Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами
19.04.2017, 18:04


Зразок бланку (приклад шаблону) Типового договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру:

Образец бланка (пример шаблона) Типового договора обязательного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно эпидемиологического характера:


Зразок                                             Додаток 2 
                                               до Порядку і правил 

         ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
       обов'язкового страхування цивільної відповідальності 
         суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути 
      заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
       небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти 
           та об'єкти, господарська діяльність на яких 
             може призвести до аварій екологічного і 
              санітарно-епідеміологічного характеру 
 

__________________________        " ___ " _______________ 200__ р. 
(місце укладення договору) 

Страховик ________________________________________________________ 
              (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові 

__________________________________________________________________ 
керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

з одного боку, та страхувальник __________________________________ 
                                  (повне найменування, прізвище,
__________________________________________________________________ 
         ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене: 

                       1. Предмет договору 

     Страховик відповідно   до   Порядку   і   правил   проведення 
обов'язкового  страхування  цивільної  відповідальності  суб'єктів 
господарювання  за  шкоду,  яка  може  бути  заподіяна пожежами та 
аваріями   на    об'єктах    підвищеної    небезпеки,    включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на   яких   може    призвести    до    аварій    екологічного    і 
санітарно-епідеміологічного   характеру,  затверджених  постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1788 (далі - 
Порядок    і    правила),    проводить    страхування    цивільної 
відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, 
в межах, у терміни і на умовах цього договору. 

                      2. Об'єкти страхування 

     2.1. Об'єктами  страхування  згідно  з Порядком і правилами є 
майнові інтереси страхувальника,  що не суперечать  законодавству, 
пов'язані  з  відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої 
шкоди третім особам внаслідок  пожежі  та/або  аварії  на  об'єкті 
підвищеної небезпеки. 

     2.2. Назва об'єкта підвищеної небезпеки _____________________
_________________________________________________________________, 

який має категорію  небезпеки  _____,  встановлену  відповідно  до 
Порядку і правил. 

     2.3. Найменування та хімічна назва небезпечної речовини _____
__________________________________________________________________ 

     2.4. Клас, підклас небезпечної речовини _____________________ 
                                               (порядковий номер 

__________________________________________________________________ 
       виробу або речовини згідно з прийнятою ООН системою) 

     2.5. Кількість небезпечної  речовини  на  об'єкті  підвищеної 
небезпеки ___________________ тонн. 

       3. Страхова сума, страховий тариф і страховий платіж 

     3.1. Страхова сума ___________________гривень, у тому числі: 

     а) за   шкоду,  заподіяну  життю  та  здоров'ю  третіх  осіб,
________ гривень; 

     б) за шкоду,  заподіяну  природним  ресурсам,  територіям  та 
об'єктам природно-заповідного фонду, _______________ гривень; 

     в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб, __________ гривень. 

     3.2. Страховий тариф ________________________________________ 

     3.3. Страховий платіж _______________________________________ 

     Термін внесення страхового платежу: 

     перший/чи одноразовий/   платіж  у  розмірі  ________________ 
гривень підлягає внесенню до "____" ___________ 200___ року; 

     другий платіж у розмірі __________________  гривень  підлягає 
внесенню до "____" ___________ 200___ року. 

     3.4. Франшиза _______________________________________________ 
(обчислюється із  страхової  суми  під  час  відшкодування  шкоди, 
заподіяної  третім  особам,  але  не більш як 1 відсоток страхової 
суми,  і не  може  поширюватися  на  страхову  виплату  за  шкоду, 
заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб). 

                   4. Права та обов'язки сторін 

     4.1. Страхувальник зобов'язується: 

     вживати всіх  необхідних  заходів  для  запобігання  випадкам 
заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб і майну фізичних та 
юридичних  осіб,  у  тому числі природним ресурсам,  територіям та 
об'єктам природно-заповідного фонду; 

     у разі настання пожежі та/або аварії  на  об'єкті  підвищеної 
небезпеки  під  час дії договору обов'язкового страхування негайно 
повідомити  про  це територіальні органи ДСНС та виконувати всі їх 
розпорядження   щодо  складення  акта  або  іншого  документа  для 
реєстрації події; 

     у разі настання страхового випадку протягом двох робочих днів 
з  дати  його  настання  письмово  повідомити про це страховика та 
сприяти йому в розслідуванні цього випадку, а також повідомити про 
всі  події,  які можуть стати підставою для пред'явлення претензій 
чи подання позову до суду  щодо  відшкодування  шкоди,  заподіяної 
фізичній  та  юридичній особі,  природним ресурсам,  територіям та 
об'єктам природно-заповідного фонду; 

     перераховувати на розрахунковий рахунок страховика  страховий 
платіж у розмірі, передбаченому пунктом 3.3 цього договору. 

     4.2. Страховик зобов'язується після одержання документів, які 
підтверджують настання цивільної  відповідальності  страхувальника 
перед третьою особою,  виплатити страхувальнику (потерпілій особі) 
страхове  відшкодування  протягом  трьох  робочих  днів   з   дати 
оформлення страхового акта. 

     4.3. Страхувальник має право: 

     отримати страхове  відшкодування  у  разі настання страхового 
випадку згідно з умовами цього договору; 

     оскаржити відмову    страховика    у    виплаті    страхового 
відшкодування в судовому порядку. 

     4.4. Страховик  має  право  брати  участь у розгляді справи в 
суді про стягнення  із  страхувальника  шкоди,  заподіяної  третім 
особам. 

          5. Порядок здійснення страхового відшкодування 

     5.1. Для  отримання  страхового  відшкодування  страхувальник 
зобов'язаний   надати   страховику   оригінали   або   нотаріально 
засвідчені копії таких документів: 

     заяву про виплату страхового відшкодування; 

     висновок відповідної  експертизи  про  характер пожежі та/або 
аварії і розмір заподіяної шкоди; 

     рішення суду  про  стягнення  із  страхувальника  на  користь 
третьої  особи  або  підтверджувальні  документи страхувальника та 
третьої особи про врегулювання питання за  участю  страховика  про 
розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без 
звернення до суду. 

     За вимогою  страховика  страхувальник  повинен  подати   йому 
оригінали або нотаріально засвідчені копії: 

     документів, що    підтверджують   ступінь   виконання   вимог 
експертного висновку про стан об'єкта  до  моменту  пожежі  та/або 
аварії; 

     акта або інших документів про пожежу та/або аварію на об'єкті 
підвищеної небезпеки,  складені органами (комісією), що здійснюють 
державний  нагляд  і  контроль  у  відповідній  сфері  діяльності, 
пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 

     договору обов'язкового страхування; 

     платіжного документа,   що   підтверджує   сплату   страхових 
внесків. 

     5.2. Страховик не пізніше ніж протягом 14 робочих днів з дати 
отримання всіх необхідних документів приймає рішення  про  виплату 
страхового  відшкодування  або про відмову у його виплаті.  У разі 
прийняття рішення про відмову у виплаті  страхового  відшкодування 
страховик  у  триденний  термін  з  дати  його  прийняття письмово 
повідомляє страхувальника та/або третю особу про прийняте  рішення 
з  обґрунтуванням  причин  відмови.  У  разі прийняття рішення про 
виплату страхового відшкодування страховик не пізніше ніж протягом 
14  робочих днів з дати отримання документів,  зазначених у пункті 
5.1 цього  договору,  складає  страховий  акт  і  не  пізніше  ніж 
протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  його  складення  виплачує 
страхове відшкодування. 

     5.3. У разі виплати страхового відшкодування договір  діє  до 
кінця терміну,  визначеного пунктом 8.2 цього договору.  При цьому 
страхова сума становить різницю між  страховою  сумою,  визначеною 
цим договором, та виплаченим страховим відшкодуванням. 

     5.4. Сума   страхового   відшкодування  за  один  або  кілька 
страхових випадків не може перевищувати страхової суми, визначеної 
цим  договором.  Якщо  страхове  відшкодування виплачено в повному 
розмірі  страхової  суми,  дія  цього  договору   припиняється   і 
страхувальник повинен поновити договір. 

     5.5. Страховик  має  право  відмовити  у  виплаті  страхового 
відшкодування у випадках,  передбачених статтею 26 Закону  України 
"Про страхування", а також у разі: 

     коли  відшкодування  шкоди,  заподіяної  майну  особи  та/або 
природним  ресурсам,  територіям  та об’єктам природно-заповідного 
фонду,  передбачено  іншими  договорами страхування, укладеними за 
обов’язковими  видами  страхування,  визначеними  статтею 7 Закону 
України "Про страхування"; 

     коли страховий випадок стався внаслідок воєнних дій,  масових 
заворушень, порушень громадського порядку, терористичного акту. 

                  6. Відповідальність сторін та 
                    порядок розв'язання спорів 

     6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань 
за   цим  договором  сторони  несуть  відповідальність  згідно  із 
законодавством. 

     6.2. За несвоєчасне  здійснення  страхового  відшкодування  в 
терміни, передбачені пунктом 5.2 цього договору, страховик сплачує 
пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше 
ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла на день 
укладення договору. 

     6.3. Спори, що виникають під час виконання зобов'язань за цим 
договором, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством. 

                      7. Інші умови договору
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

                 8.Термін дії договору і порядок 
                      внесення змін до нього 

     8.1. Договір набирає  чинності  з  дня,  що  настає  за  днем 
внесення страховику страхового платежу. 

     8.2. Термін дії договору страхування з "___" ______ 200___ р. 
до "___" __________ 200 ___ року. 

     8.3. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені 
в  письмовій  формі за взаємною згодою сторін.  Дія цього договору 
припиняється  за  згодою  сторін,  а  також  в   інших   випадках, 
передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування". 

                  9. Адреси та реквізити сторін 

       СТРАХОВИК                                СТРАХУВАЛЬНИК
_______________________                    _______________________
_______________________                    _______________________
_______________________                    _______________________
_______________________                    _______________________ 
  (підпис керівника)                          (підпис керівника) 

МП*                                        МП* 

     ___________
     *За наявності печатки. 

{  Додаток  2  із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657 
(   657-2012-п  )  від  18.07.2012,  N  380  (  380-2013-п  )  від 
29.05.2013,   N   467   (   467-2015-п  )  від  08.07.2015,  N  75 
( 75-2016-п ) від 11.02.2016 } 

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 947 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar