Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №1132 від 31.10.2016. Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

31.10.2016
м. Київ
N 1132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2016 р. за N 1536/29666

Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період

Відповідно до пункту 1 статті 9 1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою впорядкування речового забезпечення військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію про порядок речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період;

Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період.

2. Установити, що:

запас форми одягу військовослужбовців, які були призвані на військову службу за контрактом, та мийних засобів на початок року повинен складати не менш ніж 50 відсотків річної потреби, а форми одягу, що видається курсантам вищих військових навчальних закладів і військовослужбовцям, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, - не менш ніж 90 відсотків загальної кількості, необхідної для переходу на літню форму одягу;

в органах Державної прикордонної служби України зберігається запас обмундирування та взуття в розмірі 10 відсотків річної потреби та запас мийних і ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної прикордонної
служби України
В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 жовтня 2016 року N 1132

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2016 р. за N 1536/29666


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Інструкція визначає організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, курсантів вищих військових навчальних закладів, військовослужбовців, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі - військовослужбовці), та працівників Держприкордонслужби в мирний час та особливий період.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

норми речового забезпечення - кількість предметів, що видаються у мирний час та особливий період з розрахунку на одного військовослужбовця або працівника, на одиницю техніки, підрозділ, спальне місце та місце відпочинку в органі Держприкордонслужби, а також ліжко-місце в лікувальному закладі, та строк їх носіння (експлуатації);

строк носіння (експлуатації) речового майна - час, установлений нормами речового забезпечення, протягом якого майно носиться або перебуває в експлуатації.

3. Метою речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби у військовій та спеціальній формі одягу, теплих та постільних речах, захисному спорядженні, предметах індивідуального захисту, тканинах, знаках розрізнення військовослужбовців, санітарно-господарському, культурно-просвітницькому майні, спортивному інвентарі та лазне-пральному обслуговуванні.

Держприкордонслужба може приймати або передавати речове майно іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням та правоохоронним органам у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Військовослужбовцям видається речове майно, проводиться пошиття військової форми одягу та надаються лазне-пральні послуги за рахунок кошторисних призначень, передбачених Держприкордонслужбі.

5. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення та непорушного запасу, а за його використанням - на майно особистого та групового користування (інвентарне майно).

Майно поточного забезпечення призначено для використання військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби у мирний час та особливий період.

Майно непорушного запасу призначено для забезпечення мобілізаційного розгортання Держприкордонслужби і створення запасів на особливий період.

Використання речового майна не за цільовим призначенням забороняється.

6. Норма утримання формується з речового майна, що вислужило встановлені строки носіння (експлуатації), але придатного до подальшого використання.

Нове речове майно за нормою утримання дозволяється видавати тільки новосформованим органам (підрозділам) Держприкордонслужби або у разі збільшення чисельності спальних місць або ліжко-місць на 20 або більше відсотків. Наступна видача речового майна проводиться не раніше ніж через два роки.

Кількість, перелік, порядок використання підмінного фонду та речового майна, яке повинно утримуватись, визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

7. Строк носіння предметів речового майна, що видається в особисте користування військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, обчислюється з дня виникнення права на його отримання. Облік такого майна ведеться у місяцях з місяця виникнення права.

Строк носіння (експлуатації) речового майна, що видається в особисте користування курсантам вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцям, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також інвентарного речового майна обчислюється з дня його фактичної видачі.

8. Час перебування речового майна на речовому складі органу Держприкордонслужби до строку його носіння (експлуатації) не зараховується.

9. У разі використання на поточному забезпеченні майна з перевищеними строками зберігання та застарілих зразків рішенням Адміністрації Держприкордонслужби строк носіння (експлуатації) та порядок використання у службовій діяльності таких предметів може змінюватись.

Застаріле та зняте із забезпечення майно, яке не може бути використане для потреб Держприкордонслужби, у разі неможливості (недоцільності) його ремонту, передачі Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням або правоохоронним органам, відчуження підлягає списанню та утилізації.

10. Речове майно особистого користування військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається в їхню власність. За неотримане згідно із встановленими нормами речового забезпечення речове майно їм виплачується грошова компенсація у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцям, які призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, речове майно видається в тимчасове користування.

У разі втрати речового майна з вини військовослужбовця йому видається майно, що раніше було у користуванні. Вартість втраченого майна відшкодовується відповідно до чинного законодавства України.

12. У разі пошкодження (знищення) речового майна особистого користування під час виконання обов'язків військової служби не з вини військовослужбовця йому видається нове майно.

Видача нового майна взамін пошкодженого (знищеного), строк носіння якого не закінчився, здійснюється на термін носіння, встановлений нормою речового забезпечення для виданого предмета, та обліковується з місяця, в якому він був фактично пошкоджений (знищений).

13. Знаки розрізнення військовослужбовців видаються одночасно з предметами форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

У разі присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання йому вручається одна пара погонів відповідно до присвоєного військового звання та видається фурнітура у кількості, необхідній для їх заміни на предметах форми одягу, строк носіння яких не закінчився.

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЧОВИМ МАЙНОМ

1. У разі вибуття зі складу органу Держприкордонслужби військовослужбовцю видається речовий атестат, який є документом для зарахування на речове забезпечення за новим місцем служби.

В атестаті відображається перелік речового майна, яким він забезпечений до дня виключення його зі списків особового складу органу, а також вказуються номер і дата видачі атестата на льотно-технічне обмундирування, якщо воно було видане військовослужбовцю.

2. У разі переведення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом в Держприкордонслужбі, для подальшого проходження служби у Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування або правоохоронні органи речове майно, яким він повинен був бути забезпечений відповідно до строку носіння на день переведення, видається за попереднім місцем служби.

3. Предмети речового майна, зазначені у речовому атестаті, який був наданий військовослужбовцем, переведеним зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, що не відповідають зразкам форменого одягу, передбаченим у Держприкордонслужбі, до подібних предметів, що належать згідно із встановленими нормами речового забезпечення не прирівнюються та до предметів, що рахуються виданими, не зараховуються.

4. Військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, у разі переведення з одного органу Держприкордонслужби до іншого (для яких діють різні норми речового забезпечення) речове майно видається за попереднім місцем служби.

За бажанням військовослужбовців дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна, передбачених нормами, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

За новим місцем служби військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, видається речове майно за нормою речового забезпечення, що передбачена для органу Держприкордонслужби, куди він переведений.

5. Підставою для передачі речового майна, що видавалось в особисте користування військовослужбовцям, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та переміщається з одного органу Держприкордонслужби до іншого разом з військовослужбовцями, вважається наказ з кадрових питань про переведення військовослужбовця до нового місця служби.

6. Підставою для зарахування військовослужбовця на речове забезпечення є речовий атестат і наказ (з кадрових питань) начальника органу Держприкордонслужби або наказ (з адміністративно-господарських питань) Адміністрації Держприкордонслужби.

7. Військовослужбовцям, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які прибули до органу Держприкордонслужби, де встановлена інша форма одягу, заміна окремих предметів обмундирування та знаків розрізнення проводиться органом, куди переведені ці військовослужбовці, за рахунок нового або уживаного речового майна поточного забезпечення, придатного для подальшого використання.

8. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням, починаючи з дня виникнення права на отримання відповідно до визначеної норми речового забезпечення, дозволяється видавати замість одних предметів речового майна інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби дозволяється курсантам вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцям, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, взамін предметів спеціальної форми одягу видавати предмети військової форми одягу (та навпаки), передбачені нормами речового забезпечення, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

9. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення, речове майно не видається і цей період часу на виникнення права його отримання у строк носіння не зараховується.

10. Вищий офіцерський склад Держприкордонслужби перебуває на речовому забезпеченні в Окремій комендатурі охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України.

11. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, забезпечуються речовим майном згідно з установленими нормами за рахунок Держприкордонслужби за місцем проходження військової служби до відрядження.

12. У разі присвоєння військового звання вищого офіцерського складу видаються всі належні предмети речового майна встановленого зразка, а речове майно, одержане під час перебування у попередньому званні, до забезпечення не зараховується.

Не отримане речове майно в попередньому військовому званні до дати присвоєння військового звання вищого офіцерського складу за бажанням офіцерів може бути доотримане або можуть бути отримані інші предмети, що не перевищують вартості речового майна, не отриманого в попередньому званні.

13. Предмети речового майна для військовослужбовців, які мають різні військові звання або проходять військову службу в різних підрозділах Держприкордонслужби, залежно від завдань, що на них покладаються, можуть виготовлятися з різних видів тканин.

14. Речове майно особистого користування офіцерам видається у готовому вигляді або виготовляється в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою пошиття.

Іншим військовослужбовцям речове майно особистого користування видається у готовому вигляді. Якщо підібрати окремі предмети за розміром і зростом немає змоги, проводиться їх припасування або пошиття в ательє.

Види та обсяги витрат тканин при індивідуальному пошитті та виготовленні предметів військової та спеціальної форми одягу для військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби встановлюються наказом адміністративно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби.

15. У разі звільнення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, через службову невідповідність, систематичне невиконання умов контракту, обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, яким військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", чи позбавлення права займати певні посади вартість виданих йому предметів речового майна, строк носіння яких не закінчився, утримується з нього з урахуванням зносу.

16. Військовослужбовці, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються в запас або відставку в тій формі одягу, що перебувала в їхньому особистому користуванні. Предмети речового майна, які не були видані (незалежно від причин), під час звільнення не видаються. За бажанням військовослужбовці можуть звільнятися в запас або відставку в цивільному одязі, речове майно при цьому здається на речовий склад органу Держприкордонслужби.

17. Курсанти вищих військових навчальних закладів з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, забезпечуються речовим майном особистого користування у порядку та згідно з передбаченими для них нормами речового забезпечення.

18. Курсанти, відраховані з вищих військових навчальних закладів з направленням для проходження військової служби в органи Держприкордонслужби, вибувають із предметами польової форми одягу, що були в їхньому користуванні на момент відрахування.

Курсанти, відраховані зі звільненням у запас або у відставку, вибувають із вищих військових навчальних закладів в предметах обмундирування, передбачених для військовослужбовців, які були призвані на військову строкову службу під час звільнення, або у власному цивільному одязі.

19. Сім'ї військовослужбовців Держприкордонслужби, які загинули під час виконання обов'язків військової служби, забезпечуються речовим майном для поховання.

За речове майно, що мав отримати військовослужбовець, який проходив військову службу за контрактом, але не отримав у зв'язку зі смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова компенсація.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕНТАРНИМ МАЙНОМ

1. Інвентарне майно, до якого належать теплі і постільні речі, табірні та спеціальні намети, спеціальний одяг і льотно-технічне обмундирування, засоби індивідуального захисту і захисне спорядження, санітарно-господарське, культурно-просвітницьке майно, спортивний інвентар та музичні інструменти, видається у тимчасове користування.

2. Постачання органам Держприкордонслужби інвентарного речового майна здійснюється в обсязі їх фактичної потреби, але не більше передбаченої норми речового забезпечення. Утримання в підрозділах Держприкордонслужби інвентарного речового майна, що фактично не використовується, забороняється.

3. Порядок видачі, використання у службовій діяльності та строки носіння (експлуатації) предметів речового майна, яке надійшло до Держприкордонслужби із джерел, не заборонених законодавством, визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

4. Кожухи та валянки за військовослужбовцями не закріплюються. Після закінчення зимової пори року вони просушуються, вичищаються, ремонтуються та закладаються на зберігання.

5. Нові постільні речі видаються з розрахунку визначеної наказом (з адміністративно-господарських питань) начальника органу Держприкордонслужби кількості спальних місць та місць відпочинку, а також ліжко-місць у лікувальному закладі.

6. Слухачі навчальних центрів, курсанти вищих військових навчальних закладів, військовослужбовці, призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, забезпечуються рушниками для витирання ніг і приліжковими килимками. Рушники для витирання ніг видаються з рушників, встановлені строки користування якими закінчилися, але які придатні для подальшого використання, а приліжкові килимки виготовляються зі списаних ковдр або інших матеріалів.

7. Речове майно, що видавалось в особисте користування військовослужбовцям, які призивались на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, строк носіння якого після їх звільнення у запас не закінчився, переводиться у робочий одяг та видається згідно із встановленими нормами речового забезпечення, передбаченими для військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби.

8. Табірні намети видаються в експлуатацію за наказом начальника органу Держприкордонслужби для розташування або забезпечення діяльності військовослужбовців та працівників в польових умовах.

9. Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям та працівникам льотного та інженерно-технічного складу авіації в особисте користування.

Використання льотно-технічного обмундирування дозволяється тільки під час виконання робіт, пов'язаних із польотами й обслуговуванням авіаційної та спеціальної техніки. Носіння його як повсякденного одягу та у вільний від виконання робіт час забороняється.

Після закінчення встановленого строку експлуатації льотно-технічне обмундирування (за винятком шоломофона шкіряного зимового, шоломофона шкіряного літнього або полегшеного із сіткою, гермошолома, рукавичок польотних) дозволяється залишати у власне користування військовослужбовця або працівника за плату з розрахунку 25 відсотків первинної вартості цього майна, якщо льотний одяг використовувався за прямим призначенням і фактичні строки носіння перевищують встановлені нормою не менш як на шість місяців. У разі звільнення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, у запас або відставку за його бажанням льотно-технічне обмундирування може не здаватися, а сума, нарахована на залишкову вартість обмундирування, може зараховуватись взамін належних, але не отриманих протягом проходження військової служби предметів речового майна, що відповідно до встановлених норм видаються у його власність.

10. Спеціальний одяг корабельно-катерного складу Морської охорони Держприкордонслужби є інвентарним майном підрозділу і використовується для забезпечення осіб, які виконують завдання на кораблях та катерах.

Використання спеціального одягу надводних кораблів Морської охорони дозволяється тільки під час виконання робіт, пов'язаних із виконанням завдань на кораблях або катерах, та їх обслуговування. Носіння такого одягу як повсякденного одягу за межами кораблів та катерів забороняється.

11. Санітарно-господарське майно, що відпускається лікувальним закладам, є інвентарним майном цих установ і використовується для забезпечення осіб, які перебувають на лікуванні.

12. Бронежилетами модульними захисними балістичними та шоломами балістичними забезпечуються військовослужбовці та працівники Держприкордонслужби, які виконують завдання, що пов'язані з ризиком для їхнього життя.

13. Лижне, спортивне, культурно-просвітницьке майно, музичні інструменти та майно для виконання окремих службових завдань відпускаються за табелями, що затверджуються Адміністрацією Держприкордонслужби.

14. Музичними інструментами забезпечуються органи Держприкордонслужби, штатом яких передбачений військовий оркестр.

15. На туалетні потреби та миття в лазні видається мило туалетне, на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарське. У разі відсутності мила туалетного дозволяється заміняти його милом господарським і навпаки.

16. Забезпечення працівників Держприкордонслужби необхідними для виконання покладених на них завдань спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється у порядку та згідно з нормами, що визначені чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
В. Є. Боднар

Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (27.12.2016)
Просмотров: 1811
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar