Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №326 від 20.04.2017. Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам


Приказ МВД №326 от 20.04.2017. Об утверждении Изменений в Порядок и условия выплаты денежного обеспечения полицейским Национальной полиции и курсантам высших учебных заведений МВД со специфическими условиями обучения

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2017  № 326

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2017 р. 
за № 601/30469

Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції", з метою впорядкування структури та умов грошового забезпечення поліцейських НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 669/28799, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 лютого 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
20.04.2017 № 326

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2017 р. 
за № 601/30469

ЗМІНИ 
до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання

1. У розділі I:

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. При відбутті до ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання з увільненням з посади грошове забезпечення виплачується до дня зарахування на навчання, про що зазначається в наказі по особовому складу.";

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. При переведенні по службі, пов’язаному з переїздом до іншого населеного пункту, або переведенні до іншого органу Національної поліції грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується включно по день звільнення з посади, що передує даті відбуття до нового місця служби, зазначений в наказі по особовому складу.

При призначенні поліцейського на іншу посаду в одному органі поліції грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, указаного в наказі по особовому складу. Грошове забезпечення за попередньою посадою виплачується по день звільнення з посади, зазначений у наказі по особовому складу, включно. При цьому день звільнення з посади вважається останнім днем служби на відповідній посаді. Якщо в наказі по особовому складу дата призначення на посаду не зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу.";

3) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

"17. Поліцейським за час перебування в службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, яке вони одержували на день вибуття у відрядження, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

доповнити підпункти 2, 3 після цифр "988" словами "залежно від місця фактичного розташування підрозділу апарату або окремого (відокремленого) структурного підрозділу органу поліції";

2) абзац другий пункту 3 після слів "призначення на посаду" доповнити словами ",крім випадків призначення на іншу посаду в одному органі Національної поліції та за умови наявності обчисленої вислуги за попередньою посадою.";

3) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

"6. Поліцейським, які виконують функції державного експерта з питань таємниць, наказом керівника Національної поліції встановлюється надбавка в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

Установлення такої надбавки керівнику Національної поліції здійснюється Міністром внутрішніх справ шляхом видання відповідного наказу.

Поліцейським, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, наказом керівника Національної поліції за фактично виконану роботу встановлюється надбавка в розмірі, який визначається в межах фонду оплати праці та становить до 20 відсотків посадового окладу залежно від обсягу, складності та тривалості роботи.

7. Поліцейським, які проходять службу в умовах режимних обмежень та за своїми функціональними обов’язками постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю (займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом охорони державної таємниці (далі - поліцейські, які проходять службу в умовах режимних обмежень)), установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

Поліцейським, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 70 - 100 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 30 - 70 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 - 30 відсотків.

Установлення поліцейським надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється наказом керівника органу (міжрегіонального органу) поліції на підставі мотивованих рапортів керівників структурних або відокремлених підрозділів органу поліції, погоджених з режимно-секретним підрозділом цього органу, за умови їх призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад відповідного органу поліції, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, надання йому доступу до державної таємниці та постійної роботи із секретною інформацією або її носіями.

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень керівнику Національної поліції встановлюється наказом Міністра внутрішніх справ України.

Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється з дня:

звільнення з посади, за якою вона була встановлена;

припинення доступу до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці;

закінчення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Припинення виплати встановленої раніше надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі відповідного наказу керівника органу поліції.".

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Поліцейським, які тимчасово вибувають із збереженням штатної посади до навчальних закладів (установ) для підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки, первинної професійної підготовки, а також на навчальні збори зі службової підготовки, за час навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад зберігається виплата грошового забезпечення, яке вони отримували на день вибуття, з розрахунку посадового окладу, встановленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць згідно з окремим наказом керівника органу поліції.";

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Поліцейським, звільненим від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або тим, які перебувають у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, що вони отримували на день хвороби, з розрахунку посадового окладу, встановленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць, але не більше ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.";

3) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Поліцейським, які відповідно до законодавства України мають право на відпустку зі збереженням грошового забезпечення, виплата грошового забезпечення здійснюється в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відпустку, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць.";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Поліцейським на період проведення вступного конкурсу (вступних випробувань, співбесіди) до вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, а також за час навчання у вищих начальних закладах на період проведення сесії (за умови підтвердження довідкою-викликом) надається додаткова відпустка (крім чергової) зі збереженням грошового забезпечення за посадою, крім премії.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"При звільнені поліцейського зі служби в поліції розрахунок суми грошового забезпечення, яка підлягає відрахуванню за надмірно нараховану частину щорічної відпустки, здійснюється, виходячи з розміру грошового забезпечення, яке отримав поліцейський за дні чергової відпустки.".

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (30.05.2017)
Просмотров: 2387
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar