валюти його операційної каси, що перебуває у сховищі разом із запасами готівки Замовника, перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань касових операцій, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, умов зберігання запасів готівки Замовника згідно з Положенням тощо;

13) припинити виконання своїх зобов'язань у разі невиконання Виконавцем умов цього Договору;

14) розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення (рекомендованим листом з описом вкладень та повідомленням) щодо розірвання цього Договору в разі настання обставин, наведених у пункті 17 розділу I Положення;

15) без попередження, у будь-який час самостійно може ініціювати вивезення запасів готівки Замовника, що зберігаються у Виконавця, згідно з дозволами відповідно до вимог цього Договору та Положення.

20. Виконавець має право:

1) здавати та отримувати готівку через приміщення для приймання-передавання готівки через інкасаторів Виконавця або інкасаторів іншого банку, які залучаються Виконавцем для перевезення готівки, в опломбованих касетах без їх розкриття;

2) отримувати на підставі акта про приймання-передавання визначену кількість касет як обмінний фонд (обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі/приймання банкнот);

3) ініціювати перед Замовником розірвання цього Договору з обґрунтуванням причин.

V. Порядок розрахунків

21. Плата за підкріплення готівкою операційної каси Виконавця встановлюється Замовником відповідно до тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України" (зі змінами) (далі - Тарифи та послуги).

22. Перерахування Замовнику коштів за готівку для підкріплення власної операційної каси придатними банкнотами (монетами) Виконавець здійснює в розмірі суми підкріплення, зазначеної в Заявці на зменшення запасів готівки Замовника.

23. Оплата за готівку, що надається Замовником, здійснюється Виконавцем до 12.00 у день здійснення операції.

24. Замовник перераховує на рахунок Виконавця кошти за готівку в день її переміщення з операційної каси до запасів готівки Замовника.

25. Тарифи та послуги можуть бути змінені в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком України змін до Тарифів та послуг. Зміни набирають чинності з дня набрання чинності постановою Правління Національного банку України.

VI. Відповідальність Сторін

26. За встановленими фактами виявлення в непошкодженій упаковці Виконавця недостач та сумнівних банкнот, які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів (далі - недостачі), Виконавець повністю відшкодовує Замовнику суми недостач.

Недостача готівки, виявлена Замовником під час перерахування в непошкодженій упаковці Виконавця, відшкодовується Виконавцем протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про розбіжності.

27. За кожен факт невідповідності вкладення готівки (недостача, надлишок, підроблена, неплатіжна, визнана забрудненою спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій або пошкодженими під час надзвичайного режиму на підставі відповідних висновків експертів Замовника) в упаковці Виконавця, виявлений Замовником під час її перерахування, засвідчений актом про розбіжності, Виконавець сплачує штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про розбіжності.

28. Замовник за кожним фактом, виявленим Замовником під час перерахування готівки в упаковці Виконавця, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо пакування банкнот (монет) національної валюти складає та підписує акт про виявлене порушення, оформлений відповідно до діючих вимог, за кожною пачкою (мішечком), а Виконавець протягом трьох робочих днів після його надходження сплачує штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

29. Замовник у разі виявлення під час здійснення контрольного перерахування готівки порушення Виконавцем правил сортування готівки в частині наявності в пачці з придатними до обігу банкнотами більше ніж 30 відсотків не придатних до обігу банкнот або наявності в пачці зі зношеними банкнотами більше ніж 30 відсотків придатних до обігу банкнот складає акт (у довільній формі), а Виконавець протягом трьох робочих днів після його надходження сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

30. У разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет з вини Виконавця він протягом п'яти робочих днів від дати встановленого факту відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет на підставі складеного Замовником акта (у довільній формі) та наданого Замовником рахунка.

31. У разі виявлення під час ревізії Замовником запасів готівки та операційної каси порушень умов зберігання готівки, які встановлені Положенням, цим Договором та нормативно-правовими актами Національного банку України, Замовник складає акт (у довільній формі), а Виконавець протягом трьох робочих днів після його надходження сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

32. У разі виявлення Замовником фактів викривлення Виконавцем даних в інформаційних системах щодо залишків запасів готівки Замовника, незабезпечення з вини Виконавця збереження переданих на зберігання готівки Замовника, порушення правил проведення операцій з ними, розголошення відомостей, пов'язаних із ними, визначення заподіяної Замовнику матеріальної шкоди, відшкодування її проводиться відповідно до законодавства України.

33. У разі встановлення Замовником під час проведення ревізії запасів готівки в сховищі Виконавця фактів недостачі запасів готівки, що підтверджується актом про розбіжності.

Сума недостачі компенсується шляхом:

1) поповнення з операційної каси;

2) підкріплення операційної каси в установленому порядку на суму упаковки банкнот (монет), в якій виявлено недостачу.

У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Виконавця державні облігації України, що є забезпеченням зобов'язань за договором про зберігання, переводяться у власність Замовника з метою їх продажу для покриття збитків.

Якщо немає необхідної суми в операційній касі, то на суму упаковки банкнот (монет), в якій виявлено недостачу, здійснюється підкріплення операційної каси в установленому порядку.

34. Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, перевищує суму нестачі, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок Виконавця протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу.

Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі, то Замовник має право звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

35. За кожним установленим під час ревізії фактом недостач з вини Виконавця незалежно від суми Виконавець, крім відшкодування, сплачує Замовнику штраф у розмірі 50 відсотків від суми недостачі протягом двох робочих днів із дня складання Замовником акта про розбіжності.

36. Виконавець за порушення строків сплати штрафу (пені) сплачує Замовнику штраф (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня та нараховується від суми простроченого штрафу за кожний день прострочення.

37. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

VII. Безпека та конфіденційність

38. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, яка стосується їх діяльності, щодо запасів готівки Замовника та зобов'язань.

39. Виконавець має забезпечити захист інформації щодо запасів готівки Замовника в своїх інформаційних системах та обмежити доступ до неї, а також забезпечити її повноту, актуальність та достовірність.

40. У разі виявлення фактів розголошення однією із Сторін банківської таємниці та/або розголошення відомостей про запаси готівки Замовника, визначення заподіяної шкоди здійснюється відповідно до законодавства України.

VIII. Безперервна діяльність

41. У разі поламок у сховищах замків, дверей, регуляторів вологості, охоронної сигналізації тощо Виконавець повинен забезпечити оперативні заходи щодо налагодження поламок.

42. У разі виходу з ладу інформаційних систем, збою бази даних тощо Виконавець має вживати заходів щодо здійснення резервного копіювання даних, які стосуються запасів готівки Замовника.

IX. Обставини непереборної сили

43. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

44. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених цим Договором, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

45. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України.

46. Обставинами непереборної сили не вважаються крадіжка/недостача/пошкодження запасів готівки тощо з вини Виконавця, а також дії, що призвели до цього без підтвердних фактів, які надані уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України.

X. Внутрішній контроль та аудит

47. Виконавець зобов'язаний розробити та затвердити внутрішні документи (положення, інструкції) щодо внутрішнього контролю та аудиту за запасами готівки Замовника, в яких визначити внутрішні операційні процеси контролю, обліку, відповідальності тощо.

48. Виконавець зобов'язаний проводити ревізію запасів готівки Замовника та готівки операційної каси в терміни та в порядку, установлених Положенням та внутрішніми документами.

49. Виконавець зобов'язаний письмово інформувати Замовника про проведення ревізії запасів готівки Замовника та готівки національної валюти операційної каси в терміни, установлені Положенням, та про її результати.

XI. Порядок внесення змін та розірвання цього Договору

50. Усі зміни до цього Договору вносяться під час його дії письмово шляхом підписання (оформлення) уповноваженими особами обох Сторін відповідних додаткових договорів або обміну листами, що є невід'ємними частинами цього Договору.

51. Розірвання цього Договору можливе за письмовою згодою Сторін, крім випадків, передбачених цим Договором, або за рішенням суду.

52. Замовник не відшкодовує витрати в разі розірвання цього Договору з причин невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Виконавцем.

XII. Строк дії Договору

53. Цей Договір укладений строком на місяців та набирає чинності з дня його підписання уповноваженими особами Сторін та скріплення відбитками печаток.

54. Цей Договір є автоматично продовженим на строк, установлений цим Договором, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 20 днів до закінчення строку його дії не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі та за умови виконання всіх вимог Положення та цього Договору. Кількість разів продовження дії цього Договору не обмежується.

55. У разі зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також інших змін, що можуть впливати на зберігання готівки Замовника Виконавцем, Договір розривається Сторонами до закінчення строку його дії.

56. Відповідальність Сторін за неналежне виконання умов цього Договору не обмежується строком його дії.

57. Усі спори за цим Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

XIII. Інші умови Договору

58. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

59. Надання Виконавцю інших послуг з касового обслуговування, не передбачених умовами цього Договору, здійснюється після внесення відповідних змін до цього Договору.

60. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

61. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору, уповноваженими особами є:

від Замовника ___________________________________

від Виконавця ___________________________________

XIV. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи Сторін

Замовник
Національний банк України

Виконавець

Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
місцезнаходження управління грошового обігу
________________________________________:
________________________________________;
код банку 300001,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00032106,
рахунок N ______ для оплати за готівку,
рахунок N ______ для оплати за касове обслуговування,
рахунок N _____  для оплати штрафів,
передбачених розділом IV цього Договору,
рахунок N _____ для відшкодування недостач,
рахунок N _____  для відшкодування неплатіжних та/або підроблених банкнот, відкриті в Національному банку України,
номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - 35482448,
індивідуальний податковий номер - 000321026651

 

___________________ (прізвище, ініціали)
М. П.

______________ (____________________)
М. П.

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

______________________________________
___________________________
___________________________
___________________________
                   (прізвище, ініціали)
М. П.

 
___________________________
___________________________
___________________________
                       (прізвище, ініціали)
М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 889 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar