Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС № 111 від 13.02.2017. Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2017  № 111

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 березня 2017 р. 
за № 332/30200

Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року № 349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 920/27365, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України 
13.02.2017  № 111

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 березня 2017 р. 
за № 332/30200

ЗМІНИ 
до Правил з пожежного спостерігання

1. У розділі І:

1) у пункті 1:

слова «технічного обслуговування» замінити словами «підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Проектування, монтування СПТС здійснюються згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».»;

2) у пункті 2 слова «пожежною автоматикою» та «технічного обслуговування» замінити відповідно словами «системами протипожежного захисту (далі - СПЗ)» та «підтримання експлуатаційної придатності (далі - технічне обслуговування)»;

3) у пункті 3:

у підпункті 3 слова «ДСНС України» замінити словами «оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС України (далі - ОДС) від ЦПТС ПО»;

у підпункті 4 слова «центру спостерігання ДСНС України (далі - ЦС ДСНС України)» замінити словом «ОДС»;

4) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

автоматизований режим - режим передачі сигналу пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС після підтвердження у регламентований проміжок часу диспетчером (оператором) ЦПТС ПО інформації про виникнення пожежі;

електронна база даних об’єктів спостерігання ЦПТС ПО (БД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, обробка і зберігання інформації про об’єкти спостерігання та спрацювання СПЗ;

замовник робіт - суб’єкт господарювання, який замовляє виконання робіт та надання послуг з пожежного спостерігання за СПЗ об’єктів;

монтувальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу СПЗ та (або) СПТС;

об’єкт спостерігання - об’єкт, на якому здійснюється спостерігання за СПЗ;

обслуговуюча організація - суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ та (або) СПТС;

ОДС - підрозділ ОКЦ територіального органу ДСНС України, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (у тому числі оповіщення (повідомлення) про пожежу) і вживає подальших заходів щодо оперативного реагування на них;

оперативно-координаційний центр (ОКЦ) - підрозділ територіального органу ДСНС України, до складу якого входить ОДС;

ПО - суб’єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об’єктів шляхом організації ЦПТС;

пульт пожежного спостерігання - устаткування, розміщене в ЦПТС, яке оповіщує про стан СПЗ об’єктів відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді;

сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

СПЗ - комплекс технічних засобів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі;

спостерігання за СПЗ об’єктів (пожежне спостерігання) - сукупність організаційних, технічних заходів та засобів програмного забезпечення, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об’єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об’єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

СПТС - устаткування і мережа, які використовують для передачі інформації про стан однієї та більше СПЗ до одного чи більше ЦПТС;

точка доступу - IP-адреса обладнання, яке розташоване в ОДС та забезпечує приймання сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО;

тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про пожежу чи несправність від однієї чи більше підключених СПЗ об’єктів спостерігання. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності;

ЦПТС - віддалений центр ПО з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох СПЗ об’єктів спостерігання.».

2. У розділі ІІ:

1) у назві розділу слово «СЦПС» замінити словами «точки доступу»;

2) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. Підключення ЦПТС до точки доступу здійснює територіальний орган ДСНС України за територіальністю розташування об’єкта спостерігання за письмовим зверненням ПО.

2. Упродовж п’яти робочих днів з дня надходження письмового звернення територіальний орган ДСНС України надає ПО технічні вимоги щодо підключення ЦПТС ПО до точки доступу (додаток 1).»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова «ЦС ДСНС України» замінити словами «територіального органу ДСНС України»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«Територіальний орган ДСНС України після отримання повідомлення та картки пульта пожежного спостерігання протягом п’яти робочих днів здійснює підключення ЦПТС ПО до точки доступу у тестовому режимі з метою тестування передавання сигналів на ділянці «ЦПТС ПО - ОДС».»;

4) у пункті 4 слово «СЦПС» замінити словами «точки доступу»;

5) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. За результатами успішного завершення тестування територіальний орган ДСНС України протягом двох робочих днів реєструє картку пульта пожежного спостерігання в журналі обліку пультових організацій, після чого ЦПТС ПО вважається підключеним до точки доступу.

Якщо ПО має декілька ЦПТС за різним місцезнаходженням, картка пульта пожежного спостерігання заповнюється окремо для кожного ЦПТС та подається до відповідного територіального органу ДСНС України.

Якщо у ЦПТС ПО встановлюється нове устаткування або встановлюється додаткове устаткування пульта пожежного спостерігання, ПО заповнює нову картку пульта пожежного спостерігання та направляє її в установленому порядку до територіального органу ДСНС України для тестування устаткування та підключення ЦПТС ПО до точки доступу.»;

6) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

«8. Підставами для відмови територіальним органом ДСНС України у підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу є:»;

7) у пункті 9:

в абзаці першому слова «ОКЦ» та «ЦС ДСНС України» замінити відповідно словами «ОДС» та «у територіального органу ДСНС України відсутня технічна можливість або»;

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу у строки, визначені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил.»;

8) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Після підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу ПО зобов’язана забезпечити передачу сигналів пожежної тривоги разом з карткою об’єкта (додаток 3) до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.

Підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу та прийом сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС здійснюється безоплатно.».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Після підключення об’єкта на пожежне спостерігання ЦПТС ПО забезпечує:

1) цілодобове спостерігання за СПЗ об’єкта;

2) реєстрацію об’єктів спостерігання в БД та передачу сигналів пожежної тривоги до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. У разі змін даних, зазначених у картці пульта пожежного спостерігання, ПО направляє до територіального органу ДСНС України протягом п’яти робочих днів нову картку пульта.»;

3) доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі змін даних, зазначених у картках об’єктів спостерігання, які зареєстровані в БД, протягом п’яти робочих днів ПО забезпечує внесення до БД відповідних змін у картах об’єктів.».

4. У розділі ІV:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 3-8;

2) пункти 3, 4 викласти у такій редакції:

«3. ПО після отримання письмового звернення (повідомлення) здійснює підключення СПТС від СПЗ об’єкта спостерігання до ЦПТС та складає картку об’єкта.

4. Підключення СПТС від СПЗ об’єкта, яка вже експлуатувалася на об’єкті, до ЦПТС здійснюється ПО після проведення обстеження СПЗ спільно з монтувальною (обслуговуючою) організацією, про що складається відповідний акт технічного обстеження СПЗ. У випадку виявлення дефектів складається акт про виявлені дефекти (форми актів зазначено у ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, її підключення до СПТС виконується після поновлення працездатності.»;

3) в абзаці першому пункту 5 слова «номера ЦПТС ПО та» виключити;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Після успішного завершення тестування у графі «Інформація про підключення або зняття об’єкта зі спостерігання» картки об’єкта зазначаються статус «підключено» та дата. З цього часу об’єкт вважається підключеним до ЦПТС ПО.»;

5) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7;

6) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. ПО після підключення СПТС від СПЗ об’єкта спостерігання до ЦПТС встановлює на об’єкті відповідну табличку (форма таблички зазначена у ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).».

5. У розділі V:

1) у пункті 2:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Сигнал про несправність обробляється у ЦПТС ПО, а сигнал пожежної тривоги разом з карткою об’єкта в автоматизованому режимі передається до ОДС за територіальністю розташування об’єкта спостерігання для оперативного реагування.»;

в абзацах третьому, четвертому слова «ЦС ДСНС України» замінити словом «ОДС»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Сигнал пожежної тривоги обробляється ОДС для оперативного реагування.»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Сигнал пожежної тривоги з ЦПТС ПО до ОДС має передаватися каналами зв’язку (основним або резервним) у протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3.»;

3) у пункті 4 слова «технічне обслуговування ПА об’єкта» замінити словами «технічне обслуговування СПЗ об’єкта»;

4) абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

«У разі зняття з пожежного спостерігання ПО вносить до БД у картку об’єкта (графа «Інформація про підключення або зняття зі спостерігання») відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання.»;

5) пункти 6-8 викласти у такій редакції:

«6. Після поновлення працездатності СПЗ замовник робіт (власник, монтувальна або обслуговуюча організація) повідомляє про це ПО, яка здійснює постановку на пожежне спостерігання. У цьому разі ПО вносить у картку об’єкта відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання. З цього часу об’єкт вважається підключеним до пожежного спостерігання ПО.

7. У разі виїзду пожежно-рятувального підрозділу за спрацюванням сигналу пожежної тривоги СПЗ та встановлення при цьому факту хибного спрацювання СПЗ територіальний орган ДСНС (за місцем розташування об’єкта спостерігання) упродовж трьох робочих днів направляє замовнику робіт (власнику об’єкта) повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта (додаток 4) з метою вирішення питання відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу за факт хибного виклику.

8. У разі отримання повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта замовник робіт (власник об’єкта) упродовж трьох робочих днів для встановлення причини хибного спрацювання СПЗ та визнання сторони, відповідальної за відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу, створює робочу групу у складі представника замовника, ПО, обслуговуючої організації та складає акт встановлення факту хибного спрацювання СПЗ на об’єкті (додаток 5). До цього акта додається копія повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта. Член комісії, який не погоджується з її висновками, має право викласти окрему думку, яка є невід’ємною частиною цього акта.

Рішення про створення робочої групи приймає замовник робіт (власник об’єкта), який і визначає порядок її роботи.».

6. У розділі VII:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

«VII. Технічне обслуговування»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.»;

3) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття їх до експлуатування.

Забезпечення утримання СПЗ та СПТС у працездатному стані та забезпечення їх технічного обслуговування покладається на замовника робіт (власника об’єкта).»;

4) у пункті 4 слова «замовник робіт» і «ПА та СПТС» замінити відповідно словами «замовник робіт (власник об’єкта)» і «СПЗ та/або СПТС»;

5) у пункті 5:

в абзаці першому слова «технічного обслуговування (ремонту) ПА» замінити словами «технічного обслуговування (ремонту) СПЗ та/або СПТС»;

в абзаці другому слова «замовник робіт» у всіх відмінках замінити словами «замовник робіт (власник об’єкта)» у відповідних відмінках;

6) у пункті 6 слова «технічного обслуговування ПА» замінити словами «технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС»;

7) пункти 7-9 викласти у такій редакції:

«7. ПО у разі надходження від організації, що здійснює технічне обслуговування, повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС не пізніше ніж за п’ять робочих днів письмово інформує замовника робіт (власника об’єкта) про можливість відключення об’єкта від системи пожежного спостерігання. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ та/або СПТС, ПО тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання.

8. У разі зняття об’єкта з пожежного спостерігання ПО письмово повідомляє обслуговуючу організацію та вносить відповідні зміни до БД у картку об’єкта.

9. Для забезпечення надійного експлуатування СПЗ та СПТС замовник робіт (власник об’єкта) призначає відповідальну особу з числа інженерно-технічного персоналу, яка відповідає за:

1) проведення щоденного огляду СПЗ та СПТС;

2) збереження проектної документації на монтування СПЗ та СПТС, актів приймання їх до експлуатування та журналів реєстрації їх технічного обслуговування;

3) інформування ЦПТС ПО та обслуговуючої організації у разі візуального виявлення несправності СПЗ та/або СПТС.».

7. У тексті Правил:

слова «пожежна автоматика», «система пожежної автоматики», «система ПА», «ПА» у всіх відмінках і числах замінити словом «СПЗ»;

слово «ЄБД» замінити словом «БД».

8. У додатках до Правил:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у додатку 2:

після слів «надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» доповнити словами «(за наявності)»;

слова «працівників підприємства, яким надано право доступу до ЄБД (відповідальних за користування)» замінити словами «працівників підприємства, відповідальних за роботу пульта пожежного спостерігання»;

після літер «М.П.» доповнити словами «(у разі наявності)»;

3) додаток 3 виключити.

У зв’язку з цим додатки 4-8 вважати відповідно додатками 3-7. У тексті Інструкції посилання на додатки 4-8 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-7;

4) у додатку 3:

слова «(порядковий номер об’єкта) (код пульта)» замінити словами «(порядковий номер об’єкта/пульта)»;

слова «найменування пульта пожежного спостерігання» замінити словами «найменування пультової організації»;

5) додатки 4, 5 виключити.

У зв’язку з цим додатки 6, 7 вважати додатками 4, 5. У тексті Інструкції посилання на додатки 6, 7 замінити відповідно посиланнями на додатки 4, 5;

6) у додатку 4 слова «спрацювання пожежної автоматики» замінити словами «спрацювання СПЗ»;

7) у додатку 5:

слово «копія» замінити словами «завірена копія»

слова «оцінювання роботи системи пожежного захисту» замінити словами «оцінювання роботи СПЗ»

у назві та тексті додатка слова «спрацювання пожежної автоматики», «ПА», «виконання робіт протипожежного призначення» замінити відповідно словами «спрацювання СПЗ», «СПЗ», «виконання робіт протипожежного призначення (за наявності)».

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Технічні вимоги на підключення центру приймання тривожних сповіщень пультової організації до точки доступу


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (13.05.2017)
Просмотров: 1916
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar