Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Контракт на управление предприятием / Контракт на управління підприємством
[ Скачать с сервера (57.0 Kb) ] 20.06.2014, 23:01


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

КОНТРАКТ
на управління підприємством
 
м. ____________ "___" ____________ 20__ р.
 
Іноземне підприємство "________________________" (далі - Підприємство) в особі _________________________, який діє на підставі рішення Вищого органу (учасника) від "___" ____________ 20__ р., який у подальшому іменується "Роботодавець", з однієї сторони, і ___________________________________, який у подальшому іменується "Керівник", з іншої сторони, (разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Контракт про нижченаведене.
1. Загальні положення
1.1. За цим Контрактом Керівник приймається на посаду директора Іноземного підприємства "____________" і зобов'язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, а Роботодавець зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, сплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.
1.2. Цей Контракт є трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові стосунки між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем і працівниками Підприємства.
1.3. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені стосовно Підприємства законодавчими актами, іншими обов'язковими для Підприємства документами.
1.4. З питань, що складають його компетенцію, Керівник діє на основі єдиноначальності.
1.5. Керівник підпорядкований Вищому органові Підприємства у межах, визначених Статутом Підприємства і цим Контрактом. 
1.6. Рішення Вищого органу, прийняті відповідно до його компетенції, обов'язкові для Керівника.
1.7. Вищий орган не має права втручатися в оперативно-розпорядчу діяльність Керівника Підприємства. 
2. Функції та обов'язки Керівника
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, що передбачені Статутом.
2.2. Керівник виконує наступні постійні функції й обов'язки з організації та забезпечення діяльності Підприємства:
2.2.1. керівництво персоналом;
2.2.2. вирішення проблем, пов'язаних з робочим персоналом;
2.2.3. розподіл обов'язків регіональних менеджерів та обслуговуючого персоналу Підприємства в Україні;
2.2.4. підготовка щомісячних та щоквартальних звітів, бюджетів, прогнозів та стратегічних планів;
2.2.5. участь та проведення принципових обговорень, у тому числі стосовно поточних прогнозів;
2.2.6. контакти з відповідними комерційними та технічними структурами;
2.2.7. участь у корпоративних конференціях;.
2.2.8. участь у симпозіумах;
2.2.9. проведення щотижневих нарад;
2.2.10. допомога керівництву компанії "_____" щодо положення справ в Україні;
2.2.11. організація внутрішньої та зовнішньої діяльності (з делегуванням повноважень і відповідальності певним співробітникам);
2.2.12. повноваження стосовно розпорядження банківським рахунком;
2.2.13. організація виконання рішень Вищого органу Підприємства;
2.2.14. організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Підприємством;
2.2.15. матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;
2.2.16. створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;
2.2.17. виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації та забезпечення діяльності Підприємства, що випливають із чинного законодавства України та Статуту Підприємства.
2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законодавством та іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо із зазначених актів, Статуту Підприємства й умов цього Контракту не випливає інше.
2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність Підприємства з базовим рівнем рентабельності.
2.4.1. На ____ р. базовий рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює ______ %.
2.4.2. Базовий рівень рентабельності на ____ - ____ рр. визначається щорічно додатковими угодами до цього Контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.
2.4.3. У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що суттєво впливають на порядок визначення рентабельності (якщо вони не пов'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися.
2.4.4. Діяльність Керівника зі збільшення прибутку Підприємства не повинна здійснюватись на шкоду визначення інших його функцій та обов'язків.
2.5. Вищий орган не має права вимагати від Керівника виконання роботи, що прямо чи опосередковано не обумовлена цим Контрактом і Статутом Підприємства.
2.6. Керівник надає щорічно Вищому органові доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.
2.7. Керівник передає Вищому органові по одному примірнику виданих ним нормативних документів, наказів і розпоряджень або їх копії (крім кадрових).
2.8. На вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.
2.9. Вищий орган має право вимагати від Керівника звіту з його дій, якщо він:
2.9.1. недбало поставився до виконання і не виконав належним чином свої обов'язки з управління Підприємством і розпорядження його майном;
2.9.2. придбав сам, передав третім особам, втратив або розтратив майно Підприємства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків. 
2.10. Вищий орган має право заборонити передбачуване незаконне передавання, відчуження або уступки майна Підприємства, якщо є достатні докази того, що ці дії будуть здійснені.
2.11. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства та його Вищого органу.
3. Компетенція та права Керівника
3.1. Керівник розв'язує самостійно всі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підприємства належать до відання Вищого органу Підприємства (з урахуванням питань, що передані Вищим органом до компетенції Керівника).
3.2. Керівник:
3.2.1. діє без додаткового посвідчення повноважень від імені Підприємства за посадою, представляє його інтереси на всіх вітчизняних й іноземних підприємствах, в установах та організаціях;
3.2.2. розпоряджається майном Підприємства;
3.2.3. укладає господарські та інші договори;
3.2.4. видає довіреності;
3.2.5. відкриває у банках рахунки;
3.2.6. користується правом розпорядження коштами Підприємства;
3.2.7. накладає на працівників Підприємства стягнення відповідно до законодавства й укладених з ними контрактів та трудових договорів;
3.2.8. у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;
3.2.9. розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим Контрактом належать до компетенції Керівника.
3.3. Вищий орган делегує Керівникові наступні свої повноваження:
3.3.1. ___________________________________
3.3.2. ___________________________________
3.3.3. Вищий орган може делегувати Керівникові й інші свої повноваження. У цьому випадку передача повноважень здійснюється укладанням додаткової угоди до даного Контракту.
3.4. Керівникові належать повноваження й права, які нормативними та іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо із зазначених актів, Статуту Підприємства та умов даного Контракту не випливає інше.
3.5. Якщо законодавчими та іншими нормативними документами закріплюються права підприємств і при цьому не зазначено або не випливає зі змісту документа, що ці права належать трудовому колективу, Вищому, іншому органові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одноосібно або на його розсуд передаються для розв'язання трудовому колективові Підприємства, його підрозділам, службам та службовим особам.
3.6. Керівник укладає трудові договори з усіма працівниками Підприємства, які приймаються на роботу.
3.7. При укладанні трудових договорів з працівниками Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник використовує чинне законодавство України про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Підприємства і системою організації та оплати праці.
3.8. При прийнятті на роботу працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, Статутом Підприємства і цим Контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.
3.9. Керівник має право бути присутнім на всіх засіданнях Вищого органу.
4. Регулювання виробничого порядку та безпеки
4.1. Керівник повинен виконувати всі правила трудового розпорядку та безпеки виробництва.
5. Умови праці та відпочинку Керівника
5.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.
5.1.1. Керівник вільний у виборі й використанні в роботі оргтехніки (комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів тощо).
5.2. Роботодавець забезпечує Керівника автомобілем від компанії. 
5.2.1. Автомобіль вибирається Керівником відповідно до загальноприйнятих правил та вимог компанії "___" щодо автомобілів для керівників. 
5.2.2. Роботодавець також забезпечує страхування автомобіля та несе всі витрати по забезпеченню автомобіля.
5.3. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпорядок (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо), враховуючи при цьому його режим ненормованого робочого дня, необхідність виконання завдання і досягнення цілей, які перед ним поставлені.
5.4. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди (яка визначається за останній господарський рік). 
5.4.1. Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами та ін.)
5.4.2. Для отримання першої відпустки за цим Контрактом Керівник повинен пропрацювати на Підприємстві не менше 6 місяців.
5.5. Робоче місце Керівника знаходиться в офісі ____________ за адресою: Україна, _________________________.
6. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника
6.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим Контрактом, Керівникові сплачується грошова винагорода, яка містить у собі:
6.1.1. щомісячні виплати в розмірі, еквівалентному ______ євро у гривнях, перерахованих відповідно до курсу Національного банку України на день виплати.
6.2. Бонуси можуть бути виплачені Керівнику згідно з політикою Роботодавця по виплаті бонусів.
6.3. Додаткова винагорода за результатами діяльності в минулому календарному році.
6.3.1. Розмір винагороди суму, що складає ____ % прибутку Підприємства, що лишається у його розпорядженні.
6.4. При недосягненні базового рівня рентабельності Підприємства щомісячні виплати Керівникові зменшуються на _____ грн. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на _____ грн.
6.4.1. За бажанням Керівника щомісячні виплати здійснюються двічі на місяць (з авансовим платежем).
6.5. При досягненні Підприємством рентабельності, вищої від базового рівня на ______ %, частина прибутку, що сплачується Керівникові, збільшується на _______ %.
6.6. Відсотки від прибутку сплачуються Керівникові щомісячно, не пізніше 10 днів з моменту визначення обсягу прибутку.
6.6.1. При затриманні визначення місячного прибутку або при визначенні прибутку за триваліші періоди відсотки від прибутку сплачуються авансом у розмірі 75 % від розрахованого (очікуваного) прибутку. 
6.6.2. Після визначення прибутку за місяць (інший період) суми, що виплачуються Керівникові, уточнюються.
6.6.3. Якщо за підсумками роботи Підприємства за рік (після визначення річного прибутку) з'ясується необхідність збільшення виплат як відсотків від прибутку, то сума збільшення розподіляється рівномірно по місяцях року.
6.7. Розмір винагороди, що виплачується Керівникові, коригується з урахуванням інфляції __________________________________________________.
                                                      (зазначити умови та порядок такого коригування)
6.8. На прохання Керівника Підприємство надає йому грошові безвідсоткові позики в розмірі не більше ______ грн. на рік з поверненням у межах строку цього Контракту.
6.9. Керівник користується всіма видами соціально-культурних та інших благ та пільг, що надаються Підприємством або у зв'язку з роботою у ньому (санаторії, будинки відпочинку, профілакторії, садові ділянки, забезпечення дітей дитячими дошкільними закладами, користування замовленнями тощо) ______________________________________________________________________.
                (зазначити, при необхідності, види, умови та порядок надання благ і пільг)
7. Компенсація
7.1. У разі ділової поїздки Керівник одержує повну компенсацію всіх документально підтверджених витрат згідно із чинним законодавством України.
8. Страхування
8.1. Керівник підлягає страхуванню, у тому числі і в кооперативних страхових організаціях, шляхом забезпечення Роботодавцем страхового полісу. 
8.1.1. Види та умови страхування визначаються згідно із законодавством України та прийнятим на Підприємстві порядком.
8.1.2. Керівник користується всіма видами забезпечення із соціального страхування (допомога з тимчасової непрацездатності, допомога з приводу народження дитини тощо).
8.2. Роботодавець забезпечує Керівника та членів його сім'ї страхуванням здоров'я та від нещасного випадку. 
8.2.1. Страхування від нещасного випадку стосується випадків повної втрати працездатності та смерті. 
8.2.2. Роботодавець вправі на свій розсуд обирати страховика та тривалість страхування.
9. Обмеження
9.1. Керівник приймає умову виконувати свої робочі обов'язки якнайкраще й витрачати свій робочий час на виконання службових обов'язків.
9.2. Керівник приймає умову працювати винятково в Роботодавця. 
9.2.1. Жодні інші види робіт для інших підприємств або інші види робіт за межами компанії, або будь-які види діяльності у якості директора в іншій компанії чи просто у співтоваристві Керівник не має права виконувати без письмового на те дозволу Роботодавця.
9.3. Керівник зобов'язаний одержувати письмовий дозвіл від _________ компанії на будь-які публікації, пов'язані з видами його робіт.
9.4. У разі якщо Керівник порушує положення цієї статті, Роботодавець має право негайно розірвати цей Контракт.
10. Відповідальність сторін, розв'язання спорів
10.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків за цим Контрактом Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України та положеннями цього Контракту.
10.2. Керівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству внаслідок порушення покладених на нього обов'язків. 
10.2.1. Керівник несе повну відповідальність за будь-які збитки, що виникли внаслідок порушення умов конфіденційності, зазначених у цьому Контракті.
10.3. Матеріальна відповідальність встановлюється тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах та порядку, передбачених чинним законодавством України, і за умови, коли така шкода заподіяна Підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) Керівника. Ця відповідальність не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Спори між Сторонами розв'язуються судом згідно із чинним законодавством України.
11. Зміна умов та розірвання Контракту
11.1. По закінченні кожного року дії цього Контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства й обґрунтовані пропозиції Сторін враховуються шляхом внесення до цього Контракту відповідних змін та доповнень.
11.1.1. У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, інших нормативних документів кожна Сторона має право ставити перед іншою Стороною питання про зміну (уточнення) цього Контракту.
11.1.2. Зміни оформлюються додатковою угодою до цього Контракту. При незгоді з пропозицією про зміну цього Контракту Сторона надає письмову мотивовану відмову.
11.2. Зміни та доповнення до цього Контракту приймаються шляхом підписання Сторонами додаткових угод.
11.3. Цей Контракт припиняється:
11.3.1. після закінчення строку дії цього Контракту;
11.3.2. за угодою сторін;
11.3.3. з ініціативи Вищого органу до закінчення строку дії цього Контракту у випадках, передбачених п. 11.4 цього Контракту;
11.3.4. з ініціативи Керівника до закінчення строку дії цього Контракту у випадках, передбачених п. 11.5 цього Контракту;
11.3.5. з інших підстав, що передбачені Кодексом законів про працю України.
11.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірвано з ініціативи Роботодавця до закінчення строку його дії:
11.4.1. якщо рентабельність діяльності Підприємства за підсумками року не досягає базового рівня більше ніж на ____ %;
11.4.2. у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим Контрактом;
11.4.3. у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені цим Контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (зазнало збитків, сплачені штрафи, постраждала ділова репутація);
11.4.4. з інших підстав звільнення працівника, що передбачені Кодексом законів про працю України.
11.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії:
11.5.1. у разі систематичного невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за цим Контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника чи втручаються в його оперативно-розпорядчу діяльність, що можуть призвести, або тих, що призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;
11.5.2. у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за цим Контрактом, з інших поважних причин;
11.5.3. у разі коли вищезазначені причини відсутні, Керівник має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей Контракт), обов'язково повідомивши про це в письмовій формі Роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні.
11.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихідна допомога у випадках, передбачених чинним законодавством України, у розмірі ______________ грн.
11.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньомісячної винагороди.
12. Строк дії та інші умови Контракту
12.1. Цей Контракт діє з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20 __ р.
12.2. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.
13. Конфіденційність
13.1. Керівник зобов'язаний забезпечувати конфіденційність по відношенню до трудової діяльності й виробничої специфіки у всій повноті цього змісту, включаючи й час після припинення дії даного Контракту.
13.2. Після припинення дії цього Контракту Керівник без зволікання повинен повернути Роботодавцю всі документи у письмовому та електронному вигляді, пов'язані з діяльністю Підприємства, а також іншу власність Роботодавця.
13.3. Будь-яке порушення цієї статті тягне за собою негайне припинення дії цього Контракту.
13.4. Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності умов цього Контракту, крім випадків, коли:
13.4.1.  Сторони за взаємною згодою роблять винятки із цього правила;
13.4.2. Сторони посилаються на умови цього Контракту при захисті своїх інтересів у суді;
13.4.3. про умови контракту інформуються працівники Підприємства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання цього Контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника, та ін.). 
13.4.4. Сторони вживають заходів щодо забезпечення конфіденційності умов цього Контракту цими працівниками й особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримання конфіденційності отримання ними відомостей про умови цього Контракту та ін.);
13.6. У частині, що не передбачена цим Контрактом, Сторони керуються законодавчими актами України, Статутом Підприємства, іншими документами Підприємства.
14. Адреси Сторін та інші відомості
14.1. Відомості про Підприємство:
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "____________________________"
Адреса: Україна, _________________________________________
Ідентифікаційний код: ____________________________________
14.2. Відомості про Вищий орган (Учасника)
Адреса: _______________________________, Німеччина
Реєстраційний номер: _____________________________
14.3. Відомості про Керівника:
Адреса:
паспорт серії __ номер __________, виданий "___" ____________ 19__ р. _______________________________________
14.4. Цей Контракт складено українською та англійською мовами у 2 примірниках - по одному для кожної Сторони.
 
    Від Роботодавця
________________________
     (зазначити посаду,
________________________
         П. І. Б.)
________________________
      (підпис, печатка)     Керівник
________________
      (підпис)

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1901 | Загрузок: 213
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar