Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ (Типовая форма контракта с работником)
16.03.2017, 17:14


Зразок бланку (форма шаблону) типової форми контракту з працівником:

Образец бланка (форма шаблона) Типовой формы контракта с работником:

Затверджено
наказом Мінпраці України
від 15.04.94 N 23

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
З ПРАЦІВНИКОМ*

Місто "__" ____________ 199 р.

Підприємство, установа, організація (громадянин) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ___________________________________________________________________________
(посада)

_____________________________________________________________________________________

__________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин

___________________________________________________________________________________

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

Працівник _________________________________________________________________________________

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,
_____________________________________________________________________________________

_________________________________

організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою)** _____________________________________________________________________________________

___________
(повне найменування професії, посади)

кваліфікацією _______________________________________________________________________________________________

____________ (розряд, кваліфікаційна категорія)
Працівнику (не) встановлюється строк випробування
(непотрібне викреслити)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________(тривалість строку випробування)

*Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

**Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій,

кваліфікаційних довідників посад.

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець и працівник.

Обов'язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умовипраці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

__________________________________________________________________________________

_______________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

___________________________________________________________________________________

______________________________________
___________________________________________________________________________________

______________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________________

6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

__________________________________________________________________________________

________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________________________

Робочий час


7. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

__________________________________________________________________________________

_____________

__________________________

(вказати необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове
забезпечення працівника

9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі ______________ на місяць або у розмірі ______________ за 1 годину

роботи; надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі _________________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ___________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________

(вказати вид, розмір)

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка

тривалістю:

основна ___________ днів,

додаткова _________ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ____________________________________________________________

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів

_________________________________________________________________________________

______________________________________

роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: _____________________________________________________________________________

____________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на
роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 170 від 19 березня 1994 р.).

Зміни, припинення та розірвання контракту

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії

контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

( Підпункт "г" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 від 12.04.95 )

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. ___________________________________________________________________________________

______________________________

2____________________________________________________________________________________

______________________________

3. ______________________________________________________________________________________

___________________________
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:
____________________________________________________________________________________________

____________________________.

( Пункт 19 в редакції Наказу Мінпраці N 20 від 12.04.95 )

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

22. Строк дії контракту з _____________________ до ________________________

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _________________________________________________________

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
_____________________________________________________________________

_________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

______________________________________________________________________

_______________________________________________
(вказується перелік додатків, якщо вони є)

____________________________________________________________

___________________________________________________________

26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ________________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________

Адреси сторін

27. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,ім'я, по батькові громадянина-підприємця ____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________

Адреса ______________________________________________________ Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в ____________________________________________________________________

____________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________

28. Відомості про працівника:

Домашня адреса: __________________________________________________________________

Домашній телефон: _____________________________________________________________________________________________________ Службовий телефон: ____________________________________________________________________________________________________ Паспорт: серія __________ N _____________________________________________________________________________________________ виданий "__" ____________ 19 р. _________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
_____________________________________________________________________________________________

____________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші
____________________________________________________________________________________________

______________________________
підстави)

Роботодавець ______________________________ 
(посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)

"__" _____________ 19 р.

М.П

Працівник __________________________
(підпис, прізвище,ім'я, по батькові)

"__" _____________ 19 р.

М.П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 1190 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar