Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №254/5 від 02.02.2017. Про затвердження Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2017

м. Київ

N 254/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2017 р. за N 140/30008

Про затвердження Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

Відповідно до статті 18 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02 лютого 2017 року N 254/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2017 р. за N 140/30008

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття та обліку заяв і повідомлень про вчинені на території установ виконання покарань і слідчих ізоляторів (далі - установа) кримінальні правопорушення та інші події, а також здійснення контролю за його дотриманням.

2. Інформація про вчинені кримінальні правопорушення та інші події міститься в усних та письмових заявах і повідомленнях фізичних або юридичних осіб, службових та посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також може бути отримана через засоби масової інформації, під час особистого прийому та засобами телефонного зв'язку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення - усне або письмове звернення із зазначенням відомостей про вчинене кримінальне правопорушення;

інша подія - подія, що завдала шкоди здоров'ю або призвела до людських жертв, заподіяла матеріальну чи моральну шкоду установі, особам, узятим під варту, засудженим, посадовим та службовим особам установ виконання покарань і слідчих ізоляторів (далі - персонал установи) при виконанні покладених на них обов'язків та іншим особам, які перебувають на території установи, або викликала суспільний резонанс.

4. Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення або інші події повинні містити найменування органу (підприємства, установи, організації), прізвище, ім'я та по батькові заявника, його поштову адресу, підпис, дату написання заяви чи повідомлення та короткий опис обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення або іншу подію.

5. Персонал установи, отримавши письмову заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, у тому числі під час особистого прийому, негайно передає таку заяву чи повідомлення до чергової частини установи для обліку.

6. Персонал установи, отримавши усну заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, у тому числі під час особистого прийому, засобами телефонного зв'язку та при безпосередньому (самостійному) виявленні обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, негайно складає рапорт.

7. При отриманні заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію засобами телефонного зв'язку заявнику пропонується прибути до установи для написання письмової заяви, а в разі його відмови персонал установи негайно складає рапорт.

8. При отриманні усної або письмової заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, з якої (якого) неможливо встановити авторство, або якщо заявник відмовився надати про себе відомості, персонал установи негайно складає рапорт із зазначенням цих обставин.

9. Рапорт персоналу установи про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію обов'язково повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, посаду і підпис особи, яка його склала, дату і час його складання та відомості, які визначені у пункті 4 цього розділу.

10. Письмові заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення або інші події, які надійшли поштою, приймаються персоналом структурного підрозділу з діловодства установи та негайно передаються на розгляд начальнику установи або особі, яка виконує його обов'язки (далі - начальник установи), який (яка) за результатами розгляду негайно передає таку заяву чи повідомлення до чергової частини установи для обліку.

11. Персонал установи при виявленні в засобах масової інформації повідомлення про можливе кримінальне правопорушення або іншу подію негайно повідомляє про це чергову частину установи.

II. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

1. Усні або письмові заяви, повідомлення та рапорти персоналу установи, які містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення або інші події, незалежно від часу їх вчинення, особи заявника та способу їх надходження приймаються цілодобово черговою частиною установи, до якої надійшли заява, повідомлення чи рапорт, а саме черговим помічником начальника установи або особою, яка виконує його обов'язки (далі - черговий по установі).

2. Черговий по установі за наявності відомостей, що свідчать про реальну загрозу життю чи здоров'ю особи, яка повідомила про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, негайно вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки та збереження здоров'я заявника, усунення негативних наслідків вчиненого кримінального правопорушення або іншої події, охорони місця події та збереження можливих доказів.

3. Про отримання усної або письмової заяви, повідомлення чи рапорту персоналу установи про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію черговий по установі за допомогою телефонного зв'язку негайно інформує відповідний слідчий підрозділ органу Державної кримінально-виконавчої служби України.

III. Облік та направлення заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

1. Прийняті заяви, повідомлення чи рапорти персоналу установи про вчинені кримінальні правопорушення або інші події негайно обліковуються черговим по установі в книзі обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - книга обліку) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. На лицьовому боці письмової заяви, повідомлення чи рапорту персоналу установи про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію проставляється штамп, зразок якого наведено в додатку 2 до цього Порядку, де зазначаються найменування установи, дата і час надходження, порядковий номер у книзі обліку, підпис та прізвище чергового по установі.

3. Письмові заяви, повідомлення чи рапорти персоналу установи про вчинені кримінальні правопорушення або інші події після обліку в черговій частині установи у день їх подання або не пізніше наступного робочого дня направляються до відповідного слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України разом із супровідним листом.

4. Заявнику протягом десяти діб після направлення його заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію до відповідного слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України надається письмова відповідь про направлення такої заяви чи повідомлення до відповідного слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України.

5. Заяви, повідомлення чи рапорти персоналу установи про вчинені кримінальні правопорушення або інші події, відомості з яких не занесені до книги обліку та не мають облікового номера або не були направлені до відповідного слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України, вважаються прихованими.

6. Слідчий підрозділ органу Державної кримінально-виконавчої служби України, до якого з установи надійшли заява, повідомлення чи рапорт персоналу установи про вчинені кримінальні правопорушення або інші події, протягом десяти діб після прийняття рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань у повідомленні надається така інформація:

назва органу досудового розслідування;

дата внесення відомостей про заяву, повідомлення або рапорт про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація кримінального правопорушення;

номер кримінального провадження;

дата повідомлення про підозру;

дата та підстави для закриття кримінального провадження.

7. Графи книги обліку заповнюються виключно черговим по установі при прийнятті та направленні заяв, повідомлень чи рапортів персоналу установи про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію.

8. Книга обліку має бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою та зберігається в черговій частині установи.

IV. Контроль за додержанням порядку прийняття, обліку та направлення заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

1. Контроль за своєчасністю та достовірністю внесених до книги обліку відомостей, організацією роботи та додержанням вимог, установлених цим Порядком, покладається на начальника установи.

2. Начальник установи після доповіді чергового по установі про ситуацію, що склалася в установі за минулу добу, зобов'язаний перевірити правильність ведення книги обліку та зробити в ній відповідний запис.

3. У разі виявлення порушень цього Порядку персоналом установи начальник установи вживає необхідних заходів щодо їх усунення.

4. Начальник установи щомісяця до 05 числа організовує проведення звірок повноти обліку направлених до слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України усних і письмових заяв, повідомлень та рапортів персоналу установи про вчинені кримінальні правопорушення або інші події, за результатами яких складається акт.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. М. Кравченко

 

 

Додаток 1
до Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
(пункт 1 розділу III)

 

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

в ____________________________________________________________
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

Розпочата: "___" ____________ 20__ року
Закінчена: "___" ____________ 20__ року

Інвентарний N ___________

N
з/п

Дата, година, хвилини отримання заяви, повідомлення чи рапорту про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, посада і прізвище, ініціали особи, яка прийняла та облікувала заяву, повідомлення чи рапорт

Прізвище, ініціали, посада, телефон, поштова адреса, інші дані особи, яка повідомила про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію

Стислий зміст заяви, повідомлення чи рапорту про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію
(дата, час, місце, обставини)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка прийняла інформацію засобами телефонного зв'язку органу, установи Державної кримінально-виконавчої служби України

Час та дата направлення повідомлення до слідчого підрозділу органу Державної кримінально-виконавчої служби України засобами телефонного зв'язку, номер, на який передано повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, реєстраційний номер

Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження, правова кваліфікація кримінального правопорушення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
(пункт 2 розділу III)

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ШТАМПА,
який проставляється у книзі обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

ОБЛІКОВАНО
у книзі обліку заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події

________________________________________________
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року

N ____________

Черговий по установі виконання покарань
(слідчому ізолятору)

        _______________           ___________________
                       (підпис)                                    (прізвище, ініціали)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (13.02.2017)
Просмотров: 1258
Всего комментариев: 0
avatar