Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових
28.02.2017, 10:32


Зразок бланку (форма шаблону) Примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових:

Образец бланка (форма шаблона) Примерного договора эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 95

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
експлуатації газорозподільних систем або їх складових

_______________________
   (місце укладення договору)

______________
(дата)

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,

_________________________________________________________________

(повне найменування міністерства)

(далі — Міністерство)  в особі  _____________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі  _______________________________________________,

з однієї сторони, і _________________________________________________

    (найменування оператора газорозподільної системи)

(далі — оператор) в особі __________________________________________,

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі _______________________________________________,

 (реквізити довіреності або установчих документів)

з іншої сторони (далі — сторони), керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, Законом України “Про ринок природного газу” та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Предметом цього договору є надання оператору в експлуатацію газорозподільних систем або їх складових (далі — майно) за переліком за формою згідно з додатком 1, до яких підключені (приєднані) інші газові мережі.

2. Перелік та залишкова балансова вартість майна, яке надається за цим договором оператору на умовах експлуатації, зазначається в додатку 1, який є невід’ємною частиною цього договору.

3. Право на експлуатацію майна в оператора виникає з дати підписання сторонами цього договору.

4. Право на експлуатацію майна надається з метою провадження оператором ліцензованої діяльності з розподілу природного газу та безаварійного розподілу природного газу його споживачам, ефективного використання майна, його збереження, відновлення, поліпшення, реконструкції та модернізації.

 

 

Правовий режим майна та умови його експлуатації

5. Право власності на майно, надане за цим договором, належить державі.

6. Укладення цього договору не змінює права власності на майно, надане оператору в експлуатацію.

7. Надане в експлуатацію майно обліковується на балансі оператора.

8. Оператору забороняється будь-яким чином відчужувати чи обтяжувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, передавати речові або будь-які інші права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення.

9. Майно не може бути використане на інші не передбачені цим договором цілі.

10. На майно не може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів оператора. Майно, що належить державі, щодо якого оператором здійснено будь-яке поліпшення (у тому числі таке, що може бути відокремлене від майна), ремонт під час строку дії цього договору, є власністю держави та здійснення зазначених дій не підлягає компенсації Міністерством.

11. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе оператор починаючи з дати підписання сторонами цього договору і до дати повернення в установленому законодавством порядку майна Міністерству.

12. Облік майна ведеться оператором у порядку, встановленому законодавством.

13. Оператор зобов’язується виконувати роботи, пов’язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням майна, відповідно до вимог законодавства, цього договору, а також створювати умови для безпечної та безаварійної його експлуатації.

Оператор забезпечує фінансування за рахунок власних коштів робіт, передбачених в абзаці першому цього пункту, в розмірі не менш як 100 (сто) відсотків амортизаційних відрахувань, передбачених у тарифах на послуги з розподілу природного газу. Амортизаційні відрахування, які визначають розмір фінансування зазначених робіт, розраховуються як сума амортизації, передбаченої в тарифах на розподіл природного газу, затверджених НКРЕКП, зменшена на розмір амортизації, яка віднесена на майно оператора, побудованого (отриманого) за власні кошти оператора або отриманого від третіх осіб, крім держави.

14. Отримані від експлуатації майна доходи належать оператору, за винятком відрахувань, визначених у пункті 15 цього договору.

15. Оператор щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості.

Плата за експлуатацію майна сплачується оператором до державного бюджету протягом року рівними частинами щокварталу до 10 числа наступного місяця шляхом перерахування коштів на рахунок у Казначействі ________________________________.

16. Оператор несе відповідальність за збереження майна, а також за безпечну та безаварійну його експлуатацію, в тому числі після припинення дії договору, до моменту підписання сторонами акта приймання-передачі майна.

Права та обов’язки сторін

17. Міністерство має право:

1) контролювати облік майна шляхом участі в роботі комісії з інвентаризації майна та надання запитів на інформацію про стан майна і виконання умов договору;

2) контролювати технічний та експлуатаційний стан майна, ефективність його використання, дотримання оператором вимог цього договору, нормативно-правових актів та цільового призначення під час експлуатації майна. Із зазначеною метою Міністерство має право надсилати оператору письмові запити, а також проводити огляд майна після попереднього повідомлення про такий огляд оператору за 10 календарних днів до часу його проведення у присутності його представників;

3) у разі втрати (пошкодження, знищення) майна — вимагати від оператора відшкодування завданих збитків у повному обсязі, а у разі його неналежної експлуатації — розірвати договір в установленому законодавством порядку;

4) отримувати від оператора щоквартальну, річну звітність про виконання умов цього договору, в тому числі затверджених НКРЕКП інвестиційних програм в частині державного майна, а також за вимогою — інформацію про технічний стан, використання коштів, призначених для поліпшення/відновлення, реконструкції та розвитку майна;

5) ініціювати внесення змін до цього договору або його розірвання у разі внесення змін до законодавства щодо умов та порядку експлуатації майна.

18. Міністерство зобов’язане:

1) не вчиняти дій, що перешкоджають оператору виконувати свої договірні зобов’язання;

2) не втручатися в господарську діяльність оператора, крім випадків, що стосуються експлуатації та обліку майна;

3) брати участь у роботі відповідних комісій з розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які виникли в процесі експлуатації майна.

19. Оператор має право:

1) використовувати майно, надане йому в експлуатацію, відповідно до мети та в обсязі, що визначені цим договором;

2) самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації наданого майна, технічних питань та питань, що пов’язані з поточним його ремонтом, поліпшенням/відновленням, реконструкцією та модернізацією відповідно до умов, визначених цим договором.

20. Оператор зобов’язаний:

1) здійснювати з дотриманням умов, визначених цим договором, експлуатацію майна відповідно до його цільового призначення;

2) залучати на конкурентних засадах спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт, пов’язаних з майном, які необхідні для належного виконання умов цього договору;

3) здійснювати його експлуатацію з метою забезпечення надійності розподілу природного газу, ефективного використання майна, його збереження та відновлення;

4) використовувати згідно із законодавством відрахування на майно відповідно до умов цього договору;

5) створювати умови та нести повну відповідальність за безпечну та безаварійну експлуатацію майна;

6) нести повну відповідальність за збереження майна. Вести відокремлений облік майна відповідно до вимог законодавства;

7) подавати Міністерству щокварталу не пізніше 25 числа наступного місяця:

звіт про рух майна за формою згідно з додатком 2;

звіт про виконання інвестиційної програми в частині державного майна — за формою, затвердженою НКРЕКП;

8) подавати протягом 10 робочих днів з дати надходження запиту Міністерства інформацію, що запитується, у тому числі інформацію про технічний стан майна, його облік, виконання робіт з обстеження, поточного/капітального ремонту, а також відповідну технічну документацію щодо майна;

9) здійснювати своєчасно і в повному обсязі відрахування відповідно до пункту 15 цього договору, а також виконувати роботи (інші заходи), передбачені інвестиційною програмою в частині державного майна, затвердженою НКРЕКП;

10) під час здійснення Міністерством огляду майна створювати належні умови та забезпечувати вільний доступ його представників до майна, інших об’єктів, що технологічно пов’язані з експлуатацією та технічним обслуговуванням майна, а також до бухгалтерського обліку оператора в частині, що стосується обліку майна, надавати для ознайомлення Міністерству всю документацію, що стосується майна;

11) відшкодовувати Міністерству збитки, завдані внаслідок втрати (пошкодження, знищення) майна, шляхом його відновлення;

12) здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок;

13) проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному законодавством, та із залученням представника Міністерства до роботи комісії з інвентаризації майна;

14) невідкладно письмово повідомити Міністерству про прийняття рішення щодо реорганізації, ліквідації або порушення провадження у справі про банкрутство оператора;

15) приєднувати до майна об’єкти системи газопостачання третіх осіб у порядку, встановленому законодавством;

16) здійснювати за власні кошти страхування майна;

17) протягом 90 календарних днів з дати припинення дії цього договору передати в установленому законодавством порядку надане в експлуатацію згідно з цим договором майно Міністерству з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

Відповідальність сторін

21. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань сторони несуть відповідальність у розмірі та порядку, що передбачені законодавством та цим договором.

22. Оператор несе відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна (в тому числі внаслідок аварії) в розмірі ринкової вартості втраченого (пошкодженого, знищеного) майна.

23. Передбачені пунктом 15 цього договору відрахування, що здійснені несвоєчасно або не в повному обсязі з вини оператора, стягуються Міністерством відповідно до законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення відрахування.

24. У разі порушення з вини оператора строків повернення майна, встановлених підпунктом 17 пункту 20 цього договору, оператор сплачує до державного бюджету пеню за кожний день просрочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку станом на 31 грудня року, що передує звітному року.

Форс-мажорні обставини

25. У разі виникнення форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором.

26. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, терористичні акти, збройні конфлікти, війну або військові дії. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

27. Сторони зобов’язані невідкладно повідомити одна одній про форс-мажорні обставини та протягом 14 днів з дня їх виникнення подати підтвердні документи.

Якщо сторони без поважних причин не повідомили одна одній у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього договору.

28. Доказом дії форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою.

Розв’язання спорів

29. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням умов цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами.

30. У разі недосягнення згоди шляхом проведення переговорів сторони мають право розв’язати спір у судовому порядку.

Строк дії договору

31. Цей договір є укладеним строком на _____ і набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення печатками сторін (у разі наявності) і діє до “____” _____________ 20__ р. включно.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього договору після закінчення строку його дії протягом одного місяця договір підлягає продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим договором.

32. Дія цього договору припиняється у разі:

закінчення строку дії договору, на який його було укладено;

прийняття законодавчого чи іншого нормативно-правового акта, що змінює умови та порядок експлуатації майна, в тому числі акта щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду — з дати набрання чинності відповідним законодавчим чи іншим нормативно-правовим актом;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

банкрутства оператора;

прийняття рішення про ліквідацію оператора — з дати прийняття такого рішення.

Прикінцеві положення

33. Цей договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Міністерстві,
другий — в оператора.

34. Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються додатковими угодами до нього.

35. Додаткові угоди, додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками сторін.

36. Сторони зобов’язуються своєчасно повідомляти одна одній про зміну свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, установчих документів шляхом надсилання листа.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Міністерство
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Номер телефону: _____________________

Номер телефаксу:  ___________________

МП

_________________/_________________/______________

  • (найменування посади)  (ініціали та прізвище)              (підпис)

____ ___________ 20__ р.

Оператор
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Номер телефону: _____________________

Номер телефаксу:  ___________________

МП

_________________/_________________/______________

  • (найменування посади) (ініціали та прізвище)              (підпис)

____ ___________ 20__ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1300 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar