Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
11.09.2015, 09:16


Образец бланка (шаблон) договора 

Зразок бланка (шаблон) договору

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

__________________________
(найменування населеного пункту)
 
____ ____________ 20__ р.
Страховик __________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої діяти
__________________________________________________________________________________,
                                                              від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)
з одного боку, та страхувальник _________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія та
___________________________________________________________________________________
                                                     номер паспорта, назва органу, який видав паспорт, та дата видачі),
__________________________________________________________________________________,
                                          номер та дата видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю)
з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Законів України "Про страхування", "Про нотаріат" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 624, уклали цей договір про нижченаведене.


Предмет договору

1. Предметом договору обов'язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріальні дії) або недбалості страхувальника.


Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

2. Страхова сума становить _____________________________________________________ гривень.
                                                                                                                                (словами)

3. Страховий тариф становить ____________ відсотків страхової суми.
                                                                            (цифрами)

4. Страховий платіж за весь період страхування становить ___________________________ гривень.
                                                                                                                                                                  (словами)

Страховий платіж вноситься до ___ ____________ 20__ року.

У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить ____________________________________________ гривень і вноситься у строк ________________.
                                                (словами)

При цьому обов'язковою для виконання є вимога, що кожний черговий платіж повинен бути внесений до закінчення періоду, за який плата вже внесена.


Страхові ризики і страхові випадки

5. Страховими ризиками є вчинення незаконних дій або недбалість страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій в період дії договору обов'язкового страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

6. Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій, що мало місце в період дії договору обов'язкового страхування. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) подання особою, що звернулася до нотаріуса, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії, недійсних та/або підроблених документів;

2) якщо особа, що звернулася до нотаріуса, не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.


Розмір страхового відшкодування

8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком, в межах страхової суми.

Франшиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком):

  не передбачена;

  передбачена (умовна/безумовна) в розмірі ______________ відсотків страхової суми.
                                                                                                                (цифрами)

9. Сума всіх страхових відшкодувань за цим договором не може перевищувати страхову суму за цим договором.


Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

10. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до цього договору на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи.

У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення або визнану ним письмову вимогу (претензію) третьої особи протягом 10 робочих днів з дня їх отримання страхувальником.

Для отримання страхового відшкодування третя особа подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:

копія судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи, згідно з якими виникає обов'язок страхувальника відшкодувати заподіяну третій особі майнову шкоду;

копія документа, що посвідчує третю особу, - для фізичної особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - для юридичних осіб.

Страховик:

приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених в абзацах четвертому і п'ятому цього пункту;

виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.


Відмова у страховому відшкодуванні

11. Підставою для відмови страховика у страховому відшкодуванні є:

1) навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника встановлюється відповідно до законодавства;

2) вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов'язкового страхування або про факт настання страхового випадку;

4) інші випадки, передбачені законом.

12. За цим договором не відшкодовуються:

1) шкода, визначена письмовою вимогою (претензією) третьої особи, що визнана страхувальником, але не погоджена страховиком;

2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;

3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту;

4) моральна шкода, інші непрямі збитки.

13. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик повідомляє про це третій особі у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.


Права та обов'язки сторін

14. Страхувальник має право:

1) вимагати від страховика роз'яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

2) ініціювати внесення змін до цього договору;

3) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 26 - 28 цього договору;

4) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;

5) у разі відмови страховика у страховому відшкодуванні вимагати від нього письмового обґрунтування причин такої відмови;

6) оскаржити відмову страховика у страховому відшкодуванні в судовому порядку.

15. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;

2) подати страховику під час укладання договору інформацію про:

всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки йому стане відомо, письмово інформувати страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту встановлення таких змін страхувальником;

інші чинні договори страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

3) негайно, але не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту отримання копії судового рішення, що набрало законної сили, або коли була заявлена письмова вимога (претензія) третьої особи до страхувальника про заподіяння їй шкоди, повідомити про це страховику шляхом подання письмового повідомлення за встановленою страховиком формою та надати копії зазначених документів. У разі коли виконання зазначеного обов'язку було неможливим, страхувальник повинен підтвердити це документально;

4) узгоджувати із страховиком рішення про визнання заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії) в разі досудового порядку врегулювання спірних питань;

5) вживати заходів до запобігання та зменшення розміру майнової шкоди, що може бути заподіяна внаслідок настання страхового випадку.

16. Страховик має право:

1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;

2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору обставин, що мають істотне значення, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір шкоди) після внесення змін до цього договору;

3) вимагати (з обґрунтуванням вимоги) від страхувальника документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;

4) самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані з його настанням, до правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;

5) відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором;

6) у разі коли після укладення цього договору встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити питання про визнання цього договору недійсним;

7) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 26 - 28 цього договору.

17. Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

2) виконувати умови цього договору;

3) надавати на вимогу страхувальника роз'яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

4) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

5) здійснити в разі настання страхового випадку страхове відшкодування в передбачений цим договором строк;

6) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, забезпечити складення страхового акта;

7) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом;

8) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести зміни до цього договору.

18. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов'язків згідно з цим договором.


Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

20. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені) в розмірі ______________________________ за кожний день прострочення.

21. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.


Строк дії договору

22. Цей договір укладається на строк один рік та набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом ____________ 20__ р., але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ року.

23. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.


Порядок внесення змін і припинення дії договору

24. Зміни до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

25. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку його дії;

виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;

ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;

набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

26. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов'язана письмово повідомити іншій стороні не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору.

27. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов'язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

28. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором.

29. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять _______ відсотків розміру страхового тарифу.

30. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.


Інші умови договору

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


Місцезнаходження та реквізити сторін

Страховик
Страхувальник
____________________________________
(місцезнаходження та реквізити страховика)
____________________________________
____________________________________
_____________________
(підпис)
____________________________________
(місцезнаходження та реквізити страхувальника)
____________________________________
____________________________________
_____________________
(підпис)
М. П.*
М. П.*
____________
* За наявності печатки.

____________


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online | Теги: приватний нотаріус, обов'язкове страхування, типовий договір, цивільно-правова відповідальність
Просмотров: 1983 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar