Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір про патронат над дитиною (Типовой договор о патронате над ребенком)
18.03.2017, 18:33


Зразок бланку (форма шаблону) Типового договору про патронат над дитиною:

Образец бланка (форма шаблона) Типового договора о патронате над ребенком:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 148

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про патронат над дитиною

_______________________ ___ ________ 20__ р.

(найменування населеного пункту)

_________________________________________________________________

(повне найменування органу, що прийняв рішення про

_________________________________________________________________

влаштування дитини в сімю патронатного вихователя)

в особі ___________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

і громадянин (громадянка) _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження,

_________________________________________________________________

серія і номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий)

(далі — патронатний вихователь), ___________________________________ (місце фактичного проживання

_________________________________________________, з однієї сторони,

та місце реєстрації (у разі, коли вони відрізняються)

та громадяни (у разі влаштування дитини за згодою батьків/законних представників): ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників дитини,

_________________________________________________________________

число, місяць, рік народження, серія і номер паспорта громадянина України, _________________________________________________________________

ким і коли виданий, місце фактичного проживання

_________________________________________________________________

та місце реєстрації (у разі, коли вони відрізняються)

(далі — батьки/законні представники), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Патронатний вихователь у порядку та на умовах, визначених цим договором, зобов’язується забезпечувати та здійснювати патронат над дитиною _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)

__________________________________________________ (далі — дитина),

влаштованою в сім’ю патронатного вихователя райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її утворення)
ради) на час подолання дитиною або батьками/законними представниками складних життєвих обставин відповідно до рішення/розпорядження
від ___ _______ 20__ р. № ____.

Обов’язки та права патронатного вихователя

2. Патронатний вихователь зобов’язується:

1) забезпечувати надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у сім’ї патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за життя та здоров’я;

2) створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потреб та індивідуальних особливостей;

3) представляти у межах своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях;

4) використовувати у повному обсязі та за призначенням соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя для забезпечення її повноцінного харчування, утримання, виховання, навчання та розвитку відповідно до потреб;

5) забезпечувати доступ дитини до соціальних, освітніх і медичних послуг, організовувати проведення медичного обстеження, у разі потреби надання невідкладної медичної допомоги;

6) невідкладно повідомляти батькам/законним представникам (у разі влаштування дитини за їх згодою), службі у справах дітей про зміну стану здоров’я дитини, самовільне залишення нею сім’ї патронатного вихователя та інші важливі факти, які можуть негативно вплинути на задоволення її потреб;

7) взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, соціального закладу, здійснювати заходи, які передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;

8) співпрацювати з батьками/законними представниками з метою подолання складних життєвих обставин у межах та спосіб, визначених органом опіки та піклування;

9) сприяти за погодженням із службою у справах дітей проведенню зустрічі (контакту) дитини з батьками/законними представниками, родичами, забезпеченню контакту дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з потенційними опікунами (піклувальниками), усиновителями, прийомними батьками та батьками-вихователями;

10) вести журнал спостережень за дитиною, а після її вибуття із сім’ї патронатного вихователя передати його службі у справах дітей;

11) погоджувати із службою у справах дітей виїзд сім’ї патронатного вихователя разом з дитиною за межі населеного пункту, тривалість якого перевищує дві доби;

12) дотримуватися конфіденційності стосовно інформації про дитину та її сім’ю;

13) на момент прийняття рішення про вибуття дитини забезпечити проходження нею медичного огляду, отримання відповідного висновку про стан здоров’я;

14) співпрацювати після вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя протягом семи календарних днів з батьками/законними представниками, до яких вона повернулася, надавати консультації з її догляду, виховання та реабілітації.

3. Патронатний вихователь має право:

1) отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний і фізичний розвиток влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини;

2) використовувати методи спілкування, які позитивно впливають
на емоційний стан дитини відповідно до рекомендацій батьків/законних представників (у разі влаштування дитини за їх згодою) та залучених до патронату над нею спеціалістів;

3) отримувати у педагогів і психологів навчального закладу, який відвідує дитина, спеціалістів закладів охорони здоровя, соціального захисту дітей та сімей з дітьми, інших закладів і установ, що надають соціальні послуги дітям і сімям з дітьми, консультації з питань виховання та розвитку дитини, особливостей догляду та режиму дня тощо;

4) звертатися до відповідних органів, установ та організацій щодо забезпечення дотримання прав дитини, задоволення її потреб, функціонування сім’ї патронатного вихователя;

5) ініціювати розгляд міждисциплінарною командою питань щодо забезпечення прав та інтересів дитини та її сім’ї.

Обов’язки та права райдержадміністрації,
виконавчого органу міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради

4. Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі її утворення) ради зобов’язуються:

1) забезпечувати за участю відповідних структурних підрозділів і закладів охорони здоровя, соціального захисту населення та сімей з дітьми, навчальних закладів:

надання освітніх послуг відповідно до віку дитини, її розвитку та особливих потреб;

первинне медичне обстеження дитини та надання медичної допомоги;

надання соціальних послуг дитині та її сім’ї або законним представникам відповідно до їх потреб;

вирішення питань соціального захисту дитини, її особистих, майнових, житлових прав;

взаємодію відповідних структурних підрозділів щодо розроблення та виконання індивідуального плану соціального захисту дитини;

соціальний супровід сім’ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім’ю патронатного вихователя;

здійснення контролю за утриманням та вихованням дитини, забезпеченням її прав;

своєчасне прийняття рішень щодо повернення дитини до батьків/законних представників, влаштування до сімейних форм виховання;

2) здійснювати оплату через відповідні структурні підрозділи послуг патронатного вихователя та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

3) здійснювати координацію за участю служби у справах дітей діяльності відповідних структурних підрозділів, установ та організацій, пов’язаної із захистом прав дитини;

4) визначати спосіб співпраці патронатного вихователя з батьками/законними представниками, а також умови такої співпраці.

5. Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради мають право приймати в межах наданих повноважень рішення в найкращих інтересах дитини.

Права та обов’язки
батьків/законних представників

6. Батьки/законні представники зобов’язуються:

1) надавати патронатному вихователю інформацію про потреби, особливості догляду дитини, харчування та режим дня та іншу важливу інформацію, яку необхідно враховувати під час здійснення патронату над дитиною;

2) забезпечувати дитину одягом, взуттям, особистими речами та передавати наявні медичні документи дитини (медична картка, висновки та рекомендації спеціалістів);

3) підтримувати у визначений службою у справах дітей спосіб контакт з дитиною з урахуванням її найкращих інтересів, дотримуватися рекомендацій служби у справах дітей щодо контакту з дитиною під час перебування її у сім’ї патронатного вихователя;

4) інформувати службу у справах дітей про обставини, що призвели до влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя, та інші важливі обставини щодо неї та її cім’ї;

5) співпрацювати з патронатним вихователем, працівниками соціального закладу, служби у справах дітей з питань забезпечення прав та інтересів дитини, подолання складних життєвих обставин;

6) не перешкоджати патронатному вихователю у виконанні обов’язків та реалізації прав, визначених договором.

7. Батьки/законні представники мають право:

1) отримувати інформацію про дитину під час її перебування в сім’ї патронатного вихователя;

2) брати участь у вирішенні питань щодо навчання, медичного обстеження, лікування, оздоровлення та відпочинку дитини;

3) ініціювати питання щодо припинення перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя або продовження строку перебування.

Відповідальність сторін, розвязання спорів

8. Сторони за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором несуть відповідальність відповідно до закону.

9. Спори між сторонами стосовно виконання договору розв’язуються шляхом переговорів.

У разі недосягнення сторонами згоди спори розвязуються у судовому порядку.

Інші умови

10. Договір набирає чинності з дати його підписання.

11. Дія договору припиняється:

у разі прийняття рішення органу опіки та піклування, суду про невиконання або неналежне виконання патронатним вихователем своїх обов’язків, виникнення у його сім’ї несприятливих для виховання та догляду за дитиною умов або обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України;

у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до батьків/законних представників, усиновлення, встановлення над нею опіки, піклування, влаштування в сім’ю громадян (прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу;

у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті чи смерті патронатного вихователя;

шляхом розірвання за згодою сторін.

12. У разі порушення та невиконання умов договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

13. За згодою сторін договір може бути доповнений іншими зобов’язаннями.

14. Договір укладається в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

 

 

 

Реквізити сторін:

Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради

______________________________

(повне найменування,

______________________________

адреса, номер телефону)

Розрахунковий рахунок __________

МФО _________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

______________________________

(найменування посади уповноваженої особи)

___________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

МП

 

Патронатний вихователь

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

_______________________________________

серія і номер паспорта громадянина України,

______________________________

ким і коли виданий,

______________________________

місце постійного проживання,

_______________________________________

номер телефону)

___________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Батьки/законні представники

Батько _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

________________________________

серія і номер паспорта громадянина України,

________________________________

ким і коли виданий,

________________________________

місце постійного проживання, _________________________________________

номер телефону)

___________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Мати __________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

________________________________

серія і номер паспорта громадянина України,

________________________________

ким і коли виданий, місце постійного

________________________________

  • номер телефону)

____________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Законні представники

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

________________________________

серія і номер паспорта громадянина України,

________________________________

ким і коли виданий, місце постійного

________________________________

проживання, номер телефону)

 

___________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 2005 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar