Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор уступки права требования / Договір відступлення права вимоги
[ Скачать с сервера (24.0 Kb) ] 20.02.2013, 22:44


Образец бланка (шаблон) договора уступки права требования 

Зразок бланку (шаблон) договору відступлення права вимоги

ДОГОВІР
про відступлення права вимоги

 

м. ____________                                                       "___" _______________ 20__ р.

 

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цедент") в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цесіонарій") в особі ____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") керуючись ст. ст. 512 - 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Цей Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Цедентом Цесіонарієві права вимоги, належного Цедентові, в межах яких Цесіонарій стає кредитором за Договором ______________ N ___ від "___" _______________ ____ р. між Цедентом та ________________________ (надалі іменується "Боржник").

2. За цим Договором до Цесіонарія переходить право вимагати (замість Цедента) від Боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: _______________________________________________________________________.

3. До Цесіонарія переходить право вимоги Цедента за Договором, визначеним у п. 1 цього Договору, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

4. Моментом переходу права вимоги Цедента за Договором, визначеним у п. 1 цього Договору, до Цесіонарія є ____________________.

5. Цедент зобов'язаний в строк ___ з моменту набрання чинності цим Договором повідомити Боржника про відступлення права вимоги.

6. За відступлення права вимоги Цесіонарій сплачує Цеденту наступну винагороду: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

7. Порядок розрахунків за п. 6 цього Договору є наступним:

7.1. Строк оплати складає ______________ з моменту ____________________.

7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Цедента.

7.3. Цесіонарій зобов'язаний повідомити Цедента про здійснення платежу в строк _____ з моменту ______ шляхом _____________________________________.

 (телеграма з повідомленням, факс тощо)

8. У строк ______ Цедент зобов'язується передати Цесіонарію всі відповідні документи, з яких випливає право вимоги, що відступається за цим Договором.

9. Цедент відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданого за цим Договором права вимоги, але не відповідає за невиконання Боржником свого обов'язку.

 

 

10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 11 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

13. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

14. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

15. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Цедент
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 

__________________/__________/

М. П.

Цесіонарій
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 

__________________/___________/

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2225 | Загрузок: 228
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar