Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мін’юсту N 37/5 від 12.01.2016. Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань


 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

12.01.2016
м. Київ
N 37/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2016 р. за N 42/28172

Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 23 травня 2016 року N 1457/5,
від 21 червня 2016 року N 1733/5,
 від 13 липня 2016 року N 1916/5,
 від 12 серпня 2016 року N 2473/5,
від 31 жовтня 2016 року N 3101/5,
 від 27 грудня 2016 року N 3803/5,
 від 25 січня 2017 року N 181/5

Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1128, та пункту 2 Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1130,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації;

Положення про Комісію з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації.

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр
П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12 січня 2016 року N 37/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2016 р. за N 42/28172


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - комісія), а також права та обов'язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, що в межах повноважень, визначених Законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1128 (далі - Порядок), забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Документування діяльності комісії здійснюється державною мовою.

II. Структура і склад комісії, права та обов'язки її членів

1. До складу комісії включаються посадові особи Міністерства юстиції України.

2. Комісія складається з Голови, заступника Голови, секретаря та не менше п'яти членів.

3. Склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України та формується з урахуванням основних завдань та функцій комісії. Зміни до складу комісії вносяться за поданням Голови комісії та затверджуються наказом Міністерства юстиції України.

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі відсутності Голови комісії його обов'язки виконує заступник Голови комісії.

У разі відсутності Голови комісії та заступника Голови комісії обов'язки Голови комісії виконує один з членів комісії, що обирається комісією за поданням її секретаря.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.07.2016 р. N 1916/5)

У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один з членів комісії, що обирається за поданням Голови комісії або заступника Голови комісії.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.07.2016 р. N 1916/5)

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії.

5. Член комісії має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

2) брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

3) перевіряти відомості, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

5) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

6) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

7) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

6. Член комісії зобов'язаний:

1) особисто брати участь у роботі комісії;

2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови комісії;

4) обов'язково брати участь у голосуванні.

7. Неналежне виконання членом комісії своїх обов'язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

8. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов'язків комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Міністра юстиції України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена комісії.

III. Порядок роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її Голова.

2. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також скаржника та/або його представника, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

4. Розгляд питання на засіданні комісії включає такі етапи:

1) доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);

2) запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;

3) виступи членів комісії та скаржника та/або його представника, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб з питання, що розглядається;

4) внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;

5) оголошення Головою комісії про припинення обговорення питання;

6) заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

7) голосування.

Особи, які не є членами комісії, не можуть брати участь у заслуховуванні доповідей членів комісії, внесенні пропозицій членами комісії, їх обговоренні, голосуванні. 

(пункт 4 розділу III доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 31.10.2016 р. N 3101/5)

5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Головою комісії.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

7. Під час проведення засідання комісії секретарем комісії ведеться протокол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

Участь у засіданні комісії на постійній основі можуть брати погоджені Міністерством юстиції України представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, а також представники Ради бізнес-омбудсмена під час розгляду скарг суб'єктів підприємництва, які також знаходяться в провадженні Ради бізнес-омбудсмена.

Особи, вказані в абзаці другому цього пункту, під час засідання мають право:

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2016 р. N 3803/5,
абзац другий пункту 7 розділу ІІІ замінено абзацами другим, третім
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 25.01.2017 р. N 181/5,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2016 р. N 3803/5)

задавати питання по суті скарги скаржнику та/або його представнику, суб'єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, запрошеним на засідання комісії;

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2016 р. N 3803/5)

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2016 р. N 3803/5)

Під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб'єкта оскарження останніми може проводитися відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2016 р. N 3803/5)

8. Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

Висновок комісії повинен містити такі відомості: дата, час та місце його складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити та суть скарги, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначені у скарзі, та інших обставин, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги; окрема думка члена комісії у разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо відповідності/невідповідності законодавству у сфері державної реєстрації рішення, дії або бездіяльності суб'єкта оскарження, щодо задоволення кожної з вимог скаржника або відмови в їх задоволенні з відповідним обґрунтуванням та посиланням на норми законодавства; відомості про необхідність складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою - четвертою статті 166 11  та статтею 166 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення; відомості про рішення / реєстраційні дії, що підлягають скасуванню, а також про дії, що підлягають вчиненню у зв'язку зі скасуванням рішення / реєстраційної дії або у зв'язку з визнанням оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, та про суб'єкта, що буде вчиняти такі дії.

(абзац другий пункту 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.08.2016 р. N 2473/5)

9. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Міністерства юстиції України здійснює Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

(пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.06.2016 р. N 1733/5)

10. Висновок комісії, оформлений відповідно до пункту 8 розділу III цього Положення, разом з проектом відповідного наказу Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України подає для підпису Міністру юстиції України, його першому заступнику або заступнику Міністра з питань державної реєстрації.

(пункт 10 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 23.05.2016 р. N 1457/5,
від 21.06.2016 р. N 1733/5)

11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Міністерство юстиції України.

 

Директор Департаменту цивільного,
фінансового законодавства та
законодавства з питань
земельних відносин
О. М. Ференс


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (18.01.2016)
Просмотров: 1187
Всего комментариев: 0
avatar