Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор простого общества / Договір простого товариства
[ Скачать с сервера (60.0 Kb) ] 20.06.2014, 23:12


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

ДОГОВІР 

 ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

 
м. ___________________ "___" _____________ 20__ р.
 
________________________________________________________________,
(вказати найменування сторони)
що є юридичною особою за законодавством ________________________________ 
                                                                                       (вказати державу)
(надалі іменується "Іноземний інвестор"), в особі ____________________________ 
______________________________________________________________________, 
                               (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 
що діє на підставі ______________________________________________________, 
                                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, 
та
______________________________________________________________________,
(вказати найменування сторони)
що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Українська сторона"), в особі ___________________________________________,
                                              (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________, 
                                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір простого товариства (надалі іменується "Договір") про наступне. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір між Українською стороною й Іноземним інвестором укладений у відповідності із чинним законодавством України, положеннями установчих документів Сторін і передбачає здійснення спільної діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.
1.1.1. Спільна діяльність Української сторони та Іноземного інвестора здійснюється на підставі використання власного майна, устаткування, фінансових, людських ресурсів, професійних та інших знань, навичок і вмінь Української сторони та майна, устаткування, матеріалів, сировини, професійних та інших знань, навичок і вмінь, ділової репутації та ділових зв'язків Іноземного інвестора.
1.1.2. Мета спільної діяльності за цим Договором (надалі іменується "мета") - спільне виробництво ___________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
(надалі іменується "продукт").
1.2. Сторони зобов'язуються спільно діяти задля досягнення мети. 
1.3. Загальна ціна цього Договору складає:
____________________________________________________ українських гривень,
(_______________________________________________________ доларів США).
1.3.1. Вкладом Іноземного інвестора є: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
1.3.2. Грошова оцінка вкладу Іноземного інвестора складає: ____________
____________________________________________________ українських гривень,
(________________________________________________________ доларів США),
що складає _____ відсотків від загальної ціни Договору. 
1.3.3. Вкладом Української сторони є: _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 
1.3.4. Грошова оцінка вкладу Української сторони складає: ____________
____________________________________________________ українських гривень,
(_______________________________________________________ доларів США),
що складає ____ відсотків від загальної ціни Договору.
1.3.5. Перерахування іноземної валюти в українську валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на _______________________,
тобто 1 долар США дорівнює _______________ українським гривням.
1.4. Сторони зобов'язуються внести свої вклади в порядку та на умовах, передбачених додатком N ___ до цього Договору.
1.5. Українська сторона зобов'язується проводити всю необхідну організаційну роботу, пов'язану з виконанням цього Договору, а саме:
_____________________________________________________________________
  (перелік дій Української сторони, серед яких може бути вивчення ринку збуту
_____________________________________________________________________
 результатів спільної діяльності, надання приміщення для організації спільного
_____________________________________________________________________
       виробництва, покриття виробничих витрат, забезпечення виробництва людськими
_____________________________________________________________________
ресурсами тощо)
в порядку та на умовах, передбачених додатком N ___ до цього Договору.
1.6. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на праві приватної власності, окрім _________________, а також вироблений у результаті спільної діяльності за цим Договором продукт та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю Сторін. 
1.6.1. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах Сторін та є їх спільним майном. 
1.7. Порядок і умови користування спільним майном та здійснення інших повноважень щодо нього, обов'язки Сторін щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, а також відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю за цим Договором, визначені у додатку N___ до цього Договору.
 
2. ПРОДУКТ
2.1. Порядок та умови виробництва Продукту, пов'язані з цим права і обов'язки Сторін, інші питання регулювання спільної діяльності, пов'язані з організацією виробництва, виробництвом та розповсюдженням Продукту, передбачені програмою __________________, Планом ________________, _________________, які є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Продукт повинен відповідати наступним вимогам: 
______________________________________________________________________.
                                                                       (вказати стандарти тощо)
2.3. Ціна на Продукт буде визначатися по найбільш оптимальному співвідношенню попиту та пропозиції з урахуванням усіх матеріальних витрат на виробництво шляхом _____________ в строк ______________.
2.4. Порядок реалізації Продукту деталізований у додатку N ____ до цього Договору.
 
3. КЕРІВНИЦТВО СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ
3.1. З метою найбільш ефективного виконання цього Договору керівництво спільною діяльністю, ведення спільних справ учасників за цим Договором і ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників покладається на Українську сторону.
3.2. Українська сторона має право самостійно вирішувати всі питання щодо спільної діяльності, а саме: ____________________, а також розпоряджатися ________________ та вчиняти правочини від імені Сторін цього Договору – учасників спільної діяльності. 
3.3. У відповідності із ч. 2 ст. 1135 Цивільного кодексу України цей Договір є достатнім підтвердженням повноважень Української сторони для здійснення усіх юридичних дій, пов'язаних із керівництвом спільною діяльністю та веденням спільних справ Сторін за цим Договором.
3.4 Реєстрація іноземної інвестиції і цього Договору покладається на Українську сторону.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Сторони зобов'язані:
4.1.1. Робити свої вклади для організації спільної діяльності в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
4.1.2. Належно виконувати взяті на себе відповідно до цього Договору обов'язки.
4.2. Сторони мають право:
4.2.1. Брати участь у розподілі прибутку від результатів спільної діяльності у вигляді отримання квартальних відрахувань. Розмір відрахувань кожній Стороні від прибутків, що залишилися у вільному розпорядженні, визначається кожен квартал на підставі рішення Сторін і розподіляється відповідно до ст. 6 цього Договору та положень додатку N _____ до цього Договору.
4.2.2. Одержувати від іншої Сторони річні звіти про результати спільної діяльності й інформацію про  поточний стан справ шляхом _________ в строк _________.
 
5. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
5.1. Ведення обліку і звітності покладається на Українську сторону, окрім звітів щодо _______________, які складаються окремо кожною Стороною. 
5.2. Українська сторона зобов'язана вести окремий баланс, бухгалтерський облік у повному обсязі, складати квартальні і річні звіти.
5.3. Кожна із Сторін має право вимагати детальної калькуляції витрат і прибутків щодо спільної діяльності і необхідних пояснень від іншої Сторони шляхом _______ в строк _____________.
5.4. Спільний прибуток від спільної діяльності не може бути використаний Українською стороною для ______________без згоди Іноземного інвестора, що надається шляхом ______________ в строк _______________.
 
6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
6.1. Прибуток від результатів спільної діяльності розраховується окремо від ____________________________ і являє собою різницю від реалізації Продукту і витратами, що відносяться на його собівартість.
6.2. Прибуток використовується в наступній послідовності: _____________
______________________________________________________________________.
6.3. Прибуток розподіляється в наступному співвідношенні: 
6.3.1. Іноземному інвесторові - ____ %;
6.3.2. Українській стороні - ____ % і сплачується шляхом _________ в строк _______________.
6.4. Прибуток від результатів спільної діяльності розраховується за результатами роботи за квартал Українською стороною і затверджується Сторонами шляхом ___________ в строк _________.
6.5. За бажанням Іноземного інвестора сума прибутку, що належить йому, може бути реінвестована в спільну діяльність за цим Договором, що оформлюється Сторонами додатковою угодою до цього Договору.
 
7. КОНТРОЛЬ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Органом контролю спільної діяльності є ревізор або незалежна аудиторська фірма, що призначається Сторонами в передбаченому додатком N__ до цього Договору порядку.
7.2. При необхідності кожна Сторона має право в будь-який час провести перевірку обліку і результатів спільної діяльності за цим Договором шляхом ___________ в строк ____________.
 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до норм процесуального права, які можуть застосовуватись до нього, при цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право України.
 
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 9.1.5 цього Договору як підстави для звільнення від відповідальності за порушення Договору. 
9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.  
9.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: ____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.
9.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України. 
9.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 9.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ______________________.
9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
9.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 9.4 цього Договору.
9.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
9.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 9.6 та 9.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України. 
9.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 9.6 та 9.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.
 
10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. 
10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.  
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
 
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
11.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, але не визначені у п. 11.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 11.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене застосовними до цього Договору імперативними правовими нормами.  
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.   
11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 
11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 
11.9. Цей Договір має переклад англійською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. 
11.9.1. У разі розбіжностей між українським та англійським текстами цього Договору перевага віддається україномовному варіантові тексту цього Договору. 
 
12. ДОДАТКОВІ УМОВИ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
УКРАЇНСЬКА СТОРОНА
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
 
ПІДПИСИ
 
За УКРАЇНСЬКУ СТОРОНУ
Керівник _______________/_________/
 
м. п. ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
 
СТОРІН
 
За ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА 
Керівник _____________/__________/
 
м. п.

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1983 | Загрузок: 211
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar