Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір оренди газорозподільних систем або їх складових
28.02.2017, 10:27


Зразок бланку (форма шаблону) Типового договору оренди газорозподільних систем або їх складових:

Образец бланка (форма шаблона) Типового договора аренды газораспределительных систем или их составляющих:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 95

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди газорозподільних систем або їх складових

______________________
  (місце укладення договору)

______________
(дата)

 

________________________________________________________________

(повне найменування орендодавця)

(далі — орендодавець) в особі   _____________________________________,

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі _______________________________________________,

з однієї сторони, і _________________________________________________

(найменування оператора газорозподільної системи)

(далі — орендар) в особі  __________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі _______________________________________________,

(реквізити довіреності або установчих документів)

з іншої сторони (далі — сторони), керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, Законом України “Про ринок природного газу” та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Предметом цього договору є передача орендарю в строкове платне користування (оренду) газорозподільних систем або їх складових
(далі — майно) за переліком за формою згідно з додатком 1, до яких підключені (приєднані) інші газові мережі.

2. Перелік та вартість майна, що визначається шляхом проведення незалежної оцінки, яке передається за цим договором орендарю, зазначається в додатку 1, який є невід’ємною частиною цього договору.

3. Право користування майном в орендаря виникає з дати підписання сторонами цього договору.

4. Право на використання майна надається з метою провадження орендарем ліцензованої діяльності з розподілу природного газу та безаварійного розподілу природного газу його споживачам, ефективного використання майна, його збереження, відновлення, поліпшення, реконструкції та модернізації.

Правовий режим майна та умови користування ним

5. Право власності на майно, передане за цим договором, належить державі.

6. Укладення цього договору не змінює права власності на майно, передане орендареві в оренду.

7. Передане в оренду майно обліковується на балансі орендодавця.

8. Орендарю забороняється будь-яким чином відчужувати чи обтяжувати майно, а також здавати його в суборенду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, передавати речові або будь-які інші права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення.

9. Майно не може бути використане на інші не передбачені цим договором цілі.

10. На майно не може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів орендаря. Майно, щодо якого орендарем здійснено будь-яке поліпшення (у тому числі таке, що може бути відокремлене від майна), ремонт під час строку дії цього договору, є власністю держави та здійснення зазначених дій не підлягає компенсації.

11. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе орендар починаючи з дати підписання сторонами цього договору і до дати повернення майна орендодавцю в установленому законодавством порядку за актом приймання-передачі майна.

12. Облік майна ведеться у порядку, встановленому законодавством. Орендодавець веде облік, паспортизацію майна відповідно до вимог законодавства та цього договору.

13. Орендар зобов’язується виконувати роботи, пов’язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням майна відповідно до вимог законодавства, цього договору, а також створювати умови для безпечної та безаварійної його експлуатації.

Орендар забезпечує фінансування за рахунок власних коштів робіт, передбачених в абзаці першому цього пункту, в розмірі не менш як 100 (сто) відсотків амортизаційних відрахувань, передбачених у тарифах на послуги з розподілу природного газу. Амортизаційні відрахування, які визначають розмір фінансування зазначених робіт, розраховуються як сума амортизації, передбаченої в тарифах на розподіл природного газу, затверджених НКРЕКП, зменшена на розмір амортизації, яка віднесена на майно орендаря, побудованого (отриманого) за власні кошти орендаря або отриманого від третіх осіб, крім держави.

14. Отримані від використання майна доходи належать орендарю, за винятком відрахувань, визначених у розділі “Орендна плата” цього договору.

15. Після припинення дії цього договору орендар зобов’язується в обумовлений цим договором строк повернути майно орендодавцю.

Орендна плата

16. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786, і становить без податку на додану вартість за базовий місяць розрахунку _______________ 20__ р. ___________ гривень.

                       (місяць)

У разі коли орендар визначений за результатами конкурсу на право оренди державного майна, текст цього пункту  викладається в такій редакції:

“Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди державного майна і становить без податку на додану вартість  за базовий місяць розрахунку _____________ 20___ р. _________ гривень.”.

                               (місяць)

17. Орендна плата у повному обсязі перераховується орендарем до державного бюджету щомісяця не пізніше 5 числа наступного періоду.

18. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених  законодавством.

19. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету відповідно до законодавства з урахуванням пені в розмірі ________________ облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

20. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до державного бюджету, підлягає в  установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів.

21. Зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Права та обов’язки сторін

22. Орендодавець має право:

1) контролювати облік майна шляхом участі в роботі комісії з інвентаризації майна та надання запитів на інформацію про стан майна і виконання умов договору;

2) контролювати технічний та експлуатаційний стан майна, ефективність його використання, дотримання орендарем вимог цього договору, нормативно-правових актів та цільового призначення під час експлуатації майна. Із зазначеною метою орендодавець має право надсилати орендарю письмові запити, а також проводити огляд майна після попереднього повідомлення про такий огляд орендарю за 10 календарних днів до часу його проведення у присутності його представників;

3) вимагати від орендаря участі у проведенні паспортизації майна відповідно до вимог з експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки та оформлення права державної власності на майно;

4) залучати в установленому законодавством порядку орендаря до проведення незалежної оцінки майна;

5) у разі втрати (пошкодження, знищення) майна вимагати від орендаря відшкодування завданих збитків у повному обсязі, а у разі неналежного виконання умов цього договору — розірвати договір в установленому законодавством порядку;

6) отримувати від орендаря щоквартальну, річну звітність про виконання умов цього договору, в тому числі затверджених НКРЕКП інвестиційних програм в частині державного майна, а також за вимогою — інформацію про технічний стан, використання коштів, призначених для поліпшення/відновлення, реконструкції та розвитку майна;

7) ініціювати внесення змін до цього договору або його розірвання у разі внесення змін до законодавства щодо умов та порядку оренди майна.

23. Орендодавець зобов’язаний:

1) не вчиняти дій, що перешкоджають орендарю виконувати свої договірні зобов’язання;

2) не втручатися в господарську діяльність орендаря, крім випадків, що стосуються використання та обліку майна;

3) брати участь у роботі відповідних комісій з розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які виникли в процесі використання майна.

24. Орендар має право:

1) використовувати орендоване майно відповідно до мети та в обсязі, що визначені цим договором;

2) самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації орендованого майна, технічних питань та питань, що пов’язані з поточним його ремонтом, поліпшенням/відновленням, реконструкцією та модернізацією відповідно до умов, визначених цим договором.

25. Орендар зобов’язаний:

1) здійснювати з дотриманням умов, визначених цим договором, використання майна відповідно до його цільового призначення;

2) залучати на конкурентних засадах спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт, пов’язаних з майном, які необхідні для належного виконання умов цього договору;

3) здійснювати його використання з метою забезпечення надійності розподілу природного газу, ефективного використання майна, його збереження та відновлення;

4) використовувати згідно із законодавством відрахування на майно відповідно до умов цього договору;

5) створювати умови та нести повну відповідальність за безпечну та безаварійну оренду майна;

6) нести повну відповідальність за збереження майна. Вести відокремлений облік майна відповідно до вимог законодавства;

7) подавати орендодавцю щокварталу не пізніше 25 числа наступного місяця:

звіт про рух майна за формою згідно з додатком 2;

звіт про виконання інвестиційної програми в частині державного майна — за формою, затвердженою НКРЕКП;

8) подавати протягом 10 робочих днів з дати надходження запиту орендодавця інформацію, що запитується, у тому числі звіт про виконання цього договору, інформацію про технічний стан майна, його облік, виконання робіт з обстеження, поточного/капітального ремонту, а також відповідну технічну документацію щодо майна;

9) сплачувати своєчасно і в повному обсязі орендну плату до державного бюджету, а також виконувати роботи (інші заходи), передбачені інвестиційною програмою в частині державного майна, затвердженою НКРЕКП;

10) під час здійснення орендодавцем огляду майна створювати належні умови та забезпечувати вільний доступ його представників до майна, інших об’єктів, що технологічно пов’язані з використанням та технічним обслуговуванням майна, а також до бухгалтерського обліку орендаря в частині, що стосується обліку майна, надавати для ознайомлення орендодавцю всю документацію, що стосується майна;

11) відшкодовувати орендодавцю збитки, завдані внаслідок втрати (пошкодження, знищення) майна шляхом його відновлення;

12) здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок;

13) проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному законодавством, та із залученням представника орендодавця до роботи комісії з інвентаризації майна;

14) невідкладно письмово повідомити орендодавцю про прийняття рішення щодо реорганізації, ліквідації або порушення провадження у справі про банкрутство орендаря;

15) приєднувати до майна об’єкти системи газопостачання третіх осіб у порядку, встановленому законодавством;

16) здійснювати за власні кошти страхування майна;

17) протягом 90 календарних днів з дати припинення дії цього договору передати в установленому законодавством порядку надане у користування згідно з цим договором майно орендодавцеві з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

Відповідальність сторін

26. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань сторони несуть відповідальність у розмірі та порядку, що передбачені законодавством та цим договором.

27. Орендар несе відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна (в тому числі внаслідок аварії) в розмірі ринкової вартості втраченого (пошкодженого, знищеного) майна.

28. У разі порушення з вини орендаря строків повернення майна, встановлених підпунктом 17 пункту 25 цього договору, орендар сплачує до державного бюджету пеню за кожний день просрочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку станом на останню дату оцінки майна.

Форс-мажорні обставини

29. У разі виникнення форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором.

30. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, терористичні акти, збройні конфлікти, війну або військові дії. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

31. Сторони зобов’язані невідкладно повідомити одна одній про форс-мажорні обставини та протягом 14 днів з дня їх виникнення подати підтвердні документи.

Якщо сторони без поважних причин не повідомили одна одній у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього договору.

32. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою.

Розв’язання спорів

33. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням умов цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами.

34. У разі недосягнення згоди шляхом проведення переговорів сторони мають право розв’язати спір у судовому порядку.

 

Строк дії договору

35. Цей договір є укладеним строком на _____ і набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення печатками сторін (у разі наявності) і діє до “____” ______________ 20__ р. включно.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір підлягає продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору у разі обов’язкової наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.

У разі повідомлення орендодавцем у строк не менше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього договору орендарю про відмову від подальшого продовження строку його дії, договір вважається припиненим з дати, що настає за датою, зазначеною в абзаці першому цього пункту.

36. Дія цього договору припиняється у разі:

закінчення строку дії договору, на який його було укладено;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

банкрутства орендаря;

прийняття рішення про ліквідацію орендаря — з дати прийняття такого рішення.

Прикінцеві положення

37. Цей договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається в орендодавця, другий — в орендаря.

38. Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються додатковими угодами до нього.

39. Додаткові угоди, додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками сторін.

40. Сторони зобов’язуються своєчасно повідомляти одна одній про зміну свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, установчих документів шляхом надсилання листа.

 

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Орендодавець
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Номер телефону: ______________________

Номер телефаксу: _____________________

МП

_________________/_________________/______________

  •  (найменування посади) (ініціали та прізвище)                (підпис)

____ ___________ 20__ р.

 

Орендар
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Номер телефону: ______________________

Номер телефаксу: _____________________

МП

_________________/_________________/______________

  • (найменування посади)   (ініціали та прізвище)              (підпис)

____ ___________ 20__ р.

_____________________


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1050 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar