Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №172/5 від 24.01.2017. Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу ДКВСУ


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2017

м. Київ

N 172/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2017 р. за N 107/29975

Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" та статті 57 Закону України "Про Національну поліцію", з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту персоналу (Сова Н. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 02 грудня 2013 року N 2543/5 "Про затвердження Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2013 року за N 2049/24581.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Онищенко Г. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24 січня 2017 року N 172/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2017 р. за N 107/29975

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статті 57 Закону України "Про Національну поліцію" та визначає порядок атестування Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, установами і організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи), осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу) з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, кваліфікаційного рівня на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності займаним посадам, зміцнення дисципліни та дотримання законності, а також перспектив подальшого проходження служби.

2. Атестування повинно здійснюватись на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принципу відкритості та об'єктивності в оцінці службової діяльності осіб рядового і начальницького складу, які атестуються.

3. Атестування осіб рядового і начальницького складу проводиться:

1) при призначенні на вищу посаду;

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) для вирішення питання про звільнення зі служби через службову невідповідність.

4. Атестування проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про проведення атестування у випадках, визначених пунктом 3 цього розділу;

2) складання списків осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню;

3) доведення до осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню, та їх безпосередніх керівників інформації про проведення атестування;

4) організаційна підготовка до проведення атестування;

5) складання письмового іспиту та визначення його результатів;

6) співбесіда та визначення її результатів;

7) оцінка атестаційною комісією (далі - Комісія) ділових, професійних, особистих якостей осіб, які проходять атестування;

8) прийняття Комісією рішення про результати атестування;

9) ознайомлення осіб рядового і начальницького складу, які підлягали атестуванню, та їх безпосередніх керівників з результатами атестування;

10) затвердження результатів атестування керівником.

II. Атестаційні комісії

1. Комісії утворюються:

1) в апараті Міністерства юстиції України - Державним секретарем Міністерства юстиції України;

2) у міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції - керівником управління;

3) у навчальному закладі - керівником навчального закладу;

4) в установі виконання покарань та слідчому ізоляторі - керівником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора відповідно.

2. Комісія утворюється у складі не менше п'яти осіб.

До складу Комісії входять голова та члени Комісії.

Головою Комісії призначається заступник керівника органу чи установи.

Члени Комісії визначаються з числа працівників відповідного органу або установи, у тому числі працівників підрозділів персоналу, внутрішньої безпеки.

До складу Комісій, передбачених підпунктами 2 - 4 пункту 1 цього розділу, входять представники Міністерства юстиції України (за згодою).

3. У разі відсутності голови Комісії на її засіданні головує один з членів Комісії, який обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

4. За рішенням особи, яка створила Комісію, з числа працівників відповідного органу або установи визначається секретар Комісії, який відповідає за підготовку та ведення матеріалів, пов'язаних з роботою Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів Комісії, що фіксується у протоколі засідання Комісії.

5. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в її роботі не менше половини від її складу.

III. Права та обов'язки членів Комісії

1. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) надає доручення членам Комісії та її секретарю, контролює їх виконання;

4) уносить особі, яка створила Комісію, пропозиції про зміну персонального складу Комісії.

2. Члени Комісії:

1) ознайомлюються з матеріалами, поданими на розгляд;

2) витребовують додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) вносять пропозиції до проекту рішення;

4) беруть участь у засіданнях та голосуванні;

5) письмово висловлюють окрему думку щодо рішення (у разі незгоди з ним).

3. За наявності підстав, зазначених у пункті 5 цього розділу, голова, члени Комісії зобов'язані заявити про самовідвід.

За цих самих підстав їм може бути заявлено про відвід головою, іншими членами Комісії, особами, які атестуються.

4. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку засідання Комісії з обґрунтуванням підстав для відводу (самовідводу).

5. Підставами для відводу (самовідводу) є:

інформація про потенційний або реальний конфлікт інтересів;

інші обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.

6. Питання про відвід (самовідвід) вирішується під час засідання Комісії шляхом голосування. Рішення про відвід (самовідвід) приймається простою більшістю голосів.

7. Член Комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

IV. Організація та проведення атестування

1. Рішення про проведення атестування приймають посадові особи, зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку.

2. Рішення про проведення атестування приймається шляхом видання наказу та повинно містити:

1) список осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню;

2) інформацію про дату, час і місце проведення засідання Комісії;

3) доручення організаційного характеру.

3. Рішення про проведення атестування доводиться до відома осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню, та їх безпосередніх керівників.

4. Щодо кожної особи рядового і начальницького складу, яка підлягає атестуванню, складається атестаційний лист за формою згідно з додатком до цього Порядку.

5. Безпосередній керівник заповнює розділи I, II, III атестаційного листа.

6. При складанні службових характеристик безпосередні керівники зобов'язані проаналізувати ділові, професійні, особисті якості осіб, які проходять атестування.

7. Службова характеристика та висновки повинні ґрунтуватися на конкретних об'єктивних показниках службової діяльності особи рядового і начальницького складу.

8. На підставі складання службової характеристики безпосередній керівник у розділі III атестаційного листа зазначає один з таких висновків:

1) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду;

2) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби через службову невідповідність.

9. Після складання службової характеристики безпосередній керівник ознайомлює з нею особу рядового і начальницького складу, яка підлягає атестуванню, під підпис.

10. Атестаційний лист після заповнення безпосереднім керівником та ознайомлення з ним особи, яка підлягає атестуванню, передається на розгляд Комісії.

11. Про дату, час і місце проведення засідання Комісії особам рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню, повідомляється не пізніш як за десять календарних днів до дати його проведення.

V. Складання письмового іспиту, проведення співбесіди

1. Проведення письмового іспиту передбачає перевірку та оцінку знань осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню, Конституції України, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. Перелік питань для перевірки та оцінки знань осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестуванню, затверджується наказом особи, яка утворила Комісію.

3. На підставі переліку питань за дорученням голови Комісії секретарем Комісії формуються та головою Комісії затверджуються екзаменаційні білети.

4. До кожного білета для проведення письмового іспиту осіб рядового і молодшого начальницького складу включають два питання: одне - на перевірку знання антикорупційного законодавства, друге - на перевірку знання спеціального законодавства, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України.

5. До кожного білета для проведення письмового іспиту осіб середнього та старшого начальницького складу включають п'ять питань: одне - на перевірку знання Конституції України, друге - на перевірку знання антикорупційного законодавства та три - на перевірку знання спеціального законодавства, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України.

6. Письмовий іспит складається за екзаменаційними білетами, які відкриваються у присутності секретаря Комісії, і пропонуються особі, яка підлягає атестуванню, на його вибір.

7. Письмовий іспит складається державною мовою.

8. При підготовці відповідей на питання екзаменаційного білета особа, яка підлягає атестуванню, може здійснювати записи на аркуші із штампом органу або установи, в якому проводиться атестування. При цьому обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові особи, номер екзаменаційного білета та питання, зазначені в екзаменаційному білеті.

9. У кінці аркуша особою, яка підлягає атестуванню, проставляються підпис та дата складання іспиту.

10. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет:

для осіб рядового та молодшого начальницького складу - 60 хвилин;

для осіб середнього та старшого начальницького складу - 120 хвилин.

11. Для оцінки знань особи, яка підлягає атестуванню, використовується бальна система.

Два бали виставляються особам, які виявили повні знання законодавства та надали змістовні відповіді на питання екзаменаційного білета.

Один бал виставляється особам, які виявили розуміння поставлених питань, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок або надали неповну відповідь.

Нуль балів виставляється особам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

12. Після закінчення часу, відведеного на складання письмового іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами Комісії.

13. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями.

14. Визначення результатів письмового іспиту здійснюється шляхом підбиття балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у відомість про складання іспиту.

15. Співбесіда проводиться Комісією за такими критеріями:

професійні знання;

ділові та особисті якості.

16. Для визначення результатів співбесіди використовується бальна система.

Два бали виставляються особам, які надали правильні та змістовні відповіді на поставлені питання.

Один бал виставляється особам, які надали неповні відповіді або під час відповіді допустили значну кількість помилок.

Нуль балів виставляється особам, які не відповіли на поставлені питання.

17. Результати співбесіди фіксуються у відомості про результати співбесіди.

VI. Прийняття рішення про результати атестування

1. Комісія на підставі розгляду атестаційних листів, результатів письмового іспиту та співбесіди з особами, які проходять атестування, на своєму засіданні шляхом голосування приймає одне з таких рішень:

1) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду;

2) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в Державній кримінально-виконавчій службі України через службову невідповідність.

2. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої приймається рішення.

3. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5. Рішення Комісії оформлюються протоколом.

6. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад Комісії, питання, що розглядалися, та прийняте рішення.

7. Окрема думка члена Комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що голова Комісії повідомляє на засіданні.

8. Протоколи засідань Комісії підписуються головою, членами та секретарем Комісії.

9. Результати атестування, зазначені в протоколі, вносяться до атестаційних листів.

10. Особа рядового і начальницького складу, яка проходила атестування, ознайомлюється з результатами атестування під підпис в атестаційному листі.

11. Атестаційні листи надаються головою Комісії особі, яка утворила Комісію, для прийняття відповідного кадрового рішення.

12. Протоколи засідань Комісії зберігаються в підрозділі персоналу за місцем служби особи рядового і начальницького складу, яка проходила атестування.

13. Рішення Комісії реалізується шляхом прийняття керівником органу чи установи відповідного наказу.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. П. Сова

Атестаційний лист


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (14.02.2017)
Просмотров: 1019
Всего комментариев: 0
avatar