Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір оренди захисних споруд цивільного захисту (зразок) (Типовой договор аренды защитных сооружений гражданской защиты (образец))
14.03.2017, 16:03


Зразок бланку (форма шаблону) Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту:

Образец бланка (форма шаблона) Типового договора аренды защитных сооружений гражданской защиты:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 138

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди захисних споруд цивільного захисту

__________________

     (місце укладення)

____  ______________ 20___ р.

Орендодавець (уповноважена ним особа) ________________________,

      (найменування орендодавця,

_________________________________________________________________,

підтвердження повноважень на укладення договору)

з однієї сторони, та орендар ________________________________________

(найменування юридичної особи

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________,

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони (далі — Сторони), уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Предметом договору є захисна споруда цивільного захисту (далі — захисна споруда) __________________________________________________

(сховище, протирадіаційне укриття, обліковий номер)

площею ____________ кв. метрів, розміщена за адресою: ________________

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

(окремо розташована, вбудована у _____ поверхову будівлю)

що перебуває на балансі  ___________________________________________

________________________________________ (далі — балансоутримувач),

(повна назва суб’єкта господарювання)

вартість якої визначена згідно з висновком про вартість/актом оцінки на “____”________________ 20 ___ р. і становить за незалежною оцінкою/залишковою вартістю ____________________________ гривень.

Акт оцінки складається у випадках, визначених Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 23).

2. Захисна споруда передається в оренду з метою _________________

_________________________________________________________________.

(відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України)

Умови передачі орендованої захисної споруди орендарю

3. Факт передачі орендарю захисної споруди оформляється актом приймання-передачі захисної споруди, який підписується Сторонами. Акт приймання-передачі захисної споруди орендарю є невід’ємною частиною цього договору.

Одночасно з правом оренди захисної споруди орендарю надається право користування земельною ділянкою, на якій вона розташована, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до захисної споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети оренди.

Сторони визначають розмір земельної ділянки, яка передається орендарю у цьому договорі. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, орендарю надається право користуватися усією земельною ділянкою, якою володів орендодавець.

4. Орендар набуває право на користування захисною спорудою з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі захисної споруди, якщо інше не встановлено договором.

Орендна плата та порядок розрахунків

5. Орендна плата за користування захисною спорудою визначається відповідно до законодавства на підставі розрахунку, що є невід’ємною частиною цього договору, і становить за місяць оренди ____ гривень (без податку на додану вартість).

Розрахунок орендної плати для захисних споруд, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим та у комунальній власності, здійснюється за методиками розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем, визначеними органами, уповноваженими відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

Для захисних споруд, що перебувають у державній власності, а також у разі відсутності методик розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем, визначених органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; 2011 р., № 71, ст. 2677).

Визначення розміру плати за користування земельною ділянкою здійснюється відповідно до земельного законодавства.

6. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

7. Орендна плата підлягає індексації відповідно до законодавства.

8. Орендна плата вноситься до ___ числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.

9. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із Сторін.

Одностороння зміна розміру плати за користування захисною спорудою не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

10. Орендодавець звільняється від орендної плати за весь час, протягом якого захисна споруда не могла бути використана ним через обставини, за які він не відповідає.

11. Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря.

12. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла орендодавцю, підлягає в установленому законодавством порядку поверненню орендарю або заліку в рахунок майбутніх платежів.

13. У разі припинення (розірвання) договору оренди орендар сплачує орендну плату до дня повернення захисної споруди за актом приймання-передачі включно.

Закінчення строку дії договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

14. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на захисну споруду нараховуються орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне її відновлення.

15. Поліпшення захисної споруди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю орендодавця, якщо такі поліпшення не можуть бути відокремлені без пошкодження захисної споруди.

Права та обов’язки Сторін

16. Орендар зобов’язаний:

прийняти захисну споруду в оренду;

у присутності орендодавця перевірити стан захисної споруди. Якщо орендар у момент передачі захисної споруди не переконався у належному стані захисної споруди, вона вважається такою, що передана йому в належному стані;

використовувати захисну споруду відповідно до мети оренди та умов цього договору;

здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованої захисної споруди;

забезпечувати утримання та використання захисної споруди відповідно до вимог законодавства, державних будівельних та інших технічних, санітарних норм, норм пожежної та техногенної безпеки, запобігати її знищенню, пошкодженню і псуванню;

на вимогу орендодавця застрахувати захисну споруду;

у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцю орендовану захисну споруду в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати орендодавцю збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованої захисної споруди з вини орендаря.

17. Орендар має право:

за згодою орендодавця здавати захисну споруду в суборенду, якщо інше не передбачено законом;

за згодою орендодавця здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення та інші поліпшення захисної споруди, що підвищують її вартість;

користуватися системами комунікацій на території, на якій розміщено захисну споруду;

установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження захисної споруди;

без додаткової плати заїжджати транспортним засобом на територію, на якій розміщено захисну споруду;

вимагати в орендодавця відшкодування витрат, пов’язаних з реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, технічним переоснащенням та іншими поліпшеннями захисної споруди, що підвищують її вартість.

18. Орендодавець зобов’язаний:

передати захисну споруду у стані, що відповідає умовам договору та її призначенню;

попередити орендаря про особливі властивості та недоліки захисної споруди, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна орендаря або інших осіб або призвести до пошкодження захисної споруди під час її оренди;

надавати орендарю документи, що підтверджують витрати, пов’язані з реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, технічним переоснащенням та іншими поліпшеннями захисної споруди, що підвищують її вартість і здіснені орендодавцем за рахунок орендаря;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватися захисною спорудою згідно з умовами цього договору;

пропускати без додаткової плати транспортні засоби орендаря на територію, на якій розміщено захисну споруду.

19. Орендодавець має право:

разом з балансоутримувачем, ДСНС, відповідними органами і підрозділами цивільного захисту, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування (їх представниками) контролювати стан готовності захисної споруди до використання за призначенням, її технічний стан, а також виконання орендодавцем умов договору;

складати акти (інші документи) за результатами здійснення контролю за готовністю до використання за призначенням, технічним станом захисної споруди, виконанням умов договору;

виступати з ініціативою щодо внесення передбачених законодавством змін до цього договору або його припинення з підстав, визначених у пункті 36 цього договору, а також його розірвання у разі погіршення стану орендованої захисної споруди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендарем умов цього договору.

Особливі умови договору

20. Захисна споруда не може бути предметом застави, купівлі-продажу (іншого відчуження), на неї не може бути накладено стягнення за претензіями кредиторів орендаря.

21. Один дублікат ключів від захисної споруди, опечатаний печаткою орендаря, перебуває в орендодавця.

22. У разі суборенди захисної споруди орендар та суборендарі беруть участь в її утриманні відповідно до укладених між ними договорів.

23. У разі оренди захисної споруди строком на три роки і більше договір підлягає нотаріальному посвідченню, а право користування захисною спорудою, яке виникає на підставі цього договору, підлягає державній реєстрації, що здійснюються за рахунок власних коштів __________________________.

(орендодавця/орендаря)

Відповідальність і вирішення спорів за договором

24. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену договором або законом.

25. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендовану захисну споруду.

26. Орендар несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження з його вини захисної споруди відповідно до законодавства та цього договору, відновлює захисну споруду для використання за призначенням за рахунок власних коштів.

27. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мали місце протягом строку його дії.

28. Спори, що виникають за цим договором або у зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

Форс-мажорні обставини

29. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, які не залежать від їх волі (за винятком настання їх у періоди, визначені в абзаці другому пункту 37 цього договору), Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим договором.

30. Обставини, зазначені у пункті 31 цього договору, підтверджуються регіональною торгово-промисловою палатою.

Строк дії, умови зміни та припинення договору

31. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з “___”_____________ 20 __ р. до “___” _____________ 20 __ р. включно.

32. Умови цього договору зберігають силу протягом усього строку дії цього договору, у тому числі у разі, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище орендаря, а в частині зобов’язань орендаря щодо орендної плати — до виконання зобов’язань.

33. Зміни до умов цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковими угодами, що є невід’ємною частиною цього договору. Зміни, що пропонуються для внесення, розглядаються протягом місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

34. Якщо орендар продовжує користуватися захисною спорудою після закінчення строку дії договору, то за відсутності заперечень орендодавця протягом місяця договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

35. Реорганізація орендодавця чи орендаря не може бути підставою для зміни умов договору або припинення його дії (у такому разі права та обов’язки Сторін за цим договором переходять до правонаступників).

36. Чинність цього договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

смерті орендаря або орендодавця (якщо орендарем або орендодавцем є фізична особа).

37. Договір розривається у разі:

введення в Україні або в окремих її місцевостях режимів воєнного, надзвичайного стану, встановлення для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або окремих її територіальних підсистем режиму надзвичайної ситуації, початку особливого періоду;

виключення захисної споруди з фонду захисних споруд цивільного захисту;

купівлі орендованої захисної споруди орендарем (для захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у приватній власності);

знищення орендованої захисної споруди;

за згодою Сторін або за рішенням суду.

38. У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованої захисної споруди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів та за згодою орендодавця, які можна відокремити від орендованої захисної споруди не завдаючи їй шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення — власністю орендодавця.

39. У разі припинення або розірвання цього договору захисна споруда, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 37 цього договору, повертається орендарем орендодавцю протягом трьох робочих днів.

У випадках, передбачених абзацом другим пункту 37 цього договору, захисна споруда повертається орендарем орендодавцю протягом 12 годин.

У разі коли орендар затримав повернення захисної споруди, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

40. Захисна споруда вважається повернутою орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

41. Якщо орендар не виконує обов’язку щодо повернення захисної споруди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі ___________ за користування захисною спорудою за час прострочення.

42. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим договором, регулюються законом.

43. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається в орендодавця, другий — в орендаря.

44. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

45. До цього договору додаються:

розрахунок орендної плати;

звіт про оцінку/акт оцінки захисної споруди (у разі потреби);

акт приймання-передачі захисної споруди;

копія паспорта захисної споруди (сховища, протирадіаційного укриття);

копія документа, що відповідно до закону засвідчує державну реєстрацію права користування нерухомим майном (у разі потреби).

 

Інші умови договору

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Адреса і підписи сторін

Орендодавець

Орендар

______________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові

______________________________

уповноваженої особи)

______________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові

______________________________

уповноваженої особи)

______________________________

(адреса)

______________________________

(адреса)

______________________________

(підпис)

______________________________

(підпис)

МП*

МП*

__________

* Відбиток печатки проставляється за її наявності.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 1709 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar