Главная » Статьи » Инструкции / Інструкції

Інструкція щодо заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1676/28121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) (далі - Акт).

2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованого цукрового буряку.

3. Акт оформлюється в полі. В нього заносяться всі отримані в результаті врегулювання дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

1) у графі "Акт N ___" зазначається порядковий номер Акта.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика;

2) у графі "Дата визначення врожайності" повинна бути вписана дата визначення врожайності у форматі: дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

3) у графі "Культура (назва)" вписується культура, що страхується, - цукровий буряк;

4) у графі "Загальна площа посіву застрахованого буряку, га" зазначається загальна застрахована площа буряку згідно з Договором;

5) у графі "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика;

6) у графі "N Договору" проставляється номер Стандартного договору страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір) відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

7) у графі "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

8) у графі "Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I Акта "Визначення ваги коренеплодів та фактичної біологічної врожайності"

1. У графі "N поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера.

2. У графі "Назва сорту/гібрида" вписується назва сорту або гібрида буряку.

3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "N" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля.

5. У графі "вага коренеплодів цукрового буряку у пробах, грам" вписується вага коренеплодів цукрового буряку за пробами. Ця процедура проводиться страховиком та страхувальником при відборі усіх коренеплодів більше 7 см у діаметрі на 1 м 2, при цьому корінці відрізаються, а самі коренеплоди обчищаються від землі. Коренеплоди з 1 м 2 зважуються і отриманий результат заноситься у відповідну графу.

Наприклад, для поля цукрового буряку, що має площу 100 га, необхідно зробити 5 проб для визначення ваги коренеплодів (1 проба проводиться на кожні 20 га площі поля). У одній пробі на 1 м 2 виявилося 11 рослин цукрового буряку, які викопують, очищають та зважують. Результати зважування записують у відповідну графу Акта згідно з проведеною пробою. Аналогічні процедури проводять для кожної проби.

Розрахунок щільності рослин для міжрядь - 45 - 90 см.

Для визначення щільності стояння рослин цукрового буряку необхідно враховувати ширину міжряддя. Для цього потрібно визначити таку довжину рядка, яка буде дорівнювати площі 10 м 2 (при ширині міжрядь 70 см - 10 : 0,7 м = 14,286 м). Потім необхідно підрахувати кількість рослин цукрового буряку в рядку завдовжки 14,286 м. Для більш об'єктивного підрахунку рекомендується обчислення кількості рослин проводити на двох сусідніх рядках і отриману кількість рослин ділити на два (знаходячи середнє).

Щоб визначити показник щільності стояння на 1 м 2, потрібно отриману кількість рослин цукрового буряку поділити на число 10.

Ширина міжрядь цукрового буряку, см

Довжина рядка для визначення щільності стояння

45

22,22

70

14,28

75

13,3

80

12,5

90

11,1

6. У графі "сума ваги коренеплодів за пробами, грам" записується сума ваги коренеплодів цукрового буряку з усіх проб.

7. У графі "середня вага коренеплодів, грам (гр. 6 / кількість проб)" записується результат ділення суми ваги коренеплодів цукрового буряку за усіма пробами (графа 7) на кількість зроблених проб.

8. У графі "коригувальний коефіцієнт" зазначається, що слід використовувати встановлений коригувальний коефіцієнт 0,95.

9. У графі "фактор конверсії, ц/га" зазначається, що слід використовувати встановлений фактор конверсії 0,1 ц/га.

10. У графі "врожайність, ц/га (гр. 7 ´ гр. 8 ´ гр. 9) зазначається показник врожайності кожного окремого поля згідно з результатами визначення врожайності буряку відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.

11. У графі "відсоток збитків від незастрахованих ризиків (%)*" зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці "* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків".

12. У графі "врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 10 ´ (1 + гр. 11 / 100))" зазначається показник врожайності для розрахунку збитку згідно з результатами визначення врожайності буряку відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.

13. У таблиці "* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків" виконавцем визначення врожайності (при наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 11 розділу I Акта. Цифри вказуються у відсотках. У разі ушкодження посівів застрахованої культури, де спостерігається дія незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур'яненості, ушкодження шкідниками, ураження хворобами) та застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності з основних ризиків. У цьому випадку страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур'яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II Акта "Коментарі виконавця визначення врожайності"

У розділі "Коментарі виконавця визначення врожайності" за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено наявність бур'янів, шкідників або ознак ушкодження рослин шкідниками. Також зазначаються основні аспекти процедури визначення врожайності виконавцем, важливі аспекти, що були виявлені під час виконання таких робіт, тощо.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

 

 

 

 

 

 

Акт
визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

Акт N _________

Дата визначення врожайності "___" ____________ 20__ року

 

Культура (назва)

Найменування страховика

Найменування страхувальника

 

 

 

Загальна площа посіву застрахованого буряку, га

N Договору

Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail:

 

 

 

 

Розділ I. Визначення ваги коренеплодів та фактичної біологічної врожайності

 

N поля

Назва сорту/
гібрида

Площа, га

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціону-
вання (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

Визначення ваги коренеплодів цукрового буряку на 1 м 2, грам

Визначення врожайності цукрового буряку, ц/га

міжряддя, см
__________

довжина дослідної ділянки, м
__________

сума ваги корене-
плодів за пробами, грам

середня вага корене-
плодів, грам (гр. 6 / кількість проб)

коригу-
вальний коефіцієнт

фактор конверсії, ц/га

врожайність, ц/га (гр. 7 ´ гр. 8 ´ гр. 9)

відсоток збитків від незастра-
хованих ризиків (%)*

врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 10 ´ (1 + гр. 11 / 100))

вага коренеплодів цукрового буряку у пробах, грам

N

E

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

____________
* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків

 

N поля

Додаткові ризики (незастраховані)

Відсоток впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця визначення врожайності

 

 

 

 

 

 

 

 

Від імені страховика: ___________/______________/
   М. П. (за наявності)            (підпис)                   (П. І. Б.)

Від імені страхувальника: ___________/______________/
         М. П. (за наявності)               (підпис)                    (П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!Категория: Инструкции / Інструкції | Добавил: yurist-online (28.01.2016)
Просмотров: 1050
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar