Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий договір про уповноваження на вчинення виконавчих дій (Додаток 3 до Інструкції з організації примусового виконання рішень)
[ Скачать с сервера (51.0 Kb) ] 06.10.2016, 07:00


Зразок бланка (форма шаблону) Типового договору про уповноваження на вчинення виконавчих дій (Додаток 3 до Інструкції з організації примусового виконання рішень):

Образец бланка (форма шаблона) Типового договора о полномочиях на совершение исполнительных действий (Приложение 3 к Инструкции по организации принудительного исполнения решений):

Додаток 3
до Інструкції з організації примусового виконання рішень
(пункт 13 розділу III)

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про уповноваження на вчинення виконавчих дій

________________________
(місце укладання договору)

"___" ____________ 20__ року

Приватний виконавець _________________________________________________________________
                                                         (найменування виконавчого округу, прізвище, ім'я та по батькові приватного виконавця)

_____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі посвідчення приватного виконавця, виданого Міністерством юстиції України ______________________________________________________ (далі - Виконавець 1), з одного боку,
                                               (дата видачі та номер посвідчення)

та приватний виконавець _______________________________________________________________,
                                                        (найменування виконавчого округу, прізвище, ім'я та по батькові приватного виконавця)

_____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі посвідчення приватного виконавця, виданого Міністерством юстиції України _______________________________________________________ (далі - Виконавець 2), з іншого боку
                                               (дата видачі та номер посвідчення)

(далі - Сторони), відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про виконавче провадження" уклали цей договір про таке.

 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Відповідно до умов цього договору Виконавець 1 уповноважує, а Виконавець 2 зобов'язується вчинити виконавчі дії щодо перевірки інформації про
______________________________________________________________________________________
    (зазначається інформація про боржника, яку необхідно перевірити (місце проживання, наявність майна, місце роботи)
______________________________________________________________________________________

2. Реквізити виконавчого провадження, за яким здійснюється перевірка:

номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження ______________;

реквізити виконавчого документа ________________________________________________________
                                                                        (назва виконавчого документа, коли і ким виданий,  
_____________________________________________________________________________________
резолютивна частина)

Боржник ______________________________________________________________________________

Стягувач ______________________________________________________________________________

3. Виконавець 2 зобов'язується вчинити дії, передбачені пунктом 1 цього договору у строк до ________.

4. У своїй діяльності Сторони керуються Законами України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", "Про виконавче провадження" та нормативно-правовими актами, що регулюють питання здійснення примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

 

 

II. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ

1. За вчинення виконавчих дій, передбачених у пункті 1 розділу I цього договору, Виконавець 2 отримує від Виконавця 1 плату у розмірі _________ грн.

2. Кошти, зазначені у пункті 1 цього розділу договору, перераховуються Виконавцем 1 на зазначений у цьому договорі рахунок Виконавця 2 у строк _______________________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначається строк здійснення оплати)

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Виконавець 1 має право:

отримувати від Виконавця 2 інформацію щодо виконання цього договору;

вимагати від Виконавця 2 належного виконання цього договору;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства.

2. Виконавець 1 зобов'язаний:

надати Виконавцю 2 всі необхідні документи для виконання умов цього договору;

негайно повідомити Виконавця 2 про обставини, що зумовлюють припинення цього договору;

здійснити оплату за вчинення виконавчих дій у розмірі та строк, що визначені у розділі II цього договору.

3. Виконавець 2 має право:

вимагати від Виконавця 1 надання всіх необхідних документів для виконання цього договору;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства.

4. Виконавець 2 зобов'язаний:

вчинити виконавчі дії, передбачені цим договором відповідно до вимог законодавства;

надавати Виконавцю 1 на його вимогу всі відомості про виконання цього договору;

вчинити виконавчі дії у строки, передбачені цим договором;

після вчинення виконавчих дій надати Виконавцю 2 всі документи, що підтверджують вчинення таких дій.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. За невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

2. Виконавець 2 несе відповідальність за порушення під час вчинення виконавчих дій вимог Закону України "Про виконавче провадження" та інших актів законодавства відповідно до закону.

3. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього договору або у зв'язку з ним, підлягають урегулюванню шляхом проведення переговорів і прийняття взаємовигідних рішень.

4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

 

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

1. Дія цього договору припиняється у разі:

припинення однією із Сторін діяльності приватного виконавця;

якщо у виконавчому провадженні, за яким необхідно вчинити виконавчі дії, виконавчий документ повернуто стягувачу або до суду, який його видав згідно зі статтями 37, 38 Закону України "Про виконавче провадження", або виконавче провадження закінчено згідно зі статтею 39 цього Закону.

2. Кожна зі Сторін у разі невиконання, неналежного, несвоєчасного виконання, неможливості виконання умов цього договору має право достроково розірвати цей договір, письмово попередивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за _________________________________________
                                                                                                                                                           (зазначається строк)

 

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Договір складено у ________________________________ примірниках державною мовою, які мають однакову юридичну силу.

 

VIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець 1

Виконавець 2

________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________
                                (адреса)
________________________________
                  (розрахунковий рахунок)
________________________________
                                     (підпис)

М. П.

________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________
                                 (адреса)
________________________________
                   (розрахунковий рахунок)
________________________________
                                  (підпис)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1047 | Загрузок: 74
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar