Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №313/5 від 08.02.2017. Про затвердження Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу ДКВС


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

08.02.2017
м. Київ
N 313/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 183/30051

Про затвердження Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою вдосконалення діяльності органів досудового розслідування, належного виконання ними законодавства про кримінальне провадження

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр
П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
08 лютого 2017 року N 313/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 183/30051


Інструкція
з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України


I. Загальні положення

1. Організація роботи слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - слідчий підрозділ) передбачає ефективну участь слідчих у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом:

здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

внесення відповідних відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС України);

ужиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

2. Діяльність слідчих залежно від оперативної обстановки в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах здійснюється за територіально-зональним та/або лінійним принципом.

3. Слідчий здійснює процесуальну діяльність відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК). Усі рішення про спрямування досудового розслідування і проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди прокурора, слідчого судді, суду, та є відповідальним за їх виконання.

4. Працівникам інших підрозділів ДКВС України забороняється в будь-який спосіб утручатися в процесуальну діяльність слідчих, у тому числі витребовувати та перевіряти матеріали кримінальних проваджень, давати вказівки або оцінку прийнятим слідчим процесуальним рішенням.

5. Забороняється залучати слідчих до виконання функцій, не пов'язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень.

II. Планування, аналітична, методична і статистична робота органів досудового розслідування та координація їх діяльності

1. Організація діяльності слідчих підрозділів здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.

2. Заходи щодо організації слідчої роботи формуються в планах роботи та мають відповідати оперативній обстановці, що склалася, прогнозу її розвитку, вимогам чинного законодавства стосовно завдань і функцій слідчих підрозділів, бути чітко сформульованими, максимально конкретизованими і реальними для виконання, а також забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами. При формуванні планів заходів потрібно обов'язково визначати строки їх виконання і відповідальних виконавців.

План на наступний період повинен розроблятися з урахуванням результатів виконання попереднього плану й інших раніше прийнятих рішень, містити в собі незавершені чи перенесені за строками виконання заходи, визначати пріоритетні цілі та завдання.

3. До планів роботи слідчих підрозділів обов'язково повинні включатися:

1) комплексні заходи, спрямовані на своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення; забезпечення негайного виїзду на місця подій; покращення взаємодії слідчих підрозділів з іншими правоохоронними органами України при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; створення необхідних умов для успішного виконання слідчими покладених на них завдань;

2) конкретні заходи, спрямовані на покращення організації роботи слідчих; розповсюдження і впровадження передового досвіду; підвищення рівня процесуального контролю за діяльністю слідчих; розроблення та вдосконалення тактики і методики досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень; застосування в практичній діяльності сучасних наукових методів, криміналістичної і організаційної техніки; підвищення кваліфікації слідчих.

4. Слідчий планує свою роботу таким чином, щоб забезпечити своєчасність виконання необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у всіх кримінальних провадженнях, в яких він проводить досудове розслідування. З цією метою він складає загальний календарний план-графік роботи в усіх кримінальних провадженнях, а також плани розслідування кожного кримінального провадження.

5. Плани роботи, а також документи, що свідчать про виконання планових завдань (копії аналітичних документів, узагальнень, протоколів оперативних нарад, довідок про результати перевірок тощо), зберігаються у слідчому підрозділі.

6. Аналітична робота передбачає організацію збору даних, їх обробку і узагальнення, комплексне вивчення стану оперативної обстановки, результатів діяльності слідчого підрозділу. Метою аналітичної роботи є визначення головних проблем, що виникають в управлінській діяльності слідчого підрозділу, недоліків і причин їх виникнення, надання практичної та методичної допомоги та зміцнення кадрів. Аналітична робота передбачає розроблення і вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків та вирішення наявних проблем.

7. Аналітична та методична робота слідчих підрозділів здійснюється організаційно-методичними підрозділами або окремими працівниками, за якими закріплені відповідні функції, які в межах повноважень аналізують результати діяльності слідчих підрозділів, розробляють та реалізують заходи щодо підвищення якості досудового розслідування, скорочення його строків, забезпечення законності та реалізації прав і законних інтересів громадян, належного розгляду їх заяв і звернень з питань досудового розслідування; організовують роботу з відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, удосконалення організації діяльності слідчих.

8. Статистична робота слідчих підрозділів - планомірний, науково обґрунтований процес збирання офіційної інформації, який дає кількісну характеристику результатів роботи з розслідування кримінальних правопорушень або тих чи інших процесів, що відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації відповідних показників роботи за спеціальними програмами, розробленими на основі відповідної методології, тобто сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу інформації.

9. Статистична робота полягає у відображенні результатів розслідування кримінальних правопорушень та руху кримінальних проваджень шляхом введення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, формуванні звітності про результати роботи слідчих підрозділів, проведенні взаємних звірень з підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення. Зазначена інформація використовується для складання аналізів і узагальнень з метою визначення результатів роботи, негативних тенденцій та шляхів їх усунення.

10. Копії звітів про результати роботи слідчих підрозділів за звітний період і кожного слідчого, зокрема інформаційні повідомлення з цих питань на адресу відповідних органів досудового розслідування, долучаються до наряду статистики.

11. Методична робота слідчих підрозділів заснована на досягненнях сучасної науки та передового досвіду аналітичної, організаційної, науково-практичної, інформаційної діяльності щодо вирішення основних завдань досудового розслідування, покращення його якості, забезпечення законності, удосконалення професійної компетентності слідчих та підвищення ефективності їх діяльності. Ця робота передбачає постійне ведення кодифікації чинного законодавства та систематичне доведення до слідчих його змін, у тому числі за допомогою сучасних систем комунікаційного зв'язку, та отримання інформації, проведення занять зі слідчими в системі службової підготовки, узагальнення слідчої та судової практики, а також позитивного практичного досвіду в розслідуванні кримінальних правопорушень.

12. Методична робота полягає в:

1) підготовці якісних методичних документів з максимально повним відображенням у них необхідної інформації, вивченні та ефективному їх використанні в практичній діяльності особовим складом слідчого підрозділу;

2) систематичному виявленні, вивченні та запровадженні прогресивних форм і методів діяльності слідчих підрозділів.

13. Нормативно-правові акти, доручення і рішення органів досудового розслідування, матеріали перевірок слідчих підрозділів, листування з іншими органами державної влади накопичуються в директивному наряді.

14. Упровадження передового досвіду в роботу слідчих підрозділів передбачає вивчення, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо впровадження нового і позитивного досвіду роботи в практику організації розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі передового зарубіжного досвіду; розроблення сучасних методик розслідувань окремих видів кримінальних правопорушень; організацію та проведення нарад, науково-практичних конференцій і семінарів з проблем досудового розслідування; підготовку та розповсюдження відповідних друкованих видань.

15. Координація діяльності слідчих підрозділів - узгоджена практична робота керівників та працівників слідчих підрозділів, які в межах повноважень здійснюють контрольні функції та координують розслідування кримінальних правопорушень.

III. Організація роботи Слідчого управління

1. Слідче управління діє у складі відповідного структурного підрозділу Міністерства юстиції України (далі - слідче управління).

2. Діяльність слідчого управління здійснюється:

згідно із положенням про слідче управління;

на основі поточних планів, що формуються на підставі аналізу оперативної обстановки, стану слідчої роботи та з урахуванням вимог ДКВС України з питань її вдосконалення.

2. Для здійснення належного контролю за роботою слідчих підрозділів міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональне управління) слідчим управлінням проводяться відповідні перевірки, готуються аналізи, огляди, інформаційні листи, методичні рекомендації, узагальнюються і розповсюджуються позитивні форми і методи роботи.

Перевірка діяльності слідчих підрозділів та інші заходи контролю обов'язково поєднуються з наданням практичної допомоги.

Інспекторські, контрольні, цільові та інші перевірки, виклики зі звітами керівників слідчих підрозділів міжрегіональних управлінь проводяться слідчим управлінням самостійно згідно з планами роботи або в порядку реагування на ускладнення оперативної обстановки, виникнення негативних тенденцій, надходження інформації про недоліки в організації роботи органів досудового розслідування або порушення слідчими законності під час розслідування кримінальних правопорушень.

3. Слідче управління на підставі комплексного аналізу стану злочинності, результатів роботи з розслідування вчинених кримінальних правопорушень, матеріалів інспектувань, перевірок, письмових вказівок прокурора, рішень слідчого судді, суду, звернень громадян, іншої інформації розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення організації досудового розслідування в кримінальних провадженнях, забезпечує виконання вимог законодавства України, що регламентує слідчу роботу, а також уживає заходів стосовно усунення в ній негативних тенденцій.

4. Узагальнення і розповсюдження слідчим управлінням позитивного досвіду слідчої роботи здійснюються з метою підвищення професійного рівня слідчих та ефективної діяльності слідчих підрозділів.

5. Слідче управління здійснює контроль за станом досудових розслідувань, які проводяться слідчими підрозділами міжрегіональних управлінь, у кримінальних провадженнях, вчинених на території або в приміщеннях ДКВС України.

6. Для забезпечення належного контролю за організацією роботи слідчих підрозділів міжрегіональних управлінь, надання їм практичної та методичної допомоги в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень в слідчому управлінні утворюється відділ організації досудового розслідування територіальними підрозділами ДКВС України (далі - відділ організації досудового розслідування).

7. Робота відділу організації досудового розслідування здійснюється на засадах обґрунтованості, конкретності і оперативності управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі результатів вивчення стану слідчої роботи; своєчасного доведення цих рішень до підлеглих та виконавців; ефективного контролю за їх реалізацією; дотримання колегіальності в підготовці рішень; визначення проблемних питань, що потребують вирішення.

8. Основні функції відділу організації досудового розслідування:

1) забезпечення контролю за:

своєчасним внесенням слідчими відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повнотою та достовірністю внесених даних, правильністю попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення;

дотриманням спеціалізації слідчих;

розслідуванням кримінальних проваджень, у яких продовжено процесуальні строки;

додержанням строків затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, тримання підозрюваних під вартою або домашнім арештом;

2) унесення начальнику слідчого управління пропозицій з підвищення ефективності роботи слідчих, заслуховування начальників підпорядкованих органів досудового розслідування з питань усунення наявних недоліків в організації їх службової діяльності, розслідування конкретних кримінальних правопорушень;

3) підготовка аналізів, узагальнень, інформаційних листів, інших документів з питань практики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та застосування норм кримінального процесуального законодавства, організації роботи органів досудового розслідування;

4) щомісячне узагальнення і аналіз показників роботи слідчих підрозділів. Забезпечення повного та об'єктивного їх відображення в звітності;

5) підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, нарадах та координаційних нарадах правоохоронних органів; семінарів-нарад керівників органів досудового розслідування;

6) проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за письмовими вказівками прокурора, рішеннями слідчого судді, суду, скаргами, заявами громадян та повідомленнями, що надійшли з органів досудового розслідування, про порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства;

7) організація службової підготовки слідчих;

8) надання допомоги слідчим у підготовці клопотань про продовження процесуальних строків у кримінальних провадженнях;

9) організація і участь у проведенні комплексних перевірок стану службової діяльності слідчих підрозділів;

10) забезпечення ефективної роботи в службових відрядженнях з надання практичної і методичної допомоги слідчим підрозділам;

11) організація проведення щорічних інвентаризацій кримінальних проваджень;

12) ведення контрольно-наглядових справ за напрямами роботи слідчого управління та окремими кримінальними провадженнями;

13) здійснення контролю за станом організації в слідчих підрозділах органів досудового розслідування роботи з підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів, дотримання ними службової дисципліни;

14) розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до вимог законодавства, запитів органів державної влади і місцевого самоврядування, що надходять до слідчого управління у зв'язку з провадженням досудового розслідування.

IV. Організація роботи слідчих підрозділів міжрегіональних управлінь

1. Організація слідчої роботи в міжрегіональному управлінні покладається на керівника слідчого підрозділу.

2. Начальники міжрегіональних управлінь та слідчих підрозділів є відповідальними за належну організацію взаємодії слідчих підрозділів з іншими правоохоронними органами при попередженні, виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень.

З цією метою начальнику міжрегіонального управління надається право за погодженням з керівником слідчого підрозділу:

включати слідчих до складу слідчо-оперативної групи для виїзду на місце події за заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення;

створювати слідчо-оперативні групи для виявлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

3. Начальнику міжрегіонального управління забороняється втручатися в процесуальну діяльність слідчих.

4. З метою належної організації діяльності слідчих підрозділів начальник міжрегіонального управління зобов'язаний:

при отриманні заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення організувати своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи;

здійснювати контроль за невідкладним направленням оперативними підрозділами в установленому КПК та законами України порядку зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України (далі - КК), до органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування;

забезпечувати належну взаємодію працівників оперативних та інших підрозділів зі слідчими при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень;

здійснювати контроль за своєчасним та якісним виконанням оперативними підрозділами письмових доручень слідчих, даних у кримінальних провадженнях. У разі допущення порушень при їх виконанні самостійно або на підставі пропозицій начальника слідчого підрозділу проводити за такими фактами службові розслідування та вживати заходів реагування до винних службових осіб;

забезпечувати слідчих службовими приміщеннями, телефонами, засобами оргтехніки, необхідною кількістю бланків процесуальних документів, транспортом для виїзду на місце події та проведення його огляду, інших слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, конвоєм для супроводження, охорони затриманих, підозрюваних;

не залучати слідчих до виконання функцій, не пов'язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень.

5. Начальник слідчого підрозділу є відповідальним за стан слідчої роботи в міжрегіональному управлінні.

Крім повноважень, визначених кримінальним процесуальним законодавством, начальник слідчого підрозділу зобов'язаний:

щодня ознайомлюватися з оперативною обстановкою, яка склалася за добу, станом досудового розслідування в кримінальних провадженнях; контролювати своєчасність проведення в них слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання слідчими письмових доручень та вказівок прокурора, а також оперативними підрозділами письмових доручень слідчих;

вести облік результатів оглядів місць подій та застосування при цьому науково-технічних засобів, уживати заходів щодо підвищення ефективності цієї роботи. У разі виявлення недоліків при проведенні вказаної слідчої дії організувати її повторне проведення;

здійснювати контроль за своєчасним і в установлені КПК строки розглядом слідчими заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та повідомленням прокурора про початок досудового розслідування;

при надходженні до слідчого підрозділу матеріалів, зібраних оперативними підрозділами, перевіряти наявність зафіксованих фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК;

при внесенні слідчими відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань контролювати правильність попередньої правової кваліфікації вчинених протиправних дій, а також об'єктивність та своєчасність внесення слідчими відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про рух кримінальних проваджень;

забезпечувати постійний контроль за досудовим розслідуванням кожного кримінального провадження, належним плануванням роботи в кримінальних провадженнях, дотриманням слідчими процесуальних строків;

своєчасно вирішувати питання про створення слідчих груп для розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень;

здійснювати належний розгляд заяв і скарг громадян, готувати за ними мотивовані висновки, проводити співбесіди із заявниками, уживати заходів щодо об'єктивного досудового розслідування кримінальних проваджень, інформувати заявників про результати перевірки їх звернень у встановленому чинним законодавством порядку;

вести облік кримінальних проваджень, закритих за відсутності події кримінального правопорушення, відсутності в діянні складу кримінального правопорушення; забезпечувати контроль за направленням слідчими копій постанов про закриття кримінального провадження заявнику, потерпілому, прокурору. Особисто вивчати такі провадження з метою встановлення обґрунтованості та законності прийняття слідчим рішень про їх закриття;

направляти до слідчого управління повідомлення за фактами порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства;

здійснювати контроль за своєчасним унесенням слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зупинення досудового розслідування, вести обліки таких кримінальних проваджень та вивчати підстави прийняття в них рішень;

забезпечувати дотримання спеціалізації слідчих при розслідуванні кримінальних правопорушень, скоєних проти життя та здоров'я особи; у сфері господарської та службової діяльності; скоєних неповнолітніми або за їх участю;

уживати організаційних і практичних заходів щодо прийняття слідчими в кримінальних провадженнях з продовженими процесуальними строками рішень про закінчення досудових розслідувань у визначені КПК строки.

За необхідності готувати і доповідати керівнику слідчого управління матеріали для продовження досудового розслідування на строк понад 3 місяці і тримання під вартою понад 2 місяці;

організовувати ведення кожним слідчим контрольно-наглядових справ за кримінальними провадженнями, які перебувають у їх провадженні;

щомісяця особисто перевіряти достовірність відомостей про рух кримінальних проваджень. Уживати організаційних і профілактичних заходів щодо усунення недоліків в обліково-статистичній роботі. Доповідати про результати роботи слідчого підрозділу начальнику слідчого управління;

вносити начальнику слідчого управління пропозиції про заохочення слідчих або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

забезпечувати дотримання слідчими дисципліни і законності. Уживати заходів щодо недопущення надзвичайних подій серед особового складу;

забезпечувати усунення недоліків, зазначених у поданнях прокурора, ухвалах слідчого судді, суду;

щороку проводити інвентаризацію кримінальних проваджень, забезпечувати об'єктивність інформації про їх рух, а також належне зберігання;

з метою забезпечення повсякденного контролю за діяльністю слідчих вести наряди згідно з переліком нарядів, обов'язкових для ведення в слідчих підрозділах (додаток).

 

Директор Департаменту
публічного права
Л. М. Кравченко

 

Додаток
до Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 5 розділу IV)


ПЕРЕЛІК
нарядів, обов'язкових для ведення в слідчих підрозділах


1. Журнал-реєстр кримінальних проваджень

У журналі-реєстрі відмічаються наявність і рух кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, в яких здійснюється досудове розслідування слідчими, дата і час внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Журнал-наряд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення

У журналі-наряді ведеться облік заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення або матеріалів самостійного виявлення слідчим підрозділом з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (за винятком випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого), розподілу їх між слідчими, зазначаються дата внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєні номери кримінальних проваджень.

До журналу-наряду долучаються висновки службових розслідувань за фактами приховування кримінальних правопорушень від обліку, невнесення або несвоєчасного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, прийняття слідчими неправомірних рішень про закриття кримінальних проваджень, а також скасування постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень прокурорами чи слідчими суддями, копії документів реагування на порушення законності слідчими при розгляді заяв і повідомлень про злочини та при прийнятті рішень про закриття кримінальних проваджень.

3. Журнал-наряд обліку виїздів слідчих на місця подій та застосування криміналістичної техніки

Крім обліку виїздів слідчих на місця подій та застосування слідчими криміналістичної техніки, у журналі-наряді також накопичуються відомості про виїзди керівника слідчого підрозділу на місця оглядів умисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс.

4. Наряд організації роботи і планування

Наряд містить плани роботи слідчого підрозділу (витяги з планів роботи), а також документи, що свідчать про виконання планових завдань.

5. Наряд обліку стану законності

У наряді накопичуються звітність, яка характеризує стан законності в слідчому підрозділі; матеріали щодо результатів перевірок міжрегіональних управлінь з цих питань; копії протоколів розгляду на оперативних нарадах, а також колегіях питань забезпечення законності при розслідуванні кримінальних правопорушень, затриманні осіб, які підозрюються в учиненні злочину, повідомленні про підозру в учиненні кримінального правопорушення; копії висновків службових розслідувань, проведених за фактами порушень слідчими кримінального процесуального законодавства; документи реагування на порушення законності та копії надісланих до слідчого управління документів.

6. Наряд загального контролю

У цьому наряді формуються контрольно-наглядові справи в кримінальних провадженнях з порушеними строками досудового розслідування, у яких зупинено досудове розслідування, а також тих, що потребують особливого контролю у зв'язку зі складністю, актуальністю тощо. Крім того, до наряду долучаються копії документів, надісланих до слідчого управління з приводу досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень.

7. Наряд статистики

У наряді зберігаються копії звітів про результати роботи слідчого підрозділу за звітний період і кожного слідчого, у тому числі копії супровідних листів про направлення статистичних звітів до слідчого управління.

8. Директивний наряд

У наряді накопичуються нормативно-правові акти, матеріали перевірок слідчого підрозділу.

9. Наряд обліку індивідуально-виховної роботи, заходів щодо зміцнення дисципліни і законності серед особового складу та службової підготовки

У наряді накопичуються копії документів про вжиття заходів організаційного та практичного характеру щодо комплектування слідчого підрозділу, виховання і професійної підготовки слідчих та підвищення їх кваліфікації, матеріально-технічного забезпечення слідчих.

До наряду долучаються копії документів щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань дотримання дисципліни і законності серед особового складу, копії висновків службових розслідувань за всіма фактами надзвичайних подій, пов'язаних з особовим складом слідчого підрозділу, доведення до особового складу інформації про надзвичайні події, основні причини і умови, що призводять до їх скоєння, та заходи реагування.

Ведення зазначених вище нарядів є обов'язковим. У слідчому підрозділі можуть бути заведені інші наряди-накопичувачі, не передбачені цим переліком, які забезпечують належний облік та контроль.

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (20.02.2017)
Просмотров: 1502
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar