Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір управління часткою корпоративних прав господарського товариства
02.03.2016, 22:22


Зразок бланка (форма шаблону) договору:

 

ДОГОВІР
управління часткою корпоративних прав господарського товариства

            м. _______________________                                                                   "___" ________ 20___ р.

            _______________________________________________________________, що є власником частки
                                                                                                     (П. І. Б.)

корпоративних прав _______________________________________________________________________
                                                                     (назва та організаційно-правова форма господарського товариства)

(далі - Товариство) розміром _______ % статутного капіталу Товариства (далі - Установник управління), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________,
                                                                        (назва організації, її організаційно-правова форма)

що діє в особі ___________________________________________________________ (далі - Управитель),
                                                                                           (посада, П. І. Б.)

з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Установник управління передає належну йому частку корпоративних прав в Товаристві розміром ____ % статутного капіталу (далі - частку) в управління, а Управитель зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цією часткою в інтересах Установника управління.

1.2. Право власності Установника управління на частку підтверджується свідоцтвом Товариства від "___" ________ ______ р. N _______. Установник управління гарантує, що на момент укладення цього договору частка не перебуває в заставі, і що передачею частки в управління він не порушує прав інших осіб на неї. Вартість частки на момент укладення Договору складає ______________ грн.

1.3. Передача частки в управління (не) веде до виникнення в Управителя права довірчої власності на неї.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПРАВИТЕЛЯ

2.1. Управитель має право:

2.1.1. представляти інтереси Установника управління на загальних зборах та в інших органах Товариства, голосувати з питань порядку денного загальних зборів Товариства, обирати і бути обраним до складу органів правління Товариства, направляти Товариству запити про надання інформації, а також використовувати інші корпоративні права, надані переданою в управління часткою;

2.1.2. захищати право власності Установника управління на частку, в тому числі, подавати позови до суду та представляти інтереси Установника управління, що стосуються переданого в управління майна в інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

2.1.3. отримувати винагороду в порядку та на умовах, визначених п. 4 Договору;

2.1.4. вимагати від Установника управління компенсації витрат, пов'язаних з управлінням переданою часткою, а також збитків, понесених ним у зв'язку з невиконанням Установником управління своїх обов'язків;

2.1.5. розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Установником управління покладених на нього обов'язків;

2.2. Управитель зобов'язаний:

2.2.1. захищати право власності Установника управління на частку від протиправних посягань, не допускати звуження змісту та обсягу корпоративних прав, що надає частка;

2.2.2. приймати участь у загальних зборах, до порядку денного яких включено питання щодо виплати дивідендів учасникам Товариства, та голосувати за прийняття такого рішення;

2.2.3. перераховувати Установнику управління суми, отримані в якості дивідендів по частці, переданій в управління, а також інші доходи, отримані від використання цієї частки, за виключенням сум, що мають бути виплачені Установнику управління в якості винагороди відповідно до пп. 4.1 Договору;

2.2.4. своєчасно та добросовісно виконувати обов'язки, покладені на учасників Товариства законодавством, статутом та/або рішення Товариства;

2.2.5. враховувати майно, передане в управління, на окремому балансі;

2.2.6. для розрахунків по діяльності, пов'язаній з управлінням, відкрити окремий банківський рахунок. Рахунок має бути відкрито протягом 10 календарних днів з моменту укладення цього Договору;

2.2.7. кожні півроку, не пізніш як протягом 30 днів з моменту закінчення календарного півроку, надавати Установнику управління детальний звіт про підсумки управління майном, переданим в управління (далі - звіт). В звіті мають бути зазначені: кількість нарахованих та виплачених дивідендів або причини їх ненарахування; всі дії, вчинені Управителем або третіми особами, що стосуються переданої в управління частки; зміст та розмір витрат, понесених Управителем і пов'язаних з управлінням часткою; розрахунок винагороди Управителю з урахуванням суми виплачених дивідендів та положень пп. 4.1 - 4.2 Договору.

2.2.8. протягом 10 днів з моменту отримання письмового або електронного запиту від Установника управління надати йому вичерпну інформацію щодо запитань, які в цьому запиті порушуються, в тому числі, з наданням копій документів, що підтверджують факти, на які посилається Управитель;

2.2.9. повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, пов'язані з управлінням майном, про те, що він є Управителем, а не власником майна.

2.3. Управитель не може відчужувати майно, передане в управління. Укладати щодо нього договір застави він може лише за письмовою згодою Установника управління.

2.4. Управитель має здійснювати управління майном особисто. Він може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, тільки якщо цього вимагають інтереси Установника управління у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки Установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ

3.1. Установник управління має право:

3.1.1. здійснювати контроль за діями Управителя, перевіряти звіт та іншу інформацію, надану Управителем;

3.1.2. вимагати від Управителя надання звіту та інформації, що стосується переданої в управління частки, в порядку та строки, передбачені пп. 2.2.6, пп. 2.2.7 Договору;

3.1.3. отримувати дивіденди, що виплачуються Товариством по переданій в управління частці, та інші доходи, отримані від управління часткою, за виключенням сум, що підлягають виплаті Управителю у вигляді винагороди відповідно до п. 4.1 Договору;

3.1.4 у випадку втрати довіри до Управителя припинити договір в односторонньому порядку.

3.2. Установник управління зобов'язаний:

3.2.1. протягом 10 днів з моменту укладення Договору повідомити Товариство про передачу частки в управління згідно до цього Договору, в тому числі про особу Управителя та строк дії Договору;

3.2.2. виплачувати Управителю винагороду в порядку та в розмірі, передбаченому п. 4 Договору, а також компенсувати йому витрати на управління майном;

3.2.3. протягом 10 днів з моменту укладення Договору передати Управителю всі документи і відомості, необхідні йому для виконання обов'язків і здійснення прав відповідно до договору;

3.2.4. на вимогу Управителя надавати йому допомогу в реалізації корпоративних прав та/або в захисті права власності на частку від посягань з боку третіх осіб;

3.2.5. повідомляти Управителя про передачу права власності на частку, а також про передачу її в заставу протягом трьох днів з моменту вчинення відповідних правочинів.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ЛИСТУВАННЯ МІЖ СТОРОНАМИ

4.1. За виконання Управителем обов'язків щодо управління майном, переданим в управління, йому виплачується винагорода в розмірі _______ % від суми, що виплачується в якості дивідендів по частці, переданій в управління, а також від інших доходів, отриманих від використання цієї частки, в тому числі, від передачі частки в заставу в якості виконання зобов'язань, видачі поруки під частку та інше.

4.2. Додатково Управителю виплачується винагорода в розмірі _________ гривень, незалежно від наявності виплати дивідендів по частці, а також компенсуються витрати, пов'язані з управлінням майном, переданим в управління.

4.3. Винагорода, передбачена п. 4.1 Договору, утримується Управителем при отриманні ним дивідендів та/або інших доходів від володіння часткою. Решта суми протягом 10 календарних днів з моменту отримання дивідендів (інших доходів) перераховується на банківський рахунок Установника управління, зазначений в цьому Договорі.

4.4. Винагорода, передбачена п. 4.2 Договору, а також компенсація витрат, пов'язаних з управлінням майном, переданим в управління, виплачуються Установником управління протягом 10 календарних днів з моменту отримання ним звіту Управителя, складеного відповідно до вимог пп. 2.2.6 Договору, шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Управителя.

4.5. Звіти та відповіді Управителя на запити Установника управління надсилаються ним в письмовій формі поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу фактичного місця проживання Установника управління, зазначеного в Договорі, або в електронній формі на електронну адресу Установника Управління, зазначену в Договорі. Звіти і відповіді Управителя в електронній формі мають бути направлені з електронної адреси Управителя, зазначеної в Договорі. Запити Установника управління про надання інформації мають надсилатись Управителю в письмовій формі поштовим відправленням з повідомленням про вручення на поштову адресу Управителя, зазначену в Договорі, або в електронній формі на електронну адресу Управителя, зазначену в Договорі.

5. СТРОК ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Договір укладено на строк до "___" ___________ 20____ р.

5.2. Права та обов'язки Сторін виникають з моменту передання Установником управління частки Управителю, що оформлюється шляхом підписання Додатку N ___ до цього Договору.

5.3. Договір може бути припинено до закінчення строку, встановленого в п. 5.1 Договору, в наступних випадках:

5.3.1. визнання Довірителя банкрутом у відповідності до діючого законодавства;

5.3.2. прийняття Довірителем рішення про ліквідацію;

5.3.3. смерть Установника управління;

5.3.4. за домовленістю сторін;

5.3.5. за заявою Установника управління у зв'язку з втратою ним довіри до Управителя;

5.3.6. за заявою Управителя у зв'язку з порушенням Установником управління покладених на нього обов'язків;

5.3.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.4. У випадку припинення договору у зв'язку з втратою Установником управління довіри до Управителя, Установник управління зобов'язаний виплатити Управителю компенсацію в розмірі ________ грн. Договір вважається припиненим на цій підставі з моменту отримання Управителем заяви Установника управління, відправленої відповідно до вимог п. 4.5 Договору.

5.5. Про порушення Установником управління покладених на нього обов'язків та своє бажання припинити Договір на цій підставі Управитель має попередити Установника управління не пізніш як за 30 календарних днів до бажаної дати припинення Договору. Якщо до бажаної Установником дати причини, що стали підставою для розірвання Договору, не будуть усунені, Договір вважається припиненим з дня, наступного за цією датою.

5.6. У випадку припинення Договору Установник управління (його спадкоємці) зобов'язаний виплатити Управителю винагороду, передбачену п. 4.1 Договору (при наявності підстав для її виплати) та компенсувати Управителю всі витрати, пов'язані з управлінням майном, переданим в управління, і понесені ним до моменту припинення Договору. Управитель зобов'язаний повернути Установнику управління частку та надати йому звіт про підсумки управління майном, переданим в управління, за період до моменту припинення Договору.

5.7. У випадку відсутності заяв Сторін про припинення договору у зв'язку з закінченням ним строку, поданих не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення строку, він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Управитель несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану інтересам Установника управління при управління майном, переданим в управління, за виключенням шкоди, завданої обставинами, що не залежать від волі Сторін, та/або спричинених діями/бездіяльністю Установника управління.

6.2. У випадку невиконання Управителем покладених на нього обов'язків, що призвело до завдання шкоди майну та/або інтересам Установника управління, Управитель зобов'язаний сплатити штраф в розмірі ___ % завданої шкоди.

6.3. У випадку невиконання Управителем обов'язку щодо надання звіту та/або відповідей на запити Установника управління в строки, встановлені Договором, він зобов'язаний сплатити Установнику управління пеню в розмірі ____ % від вартості частки, зазначеної в Договорі, за кожний день затримки незалежно від наявності шкоди, причиненої Установнику управління.

6.4. У випадку якщо дії Управителя призвели до виключення Установника управління з числа учасників Товариства, до позбавлення його права власності на частку та/або суттєвого (в два і більше разів) зменшення розміру частки та/або її вартості, Управитель зобов'язаний сплатити Установнику управління штраф в розмірі ___ % вартості частки.

6.5. У випадку несвоєчасного перерахування Управителем Установнику управління дивідендів та/або інших доходів, отриманих від управління часткою, він зобов'язаний сплатити йому пеню в розмірі ____ % від розміру отриманих дивідендів та/або інших доходів за кожний день прострочення.

6.6. Установник управління зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Управителю порушенням покладених на нього цим Договором обов'язків.

6.7. У випадку несвоєчасної виплати Установником управління винагороди Управителю та/або несвоєчасної компенсації йому витрат, пов'язаних з управлінням часткою, він зобов'язаний сплатити пеню в розмірі ____ % від розміру цієї винагороди та/або розміру компенсації.

6.8. У випадку невиконання Установником управління інших обов'язків, покладених на нього відповідно до умов цього Договору, він зобов'язаний сплатити Управителю штраф в розмірі _________ грн.

6.9. Сторони не несуть вiдповiдальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин, що не залежать від їх волі, та які перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором. Сторони також не несуть вiдповiдальності за шкідливі наслідки, що виникли в результаті неналежного виконання або невиконання умов цього Договору через такі обставини.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Зміни до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладання відповідної угоди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір набуває чинності після його підписання Сторонами та діє до закінчення строку, встановленого в п. 5.1 Договору.

9.2. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання Договору не матимуть правового значення, але можуть бути враховані при тлумаченні його положень.

9.3. Усі витрати, пов'язані зі складанням цього Договору, несе Управитель.

9.4. Договір складений та підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, знаходяться у кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

          УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
_______________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові;
_______________________________________
          серія, номер паспорта, ким і коли виданий;
_______________________________________
               адреса реєстрації місця проживання
_______________________________________
             адреса фактичного місця проживання
_______________________________________
                              електронна адреса,
_______________________________________
                  реквізити банківського рахунку)

УПРАВИТЕЛЬ
_______________________________________
(організаційно-правова форма, назва,
_______________________________________
Код ЄДРПОУ, номер та дата останньої виписки з ЄДР
_______________________________________
юридична адреса місцезнаходження,
_______________________________________
фактична адреса місцезнаходження
_______________________________________
електронна адреса,
_______________________________________
реквізити банківського рахунку)

Підписи сторін

 

За УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ

___________________/________/

За УПРАВИТЕЛЯ

Керівник ____________/________/

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 5590 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar