Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий державний контракт на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням
[ Скачать с сервера (73.0 Kb) ] 25.09.2016, 18:49


Образец бланка (форма шаблона) Типового государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по государственному оборонному заказу:

Зразок бланка (форма шаблону) Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 464 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням

N ______________________
___ ____________ 20__ р.

_______________________
          (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                                            (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей Контракт про таке. 

 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується за завданням замовника з дотриманням вимог законодавства виконати роботи (надати послуги) _________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування робіт (послуг)
______________________________________________________________________________________
в цілому або за етапами в обсягах та у строки, що зазначені у календарному плані виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням згідно з додатком 1 (далі - календарний план), а замовник - прийняти виконані роботи (надані послуги) і оплатити їх.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____. 

3. Технічні, економічні та інші вимоги до якості робіт (послуг), зазначені у
______________________________________________________________________________________
                                                                     (технічне завдання, технічні умови або інший документ,
______________________________________________________________________________________.
                                                                          в якому визначено вимоги до якості робіт (послуг) 

4. Виконання робіт (надання послуг) та приймання їх результатів
здійснюються відповідно до вимог ________________________________________________________
                                                                                                           (номери та індекси стандартів, технічних умов
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        або іншої документації) 

5. Обсяги робіт (послуг), зазначені в календарному плані, та строки їх виконання (надання) на кожний наступний бюджетний період уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на такий період (у разі, коли строк Контракту більший за бюджетний період). 

 

Вартість робіт (послуг), порядок та умови проведення розрахунків

6. Вартість робіт (послуг) визначається з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), яка становить _______________ (_______________________________) гривень;
                                                                                                                                                    (словами) 

або погодженої сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту договірної (орієнтовної) ціни, яка становить _______ (__________________) гривень.
                                                                                                              (словами) 

7. Договірна (орієнтовна) ціна визначається сторонами на підставі розробленого виконавцем кошторису на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням згідно з додатком 2 та фіксується у протоколі погодження договірної (орієнтовної) ціни.

8. Вартість робіт (послуг) без урахування податку на додану вартість на момент укладення Контракту становить:
_______ (____________________________________) гривень - у разі визначення вартості
                                                           (словами)
з урахуванням акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів;

або _______ (_______________________) гривень - у разі погодження
                                                         (словами)
сторонами договірної (орієнтовної) ціни.

Податок на додану вартість становить _____ (_____________) гривень.
                                                                                                         (словами) 

Загальна вартість робіт (послуг) становить _____________ (___________________________) гривень.
                                                                                                                                                              (словами) 

9. У разі визначення вартості робіт (послуг) з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів - оплата робіт (послуг) здійснюється за ціною, встановленою такою пропозицією;

погодженої сторонами орієнтовної ціни - оплата робіт (послуг) здійснюється за договірною ціною, що відповідає фактичним витратам, здійсненим виконавцем відповідно до даних бухгалтерського обліку.

Оплата робіт (послуг) у цілому або на кожному їх етапі за орієнтовною ціною не здійснюється.

10. Під час проведення розрахунків сторони керуються банківськими документами. У разі потреби виконавець надсилає замовникові рахунок на оплату виконаної роботи (наданих послуг) (далі - рахунок).

11. Розрахунки проводяться шляхом здійснення замовником:

оплати всієї виконаної роботи (наданих послуг);

або оплати за етапами __________________________________________________________________;
                                                                                    (зазначаються умови і порядок здійснення оплати) 

або попередньої оплати на строк ____________ та у розмірі ________ (_________________) гривень.
                                                                                                                                                                           (словами) 

У разі здійснення попередньої оплати виконавець протягом _________________ з дня надходження
                                                                                                                                                      (період)
коштів звітує перед замовником про їх використання шляхом: ________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (визначається порядок звітування про цільове використання коштів) 

12. До рахунка додаються акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (далі - акт приймання-передачі), а також:
______________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування документів, що додаються)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

 

Порядок приймання і передачі виконаних робіт (наданих послуг)

13. Передача виконавцем та приймання замовником виконаних робіт (наданих послуг) оформляється актом приймання-передачі.

14. Контроль за якістю виконання робіт (надання послуг) та їх приймання здійснює замовник або представництво замовника _____________________________________________________ у порядку,
                                                                                              (найменування представництва замовника)
передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами Контракту.

15. Після завершення робіт (надання послуг) в цілому або окремого їх етапу виконавець подає замовникові проект акта приймання-передачі разом із:
______________________________________________________________________________________
                                       (найменування документів, що додаються до проекту акта приймання-передачі)
______________________________________________________________________________________.

16. У разі відмови від підписання акта приймання-передачі замовник складає протягом ___ днів з моменту отримання проекту акта мотивований протокол розбіжностей.

17. Датою виконання робіт (надання послуг) у цілому або окремого їх етапу є дата підписання замовником акта приймання-передачі. 

 

 

Строк виконання робіт (надання послуг)

18. Строк виконання робіт (надання послуг) у цілому та кожного їх етапу визначається в календарному плані.

19. Строк виконання робіт (надання послуг) може змінюватися за домовленістю сторін, про що вносяться відповідні зміни до Контракту. 

 

Права та обов'язки сторін

20. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг робіт (послуг), зазначених у календарному плані, та загальну вартість робіт (послуг) залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку фактичні витрати виконавця, а також використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі:

здавання без погодження з ним виконаних робіт (наданих послуг) в обсязі та строки, що не зазначені в календарному плані;

відсутності документів, передбачених у пункті 12 Контракту;

неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 11 і 12 Контракту (відсутність печатки, підписів тощо);

4) інші права, визначені законом.

21. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль за якістю виконання робіт (надання послуг) та їх приймання;

2) протягом ___ днів з дня отримання від виконавця проекту акта приймання-передачі повідомити виконавцеві склад комісії, яка перевірятиме виконання робіт (надання послуг) відповідно до вимог нормативних документів і технічної документації;

3) прийняти завершені роботи (послуги) у цілому або окремі їх етапи у разі їх відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

4) здійснити оплату прийнятих робіт (наданих послуг) відповідно до умов Контракту;

5) інші зобов'язання, визначені законом.

22. Виконавець має право:

1) залучати до виконання робіт (надання послуг) співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) на дострокове виконання робіт (надання послуг) за письмовим погодженням замовника. Оплата у цьому разі здійснюється у погоджений сторонами строк;

3) інші права, визначені законом.

23. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також технічного захисту інформації;

2) не повідомляти третім особам відомості про обсяг та вартість оборонного замовлення, що виконується за Контрактом;

3) використовувати кошти, що надійшли як попередня оплата, за цільовим призначенням;

4) інші зобов'язання, визначені законом. 

 

Відповідальність сторін

24. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

25. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
                                                                                                          (зазначаються види порушень та санкції за них)
______________________________________________________________________________________.

26. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

27. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

28. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, уповноваженого видавати довідки)
______________________________________________________________________________________. 

 

Припинення (розірвання) Контракту

29. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ______ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

30. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

31. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

 

Строк Контракту

32. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:

до ___ ____________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

33. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

34. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за __________ до закінчення його строку.
                                                                       (період) 

35. Додаткові угоди до Контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємною частиною.

36. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

37. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або дія Контракту припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 29 Контракту.

38. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Реквізити сторін

Замовник

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _______________________

Телефон __________________________________

Телефакс __________________________________ 

Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _______________________ 

Телефон __________________________________

Телефакс _________________________________ 

 

39. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ______ днів.

40. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) технічне завдання, технічні умови або інший документ, який визначає вимоги до якості робіт (послуг) на ___ арк.;

2) календарний план на ___ арк.;

3) кошторис на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням на ___ арк. (у разі потреби);

4) протокол погодження договірної (орієнтовної) ціни на ___ арк. (у разі потреби);

5) інші документи за домовленістю сторін. 

 

Підписи сторін

Замовник

___________ ______________________________
(підпис)                                         (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець

___________ ______________________________
(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1215 | Загрузок: 75
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar