Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор предоставления услуг бухгалтерского учета / Договір надання послуг бухгалтерського обліку
[ Скачать с сервера (47.5 Kb) ] 20.02.2013, 22:14


Образец бланка (шаблон) договора на предоставление бухгалтерских услуг

Зразок бланку (шаблон) договору бухгалтерських послуг

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. ______________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони і необхідні дані про неї)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе обов'язки у відповідності із завданням Замовника надавати останньому за плату наступні послуги (надалі іменуються "послуги"):

а) забезпечення ведення бухгалтерського обліку Замовника з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Замовника і технології обробки облікових даних;

б) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій Замовника;

в) забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і надання до обліку первинних документів усіма підрозділами, службами і працівниками Замовника;

г) вжиття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому і непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку; збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку;

д) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства Замовника, її підписання та надання у встановлений строк користувачам;

е) вжиття заходів для надання повної, достовірної й об'єктивної інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів Замовника;

є) участь у підготовці і поданні інших видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, в державні органи відповідно до нормативних актів за затвердженими формами та інструкціями;

ж) забезпечення за погодженням Замовника сплати (перерахування) податків і зборів, передбачених чинним законодавством України шляхом ________________;

з) забезпечення проведення розрахунків з кредиторами Замовника відповідно до договірних зобов'язань останнього шляхом ___________________;

и) здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним і ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Замовника шляхом ____________________;

ї) участь у проведенні інвентаризаційної роботи на Замовника, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням збитків від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства шляхом _______________;

к) забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях і інших відособлених підрозділах Замовника;

л) організація роботи із підготовки пропозицій для Замовника щодо:

• визначення облікової політики Замовника, її коригування;

• вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності Замовника і технології обробки облікових даних;

• розробки системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій Замовника;

• визначення прав працівників Замовника на підписання первинних і зведених облікових документів;

• вибору оптимальної структури бухгалтерії підприємства Замовника і чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

• поліпшення системи інформаційного забезпечення управління і шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

• впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

• забезпечення схоронності майна, раціонального й ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

• забезпечення залучення кредитів та їхнього погашення;

• виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень і інших відособлених підрозділів Замовника і включення їхніх показників у фінансову звітність підприємства.

1.2. Строк надання послуг за цим Договором, встановлений Сторонами:

______________________________________________________________________.

1.3. Для безпосереднього надання послуг, визначених цим Договором, Виконавець призначає наступних своїх працівників:

______________________________________________________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Обов'язки і права Замовника.

2.1.1. Замовник зобов'язаний протягом ____ календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором надати Виконавцю всю бухгалтерську документацію, первинну документацію, документацію, пов'язану зі звітністю по розрахунках з бюджетами і державними цільовими фондами, а також іншу повну і достовірну інформацію, необхідну Виконавцю для виконання ним своїх обов'язків за даним Договором шляхом ______________, а також продовжувати надавати зазначені документи та інформацію протягом строку надання послуг за цим Договором.

2.1.2. Замовник зобов'язаний вчасно й у повному обсязі оплачувати послуги Виконавця.

2.1.3. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю приміщення, розташоване за адресою _______________, розміром _____________ м2 і наступні засоби (надалі іменується "засоби"), необхідні для виконання Виконавцем його обов'язків за цим Договором:

- _____________________________________________________________________;
- _____________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________________;

Здавання-приймання засобів від Замовника до Виконавця і повернення майна оформлюються відповідними Актами здавання-приймання майна за узгодженою Сторонами формою.

Засоби повертаються Замовнику протягом ___ робочих днів із дня припинення дії цього Договору.

2.1.4. Замовник зобов'язаний у _______-денний строк із дня набрання чинності цим Договором видати на ім'я Виконавця відповідні нотаріально завірені довіреності, які уповноважують Виконавця та (або) його працівників виконувати обов'язки Виконавця за цим Договором. У іншому випадку цей Договір припиняє свою дію через ___ календарних днів після спливу вищевизначеного строку для надання довіреностей.

2.1.5. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем цього Договору шляхом __________________, а Виконавець зобов'язаний допускати Замовника (уповноважену ним особу) для контролю за виконанням Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором.

2.2. Обов'язки і права Виконавця:

2.2.1. Виконавець гарантує, що кваліфікація його працівників, призначених для безпосереднього надання послуг за цим Договором, відповідає кваліфікаційним вимогам для бухгалтера і зобов'язується надати підтверджуючі документи.

2.2.2. Виконавець зобов'язується у повній відповідності з чинним законодавством України надавати Замовнику послуги.

2.2.3. Виконавець зобов'язується не передавати третім особам ніякої інформації (документів), отриманої при наданні послуг за цим Договором, а також іншої інформації, що стала йому відома в зв'язку з цим Договором, без письмової згоди Замовника, окрім випадків, коли обов'язковість надання такої інформації (документів) прямо не передбачена чинним законодавством України.

2.2.4. Виконавець зобов'язується використовувати передані йому Замовником засоби виключно для виконання своїх обов'язків за цим Договором. У іншому випадку Виконавець сплачує Замовнику плату за користування таким майном на умовах найму (оренди), виходячи із звичайних цін, що діють у відповідний період.

2.2.5. Виконавець зобов'язується відшкодувати збитки Замовника, понесені останнім внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором, як-от:

- сплачені Замовником штрафи, пеню;

- інші збитки, що виникли з вини Виконавця.

2.2.6. Виконавець не несе відповідальності, передбаченої попереднім підпунктом цього Договору, якщо він діяв за прямою вказівкою Замовника або в межах прийнятного ризику, що звичайно має місце при наданні аналогічних послуг.

2.2.7. Гранична сума, що може бути стягнена Замовником з Виконавця у якості відшкодування збитків за цим Договором, встановлюється в розмірі (________________________________) грн. ________ коп.

 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ АКТА ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. Щомісяця протягом строку надання послуг за цим Договором в останній робочий день звітного місяця Виконавець надає Замовнику Акт здавання-приймання наданих послуг, у якому приводиться опис наданих Виконавцем послуг за звітний місяць та їх вартість згідно цього Договору. Форма названого Акта встановлюється Замовником, який зобов'язаний довести її до відома Виконавця при укладенні цього Договору.

3.2. Замовник зобов'язаний підписати Акт здавання-приймання наданих послуг протягом 3-х робочих  днів з моменту отримання чи у той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову у випадку, якщо зазначені в Акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем згідно умов цього Договору та (або) вимогам, установленим чинним в Україні законодавством.

 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ І ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ

4.1. Плата за надання послуг за цим Договором встановлюється за домовленістю Сторін щомісяця в останній день місяця, що передує звітному, та відображається в Акті здавання-приймання наданих строк, цей Договір вважається розірваним, а Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцеві плату у розмірі ___________________________.

4.2. Замовник виплачує Виконавцю плату за надані ним послуги виходячи з фактично наданого обсягу послуг, визначеного в Акті здавання-приймання наданих послуг.

4.3. Виплата плати за надання послуг Замовником Виконавцю здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі, протягом _______________ банківських днів після підписання Акта здавання-приймання наданих послуг обома Сторонами.

4.4. За домовленістю Сторін може встановлюватися інші форма, вид та порядок розрахунків.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Відповідальність Замовника.

5.2.1. Замовник несе відповідальність за своєчасність виплати Виконавцю плати за надання послуг за цим Договором і в разі прострочення сплачує Виконавцеві пеню в розмірі _____ % від простроченої суми за кожний день прострочення.

5.3. Відповідальність Виконавця.

5.3.1. При порушенні вимог п. 3.1 цього Договору Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі ______________.

5.4. За розголошення комерційної таємниці Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві  України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник ___________/________/

 

М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

сторін

 

За виконавця

Керівник ____________/_______/

 

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 4770 | Загрузок: 407
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar