Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типова форма контракту про здобуття освіти у ВНЗ із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
19.04.2017, 17:15


Зразок бланку (форма шаблону) Типової форми контракту про здобуття освіти у ВНЗ із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

Образец бланка (форма шаблона) Типовой формы контракта о получении образования в вузах со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

01 березня 2017 року № 173

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2017 р.
за № 321/30189

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

про здобуття освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

 

 

_____________ ____________ 20__ року

(місто)

 

____________________________________________________________________ (найменування вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських)

(далі - Виконавець) в особі ректора (начальника) _______________________

____________________________________________________________________, (звання, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, Головне управління Національної поліції України в (у) _______________________________________________

(найменування)

(далі - Замовник) в особі начальника ___________________________________

____________________________________________________________________, (звання, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі Положення, з другої сторони, та громадянин України ___

____________________________________________________________________

(звання, прізвище, ім'я та по батькові,

____________________________________________________________________ число, місяць, рік народження, місце проживання,

____________________________________________________________________ паспорт - серія, номер, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

(далі - Особа), з третьої сторони, які надалі йменуватимуться Сторонами, уклали цей Контракт про таке:

 

  1. Предмет Контракту

Підготовка за державним замовленням на денній формі навчання здобувача ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю ______________________.

 

  1. Обов’язки Сторін

 

  1. Виконавець зобов’язується:

забезпечити навчання Особи згідно з освітньо-професійною програмою підготовки для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра;

створити умови для якісної теоретичної та практичної підготовки Особи згідно з освітньо-професійною програмою;

після закінчення навчання видати Особі документ про вищу освіту державного зразка та направлення на роботу;

забезпечити можливість користування Особою навчально-матеріальною базою;

після відрахування Особи (закінчення навчання) затвердити довідку-розрахунок витрат, пов’язаних з її утриманням у вищому навчальному закладі із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, за весь термін навчання.

 

  1. Замовник зобов’язується:

забезпечити проходження Особою практики та стажування за відповідними програмами, розробленими Виконавцем та погодженими з Замовником;

призначити Особу, яка прибула за направленням, на посаду, визначену комісією з персонального розподілу у порядку, встановленому законодавством, про що у місячний термін повідомити Виконавця;

у місячний строк проінформувати Виконавця про звільнення Особи зі служби в Національній поліції України протягом трьох років після закінчення навчання та надіслати відповідні документи (копію рапорту про звільнення (висновок атестації), завірену копію наказу про призначення (переміщення по службі), завірену копію наказу про звільнення), необхідні для примусового стягнення з Особи витрат, пов’язаних з її утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

 

3. Особа зобов’язується:

виконати в повному обсязі освітньо-професійну програму підготовки для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Виконавця, службової та навчальної дисципліни, вимог законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів з питань здобуття вищої освіти та проходження служби в Національній поліції України;

у разі заподіяння шкоди майну Виконавця нести матеріальну відповідальність згідно із законодавством України;

після закінчення навчання прибути до місця призначення в строк, визначений у направленні на роботу, приступити до виконання службових обов’язків за відповідною посадою;

у разі дострокового розірвання Контракту, а також звільнення зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення навчання відшкодувати Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до пункту 4 статті 74 Закону України «Про Національну поліцію».

 

ІІІ. Відповідальність Сторін

 

1. Сторони несуть відповідальність за повне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Контрактом.

2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання взятих на себе зобов’язань за цим Контрактом у разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), у випадках, передбачених законодавством.

 

IV. Інші положення

 

1. Особа за власним бажанням може бути переведена до іншого вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, лише за погодженням Сторін з укладанням додаткового договору про заміну Виконавця.

 

2. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом укладення додаткових договорів відповідно до законодавства України.

 

3. Дострокове припинення дії чи розірвання цього Контракту з боку будь-якої зі Сторін здійснюється відповідно до законодавства України.

 

4.Усі спірні питання, які можуть виникати між Сторонами, вирішуються відповідно до законодавства України та в судовому порядку.

 

5. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________ 20__ року.

 

6. Місцем виконання Контракту є місцезнаходження Виконавця.

7. Контракт складено в трьох примірниках, які зберігаються по одному в кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Реквізити Сторін

1. Виконавець: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування ВНЗ, поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, розрахунковий рахунок, банківські реквізити)

 

2. Замовник: Головне управління Національної поліції в (у) _____________________________________________________________________

________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________ (поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону, розрахунковий рахунок, банківські реквізити)

 

3. Особа: ______________________________________________________________

________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, місце проживання, номер телефону, паспорт - серія, номер, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

Керівник (ректор, начальник) ВНЗ

 

(прізвище та ініціали)

____________________________

(підпис)

 

М.П.

Начальник головного управління Національної поліції

__________________________

(прізвище та ініціали)

_____________________________

(підпис)

 

М.П.

Особа

 

_________________

(прізвище та ініціали)

_________________

(підпис)

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 1509 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar