Главная » Статьи » Инструкции / Інструкції

Інструкція щодо заповнення Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1675/28120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Акт).

2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою безпосередньо перед укладенням Стандартного договору страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір).

3. Додатково Акт використовується як документ, який складають в період дії Договору та в якому фіксують та відображають результати огляду посівів застрахованого буряку після настання страхового випадку.

4. Акт оформлюється після проведення огляду посівів цукрового буряку в полі, і в нього заносяться всі отримані в результаті такого огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

1) у графі "Акт N ___" зазначається порядковий номер Акта. Порядок присвоєння номера Акта повинен бути встановлений страховиком залежно від страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування цукрового буряку.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика;

2) у графі "Дата огляду" повинна бути вписана дата огляду у форматі: дд.мм.рррр, де дд - число місяця огляду цифрами, мм - місяць огляду цифрами, рррр - рік огляду цифрами;

3) у графі "Аркуш N" ставиться нумерація відповідного робочого аркуша;

4) у графі "Культура (назва)" вписується назва сільськогосподарської культури, що страхується;

5) у графі "Загальна площа посіву застрахованого буряку, га" зазначається загальна площа цукрового буряку, що страхується;

6) у графі "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика, який уклав Договір з виробником сільськогосподарської продукції;

7) у графі "N Договору" проставляється номер Договору, до якого складений Акт.

Якщо огляд проводився до укладення Договору, то в зазначеній графі вписується реєстраційний номер заяви страхувальника на страхування;

8) у графі "Страхова сума, грн" вказується загальна страхова сума за Договором, якщо Договір укладений на дату огляду. Якщо огляд проводився до укладення Договору, то в даній графі ставиться прочерк;

9) у графі "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований / буде застрахований згідно з Договором;

10) у графах "Місцезнаходження", "Телефон/факс, e-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I Акта "Результати огляду"

1. Розділ заповнюється за результатами огляду.

2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику через косу риску - розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі "Назва/код сорту/гібрида" вказується назва або код сорту чи гібрида, яка (який) відповідає номеру заявки на реєстрацію у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

5. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується код фази розвитку цукрового буряку на момент огляду. Код фази розвитку залежить від виду обстежуваних рослин. У графі зазначається код, який відповідає фазі розвитку більше ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Поява сходів на ґрунті

01

Розвиток сходів на ґрунті (вилочка)

02

6 пар листків

03

8 пар листків

04

Змикання листя у рядку

05

Змикання листя у міжрядді

06

Технічна стиглість

07

6. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "N" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля. У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

7. У графі "Кількість рослин, шт./10 м 2" вказуються:

1) у графі "у тому числі за пробами" - отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на 10 метрах квадратних у кожній пробі;

2) у графі "разом" (на підставі результатів обстеження проб) - сума кількості рослин за пробами.

Розрахунок щільності рослин для міжрядь 45 - 90 см.

Для визначення щільності стояння рослин цукрового буряку необхідно враховувати ширину міжряддя. Для цього потрібно визначити таку довжину рядка, яка буде дорівнювати площі 10 м 2 (при ширині міжрядь 70 см - 10 : 0,7 м = 14,286 м). Потім необхідно підрахувати кількість рослин цукрового буряку в рядку завдовжки 14,286 м. Для більш об'єктивного підрахунку рекомендується обчислення кількості рослин проводити на двох сусідніх рядках і отриману кількість рослин ділити на два (знаходячи середнє).

Щоб визначити показник щільності стояння на 1 м 2 потрібно отриману кількість рослин цукрового буряку поділити на число 10.

Ширина міжрядь цукрового буряку, см

Довжина рядка для визначення щільності стояння

45

22,22

70

14,28

75

13,3

80

12,5

90

11,1

Приклад:

Для визначення щільності стояння рослин цукрового буряку необхідно враховувати ширину міжряддя. Для цього потрібно визначити таку довжину рядка, яка буде дорівнювати площі 10 м 2 міжряддя 0,7 м: 10 : 0,7 м = 14,28 м.

Потім необхідно підрахувати кількість рослин цукрових буряків в рядку завдовжки 14,286 м.

Кількість рослин на 10 м 2 в одному рядку склала 110 рослини, у другому рядку - 112. У такому разі середня кількість рослин на 10 м 2 становитиме 111 (110 + 112 = 222 / 2 = 111).

Щоб визначити показник щільності стояння на 1 м 2, потрібно отриману кількість рослин поділити на 10: 111 / 10 = 11,1 рослин на 1 м 2.

8. У графі "Середня кількість рослин, шт./10 м 2 (гр. 7 / кількість проб)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на десяти квадратних метрах за пробами.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II Акта "Коментарі виконавця огляду"

У розділі за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено вплив погодних умов, наявність бур'янів, шкідників або ознак ушкодження рослин шкідниками. Також у цьому розділі при потребі зазначаються додаткові відомості щодо врегулювання страхового випадку, рішення сторін Договору тощо.

V. Додаткова інформація

1. За необхідності до Акта складається форма "Карта поля", якій присвоюється відповідний номер.

2. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На цьому контурі можуть бути вказані дані, які мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов'язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, із зазначенням відстані до найближчих меж поля. Повинні бути зроблені позначки, де проводився забір проб та їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, то на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

 

 

 

 

 

 

 

Акт
огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

Акт N _________

Дата огляду "___" ____________ 20__ року

Аркуш N

 

 

 

Культура (назва)

Найменування страховика

Найменування страхувальника

Загальна площа посіву застрахованого буряку, га

N Договору

Місцезнаходження

Страхова сума, грн

Телефон/факс, e-mail:

 

Розділ I. Результати огляду

 

Номер поля

Площа, га

Назва/код сорту/
гібрида

Назва/код фази розвитку

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

Кількість рослин, шт./10 м 2

Середня кількість рослин, шт./10 м 2 
(гр. 7 / кількість проб)

 

у тому числі за пробами

разом

 

1

2

3

4

5

6

 

N

E

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця огляду

 

 

 

 

 

Від імені страховика: ___________/______________/
     М. П. (за наявності)         (підпис)                    (П. І. Б.)

Від імені страхувальника: ___________/______________/
          М. П. (за наявності)              (підпис)                     (П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!Категория: Инструкции / Інструкції | Добавил: yurist-online (28.01.2016)
Просмотров: 1063
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar