Главная » Файлы » Уставные документы / Статутні документи

Зразок положення про ревізійну комісію ПАТ / Образец положения о ревизионной комиссии ПАО
28.03.2016, 21:17


Зразок бланка (форма шаблону) положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 206

ПОЛОЖЕННЯ 
про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства
“Державна акціонерна компанія “Ліки України”

Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” (далі — Компанія).

2. Компетенція ревізійної комісії визначається Статутом публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” (далі — Статут) та цим Положенням.

Склад, строк повноважень та порядок
формування ревізійної комісії

3. Голова та члени ревізійної комісії, у тому числі заступник голови, обираються загальними зборами акціонерів Компанії (далі — загальні збори) строком на п’ять років.

4. Ревізійна комісія складається з п’яти осіб.

До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голови, секретар і члени ревізійної комісії.

5. До складу ревізійної комісії включаються особи, які мають вищу економічну освіту (зокрема за спеціальністю “Облік та аудит”), володіють основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і мають досвід роботи на посаді бухгалтера, ревізора або аудитора не менше трьох років.

6. Голова та члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або правління.

7. Головою ревізійної комісії не може бути особа, якій згідно із законодавством заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.

8. Секретар ревізійної комісії обирається на першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів на строк дії повноважень ревізійної комісії.

Особа вважається обраною секретарем ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі в голосуванні з даного питання.

Секретар ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням ревізійної комісії.

9. Голова ревізійної комісії:

1) організовує роботу ревізійної комісії;

2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

3) доповідає наглядовій раді про результати проведених ревізійною комісією перевірок;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Компанії.

10. Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи ревізійної комісії та виконує функції голови у разі його відсутності.

11. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.

12. У разі коли в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою половини від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов’язані протягом трьох днів з дати, коли про це стало відомо, подати письмову вимогу до правління про звернення до загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.

13. У разі коли після закінчення строку, на який обрано ревізійну комісію, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, строк дії повноважень членів ревізійної комісії продовжується до моменту затвердження нового складу ревізійної комісії.

14. Одна і та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість строків.

15. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

1) одностороннього складення із себе повноважень члена ревізійної комісії;

2) зміни місця роботи;

3) виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов’язків голови, члена ревізійної комісії;

4) прийняття загальними зборами рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків;

5) затвердження загальними зборами нового складу ревізійної комісії;

6) виникнення інших випадків, передбачених законодавством.

16. Повноваження голови або члена ревізійної комісії — представника держави може бути достроково припинено у разі повідомлення ревізійної комісії про його відкликання за рішенням Кабінету Міністрів України (далі — уповноважений орган). В такому випадку повноваження голови або члена ревізійної комісії — представника держави припиняються з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом. Повідомлення про відкликання голови або члена ревізійної комісії — представника держави надсилається в письмовій формі правлінню за місцезнаходженням Компанії.

17. У разі одностороннього складення із себе повноважень члена ревізійної комісії, зміни місця роботи, виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов’язків голови, члена ревізійної комісії, член ревізійної комісії зобов’язаний протягом семи днів повідомити в письмовій формі ревізійній комісії, правлінню та наглядовій раді про настання таких обставин.

18. Датою припинення повноважень члена ревізійної комісії слід вважати:

1) у разі звільнення за власним бажанням — дату, зазначену у відповідній заяві;

2) у разі звільнення за станом здоров’я — дату складення відповідного медичного висновку та отримання Компанією відповідного письмового повідомлення;

3) у разі позбавлення волі, визнання безвісно відсутнім — дату набрання чинності вироком або рішенням суду та отримання Компанією відповідного письмового повідомлення;

4) у разі смерті — дату, зазначену у свідоцтві про смерть, та отримання Компанією відповідного письмового повідомлення;

5) у разі звільнення з посади, яку представник займав в уповноваженому органі або в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, — дату видання відповідного наказу про звільнення такої особи та отримання Компанією відповідного письмового повідомлення.

З припиненням повноважень члена ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

19. Загальні збори можуть достроково припинити повноваження окремих членів ревізійної комісії у випадку:

1) знищення, пошкодження чи фальсифікації документів і матеріалів;

2) приховування інформації про виявлені зловживання посадовими чи іншими працівниками Компанії;

3) свідомого введення в оману посадових осіб, працівників Компанії чи загальних зборів з питань діяльності Компанії;

4) розголошення державної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії;

5) здійснення інших дій, що можуть завдати збитків Компанії.

Компетенція ревізійної комісії

20. Ревізійна комісія є органом Компанії, який контролює фінансово-господарську діяльність правління.

21. Завдання ревізійної комісії полягає у проведенні планових і позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, її філій та представництв.

22. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам та наглядовій раді.

23. Ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Компанії;

2) дотримання рівня цін, за якими Компанії закуповує сировину, комплектувальні вироби, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги), на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

3) дотримання правлінням вимог законодавства, Статуту Компанії, виконання рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, відповідність цих рішень законодавству та Статуту Компанії;

4) відповідність законодавству та Статуту Компанії використання коштів резервного та інших фондів Компанії, що формуються за рахунок прибутку Компанії;

5) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

6) дотримання правлінням, головою та членами правління Компанії наданих їм повноважень щодо розпорядження та використання майна Компанії, укладення правочинів щодо розпорядження майном Компанії, укладення інших правочинів та проведення фінансових операцій від імені Компанії;

7) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Компанії;

8) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

9) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;

10) дотримання порядку сплати акцій Компанії;

11) фінансовий стан Компанії, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, розроблення рекомендацій для органів Компанії;

12) стан виконання правлінням фінансового плану Компанії, затвердженого відповідно до законодавства.

Організація роботи ревізійної комісії та 
порядок прийняття нею рішень

24. Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:

1) планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

2) засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

25. Засідання ревізійної комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обирається секретар ревізійної комісії, проводиться не пізніше ніж протягом 30 днів після затвердження персонального складу ревізійної комісії.

26. Порядок денний засідання затверджується головою ревізійної комісії і не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення засідання в письмовій формі повідомляється членам ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

Про скликання засідань ревізійної комісії кожному її члену повідомляється в письмовій або усній формі.

27. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання.

Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 14 днів після отримання відповідної вимоги.

Про скликання позачергового засідання членам ревізійної комісії повідомляється в порядку, передбаченому пунктом 26 цього Положення.

28. Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

29. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

Рішення з усіх питань приймаються шляхом відкритого голосування.

30. Під час голосування на засіданні ревізійної комісії кожен її член має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів ревізійної комісії голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

31. Засідання ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи ревізійної комісії засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв’язку або електронної пошти.

32. Під час засідання секретар ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів ревізійної комісії. У разі коли засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується головою та секретарем ревізійної комісії.

33. Протоколи засідань ревізійної комісії підшиваються та передаються секретарем ревізійної комісії до архіву Компанії. Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються протягом усього строку діяльності Компанії. Протоколи або засвідчені витяги з них надаються для ознайомлення посадовим особам органів управління Компанії в порядку, встановленому Компанією.

34. Засідання ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки і після проведення перевірки з метою підбиття підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Компанії.

Документи, пов’язані з проведенням перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Компанії, повинні бути остаточно оформлені не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її закінчення.

35. Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Компанії за рік з метою надання загальним зборам висновків за річними звітами та балансами.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати п’яти днів.

36. Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією:

1) з власної ініціативи;

2) за рішенням загальних зборів;

3) за рішенням наглядової ради.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії розпочинається не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту отримання вимоги загальних зборів або наглядової ради.

Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати трьох днів.

37. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься:

1) підтвердження достовірності даних фінансової звітності Компанії за відповідний період;

2) інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

3) інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

38. Складений ревізійною комісією висновок підписується всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член ревізійної комісії, який не згоден з певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складення висновку викласти в письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) ревізійної комісії для подальшого розповсюдження.

Зауваження, викладені в письмовій формі, є невід’ємною частиною висновку ревізійної комісії.

Звіт ревізійної комісії

39. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків), повинні бути передані протягом 14 днів з дати їх оформлення до правління для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні правління, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

40. Ревізійна комісія надає результати проведених нею ревізій і перевірок загальним зборам та наглядовій раді.

41. Звіт ревізійної комісії повинен містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також рекомендації щодо затвердження річного балансу загальними зборами;

3) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Компанії та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності.

42. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією та/або аудитором за рахунок Компанії. Така перевірка може проводитися за ініціативою ревізійної комісії, рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Компанії.

43. Членам ревізійної комісії Компанією компенсуються витрати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та у зворотному напрямку, у порядку та розмірах, установлених законодавством.

Права, обов’язки та відповідальність членів ревізійної комісії

44. Члени ревізійної комісії мають право:

1) отримувати від органів Компанії, її підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом трьох днів після їх письмового запиту;

2) вимагати скликання засідань правління, наглядової ради, загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів Компанії;

3) брати участь у засіданнях наглядової ради та правління;

4) вимагати від посадових осіб Компанії пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії;

5) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

6) надавати пропозиції щодо відбору незалежних аудиторів;

7) ініціювати питання про відповідальність працівників Компанії у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Компанії.

45. Члени ревізійної комісії зобов’язані:

1) брати особисту участь у проведенні перевірок і засіданнях ревізійної комісії та не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі;

2) завчасно повідомляти про неможливість участі в перевірках і засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

3) дотримуватися всіх установлених в Компанії правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4) повідомити протягом семи днів у письмовій формі ревізійній комісії, наглядовій раді та правлінню про зміну місця роботи;

5) своєчасно надавати ревізійній комісії, правлінню, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Компанії.

46. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність відповідно до законодавства за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.


Нравится? Лайкни!


Категория: Уставные документы / Статутні документи | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1583 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar