Главная » Статьи » Инструкции / Інструкції

Про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні


Про затвердження Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 23 квітня 1999 року N 4-5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 1999 р. за N 413/3706 

Згідно із статтями 1 і 92 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 "Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн" із змінами та доповненням від 06.11.97 N 1227 і від 28.12.98 N 2079, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Інструкцію про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні (додається). 

2. Подати цю Інструкцію на реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Вважати Інструкцію про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, затверджену постановою правління Пенсійного фонду України від 12.04.94 N 3-7 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.94 за N 113/322, такою, що втратила чинність. 

4. Зобов'язати начальників Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України керуватись у своїй роботі цією Інструкцією. 

  

Голова правління 
Б. О. Зайчук 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Заступник Міністра праці та соціальної 
політики 
 
В. І. Тьоткін 
Заступник Голови Правління Національного банку України 
 
Я. Ф. Солтис 
Заступник голови правління - 
начальник ОПЕРУ Державного експортно-імпортного банку України 
 
 
Ю. А. Храмов 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою правління Пенсійного фонду України 
від 23 квітня 1999 р. N 4-5 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 червня 1999 р. за N 413/3706 


ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до статей 1 і 92 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 "Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн" ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні. 

1.2. Переказуванню до іноземних держав підлягають призначені в Україні пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та пенсії за пенсійними справами, прийнятими від Пенсійного фонду Союзу РСР. Переказування інших пенсій за кордон та виплата в Україні пенсій пенсіонерам іноземних держав здійснюється на підставі відповідних міждержавних договорів, угод (далі - угод). 

1.3. Переказування за кордон пенсій, зазначених у пункті 2 цієї Інструкції (далі - пенсій), здійснюється Пенсійним фондом України через Державний експортно-імпортний банк України. 

1.4. Переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, здійснюється щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. 

1.5. Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.92, переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР. 

Якщо пенсіонер виїхав за кордон до 01.01.92, а рішення про переказування пенсії прийняте Пенсійним фондом України після цієї дати, то пенсія переказується у розмірі, визначеному згідно із чинним законодавством України. 

У разі зміни пенсійного законодавства України перерахунки розмірів пенсій за пенсійними справами, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України (далі - управління пенсійного забезпечення), проводяться цим управлінням. 

1.6. Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон органами соціального захисту населення. 

Переказування пенсій здійснюється з дня припинення їх виплачування в Україні. 

Громадянам, які тимчасово виїжджають з України до іноземних держав, пенсії не переказуються. 

Нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням із заявою щодо одержання пенсії. 

1.7. Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угод за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Пенсійного фонду України в акціонерному поштово-пенсійному банку "Аваль". 

Виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління Пенсійного фонду України (далі - регіональні управління) через ті установи банків, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено угодою. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕКАЗУ ПЕНСІЙ ЗА КОРДОН 

2.1. Якщо пенсіонер виїжджає з України на постійне місце проживання до іноземної держави, то органи соціального захисту населення на запит Пенсійного фонду України надсилають пенсійну справу з розпорядженнями про перерахування пенсії станом на дату вислання пенсійної справи та довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії. 

Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - також медичну справу в органах охорони здоров'я. 

Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод. 

Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє розпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження. 

2.2. На підставі розпорядження, прийнятого відповідно до пункту 2.1 цієї Інструкції, управління пенсійного забезпечення відкриває особовий рахунок одержувача пенсії (додаток 1), про що робиться позначка в розпорядженні. 

Оформлені особові рахунки реєструються в книзі - реєстрі пенсійних справ і особових рахунків (далі - книга-реєстр). 

Під час реєстрації особовому рахунку і пенсійній справі одержувача пенсії присвоюється один і той самий номер у вигляді шестизначного числа. Структура номера така: перші дві цифри - код країни, в якій проживає пенсіонер, наступні чотири - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі. 

В особових рахунках щоквартально зазначається розмір переказаних та виплачених пенсій у гривнях України та в валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. 

Правильність заповнення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особового рахунка. 

2.3. На підставі особових рахунків управління пенсійного забезпечення складає відомості на виплату пенсій (додаток 2). 

Відомість складається в чотирьох примірниках і підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення та засвідчується печаткою. 

Два примірники відомостей надсилаються до органу, який здійснює виплату пенсій в іноземній державі, третій контрольний примірник зберігається в управлінні пенсійного забезпечення, а четвертий передається до бюджетного управління Пенсійного фонду України (далі - бюджетне управління). На третьому та четвертому примірниках проставляється дата передання відомості до бюджетного управління. 

Якщо пенсія переказується безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то відомість складається в трьох примірниках, два з яких передаються бюджетному управлінню, третій - залишається для контролю в управлінні пенсійного забезпечення. 

2.4. Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням. 

2.5. Після надходження до управління пенсійного забезпечення звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк подання його передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки. 

Якщо пенсія переказується на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то в особовому рахунку, який знаходиться в управлінні пенсійного забезпечення, робиться відповідна позначка на підставі платіжного доручення. 

У разі смерті пенсіонера, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання чи в зв'язку з іншими обставинами, що впливають на виплату пенсії, переказування її припиняється, про що робиться позначка в пенсійній справі та особовому рахунку пенсіонера. Пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. 

Якщо пенсіонер змінив місце проживання, то виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним свого нового місця проживання. 

Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, управління пенсійного забезпечення в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення довідки з місця проживання (далі - довідка). У разі неповернення заповненої довідки пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. Якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом року, то пенсійна справа з позначкою про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення. 

Після закінчення строку виплати пенсій, переказування яких здійснювалось відповідно до угод, пенсійні справи надсилаються за належністю до відповідних установ тих держав, де проживають пенсіонери, для розв'язання питання про призначення і виплату пенсій, з помітками про дату останньої виплати, а особові рахунки закриваються і передаються на зберігання до архіву управління пенсійного забезпечення. 

Закриваючи особовий рахунок, у його розділі "Примітка" зазначають дату і причину закриття, а також місяць, по який включно виплачено пенсію, за підписом начальника відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення та особи, відповідальної за ведення особового рахунку. Позначка про закриття особового рахунку робиться і в книзі-реєстрі. 

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ПЕНСІОНЕРАМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В УКРАЇНІ 

3.1. Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому угодами, від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій. 

3.2. На підставі відомостей, зазначених у пункті 3.1 цієї Інструкції, управління пенсійного забезпечення відкриває особові рахунки (додаток 3) на кожного пенсіонера, зазначеного у одній з тих відомостей, які реєструються в книзі-реєстрі особових рахунків. 

Під час реєстрації особовому рахунку надається номер у вигляді восьмизначного числа. 

Структура номера особового рахунка: перші дві цифри - код країни, яка переказує пенсію, дві наступні - код області, де проживає пенсіонер, останні чотири - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі особових рахунків. В особових рахунках пенсіонерів щоквартально зазначається розмір виплаченої пенсії в гривнях України або доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. 

Правильність ведення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особових рахунків. 

Протягом 5 днів після надходження відомостей управління пенсійного забезпечення складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій (додаток 4). 

Відомість на виплату пенсій підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення. 

Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаються регіональним управлінням для здійснення виплати пенсій. Третій примірник відомості на виплату пенсій передається бюджетному управлінню для переказу в 3-денний строк коштів на відповідні рахунки регіональних управлінь. Четвертий контрольний примірник відомості на виплату пенсій залишається в управлінні пенсійного забезпечення. 

Після здійснення уповноваженим банком України конвертації іноземної валюти, що надійшла з-за кордону для виплати пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, кошти акумулюються на окремому поточному рахунку Пенсійного фонду України з подальшим перерахуванням на протязі 3-х днів на окремі поточні рахунки регіональних управлінь відповідно до складених управлінням пенсійного забезпечення відомостей на виплату пенсій. 

3.3. Регіональні управління в 3-денний строк після одержання коштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам про надходження коштів та потребу відкриття ними поточного рахунку в установах банків, зазначених у пункті 1.7 цієї Інструкції. При наступних виплатах надсилаються повідомлення про надходження коштів і через районні (міські) відділи Пенсійного фонду України (далі - районні (міські) відділи) уточнюються обставини, які можуть бути підставою для припинення виплати пенсії (смерть, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, зміна місця проживання пенсіонера та ін.). 

Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку регіональне управління в 3-денний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідній установі банку. 

У разі проведення виплати пенсій через установу банку, за бажанням пенсіонера, кошти можуть виплачуватись без зарахування на поточний рахунок відповідно до укладених договорів між установами банків і регіональними управліннями. 

Районні (міські) відділи ведуть облік пенсіонерів (за повідомленням регіональних управлінь), яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій; при виникненні таких обставин відповідальний працівник районного (міського) відділу в 3-денний строк повідомляє про них управлінню пенсійного забезпечення та регіональному управлінню. 

Крім того, раз на квартал не пізніше першого числа третього місяця кварталу районні (міські) відділи надсилають до регіональних управлінь підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави. 

3.4. Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків органів Пенсійного фонду України на поточні рахунки пенсіонерів установи банків надають виписки відповідним пенсійним органам згідно з чинним законодавством. 

Після отримання підтверджень від установ банків про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії, регіональні управління в 3-денний строк надсилають управлінню пенсійного забезпечення відомість на виплату пенсій іноземним громадянам з позначками про виплату. 

До примірника відомості, що залишається в регіональному управлінні, додаються копія платіжного доручення та виписка установи банку про перерахування коштів на поточний рахунок пенсіонера. 

Якщо не виплачена пенсія внаслідок смерті, хвороби, зміни місця проживання пенсіонера та інших причин, то кошти залишаються на рахунку регіонального управління для наступних виплат, про що повідомляється бюджетному управлінню, а управлінню пенсійного забезпечення повідомляються причини невиплати (у разі смерті додається копія свідоцтва про смерть). 

Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на регіональні управління. 

Управління пенсійного забезпечення здійснює контроль за виплатою пенсій регіональними управліннями і в 3-денний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від регіональних управлінь надсилає повідомлення про проведену виплату відповідній установі іноземної держави. 

4. КОШТИ НА ПЕРЕКАЗУВАННЯ І ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ 

4.1. Видатки на переказування пенсій за кордон та на виплату пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, здійснюються за кошти Пенсійного фонду України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами. 

4.2. Порядок придбання іноземної валюти для переказування пенсій за кордон здійснюється уповноваженим банком України згідно з чинним законодавством України. 

4.3. Бухгалтерський облік операцій, що проводяться згідно з цією Інструкцією, здійснюється органами Пенсійного фонду України, а саме: 

- операцій в гривнях України - відповідно до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 N 11-4 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.02.95 N 46/582, зі змінами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 04.07.96 N 8-1 та від 23.02.98 N 2-1. 

- операцій в іноземній валюті - відповідно до Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96 N 29 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.96 N 82/1107, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.12.97 N 268. 

  

Начальник відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва 
 
Н. М. Лук'яненко 

  

Додаток 1 
до пункту 2.1 Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 


ОСОБОВИЙ РАХУНОК
 одержувача пенсії __________________________

   Країна ______________ 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Вид пенсії                                          
Призначення, перерахунок, продовження виплати пенсії 

Строк виплати  

З  
До (включно)  
Загальний розмір пенсії  
Розмір пенсії в доларах США  
Підстави перерахунку пенсії  
Група інвалідності  

Домашня адреса  
  
Установа, через яку проводиться виплата (назва банку)

Адреса банку  
N рахунка в банку  
 
З якого часу пенсія переказується за кордон   

Адреса попереднього місця проживання в Україні  
  
 

Зворотний бік 

N п/п  
Період, за який проводиться виплата  
Розмір пенсії в національній валюті  
Курс долара США  
Розмір пенсії до виплати в доларах США  
N платіжного доручення  
Дата одержання пенсії  
Дата  
Розмір  
  
 

Примітка _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

Додаток 2 
до пункту 2.3 Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 


Відомість N 

на виплату пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на 
території _____________________ за _____________________________ 

Курс долара США до гривні _______________ 

N  
N особового рахунку  
Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, дата народження  
Доплата пенсії за період  
Сума доплати за період (включно)  
Розмір пенсії за період (включно)  
Всього до виплати 
(5 + 6) в нац. валюті  
Сума до виплати в іноземній валюті  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
   

Голова правління
(Заступник голови правління) 
______________________________________ 
(підпис)  (прізвище, ініціали) 
Начальник управління 
Пенсійного забезпечення 
______________________________________ 
(підпис)  (прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

Додаток 3 
до пункту 3.2 Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 


ОСОБОВИЙ РАХУНОК 

Одержувача пенсії ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

Дата народження ______________________________________________

Адреса проживання ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Країна, з якої надходять кошти ____________________________________ 

Вид пенсії _____________________________________________________ 

Строк виплати 
Країна _____________________ 
  
 
N п/п 

  
Період, за який проводиться виплата  
Розмір пенсії в іноземній валюті  
Курс іноземної валюти  
Розмір пенсії до виплати у національній валюті  
N платіжного доручення  
Примітки  
Дата  
Розмір  
 

  Зворотний бік 

N п/п  
Період, за який проводиться виплата  
Розмір пенсії в національній валюті  
Курс долара США  
Розмір пенсії до виплати в доларах США  
N платіжного доручення  
Дата одержання пенсії  
Дата  
Розмір  
  
 

Додаток 4 
до пункту 3.2 Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 


Відомість N 

на виплату пенсій іноземним особам, які проживають на території України __________________________ області, за період _______________________ 

Курс долара США до гривні на _______________ становить _______________ 

  N  
N особового рахунку  
Прізвище, ім'я, по батькові, адреса  
Розмір доплати за період  
Розмір пенсії  
Всього (4 + 5)   
Сума до виплати в нац. валюті  
Посвідчення, на підставі якого проводиться виплата (N)  
Розписка в одержанні   
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Голова правління
(Заступник голови правління) 
______________________________________ 
(підпис)  (прізвище, ініціали) 
Начальник управління 
Пенсійного забезпечення 
______________________________________ 
(підпис)  (прізвище, ініціали) 

М. П. 

____________ 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Инструкции / Інструкції | Добавил: yurist-online (06.07.2015)
Просмотров: 1493 | Теги: кордон, пенсія, перерахування, країна, пенсійний фонд, інструкція, ПФУ
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar