Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір андеррайтингу (Типовой договор андеррайтинга)
[ Скачать с сервера (103.5 Kb) ] 22.07.2016, 16:17


Образец бланка (форма шаблона) Типового договора андеррайтинга:

Зразок бланка (форма шаблону) Типового договору андеррайтингу:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
18.09.2012 N 1240

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2012 р. за N 1949/22261

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
андеррайтингу

(У тексті Типового договору слова "або іншого фінансового інструменту" у всіх відмінках та числах виключено згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року N 1707)

 

________________________________________
(порядковий номер договору, літерна ознака)

___________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________ (далі - Емітент),
                                                     (повне найменування юридичної особи*)
_____________________________________________________________________________________
     (код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) або номер реєстрації** (для юридичної особи - нерезидента),
_____________________________________________________________________________________
   серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
_____________________________________________________________________________________,
                                      з торгівлі цінними паперами (якщо Емітент є професійним учасником фондового ринку))
в особі ______________________________________________________________________________,
                                  (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Емітента або представника Емітента),
який (яка) діє на підставі ___________________________________________________, з одного боку,
                                                                         (статуту, договору про управління активами тощо)
та _________________________________________________________________ (далі - Андеррайтер),
                                       (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
що здійснює професійну діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку ____________________________________________________________,
                                                                       (серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                         (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Андеррайтера

який (яка) діє на підставі _____________________________________, з іншого боку (далі - Сторони),
                                                                               (статуту, договору тощо)
уклали цей договір про таке: ____________________________________________________________.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього договору Емітент доручає, а Андеррайтер зобов'язується за винагороду за дорученням від імені та в інтересах Емітента розмістити в строк
з ______________________________________ до ____________________________________________
                                  (зазначаються дати згідно з проспектом емісії та рішенням про публічне розміщення)
за рахунок
______________________________________________________________________________________
    (зазначається Емітент або пайовий інвестиційний фонд у разі розміщення інвестиційних сертифікатів пайового                                                                                               інвестиційного фонду)

цінні папери Емітента та здійснити необхідні дії та/або надати послуги, пов'язані з таким розміщенням.

1.2. Реквізити ідентифікації цінного папера:

вид/тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів
_____________________________________________________________________________________;

найменування Емітента або особи, яка видала цінний папір, код за ЄДРПОУ - для Емітента - резидента, номер реєстрації** - для Емітента - нерезидента __________________________________;

номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті ___________________________;

форма існування цінного папера _________________________________________________________;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння _____________________________________________________________________________________;

інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера _____________.

1.3. Загальний обсяг емісії становить ______________________________________________________.
                                                                                          (зазначається загальний обсяг емісії відповідно до проспекту емісії
                                                                                                      цінних паперів***)
1.4. Кількість цінних паперів, що підлягають розміщенню Андеррайтером (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування"), ______________ шт.

1.5. Ціна розміщення одного цінного папера ________________________________________ або умови її визначення згідно з умовами розміщення _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________.

1.6. Загальна номінальна вартість цінних паперів (частка консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню Андеррайтером, _____________________________________________________________________________________.

1.7. У разі оплати цінних паперів, які придбані першим власником, грошовими коштами зазначаються:

місце укладення договорів на придбання цінних паперів при андеррайтингу (на фондовій біржі / поза фондовою біржею) ___________________________________________________________________;

спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання цінних паперів при андеррайтингу (з дотриманням / без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") _____________________.

1.8. Підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Емітенту.

II. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Розміщення цінних паперів за цим договором здійснюється відповідно до:
______________________________________________________________________________________.
     (зазначається документ, який містить інформацію про публічне розміщення цінних паперів 
                                                           (проспект емісії, рішення про розміщення тощо))

2.2. За цим договором право власності на придбані першим власником цінні папери набувається ним з моменту
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                

2.3. Сторони домовилися, що:

Стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення, інших документів), є:
______________________________________________________________________________________;
                                              (зазначається Сторона, відповідальна за облік розміщення)

Стороною, відповідальною за забезпечення поставки розміщених цінних паперів, є:
______________________________________________________________________________________;
                 (Емітент або Андеррайтер - у разі надання Емітентом Андеррайтеру зазначених повноважень)

Абзац четвертий виключено

Емітент надає повноваження керуючого рахунком у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії:
_____________________________________________________________________________________.
(зазначається Андеррайтер у разі надання Емітентом Андеррайтеру зазначених повноважень; склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та Емітента щодо управління рахунком Емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії)

2.4. Відповідальна Сторона зобов'язується здійснити всі необхідні заходи в установлений законодавством строк щодо перереєстрації права власності на цінні папери, які розміщено відповідно до цього договору.

2.5. Особливі умови виконання договору розміщення (зазначається відповідна умова за згодою Сторін договору, якщо це передбачено пунктом 6.1 розділу VI цього договору):

Андеррайтер бере на себе зобов'язання за домовленістю з Емітентом щодо гарантування продажу
_____________________________________________________ цінних паперів
                                                  (усіх (частини))
Емітента, що підлягають розміщенню;

при публічному розміщенні цінних паперів не в повному обсязі Андеррайтер бере на себе
зобов'язання здійснити _________________________________________ викуп нереалізованих цінних
                                                                               (повний (частковий))

паперів за фіксованою ціною ___________________________ на засадах комерційного представництва.

2.6. Сторони домовились, що на виконання умов цього договору Андеррайтер укладає договори з першими власниками цінних паперів за таких умов:

2.6.1. Оплата придбаних першим власником цінних паперів здійснюється:

грошовими коштами ____________________________________________________________________
                                                         (в готівковій/безготівковій формі в національній валюті, а якщо це передбачено 
                                                             законодавством та умовами розміщення цінних паперів - в іноземній валюті)
шляхом внесення (перерахування) грошових коштів на поточний рахунок Емітента/Андеррайтера
______________________________________________________________________________________
                                         (зазначаються найменування та банківські реквізити Емітента/Андеррайтера)
протягом _____________________________________________________________________________.
                                                  (зазначається строк внесення оплати за цінні папери)

У разі надходження коштів за розміщені цінні папери на рахунок Андеррайтера Андеррайтер зобов'язується здійснити подальший переказ коштів на рахунок
Емітента протягом _____________________________________________________________________;
                                                                                 (зазначається строк здійснення перерахунку)

майном (у разі якщо це передбачено законодавством) ________________________________________
                                                                                                                                       (зазначаються майно, яке запропоновано
______________________________________________________________________________________
         до оплати за придбані першим власником цінні папери, умови та порядок його 
                                        надходження в рахунок оплати за цінні папери)
протягом _____________________________________________________________________________.
                                                                        (зазначається строк надходження майна)

2.6.2. У разі прийняття рішення Емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, Емітент/Андеррайтер повертає першому власнику цінних паперів:

грошові кошти ________________________________________________________________________,
                                                                         (зазначаються порядок та умови повернення грошових коштів)
майно _______________________________________________________________________________
                                                                          (зазначаються форма, порядок та умови повернення майна)
протягом _____________________________________________________________________________.
                                    (зазначається строк повернення грошових коштів (майна) першому власнику цінних паперів)

Інші умови, які не суперечать вимогам законодавства: ______________________________________.

III. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Форма, зміст та строки подання інформації, а також спосіб, у який буде здійснюватися це подання, підлягають узгодженню Сторонами договору.

3.2. Інформація, яка подається Сторонами на виконання цього договору, може бути оформлена
_____________________________________________________________________________________.
                                                   (у письмовій/електронній формі тощо)

3.3. Інформація, що подається згідно з цим договором, засвідчується у встановленому законодавством порядку.

3.4. Будь-яка письмова інформація, листування, повідомлення, письмові вимоги тощо, що мають надаватися Сторонами відповідно до положень цього договору, доставляються рекомендованими, простими або поштовими відправленнями з оголошеною цінністю, кур'єром, факсом тощо за адресами, наведеними в цьому розділі.

3.5. Андеррайтер надає інформацію Емітенту: _______________________________________________
                                                                                                                                (у письмовій/електронній формі тощо)
у строки ______________________________________________________________________________.
                     (строк подання інформації визначається Сторонами договору залежно від змісту та способу її передання)

3.6. Емітент надає інформацію Андеррайтеру: _______________________________________________
                                                                                                                      (у письмовій формі, в електронній формі тощо)
у строки ______________________________________________________________________________.
                     (строк подання інформації визначається Сторонами договору залежно від змісту та способу її передання)

3.7. Відомості про уповноважених осіб Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок:
від Андеррайтера _____________________________________________________________________;
                                                        (заповнюється у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір)
від Емітента __________________________________________________________________________
                                                        (заповнюється у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           (інші відомості)

IV. ЗВІТ АНДЕРРАЙТЕРА

4.1. Андеррайтер складає та надає Емітенту в письмовому вигляді звіт про результати розміщення цінних паперів Емітента (далі - Звіт) та необхідні документи з метою перевірки Емітентом результатів цього розміщення для складання та затвердження Звіту (з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів).

4.2. Форма подання Звіту та його інформаційне наповнення визначаються Сторонами договору з урахуванням вимог законодавства.

4.3. Звіт складається у двох примірниках, засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Андеррайтера (за наявності).

4.4. Андеррайтер подає Емітенту Звіт у строк ______________________________________________.
                                                                                                                               (зазначається строк надання Звіту)

4.5. Один примірник Звіту, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою Емітента (за наявності), повертається Андеррайтеру, що є підтвердженням виконання його зобов'язань.

V. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АНДЕРРАЙТЕРА

За надання Андеррайтером послуг щодо розміщення цінних паперів, передбачених умовами цього договору, Емітент зобов'язується сплатити на рахунок
Андеррайтера винагороду в розмірі _______________________________________________________
                                                                                                                                 (розмір винагороди)
протягом _____________________________________________________________________________.
                                                                               (зазначається строк виплати винагороди)

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Андеррайтер зобов'язується:

здійснювати розміщення цінних паперів шляхом їх відчуження першим власникам на основі узгодженої з Емітентом документації (заяв, договорів, форм обліку, форм звітності тощо);

здійснювати розміщення цінних паперів Емітента в кількості, за ціною та в строки, що визначені умовами цього договору;

здійснювати розміщення цінних паперів Емітента шляхом укладання від імені та за рахунок Емітента договорів на придбання цінних паперів з першими власниками;

надавати Емітенту на його запит, у порядку та в строки, установлені цим договором, документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів Емітента відповідно до розділу IV цього договору;

забезпечувати організацію обліку розміщення випуску цінних паперів Емітента при їх розміщенні, зокрема обліку осіб, серед яких розміщуються іменні цінні папери (з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів);

надавати першому власнику інформацію про випуск цінних паперів та документи, визначені законодавством та Емітентом;

надавати інформацію Емітенту стосовно здійснення розміщення цінних паперів;

надавати інформацію Емітенту стосовно зміни умов розміщення цінних паперів, які можуть істотно вплинути на обов'язки Андеррайтера за таким договором;

надавати в строки, визначені цим договором, Звіт та необхідні документи Емітенту з метою перевірки результатів розміщення цінних паперів для складання та затвердження Звіту з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів;

продавати _______________________________________ цінні папери
                                                         (усі (частину))

Емітента, що підлягають розміщенню;

здійснювати __________________________________ викуп нереалізованих цінних паперів
                                                    (повний (частковий))
за визначеною цим договором ціною на засадах комерційного представництва (зазначається відповідне зобов'язання за згодою Сторін договору);

андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;

інші зобов'язання, що не суперечать вимогам законодавства:
_____________________________________________________________________________________.

6.2. Андеррайтер має право:

вимагати від Емітента належного виконання умов цього договору;

вимагати від Емітента надання всіх необхідних документів для здійснення Андеррайтером розміщення цінних паперів відповідно до законодавства та умов цього договору;

вимагати від першого власника надання Андеррайтеру всіх необхідних документів та відомостей для формування журналу обліку реєстрації договорів з урахуванням особливостей обліку для форми існування цінних паперів;

установлювати за погодженням з Емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

укладати договори про спільну діяльність з метою організації публічного розміщення цінних паперів Емітента;

здійснювати розміщення цінних паперів без зобов'язання викупу Андеррайтером нереалізованих цінних паперів Емітента;

здійснювати розміщення цінних паперів з обов'язковим викупом Андеррайтером залишку нерозміщених цінних паперів Емітента (зазначається відповідне зобов'язання за згодою Сторін договору);

здійснювати купівлю цінних паперів у Емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків Емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства: ________________________________________.

6.3. Емітент зобов'язується:

погоджувати з Андеррайтером проспект емісії цінних паперів, що пропонуються до публічного розміщення;

надавати Андеррайтеру всі необхідні документи для розміщення цінних паперів відповідно до законодавства та умов цього договору;

негайно повідомляти Андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів, які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених цим договором;

сплачувати Андеррайтеру винагороду в розмірі та в строк, що визначені цим договором;

надавати Андеррайтеру інформацію щодо вартості одного цінного папера інституту спільного інвестування, яка визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів інституту спільного інвестування (у разі розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування);

у разі прийняття рішення Емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, повернути грошові кошти (майно), що сплачені першими власниками, за цінні папери в строки та в порядку, визначені цим договором;

інші зобов'язання, що не суперечать вимогам законодавства:
_____________________________________________________________________________________.

6.4. Емітент має право:

вимагати від Андеррайтера належного виконання умов цього договору;

отримувати від Андеррайтера в порядку та в строки, установлені цим договором, документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства: ________________________________________.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Андеррайтером своїх зобов'язань за цим договором Андеррайтер
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

7.2. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Емітентом своїх зобов'язань за цим договором Емітент _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

7.3. За цим договором Сторони попереджені стосовно відповідальності щодо вчинення ними дій, які можуть містити ознаки маніпулювання.

7.4. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього договору або в зв'язку з ним, підлягають урегулюванню шляхом проведення переговорів і прийняття взаємовигідних рішень.

7.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

VIII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

IX. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна із Сторін у разі невиконання, неналежного, несвоєчасного виконання умов договору, анулювання ліцензій, ліквідації Сторін договору, неможливості виконання умов цього договору має право достроково розірвати цей договір, письмово попередивши про це іншу Сторону не менше ніж
за ___________________________________________________________________________________.
                                                                         (зазначається, протягом якого строку)

9.2. Сторона, яка достроково відмовилась від виконання договору, зобов'язана в строк ____________ повністю розрахуватися з іншою Стороною.

9.3. Договір уважається припиненим після повного розрахунку між Сторонами в межах виконаних на цей час ними зобов'язань за цим договором.

X. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін.

10.2. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Андеррайтера та/або Емітента, оформлюється додатковий договір, який набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін.

10.3. Додатковий договір є невід'ємною частиною цього договору.

XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони домовились про конфіденційність цього договору та всієї інформації, що надається будь-якою із Сторін та визначена такою Стороною як конфіденційна (далі - Конфіденційна інформація). Сторони домовились не розкривати, не розголошувати, не опубліковувати та не надавати іншим чином таку інформацію третій особі без попередньої письмової згоди Сторін, крім випадків, передбачених законодавством.

11.2. Зобов'язання щодо охорони та нерозголошення Конфіденційної інформації Сторін не розповсюджується на інформацію:

що вже була оприлюднена або розголошена;

що має надаватися третім особам за попередньою письмовою згодою Сторін або відповідним державним органам згідно із законодавством;

що стає відомою Стороні, що її отримує, з іншого джерела без порушення цього договору, що підтверджується документами, необхідними для встановлення факту отримання Конфіденційної інформації від третьої особи.

XII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

 

 

XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Договір складено у ___________________________ примірниках державною мовою, які мають однакову юридичну силу.

13.2. Не допускається делегування будь-якою із Сторін частини або всіх своїх прав та обов'язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

Андеррайтер не має права передавати виконання договору андеррайтингу (укладання договорів на придбання) іншим особам.

 

 

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Емітент

Андеррайтер

________________________________________
     (повне найменування юридичної особи - Емітента*,

________________________________________
(повне найменування юридичної особи - Андеррайтера,

________________________________________
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) або
номер реєстрації** (для юридичної особи - нерезидента),

________________________________________
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента),

_________________________________________
місцезнаходження,

________________________________________
місцезнаходження,

_________________________________________
банківські реквізити)

________________________________________
банківські реквізити)

Від Емітента

Від Андеррайтера

_________________________________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Емітента)

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Андеррайтера)

М. П.

М. П.

 

____________
* Для інституту спільного інвестування зазначаються: повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду _____________________________________ діє компанія з управління активами, із зазначенням
                                   (реквізити договору)
їх кодів за ЄДРПОУ та реєстраційного коду за ЄДРІСІ цього фонду або повне найменування компанії з управління активами, яка діє від свого імені за рахунок та в інтересах пайового інвестиційного фонду, із зазначенням її коду за ЄДРПОУ та пайового інвестиційного фонду із зазначенням реєстраційного коду за ЄДРІСІ.

** Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

*** У разі розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду пункти цього розділу заповнюються згідно з даними про проголошену емісію акцій фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1292 | Загрузок: 90
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar