Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор ипотеки / Іпотечний договір
[ Скачать с сервера (30.0 Kb) ] 20.06.2014, 23:03


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

ДОГОВІР

ІПОТЕКИ

 
м. _____________      "___" ____________ 20__ р.
 
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
код ЄДРПОУ __________________________________________________________,
(надалі іменується "Іпотекодавець") в особі ________________________________,
                                                                                         (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
                                                                (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, 
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування банку)
код ЄДРПОУ __________________________________________________________,
(надалі іменується "Іпотекодержатель") в особі ______________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
                                                         (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір іпотеки (надалі іменується "Договір") про наступне.
 
1. За цим Договором у разі невиконання Іпотекодавцем своїх обов'язків за Основним договором Іпотекодержатель має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок передбаченого в п. 6 цього Договору майна (надалі іменується "предмет іпотеки"), переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця.
2. Терміном "Основний договір" в цьому Договорі позначається Договір _____________ N ___________ від "___" ____________ 20__ р., укладений між Іпотекодавцем (в Основному договорі іменується "_______________________") та Іпотекодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").
3. Іпотекою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Іпотекодавцем його обов'язків перед Іпотекодержателем, які визначені у ст. _________ Основного договору і полягають у __________________________. 
4. Розмір зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, складає __________ грн.
5. Зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, повинно бути виконано в строк _________ шляхом __________. 
6. Предметом іпотеки є _________________________________________, реєстраційні дані _______________________________________________________
7. Предмет іпотеки залишається у володінні Іпотекодавця за місцезнаходженням у м. __________________.
8. Вартість предмета іпотеки становить _______________________ грн., відповідно до __________________________________. 
9. Іпотекодавець засвідчує, що предмет іпотеки нікому не проданий, не заставлений, під забороною відчуження (арештом) не перебуває, спору про предмет іпотеки (про права на предмет іпотеки ) не існує, жодні права на предмет іпотеки третім особам не передані.
10. Іпотекодержатель має право перевіряти документально і фактично умови утримання та стан предмета іпотеки шляхом ___________________ у строк _____________________.
11. Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість на умовах __________ у строк ____________.
12. Іпотекодавець зобов'язується сплачувати передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з предметом іпотеки.
13. Іпотекодавець несе ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) предмета іпотеки. 
14. Реєстрація іпотеки, що виникає на підставі цього Договору, здійснюється Іпотекодержателем у передбаченому чинним законодавством України порядку. 
15. За цим Договором заставна не випускається.
16. За порушення цього Договору: 
16.1. Іпотекодавець за порушення цього Договору несе наступну відповідальність: _______________________________________________________;
16.2. Іпотекодержатель за порушення цього Договору наступну відповідальність: _______________________________________________________;
17. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
17.1. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
18. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.
19. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
20. Іпотека за цим Договором та взаємні права й обов'язки Сторін за цим Договором  виникають з моменту набрання чинності цим Договором.
21. Іпотека за цим Договором припиняється у разі закінчення строку цього Договору та з інших підстав, визначених чинним законодавством України.
22. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 19 цього Договору та закінчується ____________________________________.
23. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
24. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
25. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
26. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
27. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
28. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
29. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
30. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
31. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.
32. Реєстрація відомостей про зміни іпотеки за цим Договором здійснюється у передбаченому чинним законодавством України порядку.
33. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ______________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
 
ПІДПИСИ
 
За ІПОТЕКОДАВЦЯ 
Керівник _____________/__________/
 
м. п.
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
 
СТОРІН
 
За ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ
Керівник _____________/__________/
 
м. п.

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1918 | Загрузок: 242
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar