Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Примірний договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування
16.02.2017, 18:17


Зразок бланку (форма шаблону) Примірного договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину:

Образец бланка (форма шаблона) Примерного договора о выполнении работ по рекультивации земель лесного фонда, нарушенных вследствие незаконной добычи янтаря:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 1063

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

м. ___________

"___" _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                          (найменування державного підприємства, що належить до сфери управління Держлісагентства)
(далі - Замовник) в особі ___________________________, що діє на підставі ___________________,
                                                                         (найменування посади)
з одного боку, і ______________________________________________________ (далі - Виконавець)
                                                                (найменування виконавця пілотного проекту)
в особі _____________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, разом
                                   (найменування посади)
іменовані Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір про таке.

 

Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за власний рахунок виконати протягом строку дії цього Договору роботи з рекультивації, які полягають у здійсненні комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, на земельних ділянках площею _________ гектарів,
розташованих на території ______________________________________________________________
                                                                                          (найменування лісового господарства, лісового кварталу
_____________________________________________________________________________________
                                             та виділу, інші ідентифікуючі ознаки земельних ділянок (за їх наявності) або
_____________________________________________________________________________________,
                                                     зазначення географічних координат кутових точок земельних ділянок)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. N 1063. Також Замовник доручає Виконавцю забезпечення організації замовлення та розроблення за власний рахунок робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених земель у порядку, визначеному законодавством про землеустрій.

2. Перелік робіт у межах цього Договору, зміст і строки їх виконання узгоджуються Сторонами у графіку виконання за видами робіт (додаток до проекту рекультивації).

3. У разі виявлення Виконавцем бурштину під час рекультивації земель відповідно до цього Договору він забезпечує вилучення під час дослідно-промислової розробки 100 відсотків виявленого бурштину у порядку, визначеному законодавством, та його оприбуткування.

4. Будь-яка зміна строків виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

 

Здача-приймання виконаних робіт

5. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється після завершення повного комплексу робіт з рекультивації земель за кожною ділянкою та надання Виконавцем Замовнику:

актів здачі-приймання виконаних робіт, підписаних Виконавцем, у двох примірниках;

паспорта ділянки із зазначенням площі.

6. Про готовність до передачі виконаних робіт Виконавець повідомляє Замовнику за три дні до початку здачі-приймання.

7. Замовник підписує надані оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт протягом трьох робочих днів з моменту їх отримання, за умови відсутності претензій з боку Замовника щодо якості виконаних робіт.

8. У випадку затримки Замовником оформлення документів з приймання виконаних робіт і ненадання мотивованої відмови від приймання виконаних робіт без поважних причин після закінчення п'яти календарних днів з моменту надання документів виконані роботи за цим Договором вважаються прийнятими Замовником.

9. Виконавець після завершення виконання робіт з рекультивації забезпечує повернення земельної ділянки у порядку, визначеному законодавством.

10. У разі коли пропонована до здачі ділянка не приймається Замовником через невідповідність якості робіт з вини Виконавця умовам цього Договору або вимогам законодавства, Виконавець у встановлений Замовником розумний строк за власний рахунок усуває виявлені недоліки і повторно пред'являє ділянку до здачі з повідомленням Замовнику та наданням йому документів відповідно до пунктів 5 та 6 цього Договору.

Обов'язки та права Виконавця

11. Виконавець зобов'язаний:

1) виконувати роботи якісно, власними або залученими (у випадку виникнення необхідності) силами і засобами відповідно до умов, визначених цим Договором, в обсязі і строк, визначені цим Договором. За умови виконання робіт за допомогою залучених сил і засобів відповідальність за якість виконаних робіт несе Виконавець;

2) забезпечити організацію замовлення та розроблення проекту рекультивації та робочого проекту землеустрою у порядку, визначеному законодавством про землеустрій;

3) у ході виконання робіт забезпечити дотримання своїми працівниками вимог природоохоронного, лісового та земельного законодавства, норм, правил охорони праці, техногенної та пожежної безпеки;

4) у випадку виникнення аварії, пожежі, іншої небезпечної події негайно повідомити про це Замовнику. За необхідності забезпечити виклик пожежних підрозділів, медсанчастини і до прибуття представників Замовника організувати координацію дій персоналу з ліквідації та попередження розвитку аварії, пожежі, іншої непередбачуваної події, а також забруднення навколишнього природного середовища;

5) негайно сповістити Замовника і зупинити виконання робіт у випадку виявлення:

можливих безпосередніх несприятливих для Замовника наслідків у випадку продовження виконання робіт у визначений відповідно до цього Договору спосіб;

інших, незалежних від Виконавця обставин, що загрожують ефективному виконанню робіт чи створюють неможливість їх завершення у визначений цим Договором строк;

6) забезпечити доступ представників Замовника та надання всієї необхідної документації під час виконання робіт з рекультивації на земельній ділянці для здійснення контролю за виконанням робіт з рекультивації у встановленому цим Договором порядку;

7) після завершення виконання робіт передати Замовнику всю документацію, отриману для виконання робіт з рекультивації від Замовника.

12. Виконавець має право:

1) припинити або зупинити в односторонньому порядку виконання робіт у разі виникнення обставин, що істотно змінюють суть правовідносин Сторін та/або роблять неможливим виконання цього Договору Виконавцем (у тому числі перешкоджання виконанню робіт з боку будь-яких осіб, пошкодження техніки/матеріалів Виконавця, що сталося не з його вини, виникнення загрози життю та здоров'ю працівникам, що виконують роботи). У такому випадку Виконавець зобов'язаний за п'ять днів попередити Замовника про свій намір припинити або зупинити виконання робіт із викладенням обставин, що можуть призвести до такого припинення/зупинення. Виконавець несе відповідальність, визначену цим Договором, за збереження отриманих від Замовника матеріалів та обладнання;

2) у випадку виявлення бурштину скласти акт про виявлення бурштину та звернутися до уповноважених органів державної влади з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами, а також інших необхідних документів дозвільного характеру щодо здійснення надрокористування на ділянці, на якій проводяться роботи, для уникнення повторного пошкодження земельної ділянки після її рекультивації. Замовник не має права пред'являти будь-які претензії щодо будь-якого майна, отриманого Виконавцем під час здійснення ним повноважень надрокористувача відповідно до законодавства, за винятком спеціальних (специфічних) матеріалів для виконання робіт та обладнання, переданих Виконавцю Замовником у порядку, встановленому пунктом 16 цього Договору;

3) встановлювати тимчасові огороджуючі/охоронні та інші необхідні конструкції на земельній ділянці, що рекультивується, попередньо повідомивши про це Замовнику, вживати інших заходів для запобігання незаконного видобутку бурштину на ділянці;

4) залучати третіх осіб для виконання робіт. У такому випадку Виконавець несе перед Замовником відповідальність у розмірі прямої шкоди, завданої Замовнику діями цих осіб, якщо вони були вчинені на виконання цього Договору.

Обов'язки та права Замовника

13. Замовник зобов'язаний:

1) своєчасно в установленому цим Договором порядку прийняти згідно з підписаними Сторонами актами здачі-приймання виконаних робіт виконані Виконавцем роботи відповідно до порядку, передбаченого пунктами 5 - 10 цього Договору;

2) сприяти Виконавцю у підготовці та виконанні робіт за цим Договором, зокрема невідкладно надавати всю необхідну інформацію (документи), погодження, методичну допомогу, невідкладно повідомляти Виконавцю про всі істотні обставини, необхідні для якісного та вчасного виконання робіт;

3) не перешкоджати Виконавцю у виконанні робіт (у тому числі створюючи несприятливі умови для якісного виконання робіт);

4) забезпечити вільний доступ представників Виконавця, залучених ним осіб (техніки та персоналу) до ділянок, визначених пунктом 1 цього Договору, та надати всі погодження, необхідні для здійснення Виконавцем повноважень відповідно до цього Договору та повноважень надрокористувача відповідно до отриманого спеціального дозволу на користування надрами, зокрема погодити підключення до мереж електро- та водопостачання, необхідних в процесі виконання робіт;

5) у разі отримання Виконавцем спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, відповідно до цього Договору, протягом трьох робочих днів після отримання звернення Виконавця укласти з Виконавцем додаткову угоду до цього Договору за формою згідно з додатком.

14. Замовник має право:

1) здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконання робіт. Такий контроль і нагляд здійснюється не частіше одного разу на місяць (або частіше у випадку виникнення надзвичайної ситуації - пожежа, повінь тощо). У випадку виявлення недоліків представники Замовника складають за участю представників Виконавця акт про недоліки та зауваження;

2) відмовитися від прийняття робіт лише у випадку, якщо вони не відповідають вимогам законодавства та цього Договору, при цьому Замовник має надати письмове обґрунтування із зазначенням усіх недоліків робіт.

Забезпечення матеріалами

15. Роботи виконуються Виконавцем своїми силами з використанням матеріалів та обладнання або за допомогою додатково залучених на виконання цього Договору осіб, у тому числі місцевих територіальних громад, залучених на підставах, визначених законодавством.

16. У разі необхідності та/або відсутності у Виконавця спеціальних (специфічних) матеріалів та обладнання для виконання робіт Замовник (за умови наявності у нього таких матеріалів) передає Виконавцю на час виконання тих чи інших робіт у безоплатне користування такі матеріали та обладнання, про що сторонами підписується відповідно до законодавства додаткова угода та акт передачі (повернення) матеріалів та обладнання Замовника. Після підписання додаткової угоди та акта Виконавець несе відповідальність за такі матеріали та обладнання і зобов'язаний їх повернути у стані, не гіршому (з урахуванням природного зносу) за первісний (під час отримання), після закінчення робіт, для яких отримувалися матеріали та обладнання.

Відповідальність Сторін

17. У разі неможливості належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором через невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань настають правові наслідки, встановлені цим Договором або законом, зокрема відшкодування Виконавцю фактично понесених ним витрат. Зазначені в цьому пункті витрати повинні бути відшкодовані Замовником протягом календарного місяця з моменту визначення Сторонами в письмовій формі неможливості належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

18. Під час виконання робіт за цим Договором Виконавець несе відповідальність за дотримання норм природоохоронного законодавства.

19. Стягнення будь-яких штрафів, пені, відсотків, передбачених законодавством та/або цим Договором, за порушення будь-якого зобов'язання, що випливає з цього Договору, не звільняє Сторони від виконання такого зобов'язання. При цьому в разі, коли внаслідок порушення однією із Сторін будь-якого із зобов'язань, визначених цим Договором, іншій Стороні було завдано збитків, остання має право стягнути із Сторони, що порушила зобов'язання, такі збитки в повному обсязі.

20. Порушення екологічних вимог фіксуються в установленому законом порядку.

21. Гарантійний строк якості результатів виконаних робіт становить два роки.

Конфіденційність

22. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони відомості, що стосуються конфіденційної інформації або комерційної таємниці іншої Сторони, та/або використовувати їх для цілей, не пов'язаних з виконанням цього Договору.

23. У разі розголошення конфіденційної інформації третім особам винна Сторона відшкодовує збитки, завдані таким розголошенням.

Вирішення спорів

24. Сторони вирішують всі спірні питання шляхом переговорів. Сторона, що має претензію до іншої Сторони, пов'язану з невиконанням або неналежним виконанням іншою Стороною своїх обов'язків, передбачених цим Договором, до звернення в суд повинна подати іншій Стороні письмову вимогу (претензію) про усунення виявлених порушень.

25. У разі повної або часткової відмови в задоволенні претензії, фактичного незадоволення претензії або неотримання в строк відповіді на претензію такий спір підлягає розгляду судом відповідно до законодавства.

Набрання чинності цим Договором і строк його дії

26. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ___ ____________ 20__ року. Завершення строку дії Договору не припиняє зобов'язань Сторін за цим Договором до їх повного виконання.

Сторони коригують строк дії цього Договору після затвердження проекту рекультивації відповідно до строків, визначених проектом, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

27. Цей Договір може бути розірваний:

1) у разі односторонньої відмови від договору в повному обсязі за умови попереднього письмового повідомлення не пізніше ніж за 12 (дванадцять) місяців;

2) за взаємною згодою Сторін шляхом підписання угоди про його розірвання;

3) в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

28. У разі настання форс-мажорних обставин, які роблять повністю або частково неможливим виконання цього Договору однією із Сторін (пожежа, стихійне лихо, війна, військові дії всіх видів, масові заворушення, зміна законодавства та інші можливі обставини непереборної сили, які не залежать від Сторін), строки виконання зобов'язань відкладаються на той строк, протягом якого діють такі обставини.

29. Якщо обставини непереборної сили діють протягом більше двох місяців, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому жодна із Сторін не може вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

Заключні положення

30. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони складені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

31. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.

32. Підписанням цього Договору та Додаткової угоди до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (додаток), Замовник надає свою згоду Виконавцю на право безоплатного користування земельними ділянками, визначеними у пункті 1 цього Договору, в розумінні статті 97 Земельного кодексу України для відповідного геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки.

33. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством.

34. У випадку зміни банківських реквізитів Сторони зобов'язані в п'ятиденний строк письмово повідомити про це іншій Стороні шляхом надсилання оригіналу листа за підписом керівника та головного бухгалтера, скріпленого печаткою підприємства.

35. Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

36. Кожна із Сторін Договору зобов'язана визначити представника, відповідального за виконання цього Договору.

Адреси і реквізити Сторін

Замовник:

___________________________
                           (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                     М. П.

 

Виконавець:

___________________________
                            (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

                     М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1245 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar