Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор об исполнении разовой работы / Договір про виконання разової роботи
[ Скачать с сервера (33.0 Kb) ] 15.02.2013, 00:05


Образец бланка (пример) договора выполнения разовых работ

Зразок бланку (приклад) договору на виконання робіт

ДОГОВІР
ПРО ВИКОНАННЯ РАЗОВОЇ РОБОТИ

 

м. _____________

 

"___" ____________ 200_ р.

 

 

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ______________________________

_____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та______________________________________________

 (вказати прізвище, ім'я та по батькові сторони)

що проживає за адресою:__________________ ______________________,

                                    (вказати місце проживання)

 

 (надалі іменується  "Підрядник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про виконання разової роботи (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, дає завдання Підрядникові щодо виконання, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати на свій ризик наступну разову роботу:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(характер і вид роботи)

строком до _______________________________________________________

(надалі іменується "робота").

1.2. Робота має відповідати наступним вимогам якості:
______________________________________________________________________.

1.3. Замовник зобов'язаний забезпечити Підрядника всім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором, а саме: ______________ (надалі іменується "матеріал"), шляхом ____________ у строк _______________________.

1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

1.5. Норми витрат матеріалу, строки повернення його залишків та основних відходів визначені в Додатку N ___ до цього Договору.

1.6. Замовник сприяє Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсягах та в порядку, встановлених Додатком N ___ до цього Договору.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

2.1. У межах строку, визначеного у п. 1.1 цього Договору, Підрядник зобов'язується завершити виконання роботи і подати Замовникові для підписання Акт приймання-передачі виконаної роботи та наступну документацію: _____________________________, а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності допущених у роботі відступів від умов цього Договору або інших недоліків підписати Акт приймання-передачі виконаної роботи в 10-денний строк з дня подання йому Підрядником названого документа.

 

3. ОПЛАТА РОБОТИ

3.1. Вартість роботи по Договору визначена та затверджена Сторонами (Договірна ціна) у розмірі _____________(_________________________) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ _______________ (_________________________) гривень 00 копійок.

3.2. Розрахунок між Замовником і Підрядником провадиться в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошової суми, зазначеної в п. 3.1 даного Договору на поточний рахунок Підрядника не пізніше, ніж через _________(__________) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення Підрядником термінів виконання робіт за цим Договором Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі ___________ (______________) гривень.

4.3. У випадку виявлення Замовником недоліків у зданій Підрядником за цим Договором роботі Підрядник зобов’язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі _____________ (____________) гривень та, за власний рахунок, усунути вказані недоліки.

4.4. За порушення строків здійснення розрахунків, передбачених цим Договором, Замовник сплачує на користь Підрядника пеню в розмірі ____________ (___________) гривень.

4.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

 

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Замовника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному  законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За ЗАМОВНИКА

Керівник _____________/__________/

 

М. П.

ПІДРЯДНИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

сторін

 

ПІДРЯДНИК

________________/____________/

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1917 | Загрузок: 244
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar