Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №145 від 21.02.2017. Про затвердження Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в НПУ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2017  № 145

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 березня 2017 р. 
за № 355/30223

Про затвердження Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Національній поліції України

Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 40 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та з метою здійснення єдиного системного і комплексного підходу до забезпечення пожежної безпеки в Національній поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Національній поліції України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України 
21.02.2017 № 145

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 березня 2017 р. 
за № 355/30223

ПОЛОЖЕННЯ 
про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Національній поліції України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру проведення в Національній поліції України (далі - поліція) інструктажів та навчання з пожежної безпеки поліцейських, державних службовців і працівників поліції (далі - працівники), а також перевірки їх знань у цій сфері.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

навчання з питань пожежної безпеки (далі - навчання) - навчання, підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників за тематичними планами і навчальними програмами з пожежної безпеки, затвердженими в установленому порядку;

об’єкт поліції - окрема територія, будівля (споруда), службове приміщення (кабінет) підрозділу поліції;

особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, - працівник поліції, який виконує обов’язки, пов’язані з організацією забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, призначений наказом уповноваженої посадової особи;

підрозділ пожежної безпеки поліції - структурний підрозділ чи окремо визначені посади з пожежної безпеки в органах поліції;

підрозділ поліції - центральний орган управління поліції, територіальні (в тому числі міжрегіональні) органи поліції, головні управління поліції в Автономній Республіці Крим, областях, в містах Києві та Севастополі (далі - ГУНПУ) та їх територіальні (відокремлені) підрозділи, підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління поліції.

3. Працівники поліції повинні:

під час прийняття на службу (роботу) та за місцем служби (роботи) проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежний інструктаж);

проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

4. Організація своєчасного та якісного проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в підрозділах поліції покладається на їх керівників.

5. Перелік посад, при призначенні на які працівники поліції зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, наведено в додатку 1 до цього Положення.

ІІ. Протипожежний інструктаж

1. Протипожежний інструктаж проводиться з:

усіма працівниками поліції, прийнятими на службу (роботу);

особами, які прибули в підрозділ поліції у відрядження, на стажування (навчання) та мають брати безпосередню участь у виконанні завдань, покладених на підрозділ поліції;

іншими особами, які виконують у підрозділах поліції ремонтні або інші роботи.

2. Інструктаж проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням необхідних програмно-методичних і матеріальних засобів з урахуванням особливостей підрозділу, а також безпосередньо на робочому місці працівника до початку виконання ним функціональних обов’язків (посадових інструкцій).

3. У підрозділах поліції програми інструктажів розробляють відповідальні особи за протипожежний стан та затверджують керівники підрозділів за погодженням з підрозділом пожежної безпеки поліції.

4. Перевірку знань здійснює працівник підрозділу пожежної безпеки поліції.

5. Орієнтовний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників поліції під час проведення протипожежного інструктажу, наведено в додатку 2 до цього Положення.

6. Плановий протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками поліції не рідше ніж один раз на півроку.

7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться у спеціально відведеному для цього приміщенні в разі:

прийняття нових нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (норми, правила, інструкції, положення) або внесення змін і доповнень до них;

зміни технологічного процесу, застосування нового або зміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

виявлення факту незадовільного знання працівниками Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (зі змінами), невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння;

перед виконанням разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних), при ліквідації аварій, наслідків стихійного лиха.

8. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або в групах з певною кількістю працівників поліції. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному разі окремо, залежно від причин, що обумовили необхідність його проведення (перед виконанням працівниками поліції та іншими особами у підрозділах поліції разових (тимчасових) пожежонебезпечних (зварювальних, розігрівальних) робіт, при ліквідації аварій, наслідків стихійного лиха).

9. Протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті.

10. Протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань, про що обов’язково робиться запис у графі 9 журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

11. Запис про проведення позапланового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дає дозвіл на виконання робіт, відповідно до  нормативно-правових актів та нормативно-технічних актів у сфері пожежної безпеки.

ІІІ. Навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників поліції

1. Працівники поліції, посади яких зазначені в пунктах 1 - 5 додатка 1 до цього Положення, до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2. Планування навчання осіб, визначених у пунктах 1 - 3 додатка 1 до цього Положення, проводиться підрозділом пожежної безпеки поліції, який складає і подає на затвердження заступнику Голови Національної поліції України перелік посад, на яких потребується проходження навчання наступного року, а осіб, визначених у пунктах 4, 5 додатка 1 до цього Положення, - проводиться підрозділом пожежної безпеки відповідних підрозділів поліції, який складає і подає на затвердження заступника начальника перелік посад, на яких потребується проходження навчання наступного року.

3. Працівники поліції, посади яких зазначені в пунктах 6 - 9 додатка 1 до цього Положення, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо проходять навчання, а потім (один раз на рік) перевірку знань з питань пожежної безпеки в підрозділі пожежної безпеки поліції.

4. Звільнення від проходження навчання надається працівникам поліції, які за попереднім місцем служби (роботи) вже проходили його (відповідно до спеціальності або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення встановленого зразка. Строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.

5. Працівники поліції, які пройшли навчання, від планового інструктажу звільняються. Працівники поліції, які проходили навчання на інших підприємствах, в установах та організаціях, від зазначеного інструктажу не звільняються.

6. Приймання заліків у працівників поліції, які закінчили навчання, а також перевірку їх знань з питань пожежної безпеки проводить комісія з перевірки знань з питань пожежної безпеки (далі - комісія), яка утворюється в центральному органі управління поліції та територіальних органах поліції.

7. Склад комісії затверджується:

у апараті центрального органу управління поліції - наказом поліції (становить 3 особи):

голова комісії - представник підрозділу пожежної безпеки поліції;

члени комісії - працівники, визначені керівництвом поліції;

у головних управліннях поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві - наказом ГУНПУ (становить 3 особи):

голова комісії - представник підрозділу пожежної безпеки поліції;

члени комісії - визначаються керівництвом ГУНПУ.

8. Перелік контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у апараті центрального органу управління поліції розробляється підрозділом пожежної безпеки поліції та затверджується наказом поліції.

9. Перелік контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у підрозділах поліції розробляється підрозділом пожежної безпеки поліції та затверджується наказом ГУНПУ.

10. Заліки приймаються комісією з урахуванням специфікації засобів протипожежного захисту, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння підрозділів поліції, де будуть проходити службу (роботу) працівники поліції.

11. Знання працівників поліції оцінюються за критеріями «ЗАРАХОВАНО», «НЕ ЗАРАХОВАНО», а результати заліків оформляються протоколом засідання комісії, який завіряється (скріплюється) підписами голови і членів комісії.

12. На підставі протоколу засідання комісії працівникам поліції, які успішно склали заліки, видають посвідчення про проходження навчаня з питань пожежної безпеки, зразок якого наведено в додатку 4 до цього Положення (далі - посвідчення).

13. Відмітки про перевірку знань з питань пожежної безпеки вносяться до посвідчення в розділ «Відомість про перевірку знань».

14. Працівники поліції, які мають незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

15. Посвідчення заповнюється від руки або за допомогою комп’ютерної техніки, підписується головою комісії і реєструється в журналі обліку видачі посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки, форма якого наведена у додатку 5 до цього Положення, із присвоєнням порядкового номера.

16. Посвідчення є офіційним документом, має бути в працівника поліції під час перебування на службі (роботі) і є дійсним лише за наявності посвідчення особи.

17. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, його дублікат видається на підставі письмового звернення працівника поліції (із обов’язковим зазначенням обставин втрати посвідчення) до голови комісії, яка видала посвідчення.

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1 
до Положення про інструктажі, навчання 
та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки в Національній поліції України 
(пункт 5 розділу І)

ПЕРЕЛІК 
посад, при призначенні на які працівники поліції зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки

1. Керівництво Національної поліції України:

перший заступник і заступники Голови Національної поліції України, обов’язки яких пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки.

2. Структурні підрозділи апарату центрального органу управління поліції:

керівники структурних підрозділів, заступники керівників, на яких відповідно до функціональних обов’язків покладено організацію роботи щодо забезпечення пожежної безпеки підпорядкованих підрозділів;

посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку в структурних підрозділах апарату центрального органу управління поліції.

3. Міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України та їх територіальні (відокремлені) підрозділи:

керівники підрозділів, заступники керівників, на яких відповідно до функціональних обов’язків покладено організацію роботи щодо забезпечення пожежної безпеки підпорядкованих підрозділів;

посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку в підрозділах.

4. Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління поліції:

керівники, заступники керівників, на яких відповідно до функціональних обов’язків покладено організацію роботи щодо забезпечення пожежної безпеки;

посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку.

5. Головні управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві та їх територіальні (відокремлені) підрозділи:

керівники підрозділів, заступники керівників, на яких відповідно до функціональних обов’язків покладено організацію роботи щодо забезпечення пожежної безпеки підпорядкованих підрозділів;

посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку в підрозділах.

6. Особи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В, а також виконують роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем (повітрям) та один з одним.

7. Електрогазозварювальники.

8. Електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах.

9. Працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні та (або) вибухопожежонебезпечні матеріали, речовини.


Додаток 2 
до Положення про інструктажі, навчання 
та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки в Національній поліції України 
(пункт 5 розділу IІ)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 
питань, з якими необхідно ознайомити працівників поліції під час проведення протипожежного інструктажу

1. Під час проведення протипожежного інструктажу працівники поліції мають бути ознайомлені з:

наявністю вибухопожежонебезпечних виробництв (діяльності, робіт) та їх загальною характеристикою;

чинними на об’єкті правилами, інструкціями, наказами поліції з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;

порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

можливими причинами виникнення пожеж, запобіжними заходами та діями щодо них (у тому числі в процесі роботи та після її завершення);

відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;

наявним на об’єкті порядком (системою) оповіщення людей про пожежу;

діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежно-рятувальних підрозділів, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

правилами використання первинних засобів пожежогасіння;

стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин і матеріалів, що використовуються в цьому приміщенні, на дільниці або на певній споруді;

засобами зв’язку та місцезнаходженням найближчого телефону для виклику пожежно-рятувальної служби;

правилами утримання шляхів евакуації;

призначенням існуючих автоматичних установок пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння;

діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, оповіщення людей про пожежу, проведення евакуації людей з будівель тощо).

2. Проведення інструктажу супроводжується практичним показом застосування існуючих на об’єкті засобів пожежогасіння.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки

Журнал обліку видачі посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (28.04.2017)
Просмотров: 1396
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar