Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАСТАВНИЦТВО (Типовой договор о наставничестве)
[ Скачать с сервера (23.1 Kb) ] 10.07.2017, 09:23


Зразок бланку (приклад шаблону) форми типового договору про наставництво

Образец бланка (пример шаблона) формы типового договора о наставничестве

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 465

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про наставництво

__________________________   ____ ________ 20__ р.

(найменування населеного пункт)

 

____________________________________________________ (далі — центр)

(найменування центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

в особі __________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________,

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження,

_______________________________________________ (далі — наставник),

серія та номер паспорт громадянина України, ким і коли виданий)

та _______________________________________________________________

(найменування закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

___________________________________________________ (далі — заклад)

іншого закладі для дітей)

в особі __________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________, (далі — сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Наставник у порядку та на умовах, визначених договором, зобов’язується здійснювати, а центр і заклад зобов’язуються сприяти наставникові  у  провадженні  добровільної  безоплатної  діяльності з надання __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини)

__________________________________________________ (далі — дитина), яка проживає у закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед щодо підготовки до самостійного життя.

 

Надання згоди на укладення договору

2. На укладення договору даємо згоду*:

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис дитини)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис батьків або інших законних представників дитини)

Обов’язки та права наставника

3. Наставник зобов’язується:

1) здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини;

2) формувати у дитини практичні уміння і навички, спрямовані на адаптацію її до самостійного життя, зокрема навички комунікації, самопрезентації, подолання труднощів, ведення домашнього господарства, уміння розпоряджатися особистим майном, зокрема коштами;

3) сприяти позитивному самоусвідомленню дитини, розвитку в неї почуття власної гідності та самоповаги;

4) допомагати дитині в установленні та розвитку нових позитивних соціальних зв’язків, відновленні (налагодженні) стосунків з родичами (якщо це не суперечить інтересам дитини);

5) надавати дитині допомогу у навчанні та професійному самовизначенні;

6) формувати у дитини навички здорового способу життя;

7) сприяти в отриманні дитиною освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

8) співпрацювати з центром і закладом, звертаючися за допомогою до спеціалістів для розв’язання проблемних питань, у разі потреби своєчасно надавати інформацію про діяльність з організації наставництва;

9) повідомляти центр і заклад про виникнення несприятливих умов для наставництва, конфліктних ситуацій або відсутність взаєморозуміння з дитиною;

10) дотримуватися правил, установлених у закладі, під час відвідування дитини;

11) завчасно повідомляти центру і закладу про припинення наставництва;

12) забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитину, що стали відомі під час провадження діяльності з організації наставництва.

_____________

*Відповідно до частини четвертої статті 171 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, яка досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників. Згода дитини надається у формі, що відповідає її віку та стану здоров’я.

 

4. Наставник має право:

1) отримувати від закладу вичерпну інформацію про стан здоров’я дитини, її рівень розвитку, особливості поведінки;

2) відвідувати дитину в закладі;

3) використовувати відповідно до рекомендацій закладу методи спілкування з дитиною, які позитивно впливають на її емоційний стан;

4) отримувати консультації закладу з питань виховання та розвитку дитини, особливостей її режиму дня та догляду за нею;

5) спілкуватися з дитиною за межами закладу за згодою дитини, її батьків, інших законних представників, керівника закладу;

6) запрошувати дитину до своєї сім’ї у святкові та неробочі дні, під час канікул за погодженням із службою у справах дітей та центром за місцем проживання наставника;

7) спілкуватися з дитиною за допомогою телефону та інших засобів зв’язку;

8) звертатися до відповідних органів, установ та організацій з питань дотримання прав дитини, задоволення її потреб;

9) надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг відповідно до її потреб;

10) брати участь у забезпеченні дитини одягом, взуттям, засобами для навчання та розвитку тощо.

Обов’язки та права центру

5. Центр зобов’язується:

1) сприяти в установленні (формуванні) дружніх стосунків наставника з дитиною;

2) надавати в разі потреби наставнику та дитині послугу із соціального супроводу;

3) поводити супервізію наставника в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку;

4) співпрацювати із закладом щодо поширення інформації про наставництво серед працівників закладу, батьків, відвідувачів;

5) контролювати дотримання прав та інтересів дитини;

6) забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитину та наставника, що стали відомі під час провадження діяльності з організації наставництва.

 

6. Центр має право:

1) отримувати від наставника та закладу інформацію з питань наставництва над дитиною;

 

2) надавати наставнику пропозиції щодо вдосконалення роботи з дитиною, зокрема її підготовки до самостійного життя, профорієнтації, формування навичок здорового способу життя;

3) відвідувати сім’ю наставника під час перебування в ній дитини у святкові та неробочі дні, під час канікул;

4) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності наставника, посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань забезпечення прав та інтересів дитини.

Обов’язки та права закладу

7. Заклад зобов’язаний:

1) сприяти наставнику у виконанні обов’язків з наставництва над дитиною;

2) проводити оцінку потреб дитини;

3) надавати наставнику вичерпну інформацію про стан здоров’я дитини, рівень її розвитку, особливості поведінки;

4) співпрацювати з наставником під час складання та коригування індивідуального плану роботи з дитиною;

5) проводити моніторинг процесу наставництва над дитиною та про результати інформувати центр та наставника (на вимогу);

6) виділяти наставнику на його прохання окрему кімнату для спілкування з дитиною, якщо така кімната наявна у закладі та на момент відвідування не зайнята іншими особами;

7) інформувати завчасно центр і наставника щодо можливого переміщення дитини із закладу;

8) інформувати батьків, інших законних представників дитини про діяльність наставника;

9) контролювати дотримання прав та інтересів дитини;

10) забезпечувати вжиття всіх заходів, зокрема негайне звернення до підрозділу Національної поліції за місцезнаходженням закладу, якщо наставник не повернув дитину до закладу у визначений час і не повідомив заклад про причини несвоєчасного повернення дитини;

11) забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитини та наставника, що стали відомі під час провадження діяльності з організації наставництва.

8. Заклад має право:

1) обмежувати чи забороняти відвідування наставником дитини у разі запровадження в закладі обмежувальних протиепідемічних заходів;

2) забороняти чи обмежувати спілкування наставника з дитиною за допомогою телефону та інших засобів зв’язку після 22 години та в час, призначений для харчування дитини, відвідування нею навчальних, реабілітаційних та інших занять.

Відповідальність сторін

9. Сторони за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором несуть відповідальність відповідно до закону.

10. Спори між сторонами стосовно виконання договору розв’язуються шляхом переговорів.

У разі недосягнення сторонами згоди спори розв’язуються у судовому порядку.

Строк дії договору та інші умови

11. Договір набирає чинності з дати його підписання та дія договору припиняється в разі настання підстав, визначених законодавством та договором.

12. За згодою сторін до договору може бути внесено зміни та доповнення у письмовій формі, що оформляється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною договору.

13. Дія договору припиняється за згодою сторін у разі:

1) невиконання сторонами своїх обов’язків, передбачених договором;

2) повернення дитини на виховання до батьків, інших законних представників;

3) усиновлення дитини, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування дитини на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу);

4) переведення дитини до іншого закладу;

5) відмови дитини від наставництва над нею;

6) досягнення дитиною повноліття.

14. Дія договору припиняється в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу в разі:

1) порушення наставником умов договору, зокрема обов’язків щодо наставництва, що призвело або могло призвести до порушення прав і законних інтересів дитини;

2) умисного порушення наставником прав і законних інтересів дитини;

3) виникнення загрози для життя або здоров’я дитини з вини наставника.

15. У разі припинення дії договору в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу з підстав, визначених пунктом 14 договору, наставник позбавляється права провадити діяльність з організації наставництва.

16. Рішення про припинення дії договору та про поновлення його дії після припинення приймається комісією, до складу якої входять представники центру за його місцезнаходженням, закладу та служби у справах дітей.

 

17. За наявності підстав для припинення дії договору в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу дія договору припиняється з дня, наступного за днем прийняття відповідного рішення.

18. Дія договору поновлюється з дня, наступного за днем підтвердження відсутності вини наставника у виникненні обставин, що призвели до припинення договору.

19. У разі порушення або невиконання умов договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

20. Договір укладається в трьох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін:

Наставник

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

_________________________________

серія і номер паспорта громадянина України,

_________________________________

ким і коли виданий,

__________________________________

місце постійного проживання,

__________________________________

номер телефону)

___________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

__________________________________

(найменування центру соціальних служб

________________________________

для сім’ї, дітей та молоді,

________________________________

адреса, номер телефону)

Розрахунковий рахунок  ____________

МФО   ___________________________

Код згідно з ЄДРПОУ  ______________

__________________________________

(найменування посади уповноваженої особи)

______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

МП

_______________________________

(найменування закладу для дітей-сиріт

________________________________

та дітей, позбавлених батьківського ________________________________

піклування, іншого закладу для дітей,

________________________________

адреса, номер телефону)

Розрахунковий рахунок  __________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ____________

________________________________

(найменування посади уповноваженої особи)

______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище )

 

МП


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 948 | Загрузок: 50
Всего комментариев: 0
avatar