Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення
24.03.2017, 23:18


Зразок бланку (приклад шаблону) Типового договору про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення:

 

Образец бланка (пример шаблона) Типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 липня 2005 р. № 630
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 вересня 2009 р. № 933)

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення

 

______________________                                   (населений пункт)

_________________________ 200 __ р.

 

______________________________________________________________________                                                             (найменування виконавця)     

В особi _______________________________________________________________,                                                           (посада, прiзвище, iм’я та по батькові)

що дiє на пiдставi ______________________________________________________,                                                                          (назва документа)

затвердженого _________________________________________________________                                                                               (коли i ким)

(далi - виконавець), з однiєї сторони, i _____________________________________
                                                                              (прiзвище, iм’я та по батькові)

фiзичної особи або _____________________________________________________,                                                  (найменування юридичної особи)

яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового та нежитлового примiщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та iнших нежитлових примiщень) (далi - споживач), з другої сторони, уклали цей договiр про нижченаведене: 

Предмет договору

 

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбаченi договором.

2. Суб’єкти користування послугами:

1) власник (наймач, орендар) житлового примiщення (квартири) та члени його сiм’ї - ___________________________________________________________ ; 
(кiлькiсть осiб)

2) власник (орендар) нежитлового примiщення _______________________;     

3) власник будинку садибного типу та члени його сiм’ї -_______________,                                                                                                                 (кiлькiсть осiб)

наявнiсть у власностi тварин, птицi _________________________________,
                                                                                           (вид, кiлькiсть)

наявнiсть у власностi транспортних засобiв __________________________.
                                                                                                    (тип, кiлькiсть)

3. Характеристика об’єкта надання послуг:

1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) _______ кв. метрiв (___________ куб. метрiв);

 

2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власникiв будинкiв садибного типу) _____ кв. метрiв.

4. Характеристика засобiв облiку води i теплової енергiї:

Порядковий номер

Вид засобу облiку води i теплової енергiї

Тип засобу облiку води i теплової енергiї

Заводський номер

Перше показання

Мiсце встановлення

Примiтка

 

Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть

 

5. Тарифи на послуги становлять:

1) з централiзованого постачання холодної води _____ гривень за куб. метр;

2) з централiзованого постачання гарячої води _____ гривень за куб. метр;

3) з централiзованого опалення _____ гривень за кв. метр (гривень за куб. метр);

4) з водовiдведення _____ гривень за куб. метр.

6. Розмiр щомiсячної плати за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить _________ гривень, у тому числi за:

централiзоване постачання холодної води ______ гривень за ____ куб. метр;

централiзоване постачання гарячої води ______ гривень за ____ куб. метр;

централiзоване опалення ______ гривень за ____ кв. метр (куб. метр) та додатково згiдно з пунктом 12 цього договору ______ гривень; водовiдведення ______ гривень за ____ куб. метр.

Розмiр щомiсячної плати за послугу з централiзованого опалення (у разi вiдсутностi засобiв облiку) визначається згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим.

7. Плата за наданi послуги за наявностi засобiв облiку води i теплової енергiї справляється за їх показаннями згiдно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення (далi - Правила).

8. Наявнiсть пiльг з оплати послуг __________________________________,
(назва законодавчого акта) 

_________________.
(вiдсоткiв) 

 

Оплата спожитих послуг

 

9. Розрахунковим перiодом є календарний мiсяць.

У разi застосування щомiсячної системи оплати послуг платежi вносяться не пiзнiше ____ числа мiсяця, що настає за розрахунковим.

У разi застосування авансової системи оплати послуг платежi вносяться за ____ мiсяцiв у розмiрi _______ гривень.

10. Послуги оплачуються _________________________________________. 
                                                              (готiвкою або в безготiвковiй формі) 

11. За наявностi у квартирi засобiв облiку води i теплової енергiї справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених договором на встановлення засобiв облiку.

12. У разi вiдсутностi у квартирi (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобiв облiку теплової енергiї плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим.

13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання __________________________________________________________           (банкiвськi реквiзити)

________________________________________________________________________через ______________________________________________________________________
             (найменування банкiвської установи)

_______________________________________________________________.

 

14. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стягується пеня у розмiрi, встановленому законом, _____ вiдсоткiв.

15. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розмiру плати.

Права та обов’язки сторiн

16. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якостi послуг згiдно iз законодавством та умовами цього договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi властивостi;

3) вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;

6) несплату вартостi послуг за перiод тимчасової вiдсутностi споживача i членiв його сiм’ї (у разi вiдключення виконавцем холодної та гарячої води i опломбування запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу) та вiдновлення надання вiдповiдних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згiдно з письмовою заявою;

7) зменшення розмiру плати за послуги у разi тимчасової вiдсутностi споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);

8) перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (якiсть i тиск води, температура гарячої води, температура повiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються виконавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача та споживачем — у разi необґрунтованостi такого звернення;

9) установлення квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;

10) перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з виконавцем у договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;

13) звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання та отримання компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

14) укладення з виконавцем договору про замiну або ремонт технiчно несправних санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв, обладнання та квартирних засобiв облiку.

17. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повiдомляти виконавця про осiб, строк тимчасового проживання яких у квартирi (будинку садибного типу) перевищив мiсяць, а також протягом мiсяця про змiни, що вiдбулися у станi пiдсобного господарства i санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання (за умови проведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї представникiв виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення для:

лiквiдацiї аварiй - цiлодобово;

встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань засобiв облiку води i теплової енергiї - згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;

6) у разi несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмiрi;

7) повiдомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пiльги;

8) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити пiдготовку квартири (будинку садибного типу) i його санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

11) у разi встановлення виконавцем факту несанкцiонованого втручання в роботу засобiв облiку води i теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;

12) вiдшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.

18. Виконавець має право:

1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановленому законодавством i цим договором;

2) вносити за погодженням iз споживачем змiни у цей договiр, що впливають на розмiр плати за послуги з оформленням додатка до нього;

3) вимагати вiд споживача дотримання нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) вимагати вiд споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або вiдшкодування вартостi вiдповiдних робiт;

5) доступу до примiщення споживача для лiквiдацiї аварiй, у тому числi несанкцiонованого, вiдповiдно до встановленого законом порядку усунення недолiкiв у роботi санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, його встановлення i замiни, проведення технiчного та профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї вiдповiдно до законодавства;

6) у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки.

19. Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) iнформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх пiд’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку надання послуг, а також iнформацiю про Правила (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi оголошень у примiщеннi виконавця);

4) контролювати установленi мiжповiрковi iнтервали, проводити перiодичну повiрку квартирних засобiв облiку, їх обслуговування та ремонт, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

5) проводити два рази на рiк перевiрку стану внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного будинку iз складенням вiдповiдного акта;

6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три робочих днi до проведення планових робiт всерединi житлового примiщення час доступу до такого примiщення з наданням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;

7) повiдомляти споживача про плановану перерву в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi послуг;

8) вiдновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб iз запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);

9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облiк квартирних засобiв облiку;

10) утримувати внутрiшньобудинковi мережi у належному технiчному станi, здiйснювати їх технiчне обслуговування та ремонт;

11) iнформувати споживача протягом доби з дня виявлення недолiкiв у роботi внутрiшньобудинкових iнженерних систем та/або iнженерного обладнання, що розташованi за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разi його особистого звернення - невiдкладно), про причини та очiкувану тривалiсть зупинення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а також про причини порушення якiсних показникiв надання послуг;

12) усувати аварiї та iншi порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, установлений законодавством i цим договором;

13) вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) споживачiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк їх виконання;

14) зменшувати розмiр плати за послуги у разi тимчасової вiдсутностi споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);

15) звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

16) проводити перерахунок розмiру плати за надання послуг у разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

18) вiдшкодовувати збитки, завданi майну та/або примiщенню споживача та/або членiв його сiм’ї, шкоду, що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно до законодавства i цього договору;

19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної якостi у порядку та у випадках, передбачених законодавством i цим договором;

20) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього договору.

Вiдповiдальнiсть сторiн

20. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги - шляхом сплати пенi;

3) втручання у роботу засобiв облiку води i теплової енергiї;

4) порушення зобов’язань, установлених законодавством i цим договором.

21. Виконавець несе вiдповiдальнiсть у разi:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та/або примiщенню споживача, шкоди, що заподiяна його життю чи здоров’ю, - шляхом вiдшкодування збиткiв;

2) надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв - шляхом зменшення розмiру плати та виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством, ______ вiдсоткiв мiсячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодавством;

4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi

22. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:

централiзованого опалення - вiдгалуження вiд стоякiв у межах квартири;

постачання холодної та гарячої води - пiсля першої водозапiрної арматури на вiдгалуженнi вiд стояка у квартирi споживача;

водовiдведення - зливний отвiр санiтарно-технiчних приладiв;

2) у будинку садибного типу - мiсце пiдключення вiдповiдної iнженерної мережi будинку до мережi виконавця.

Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

23. У разi неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повiдомляє про це виконавця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому договорi.

У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по батьковi, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналi реєстрацiї заявок споживачiв. Представник виконавця зобов’язаний повiдомити споживачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.

24. Представник виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це споживача та зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

25. Представник виконавця, якому не вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi або перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення такої перевiрки у примiщеннi споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пiзнiше визначеного у договорi строку.

26. У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг споживач i виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачiв.

27. За результатами перевiрки складається акт-претензiя про неналежне надання або ненадання послуг (далi - акт-претензiя), який пiдписується споживачем та представником виконавця згiдно з додатком 2 до Правил. Акт-претензiя складається у двох примiрниках по одному для споживача та виконавця.

28. У разi неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi.

29. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку виконавцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензiї.

Форс-мажорнi обставини

30. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно з цим договором у разi настання дiї непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги згiдно з умовами договору.

Строк дiї договору

31. Цей договiр укладається на _____________________________________
                                                                                               (строк)

i набирає чинностi з дня його укладення. Договiр вважається щороку продовженим, якщо за мiсяць до закiнчення строку його дiї однiєю iз сторiн не буде письмово заявлено про його розiрвання або необхiднiсть перегляду.

32. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:

зникнення потреби в отриманнi послуги або вiдмови споживача вiд користування послугами виконавця;

переходу права власностi (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до iншої особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

33. Договiр складено у двох примiрниках, один з яких зберiгається у споживача, другий - у виконавця.

Іншi умови

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Телефони спецiального виклику у разi виникнення аварiй та iнших надзвичайних ситуацiй

________________________________________________________________

Аварiйнi та ремонтнi служби внутрiшньобудинкових мереж

________________________________________________________________

________________________________________________________________
                                (адреса i телефон виконавця послуг) 

Органи, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення: 

центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:

адреса ______________________ телефон ____________________________

Державна житлово-комунальна iнспекцiя:

адреса ______________________ телефон ____________________________

територiальний орган Держспоживстандарту:

назва ___________________________________________________________

адреса_____________________ телефон ______________________________

структурний пiдроздiл з питань житлово-комунального господарства мiсцевої державної адмiнiстрацiї:

назва ___________________________________________________________

адреса _____________________________ телефон _____________________

територiальний орган Державної житлово-комунальної iнспекцiї:

назва ___________________________________________________________

адреса__________________телефон _________________________________

виконавчий комiтет мiської, сiльської, селищної ради:

назва ___________________________________________________________

адреса_______________________телефон ____________________________ 

 

Адреси i пiдписи сторiн

Виконавець

Споживач

__________________________
(прiзвище, iм’я та по батькові)

адреса_____________________

___________________________

телефон ___________________

__________________________
(пiдпис)

 __________________________
(прiзвище, iм’я та по батькові)

адреса ____________________
__________________________

телефон __________________

_________________________
(пiдпис) 

М. П.

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 933 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 17.02.2010, № 1135 від 31.10.2011, № 1037 від 30.10.2015}


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 1560 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar