Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №1250 від 25.11.2016. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

25.11.2016
м. Київ
N 1250

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2016 р. за N 1682/29812

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до статей 16, 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, головам Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, командувачу Національної гвардії України довести цей наказ до відома підпорядкованих керівників структурних підрозділів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 28 березня 2013 року N 304 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 627/23159.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів виконавчої влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної 
прикордонної служби України
В. Назаренко
Т. в. о. Голови 
Національної поліції України
В. А. Троян
Голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
Голова Державної 
міграційної служби України
М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
25 листопада 2016 року N 1250

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2016 р. за N 1682/29812


ПОРЯДОК 
взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з Національною поліцією України, Державною міграційною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - Служби), діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - Міністр), у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, надання поліцейських послуг, міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

3. Відповідальним за взаємодію зі Службою у МВС є Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (далі - Департамент).

4. Організація опрацювання документів, які надсилаються зі Служб до МВС, відповідно до цього Порядку покладається на Департамент. Строк опрацювання в МВС проектів нормативно-правових актів, розроблених Службою, визначається в межах, встановлених законодавством, якщо Службою не встановлено іншого обґрунтованого строку виконання. Строк опрацювання в МВС нормативно-правових актів, розроблених центральними органами та надісланих Службою для погодження своєї позиції, становить 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до МВС.

II. Підготовка проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України

1. Служба розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - проекти актів), що стосуються сфери її діяльності, у порядку, установленому законодавством.

2. Служба надсилає до МВС завізований керівником Служби та керівником юридичної служби проект акта для його опрацювання. Разом із проектом акта надсилаються пояснювальна записка, порівняльна таблиця (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів), інші документи, передбачені Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156) (далі - Регламент).

Департамент спільно з Департаментом юридичного забезпечення МВС опрацьовує проект акта, а у разі необхідності надсилає проект акта для опрацювання іншими структурними підрозділами МВС.

Проект регуляторного акта, розроблений Службою, надсилається для опрацювання та погодження Міністром разом з відповідними матеріалами, передбаченими Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Позиція Міністра щодо проекту акта, розробленого Службою, доводиться до відома Служби шляхом надсилання листа, до якого, у разі відсутності зауважень, долучається завізований Міністром та керівником Департаменту юридичного забезпечення МВС проект акта.

4. У разі висловлення МВС зауважень та/або пропозицій до поданого Службою проекту акта він повертається Службі для доопрацювання з обґрунтуванням такої позиції.

5. Служба враховує зауваження та/або пропозиції до проекту акта, висловлені МВС.

У разі виникнення розбіжностей у позиціях МВС та Служби до проекту акта МВС ініціює перед Службою питання щодо вжиття вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей (проведення узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей тощо).

6. Після погодження проекту акта Міністром Служба в порядку, встановленому главами 3, 4 розділу 4 Регламенту, надсилає проекти таких актів на погодження до заінтересованих органів та до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

7. Після отримання висновку Міністерства юстиції України про проведення правової експертизи погоджений із заінтересованими органами проект акта разом з обов'язковими додатками, передбаченими Регламентом, Служба в порядку, установленому Регламентом, надсилає до МВС для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України.

8. У разі якщо проект акта внесено до МВС з порушенням вимог Регламенту та цього Порядку, проект акта з обґрунтуванням такої позиції повертається Службі разом із супровідним листом для приведення у відповідність до Регламенту.

9. Служба забезпечує підготовку всіх необхідних матеріалів (у тому числі проектів виступів), прес-реліз до проекту акта для його представлення Міністром на засіданні Кабінету Міністрів України.

10. У разі втрати проектом акта актуальності або з інших причин Служба листом інформує про це Міністра та подає обґрунтовані пропозиції про його відкликання.

11. У разі повернення Секретаріатом Кабінету Міністрів України проекту акта у зв'язку зі зміною керівників центральних органів виконавчої влади (у випадках складення повноважень або відставки Кабінету Міністрів України), які його погоджували, Служба, яка розробляла проект акта, забезпечує повторне його погодження.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами державної влади

1. Служба опрацьовує проекти нормативно-правових актів, які надійшли до Служби як до заінтересованого органу з питань, що стосуються сфери її діяльності, та в обов'язковому порядку надсилає їх із візою керівника Служби на проекті акта (у разі погодження проектів наказів - з аркушем погодження) до МВС для опрацювання і погодження позиції Служби Міністром.

Про направлення проектів актів на погодження Міністром Служба інформує розробника проекту акта відповідним листом (без розкриття змісту позиції).

У разі візування проекту акта із зауваженнями позиція Служби повинна бути обґрунтованою.

2. Позиція Міністра щодо проекту акта доводиться до відома Служби шляхом надсилання листа та завізованого Міністром проекту акта.

У разі якщо розробником проекту акта є Служба, позиція Міністра доводиться до Служби, що є заінтересованим органом, шляхом надсилання листа за підписом Міністра.

Позиція Міністра щодо підтримання позиції Служби, висловленої до проекту акта, на прохання Служби може бути доведена до відома головного розробника. При цьому до відома Служби надсилаються копії відповідного листа та завізованого Міністром проекту акта.

3. У разі виникнення розбіжностей у позиціях МВС та Служби до проекту нормативно-правового акта МВС ініціює перед Службою питання щодо вжиття вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей (проведення узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей тощо).

4. У разі якщо розбіжності не було врегульовано, Служба надсилає розробнику проекту акта позицію МВС.

IV. Підготовка пропозицій до закону України, що надійшов на підпис Президентові України

1. У разі надходження до Служби з МВС копії прийнятого Верховною Радою України закону України, який надійшов на підпис Президентові України, Служба визначає, чи є економічно доцільним прийнятий закон України, проводить аналіз очікуваних соціально-економічних результатів його реалізації і перевірку відповідності положень закону України Конституції України та їх узгодженості з іншими законами України.

2. За результатами аналізу прийнятого Закону України Служба готує пропозиції щодо доцільності його підписання Президентом України або застосування Президентом України права вето щодо такого Закону України і подає їх разом із завізованою Головою Служби (особою, що його заміщує) копією Закону України до МВС у строки, визначені у супровідному листі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. Зауваження і пропозиції Служби стосовно необхідності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України повинні бути вмотивовані та обґрунтовані з економічної, правової і соціально-політичної позиції, містити нову редакцію відповідних норм закону або його нову редакцію в цілому, а в разі потреби - пропозицію щодо його відхилення.

4. Надіслані до Служби копії прийнятих Верховною Радою України Законів України, які надійшли на підпис Президентові України безпосередньо із Секретаріату Кабінету Міністрів України, опрацьовуються Службою в порядку, встановленому Регламентом.

V. Експертиза законопроектів

1. У разі надходження до Служби з МВС законопроекту, ініційованого суб'єктами права законодавчої ініціативи та надісланого до Кабінету Міністрів України Верховною Радою України, Служба готує проект експертного висновку у межах своєї компетенції по суті законопроекту.

2. Експертний висновок до законопроекту, ініційованого суб'єктом права законодавчої ініціативи, звернення щодо подання якого адресоване безпосередньо Службі, готується з урахуванням вимог, установлених Регламентом.

3. Експертні висновки Служби надсилаються до МВС у строки, встановлені МВС відповідно до чинного законодавства.

VI. Розроблення проектів нормативно-правових актів МВС та проектів наказів міжвідомчого характеру

1. Служба розробляє проекти нормативно-правових актів МВС та проектів спільних нормативно-правових актів (далі - проект наказу) за напрямами своєї діяльності відповідно до вимог законодавства та надсилає їх до МВС для опрацювання.

До проекту наказу додаються аркуш погодження Служби та листи інших заінтересованих органів щодо попереднього опрацювання проекту наказу (за наявності).

2. У разі виникнення розбіжностей у позиціях МВС та Служби до проекту наказу МВС ініціює перед Службою питання щодо вжиття вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей (проведення узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей тощо).

3. У разі якщо розбіжності не було врегульовано, позиція Міністра щодо проекту наказу, розробленого Службою, доводиться до її відома шляхом надсилання листа із зазначенням обґрунтованих зауважень та/або пропозицій у разі їх наявності.

4. Служба враховує зауваження до проекту наказу та вносить його в установленому порядку на розгляд МВС.

5. У разі відсутності зауважень Департамент у встановленому порядку передає проект наказу на підпис Міністру. Разом з проектом наказу Служба, яка є його розробником, готує та надає документи, необхідні для державної реєстрації нормативно-правового акта відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 (далі - Положення).

Процедуру підписання та/або погодження проекту наказу з іншими заінтересованими органами державної влади здійснює Служба, яка є його розробником.

6. Після підписання наказу Департамент забезпечує його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів порядку.

7. Супроводження в Міністерстві юстиції України наказу здійснюється Департаментом спільно зі Службою, яка є розробником нормативно-правового акта.

У разі висловлення Міністерством юстиції України зауважень до проекту наказу Служба, яка здійснює його супроводження, у строки, установлені для проведення державної реєстрації нормативно-правового акта, повинна врахувати висловлені зауваження та направити до МВС супровідним листом відповідні сторінки опрацьованого нормативно-правового акта.

У разі порушення вимог Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого Міністерством юстиції України, МВС готує лист до Міністерства юстиції України про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання, на підставі обґрунтованого листа Служби, яка здійснює його супроводження.

8. Розроблені МВС накази, які обов'язкові для виконання Службою, її територіальними органами, погоджуються зі Службою.

У разі виникнення розбіжностей у позиціях МВС та Служби до проекту наказу МВС ініціює перед Службою питання щодо вжиття вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей (проведення узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей тощо).

VII. Скасування актів

1. У випадку, якщо нормотворчі повноваження центрального органу виконавчої влади припинено, рішення щодо скасування або визнання таким, що втратив чинність, раніше прийнятого акта такого суб'єкта приймається органом, до якого перейшли повноваження щодо видання нормативно-правових актів у відповідній сфері діяльності.

2. У разі виявлення невідповідності актів Служби Конституції України і законам України, актам Президента України та актам Кабінету Міністрів України, Департамент за погодженням з Департаментом юридичного забезпечення МВС готує Кабінету Міністрів України пропозиції щодо необхідності скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

3. У разі виявлення невідповідності актів територіальних органів Служби Конституції України і законам України, актам Президента України та актам Кабінету Міністрів України Департамент за погодженням з Департаментом юридичного забезпечення МВС протягом трьох робочих днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра або його заступників та порушує питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

4. Служба протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про скасування зобов'язана скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк письмово поінформувати МВС.

5. У разі якщо акт територіального органу Служби, який не відповідає Конституції України і законам України, актам Президента України та актам Кабінету Міністрів України, не скасовано в установлений строк, Департамент юридичного забезпечення МВС готує проект наказу МВС про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

VIII. Визначення пріоритетних напрямів та планування діяльності Служб

1. Служба здійснює планування своєї діяльності за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері Служби формують річний план роботи та подають до МВС для затвердження Міністром.

3. Департамент спільно із структурними підрозділами МВС опрацьовує проект річного Плану Служби та передає його на затвердження Міністру.

4. У планах роботи Служби визначають відповідальні за здійснення запланованих заходів структурні підрозділи апаратів Служб та відповідні територіальні органи, а також строки їх виконання.

5. План роботи Служби повинен передбачати:

заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетів діяльності Служби, її територіальних органів, і шляхи виконання покладених на них завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

актуальні питання, пов'язані з реалізацією державної політики у відповідній сфері;

проведення конгресів, форумів, семінарів, нарад, інших заходів (у тому числі міжнародних), проведення яких забезпечують Служби або в яких передбачена їх участь;

питання організації діяльності структурних підрозділів Служби та її територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра.

6. За необхідності за дорученням Міністра до затвердженого плану роботи Служби вносяться відповідні зміни, про що Служба інформує Міністра. У разі необхідності внесення змін до плану роботи Служби голова Служби звертається з пропозиціями до Міністра для прийняття ним відповідного рішення.

IX. Контроль за реалізацією Службою та її територіальними органами державної політики у відповідних сферах

1. Контроль за реалізацією державної політики Службою у відповідній сфері здійснює Міністр через Департамент шляхом поточного контролю, а також проведення планових та позапланових перевірок.

2. У разі необхідності до проведення перевірок за дорученням керівництва МВС можуть залучатися працівники інших структурних підрозділів апарату МВС та апарату Служби відповідно до їх компетенції. Наказом Міністра затверджується склад комісії та визначається її голова.

3. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік. Проміжок часу між перевірками (плановими/позаплановими) не повинен бути менше ніж три місяці.

Департамент розробляє графік проведення планових перевірок Служби, її територіальних органів та подає його за погодженням з керівництвом МВС на затвердження Міністру. Графік проведення планових перевірок доводиться до відома Служби.

4. Служба, її територіальні органи про проведення планової перевірки повідомляються листом за десять робочих днів до дати початку її проведення. До листа додаються копія наказу Міністерства внутрішніх справ України з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

5. Міністром може бути прийнято рішення про проведення позапланової перевірки діяльності Служби, її територіальних органів.

6. Проведення планових та позапланових перевірок має бути завершене протягом одного місяця з дня їх призначення.

У разі необхідності за мотивованою доповідною запискою голови комісії визначений строк може бути продовжено Міністром, але не більше ніж на один місяць.

7. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, доступу до персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

8. Для виконання покладених завдань комісія має право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися в межах, передбачених законодавством, з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників Служб, їх територіальних органів усні та письмові пояснення;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення перевірки;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками. 

9. За результатами перевірок комісія протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складає звіти, у яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення виявлених порушень та їх строки.

10. Підписаний головою та членами комісії звіт надається для ознайомлення керівникові Служби.

11. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією керівник Служби протягом трьох робочих днів надає комісії письмові заперечення з обґрунтуванням своєї позиції.

12. Комісія інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт, а також заперечення керівника Служби у разі наявності.

13. Міністр затверджує звіт, який протягом трьох робочих днів надсилається до Служби. Керівник Служби протягом семи робочих днів після ознайомлення з таким звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, про що інформує Департамент.

14. Керівник Служби в установлені в плані заходів строки інформує Міністра про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи.

15. Департамент у встановленому порядку вивчає обставини, що можуть бути підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та у разі необхідності передає Міністру пропозиції щодо їх проведення.

16. За наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Служби, їх заступників, керівників структурних підрозділів апарату Служби, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, Міністр приймає рішення щодо:

порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та його заступників;

ініціювання перед керівником Служби питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Служби, її територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління.

X. Порядок обміну інформацією між МВС та Службами

1. З метою забезпечення належної ефективної та дієвої взаємодії Служби подають до МВС:

пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на наступний рік - до 15 листопада року, що передує звітному;

пропозиції до плану законопроектних робіт на наступний рік - до 10 вересня поточного року;

проект плану роботи Служби на рік - до 15 грудня року, що передує звітному;

звіти про виконання планів роботи Служб та покладених на них завдань за попередній рік - до 25 січня поточного року;

доповіді, інформаційні та інші матеріали - у визначені терміни;

інформацію про виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, у яких МВС визначено головним виконавцем, а Служби є співвиконавцями, - невідкладно, якщо такі доручення надсилаються для виконання негайно, в інших випадках - протягом першої половини строку, відведеного на їх виконання;

інформацію за запитом Міністра або Департаменту - у визначений строк в порядку, встановленому Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242;

проекти структури апарату Служби та її територіальних органів для погодження їх Міністром;

пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Служб як юридичних осіб публічного права;

матеріали щодо погодження утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Служби як структурних підрозділів апарату Служби;

пропозиції щодо преміювання керівників Служб та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром;

подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служб для погодження Міністром;

пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Служб для погодження Міністром;

подання щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівників територіальних органів Служб для погодження Міністром, крім заступників керівників територіальних органів Національної поліції;

заяви (рапорти) щодо погодження конкретного періоду надання відпусток керівникам Служби - за 10 робочих днів до запланованого терміну відпустки. У заявах (рапортах) зазначається особа, яка на час відпустки буде виконувати обов'язки керівника Служби.

2. МВС надсилає Службам:

інформацію про визначені Міністром пріоритетні напрями роботи Служб;

затверджені Міністром плани роботи Служб;

погоджені Міністром проект структури центрального апарату Служб, рішення про погодження утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Служб та їх структури або вмотивовану відмову в погодженні;

погодження щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Служби як структурних підрозділів апарату Служби або вмотивовану відмову в погодженні;

погоджені Міністром подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби або вмотивовану відмову в погодженні;

погоджені Міністром пропозиції щодо призначення на посади або звільнення керівників територіальних органів Служби або вмотивовану відмову в погодженні на призначення або звільнення;

погоджені подання щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівників територіальних органів Служб (крім заступників керівників територіальних органів Національної поліції) або вмотивовану відмову в погодженні;

методичні та інформаційні матеріали, спрямовані на формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах;

пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служб, у тому числі рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у Службах;

погоджені заяви (рапорти) щодо конкретного періоду надання відповідного виду відпусток керівникам Служб або вмотивовану відмову в погодженні.

3. За дорученням Міністра взаємодія між МВС та Службами передбачає:

створення спільних робочих груп, проведення колегій, нарад, консультацій з метою забезпечення ефективного виконання покладених на Служби завдань і функцій, удосконалення управлінської діяльності;

проведення заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності МВС, Служб, їх територіальних органів шляхом виконання покладених на них завдань і функцій.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 1466
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar