Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор субаренды имущества / Договір субаренди майна
[ Скачать с сервера (33.0 Kb) ] 20.02.2013, 22:18


Образец бланка (шаблон) договора субаренды

Зразок бланку (шаблон) договору субаренди

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ

 

м. ____________________

"___" ________________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі ______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Суборендар") в особі __________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір суборенди (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендарем Суборендареві у строкове платне користування майна, визначеного у переліку, що додається до цього Договору (надалі іменується «майно»).

1.2. Майно знаходиться в орендному користуванні Орендаря у відповідності до Договору оренди N ___, укладеного "__" __________ ____ р. між Орендарем і _________________________________ (надалі іменується "Орендодавець").

1.3. Додаткові відомості про майно визначені у ____________________.

1.4. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: ________________________ і про такий порядок відновлення майна: __________________________________.

 

2. МЕТА СУБОРЕНДИ ТА ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МАЙНА

2.1. _____________________________________________________________

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА  В СУБОРЕНДУ

3.1. Майно повинно бути передане Орендарем та прийняте Суборендарем протягом _________________ з моменту ______________ _____________________________________________________________________.

3.2. Передання майна в суборенду здійснюється за відповідним Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами і скріплюється їх печатками. В Акті приймання-передачі Сторони зазначають стан майна.

 

4. СТРОК СУБОРЕНДИ

4.1. Строк суборенди складає _______________________________________ з моменту прийняття майна Суборендарем за Актом приймання-передачі і може бути змінений лише за згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

 

5. ПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. За користуванням майном Суборендар щомісяця сплачує плату в розмірі ______________ грн.

5.2. Плата за суборенду сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендаря не пізніше ___________________ числа кожного місяця строку суборендного користування за цим Договором.

5.3. Плата за користування майном, що перебуває в суборенді, сплачується не пізніше _______ числа місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється користування майном.

 

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

6.1. Орендар має право здійснювати перевірку порядку використання Суборендарем майна шляхом ____________ із періодичністю ________________________.

 

7. ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1 Суборендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

- використовувати майно за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;

- утримувати майно у повній справності;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна в строк _______________;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ

8.1. Після закінчення строку суборенди за цим Договором Суборендар зобов'язаний протягом _________________________________________ повернути Орендарю майно за відповідним Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами і скріплюється їх печатками. В Акті має бути зазначений стан майна.

8.2. Майно повинно бути повернуте Орендарю у справному стані з урахуванням нормального природного зносу.

 

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку виключно у випадках, прямо передбачених Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, а також у разі ____________________________.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. У випадку порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

12. ДІЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 12.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

12.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12.8. Цей Договір автоматично припиняється у випадку припинення Договору оренди між Орендарем і Орендодавцем, що визначений у п. 1.2 цього Договору. У такому випадку Суборендар має право вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням цього Договору.

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або

пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

 

орендАР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

За ОРЕНДАР

Керівник ____________/________/

 

м. п.

суборендар

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

сторін

 За суборендаря

Керівник _______________/__________/

 

м. п.

 

УЗГОДЖЕНО

Орендодавець: _________________________________________________________,

(вказати найменування Орендодавця)

в особі ________ _______________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________

                            (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 

"___" ________________ 200_ р.                       ___________                        М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1877 | Загрузок: 220
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar