Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий державний контракт на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням
[ Скачать с сервера (74.0 Kb) ] 25.09.2016, 18:43


Образец бланка (форма шаблона) Типового государственного контракта на поставку (закупку) продукции по государственному оборонному заказу:

Зразок бланка (форма шаблону) Типового державного контракту на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 464 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням

N ____________________
___ ____________ 20__ р.

_______________________
           (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                      (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                              (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                             (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей Контракт про таке. 

 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується у 20__ році виготовити і поставити замовникові з дотриманням вимог законодавства продукцію, зазначену в специфікації продукції, що поставляється за оборонним замовленням, згідно з додатком (далі - специфікація), а замовник - прийняти та оплатити таку продукцію.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____.

3. Якість, комплектність і експлуатаційна документація продукції повинні відповідати технічній документації та нормативним документам, зазначеним у специфікації.

4. Обсяг поставки продукції на кожний наступний бюджетний період та специфікація (у разі коли строк контракту більший за один бюджетний період) уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на кожний такий період. 

 

Вартість продукції, порядок та умови проведення розрахунків

5. Замовник оплачує поставлену продукцію за:

встановленою на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), ціною, яка становить _________ (________________) гривень;
                                                                                                                                                                                 (словами)
або погодженою сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту та зафіксованою у протоколі погодження договірною ціною на поставку (закупівлю) продукції (виконання робіт, надання послуг) за оборонним замовленням, яка становить _________________ (_______________) гривень.
          (словами)

6. Вартість поставленої за Контрактом продукції без урахування податку на додану вартість визначається згідно з установленою (погодженою) ціною на кожний вид продукції та становить _________________ (_______________________) гривень.
                                                                   (словами) 

Податок на додану вартість ________ (__________________) гривень.
                                                                                                     (словами) 

Загальна вартість поставленої за Контрактом продукції з урахуванням податку на додану вартість становить _____________ (__________________) гривень;
                                                                              (словами) 

7. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати замовником всієї поставленої замовникові продукції після пред'явлення виконавцем рахунка на оплату продукції (далі - рахунок);

або поетапної оплати замовником поставленої йому партії продукції
_____________________________________________________________________________________;
                                                             (зазначаються умови і порядок здійснення оплати)
або попередньої оплати, яка здійснюється на строк до ___ ____________ 20__ р. у розмірі _____________ гривень.
     (словами) 

У разі здійснення попередньої оплати виконавець протягом ____________ з дня надходження коштів
                                                                                                                                             (період)   
звітує перед замовником про їх  використання шляхом: _______________________________________
                                                                                                                                        (зазначається порядок звітування про цільове
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            використання коштів) 

8. Усі платіжні документи за Контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Виконавець надсилає замовникові рахунок протягом _______ з дня ____________________________.
                                                                                                                           (період)                                       (зазначаються умови) 

9. До рахунка додаються:

акт приймання-передачі продукції або документ, що засвідчує факт приймання продукції до перевезення;

посвідчення (акт) про приймання продукції (у разі, коли продукція приймається представництвом замовника);

акт технічного приймання продукції, складений відділом технічного контролю виконавця (у разі, коли участь представництва замовника у прийманні продукції не передбачена);
документи, що підтверджують витрати виконавця, пов'язані з перевезенням продукції (у разі потреби). 

 

Порядок та умови поставки і приймання продукції

10. Поставка виконавцем та приймання замовником продукції за Контрактом оформляється актом приймання-передачі продукції за формою, встановленою замовником.

11. Контроль за якістю виготовленої продукції та її приймання здійснює замовник або представництво замовника ______________________________________________________________
                                                                                             (найменування представництва замовника) 

у порядку, передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами Контракту.

12. Прийнята замовником (представництвом замовника) продукція:

поставляється виконавцем відповідно до __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                        (зазначаються умови постачання згідно з правилами "Інкотермс")
замовнику за адресою _______________________________;

або приймається виконавцем на відповідальне зберігання у такому порядку
______________________________________________________________________________________
та на строк до ___ ____________ 20__ року.

13. Після приймання продукції замовником (представництвом замовника) або закінчення строку відповідального зберігання виконавець відвантажує продукцію відповідно до вимог нормативних документів та технічної документації виробничими або зазначеними у специфікації партіями і комплектацією та складає проект акта приймання-передачі продукції.

14. Про час подачі транспортних засобів для відвантаження продукції виконавець повідомляє замовника не пізніше ніж за 24 години до початку відвантаження.

15. Датою виконання виконавцем зобов'язань щодо поставки продукції є дата підписання замовником акта приймання-передачі продукції. 

 

Строк поставки продукції

16. Виконавець зобов'язаний поставити продукцію замовнику:

у строк, зазначений у специфікації;

або протягом _____ днів з дати приймання продукції замовником (у разі здійснення оплати за фактом постачання);

або протягом _____ днів після здійснення попередньої оплати.

17. Сторони мають право коригувати строк поставки і приймання продукції не пізніше ніж за _____ днів до його закінчення шляхом внесення змін до Контракту. 

 

Гарантійні зобов'язання

18. Виконавець гарантує відповідність продукції технічній документації та нормативним документам, зазначеним у специфікації, здійснює її гарантійне обслуговування і ремонт.

19. Гарантійний строк продукції становить ___ днів з дати
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (зазначаються умови) 

20. Виконавець бере на себе зобов'язання протягом гарантійного строку усунути виявлені дефекти у погоджений сторонами строк у разі, коли вони не є наслідком порушення правил експлуатації або зберігання продукції.

21. У разі коли дефекти у погоджений сторонами строк не усунено, виконавець відшкодовує замовникові завдані збитки у порядку, визначеному цим Контрактом:
______________________________________________________________________________________.
                                                                       (зазначається порядок відшкодування збитків) 

 

Права та обов'язки сторін

22. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг та номенклатуру продукції, зазначені в специфікації, та загальну вартість Контракту залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі:

здавання без погодження з ним продукції в обсязі та строки, що не зазначені в специфікації;

відсутності документів, передбачених у пункті 9 Контракту;

неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 8 і 9 Контракту (відсутність печатки, підписів тощо);

4) інші права, визначені законом.

23. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль за якістю виготовлення продукції та її приймання у виконавця;

2) прийняти поставлену продукцію в цілому або окремі партії у разі її відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

3) здійснити оплату поставленої продукції відповідно до умов Контракту;

4) у разі потреби за письмовою заявою виконавця забезпечити віднарядження варти, яка супроводжуватиме продукцію під час її перевезення;

5) приймати рішення щодо поставки продукції, прийнятої виконавцем на відповідальне зберігання;

6) інші зобов'язання, визначені законом.

24. Виконавець має право:

1) залучати до виготовлення і поставки продукції співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) на дострокову поставку продукції за письмовим погодженням замовника;

3) інші права, визначені законом.

25. Виконавець зобов'язаний:

1) організувати поставку виготовленої продукції та її здавання замовнику;

2) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також технічного захисту інформації;

3) не повідомляти третім особам відомості про обсяг та вартість оборонного замовлення, що виконується за Контрактом;

4) використовувати кошти, отримані як попередня оплата, за цільовим призначенням;

5) у разі потреби забезпечити обладнання кімнати відпочинку для варти, зокрема постільною білизною, місця для зберігання зброї і боєприпасів без внесення додаткової плати;

6) зазначати у транспортних документах умовне найменування продукції і вантажоодержувача відповідно до письмової вказівки замовника;

7) протягом гарантійного строку продукції власними силами і за власний рахунок усунути її дефекти у погоджений із замовником строк, якщо такі дефекти не є наслідком порушення правил експлуатації;

8) забезпечувати на безоплатній основі зберігання продукції, що прийнята ним на відповідальне зберігання;

9) інші зобов'язання, визначені законом. 

 

Відповідальність сторін

26. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

27. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                              (зазначаються види порушень та санкції за них) 

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

29. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

30. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                              (найменування органу, уповноваженого видавати довідки) 

 

Припинення (розірвання) Контракту

31. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ___ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

32. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

33. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

 

Строк Контракту

34. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:
до ___ ____________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

35. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

36. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за ___________ до закінчення його строку.
                                                                      (період)

37. Додаткові угоди до Контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємною частиною.

38. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

39. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або дія Контракту припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 31 Контракту.

40. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Реквізити сторін

Замовник
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _______________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_______________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
_______________________________________
установчого документа (назва, ким
і коли затверджений)
_______________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_______________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_______________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон ________________________________
Телефакс ________________________________ 

Виконавець
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _______________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_______________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
_______________________________________
установчого документа (назва, ким
і коли затверджений)
_______________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

 Місцезнаходження юридичної особи:
_______________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_______________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс _________________________________ 

 

41. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ___ днів.

42. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) специфікація на ___ арк.;

2) протокол погодження договірної ціни на продукцію на ___ арк. (у разі потреби);

3) технічні умови або інші документи, що визначають вимоги до якості та комплектності продукції на ___ арк. (у разі потреби);

4) інші документи за домовленістю сторін. 

 

Підписи сторін

Замовник

_______________ _________________________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець 

_______________ _________________________
(підпис)                               (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1157 | Загрузок: 73
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar