Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Образец договора поставки / Зразок договору постачання
06.08.2015, 11:08


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

  

ДОГОВІР поставки №_________

 

м. Київ                                                                                                           «___» ________20___р.

 

___________________________________, що надалі іменується «Покупець», в особі ___________________________________ , що діє на підставі ____________________, з однієї сторони та ________________________________, що надалі іменується «Постачальник», в особі ________________________________, що діє на підставі ___________________з іншої Сторони, в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», керуючись статтею 6 Цивільного кодексу України уклали цей Договір поставки (надалі іменується   -  «Договір»), про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим Договором передати у власність Покупця запасні частини  до сільськогосподарської техніки (надалі іменується - «Товар»), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим Договором прийняти Товар та оплатити його вартість.

            1.2. Найменування (асортимент, комплектація), кількість, ціна за одиницю та загальна вартість партії  Товару, строки, умови і  місце (адреса) поставки (передачі) Товару, а також строк та умови оплати Товару  визначаються Сторонами в Додатках до цього Договору.

1.3. Додатки оформляються на кожну замовлену партію Товару та після підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками є невід’ємною частиною цього Договору.

 

2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК розрахунків

2.1.  Ціна на Товар  погоджується Сторонами в Додатках до цього Договору.

2.2.  Загальна вартість Товару по цього Договору визначається сумарною вартістю партій Товару, поставлених  Постачальником та прийнятих Покупцем протягом терміну дії цього Договору.

2.3. Строк та порядок оплати Товару погоджується Сторонами в Додатках до цього Договору. Покупець здійснює оплату Товару в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Покупця.

2.4.   Сторони прийшли до згоди вважати датою здійснення оплати - дату списання грошових коштів з розрахункового (поточного) рахунку Покупця.

 

3. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПАКУВАННЯ.

3.1. Кількість Товару по цьому Договору погоджується Сторонами в Додатках до цього Договору.

3.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих державних стандартів, технічних умов, а також санітарним, ветеринарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України для такого виду Товару, та підтверджуватися відповідними посвідченнями, сертифікатами відповідності (визнання) та іншими документами, виданими компетентними органами та /чи виробниками Товару.

            3.3. Товар повинен бути в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, яка відповідає характеру Товару та виключає можливість пошкодження Товару при його транспортуванні та зберіганні.

            3.4. Упаковка і тара Товару повинні відповідати державним стандартам та нормативам, що діють на території України та/або прийнятим міжнародним стандартам, підтвердженим в Україні.

 

4. ГАРАНТІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

4.1. Постачальник гарантує:

- що являється власником Товару  згідно цьому Договору, а також що Товар не відчужений, не перебуває під заставою чи арештом та права третіх осіб на нього відсутні;

- що Товар відповідає вимогам технічної документації, що надається разом з поставкою Товару.

            4.2. Гарантійний строк на Товар складає ___ місяців з дати прийняття Товару Покупцем.

            4.3. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Покупцем дефекти та недоліки Товару не пізніше ___  календарних днів з дати отримання вимоги від Покупця.  

       

 

5.      УМОВИ ПОСТАВКИ та приймання-передачі товару

5.1. Поставка Товару здійснюється за попередньою заявкою Покупця, яка повинна містити такі відомості: - найменування (асортимент) та кількість Товару; - дату (строк) поставки (відвантаження) Товару;

- умови поставки згідно Інкотермс (в редакції 2010 року) та адресу відвантаження Товару.

5.2. Заявка на поставку Товару надсилається Покупцем за допомогою засобів факсимільного зв'язку наакс Постачальника за № _______________, або за допомогою засобів електронного зв’язку на e-mail:___________________________.

5.3. На підставі Заявки Покупця, Постачальник протягом двох календарних дів з дати отримання Заявки зобов’язується скласти та направити на підписання Покупцю два примірники Додатка, який повинен містити відомості, що вказані в п. 1.2. цього Договору.

         5.4. Покупець з будь-яких причин (в тому числі, але не виключно, якщо вказана в Додатку ціна Товару не влаштовує Покупця) має право відмовитися від підписання Додатку повідомивши про це Постачальника.

5.5. Постачальник здійснює поставку Товару у відповідності до  підписаного Сторонами Додатку до цього Договору.

5.6. Під час передачі Товару, Покупцю повинні бути надані такі документи:

                  - товарно-транспортна та видаткова накладні;

                  - оригінал рахунку-фактури;

                  - сертифікат якості (відповідності).

   5.7. Податкова  накладна надається Покупцю в порядку та строк, що передбачені чинним законодавством України. Податкова накладна, має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 5-ти календарних днів з дати виникнення податкового зобов’язання. У разі нездійснення Постачальником обов’язкової, згідно з чинним законодавством України, реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - ЄРПН), або порушення Постачальником строків чи порядку реєстрації податкових накладних або розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, або порушення порядку заповнення податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, внаслідок чого Покупець втратить право на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту,  Постачальник  зобов’язується протягом 5-ти днів з дати надання Покупцем письмової вимоги (в т.ч. переданої за допомогою засобів факсимільного зв'язку або електронною поштою), сплатити Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості партії Товару, щодо якої  повинна була бути належним чином складена та зареєстрована у ЄРПН податкова накладна або розрахунок коригування та в повному обсязі відшкодувати завдані цим Покупцю збитки. Нарахування штрафу є правом Покупця.

            5.8.      Приймання-передача Товару за кількістю і якістю здійснюється на умовах даного Договору.

Не узгоджені даним Договором питання приймання Товару по кількості та якості  регулюються нормами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості (№ П-6) та по якості (№ П-7).

            5.9. Приймання-передача Товару оформлюється видатковою накладною або Актом приймання-передачі Товару, що підписується уповноваженими представниками Сторін. 

5.10. Датою поставки Товару є дата прийняття Товару Покупцем, що  підтверджується підписом уповноваженого представника Покупця у видатковій накладній або Акті  приймання-передачі Товару.

Право власності і ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця, з моменту прийняття Товару Покупцем.

   5.11.  У випадку мотивованої відмови Покупця прийняти Товар (невідповідність кількості та/або якості поставленого Товару), Сторони складають двосторонній Акт невідповідності Товару.

5.11.1 У разі відмови Постачальника від укладення Акту невідповідності Товару та/або наявності між Сторонами спору щодо наявності недоліків Товару, кожна із Сторін має право залучити представника регіональної Торгово-промислової палати України (щодо перевірки кількості Товару) та/або  експерта незалежної компетентної експертної організації (щодо перевірки якості Товару), висновок якого буде обов’язковим для Сторін. У разі підтвердження поставки Товару неналежної якості та/або в неповній кількості, Постачальник зобов’язується протягом 2-х банківських днів з дати надання Покупцем вимоги відшкодувати Покупцю витрати за проведення експертизи (залучення представника ТПП).

            5.12. У разі поставки Товару в неповній кількості (кількість товару не відповідає кількості вказаній в товарно-супровідних документах) та/або в неповній комплектності Постачальник зобов’язується за свій рахунок допоставити на вказану Покупцем адресу  необхідну кількість Товару та/або доукомплектувати некомплектний Товар протягом ____ календарних днів з дати отримання вимоги від Покупця.

     5.13. У разі поставки Товару неналежної якості (Товар під час його приймання та/або протягом гарантійного строку, вказаного в п. 4.2. цього Договору виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, в т.ч. виявлення недоліків, які не можна усунути; недоліків усунення яких пов’язане з непропорційними фінансовими витратами або затратами часу; які виявилися неодноразово, чи з’явилися знову після їх усунення тощо), Покупець має право за своїм вибором:

5.13.1.  Відмовитися від неякісного Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів. В цьому випадку Постачальник зобов’язується протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання вимоги від Покупця повернути останньому в повному обсязі сплачені Покупцем грошові кошти за отриманий Товар неналежної якості  з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також за вимогою Покупця сплатити останньому штраф, згідно п. 6.4. цього Договору та в повному обсязі відшкодувати спричинені Покупцеві збитки. Після отримання Покупцем в повному обсязі грошових коштів за поставлений (отриманий Покупцем) Товар неналежної якості, з урахуванням штрафних санкцій передбачених цим пунктом Договору, Покупець зобов’язується протягом ___ календарних днів повернути у власність Постачальнику неякісний Товар. Повернення Товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

5.13.2.  Вимагати від Постачальника заміни Товару. В цьому випадку Постачальник  зобов’язується протягом ____ календарних днів з дати отримання вимоги від Покупця, за свій рахунок замінити неякісний Товар на Товар належної якості. Заміна неякісного Товару на Товар належної якості здійснюється Постачальником на умовах DDP (склад Покупця) на вказану Покупцем адресу. Після отримання Покупцем Товару належної якості, він зобов’язується повернути у власність Постачальнику неякісний Товар. Повернення Товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

5.13.3.  Вимагати від Постачальника безоплатного усунення виявлених недоліків Товару. В цьому випадку Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) поставленого Товару  протягом  ___ календарних днів з дати отримання вимоги від Покупця.

 

         6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У випадку прострочення строку поставки Товару, Постачальник за вимогою Покупця сплачує останньому неустойку в розмірі 0,5% від вартості не переданого в строки Товару за кожен календарний день прострочення.

6.3. У випадку прострочення строку поставки Товару понад 5-ть календарних днів Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В цьому випадку Постачальник зобов’язується протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання вимоги від Покупця повернути останньому сплачені ним грошові кошти (попередню оплату)  за не отриманий (не поставлений Постачальником) Товар  з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також крім неустойки передбаченої п. 6.2 цього Договору, за вимогою Покупця сплатити останьому штраф в розмірі 5% від вартості не переданого в строки Товару та в повному обсязі відшкодувати спричинені Покупцеві збитки.

6.4. За продаж Товару неналежної якості Постачальник за вимогою Покупця сплачує останньому штраф в розмірі 10% від вартості поставленого Товару неналежної якості.

6.5. За прострочення строків, вказаних в п. 5.13-5.13.3 цього Договору Постачальник, за вимогою Покупця сплачує останньому неустойку в розмірі 0,5% від вартості недопоставленого та/або поставленого Товару неналежної якості, за кожен календарний день прострочення.

6.6. У випадку прострочення строку оплати поставленого Товару, Покупець за вимогою Постачальника, сплачує останньому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

6.7. Сплата штрафних санкцій (пені та неустойки) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань по цьому Договору. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін.

Неустойки (пені, штрафи) нараховуються і виплачуються лише в тому випадку, якщо вони прямо встановлені цим Договором або законодавчим актом України, і лише за умови, що одна Сторона направила іншій Стороні, що порушила свої зобов'язання, письмову претензію з нарахованою неустойкою (пенею, штрафом) за невиконання або неналежне виконання зобов'язання.

6.8. При порушенні своїх зобов’язань по Договору винна Сторона по вимозі другої  Сторони відшкодовує заподіяні збитки в повному обсязі.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів протягом 30 календарних днів з дати отримання Стороною претензії, він передається в господарський суд,  відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами  і діє до «___» ___________ 20___ року, а в частині виконання грошових та гарантійних зобов’язань – до повного їх виконання.

8.2. Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Постачальника не пізніше ніж за 10-ть календарних днів до запланованої дати розірвання Договору.

8.3. Закінчення строку дії або розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

 

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове порушення умов цього  Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у встановленому цим Договором порядку.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування.

9.3. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою виданою  Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним державним органом.

9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 10 календарних днів із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод письмово повідомити іншу Сторону про виникнення форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.  Як тільки припиниться дія форс-мажорних обставин, Сторона що зазнала їх дії, повинна протягом 3-ох  календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону. 

9.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з дати укладення додаткової угоди  щодо розірвання цього Договору.

10. прикінцеві положення

         10.1. Сторони домовились, що інформація яку вони дізналися одна про одну при веденні переддоговірних переговорів, укладенні та виконанні цього Договору є конфіденційною інформацією. У зв'язку з цим, Сторони  зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію третім сторонам (громадянам, підприємствам, установам та організаціям)  протягом терміну дії цього Договору, а також протягом трьох років після  його припинення (розірвання). У випадку недбалого зберігання та/або розголошення конфіденційної інформації винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні спричинені збитки, згідно чинного законодавства України.        

10.2 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним регулюються цим Договором та чинним законодавством України.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно в триденний строк  у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.5. Зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсні при умові, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками Сторін та скріплені печатками.

10.6. Постачальник не може передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третім особам без письмової згоди на це Покупця

10.7. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

         10.8. Якщо за результатами податкової перевірки Покупець, внаслідок дій/бездіяльності Постачальника, буде позбавлений права на податковий кредит з ПДВ по господарських операціях з Постачальником  – Постачальник зобов’язується протягом 5-ти днів з дати надання йому Покупцем письмової претензії в повному обсязі відшкодувати Покупцю понесені ним втрати та збитки в розмірі суми ПДВ, яка не визнана податковими органами як податковий кредит, а також суми донарахованих Покупцю податків та застосованих до нього штрафних санкцій.

10.9  Сторони зобов'язуються при зміні умов оподаткування, протягом ____ календарних днів направити іншій Стороні відповідне письмові повідомлення.

10.10. Сторони дійшли згоди, що всі документи передані за допомогою засобів факсимільного зв’язку або електронною поштою  мають юридичну силу при наступному наданні їх оригіналів протягом 10-ти календарних днів з дати їх укладення.

10.11. Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі по тексту – «ПД») фізичних осіб (дані про контрагентів ФО-П і дані про фізичних осіб, які є вповноваженими представниками юридичних осіб), з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони (Суб’єкти ПД) підписуючи цей Договір:

  • підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, використання та включення їх ПД до бази персональних даних Сторін цього Договору;
  • підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.

            10.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

                                       Місцезнаходження і реквізити сторін


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online | Теги: Скачать, пример, приклад, Образец, Зразок, поставка, договыр, постачання, договор, 2015
Просмотров: 5022 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar