Главная » Статьи » Инструкции / Інструкції

Постанова КМУ № 439 Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 10 вересня 2014 р. № 439

Київ

 

Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, що додається.

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2007 р. № 628 “Про затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 28, ст. 1117).

 

Прем'єр-міністр України

 

А.ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 вересня 2014 р. № 439

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство автомобільних доріг України

 

1. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

 

2. Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

 

3. Основними завданнями Укравтодору є:

 

1) реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування (далі - автомобільні дороги);

 

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері дорожнього господарства;

 

3) здійснення управління об’єктами державної власності.

 

4. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

 

2) забезпечує організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами і нормами;

 

3) розробляє державну стратегію та програму розвитку дорожнього господарства, забезпечує їх фінансування та виконання;

 

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

 

5) забезпечує технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг в особливий період;

 

6) забезпечує цивільний захист у сфері дорожнього господарства;

 

7) розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

 

8) видає дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

 

9) приймає за погодженням з відповідним підрозділом МВС рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог законодавства;

 

10) залучає в установленому порядку додаткові (позабюджетні) джерела для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожнього господарства;

 

11) влаштовує місця для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху в межах смуги відведення автомобільних доріг;

 

12) забезпечує облаштування автомобільних доріг системами термінового зв’язку для виклику міліції, екстреної медичної допомоги та технічної допомоги;

 

13) здійснює розроблення стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху, створення фонду галузевих будівельних норм;

 

14) організовує виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт;

 

15) забезпечує належну якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування;

 

16) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;

 

17) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере відповідно до законодавства участь у діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до його компетенції;

 

18) забезпечує проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов’язань, що випливають з нього, щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

 

19) бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері дорожнього господарства;

 

20) забезпечує розроблення, проведення експертизи проектної документації на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, інших споруд, а також титулів будов і проектно-вишукувальних робіт для будівництва та реконструкції автомобільних доріг, затверджує і погоджує їх в установленому порядку та організовує контроль за їх виконанням;

 

21) проводить моніторинг будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

 

22) установлює за погодженням з відповідним підрозділом МВС тимчасові обмеження руху транспортних засобів під час проведення ремонтних та інших робіт на автомобільних дорогах;

 

23) веде відомчий облік дорожньо-транспортних пригод та проводить аналіз причин їх виникнення;

 

24) обмежує або забороняє з повідомленням відповідному підрозділу МВС рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю або здоров’ю учасників дорожнього руху, безпеці вантажів або можливості заподіяння пошкоджень автомобільним дорогам, зокрема за складних погодних умов;

 

25) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Укравтодору, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

 

26) виконує інші повноваження, визначені законом.

 

5. Укравтодор з метою організації своєї діяльності:

 

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укравтодору;

 

2) здійснює добір кадрів в апарат Укравтодору та на керівні посади підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укравтодору;

 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укравтодору, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

 

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

 

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

 

6. Укравтодор для виконання покладених на нього завдань має право:

 

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

 

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

 

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

 

5) організовувати та забезпечувати здійснення навчання та атестації фахівців, які виконують роботи з проектування, реконструкції, ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та здійснюють технічний нагляд і контроль за виконанням таких робіт, сертифікацію продукції, яка застосовується під час виконання робіт на автомобільних дорогах, з видачею сертифікатів, посвідчень, атестацію виробництв, випробувальних лабораторій, розмічальних машин, які застосовуються під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

 

7. Укравтодор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями.

 

8. Укравтодор в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

 

9. Укравтодор очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

 

10. Голова Укравтодору:

 

1) очолює Укравтодор, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укравтодор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

 

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері дорожнього господарства та розроблені Укравтодором проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

 

3) забезпечує виконання Укравтодором наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до сфери діяльності Укравтодору;

 

4) подає Міністру інфраструктури для затвердження плани роботи Укравтодору;

 

5) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укравтодору та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укравтодору, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 

6) вносить Міністру інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

 

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

 

8) забезпечує взаємодію Укравтодору із структурним підрозділом Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури;

 

9) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укравтодором і вчасність її подання;

 

10) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укравтодору (якщо інше не передбачено законом);

 

11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укравтодору;

 

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укравтодору;

 

13) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи і організації, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

 

14) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті центрального органу виконавчої влади;

 

15) підписує накази Укравтодору;

 

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укравтодору, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

 

17) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укравтодору до відзначення державними нагородами;

 

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Голова Укравтодору має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравтодору, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укравтодорі може утворюватися колегія.

 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укравтодорі можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укравтодору.

 

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укравтодору затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Структуру апарату Укравтодору затверджує його Голова за погодженням з Міністром інфраструктури.

 

Штатний розпис, кошторис апарату Укравтодору затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

 

14. Укравтодор є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.


Нравится? Лайкни!Категория: Инструкции / Інструкції | Добавил: yurist-online (09.09.2015)
Просмотров: 1162 | Теги: АГЕНСТВО, постанова кабміну, Укравтодор, положення, автомобільні дороги
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar