Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МФУ і НАБУ №911/101 від 28.10.2016. Про затвердження Порядку надання ДФС інформації на запити НАБУ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

28.10.2016
м. Київ
N 911

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. за N 1677/29807

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про захист персональних даних", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України інформації, необхідної для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України (Авраменко С. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної фіскальної
служби України
Р. М. Насіров

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

28.10.2016
м. Київ
N 101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. за N 1677/29807

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до статей 8, 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про захист персональних даних", з метою реалізації механізму доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації з інформаційних баз даних Державної фіскальної служби України, необхідної для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя направити до Міністерства фінансів України це рішення для подання до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н. М.

4. Це рішення набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

 

Голова
Н. М. Корчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 жовтня 2016 року N 911,
рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
28 жовтня 2016 року N 101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. N 1677/29807


ПОРЯДОК
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб відповідно до статті 70 Податкового кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про запобігання корупції", Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року N 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за N 278/26723.

2. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДФС та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між ДФС та Національним агентством, правила складання та подання Національним агентством до ДФС запитів на отримання з Державного реєстру інформації, необхідної для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5. Структура та формати запитів і відповідей на запити, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форма журналів обліку запитів та відповідей на запити, вимоги до захисту інформації та використання електронного цифрового підпису визначаються спільно ДФС та Національним агентством і оформлюються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

II. Регламент інформаційної взаємодії між ДФС та Національним агентством

1. Інформаційна взаємодія між ДФС та Національним агентством здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

2. ДФС та Національне агентство реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запити.

3. Надання запитів та відповідей здійснюється з використанням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити


1. Порядок формування запитів

1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього завдань формує та подає до ДФС в електронному вигляді запит про фізичних осіб, крім осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

Запит про фізичних осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, формується та подається до ДФС у письмовому вигляді.

2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит складається не більше ніж з 999 записів і може містити такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи;

місце проживання фізичної особи;

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, яка сформувала запит.

3. Додаткові відомості, які включаються до запиту та не містять даних про фізичну особу, визначаються протоколами обміну інформацією відповідно до пункту 5 розділу I цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Національного агентства протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання.

2. Відповідь на запит може містити такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

період, за який надається інформація;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та назву або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами; розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.

3. Відповідь може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про фізичну особу та визначаються протоколами відповідно до пункту 5 розділу I цього Порядку.

4. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, за визначений період в Державному реєстрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків, або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в Державному реєстрі не перебуває, або фізична особа за вказаними у запиті прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), датою народження та місцем проживання на обліку не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі;

незаповнені або некоректно заповнені поля, що обов'язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

невірно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про відповідального співробітника, що сформував запит;

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу.

5. Після отримання запитів або відповідей суб'єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктом 2 глави 1 та пунктом 2 глави 2 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у протоколах обміну інформацією відповідно до пункту 5 розділу I цього Порядку.

6. Відхилення запиту здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453.

7. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до Національного агентства, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій протоколом згідно з пунктом 5 розділу I цього Порядку, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, Національне агентство в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання відповідного повідомлення від Національного агентства, зобов'язана надати коректно сформовану відповідь на заміну раніше наданої.

IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою виконання обов'язків, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

В. о. начальника Управління організації
обміну та аналізу інформації
Міністерства фінансів України
С. Г. Авраменко
Керівник Департаменту фінансового
контролю та моніторингу способу
життя Національного агентства
з питань запобігання корупції
О. Д. Маркєєва


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (27.12.2016)
Просмотров: 838
Всего комментариев: 0
avatar