Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №923 від 15.12.2011. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 923

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 288/20601

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 20 червня 2013 року N 605,
 від 22 листопада 2016 року N 1229

На виконання вимог статей 10, 16 та 17 Закону України "Про судову експертизу", статті 21 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", абзацу десятого пункту 4 Положення про експертну службу Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 988, з метою посилення контролю за якістю підготовки судових експертів Експертної служби МВС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, що додається.

2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками Експертної служби МВС України, професорсько-викладацьким і перемінним складом факультетів підготовки експертів-криміналістів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2013 р. N 605)

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

5. Цей наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Ю. Захарченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15.12.2011 N 923

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 288/20601

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

(У тексті Положення слово "завірених" у всіх відмінках замінено словом "засвідчених" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року N 605)

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає:

організаційно-правові засади діяльності, функції та порядок формування Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (далі - ЕКК);

порядок та умови присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (далі - Експертна служба);

порядок та умови припинення діяльності працівників Експертної служби як судових експертів;

порядок та умови позбавлення працівників Експертної служби кваліфікації судового експерта.

1.2. У своїй діяльності ЕКК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами МВС України, у тому числі цим Положенням.

1.3. Працівники Експертної служби, які претендують на присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, повинні відповідати вимогам Закону України "Про судову експертизу".

II. Функції, порядок формування та організація роботи ЕКК

2.1. ЕКК є колегіальним органом МВС України з атестації судових експертів Експертної служби.

2.2. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності ЕКК здійснюється Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (далі - ДНДЕКЦ).

ЕКК має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення покладених на неї функцій штампи, бланки, реквізити.

2.3. ЕКК відповідно до покладених на неї завдань:

2.3.1. Розглядає питання про присвоєння, підтвердження та позбавлення кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби, а також припинення їх діяльності як судових експертів з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

2.3.2. Організовує розгляд:

матеріалів судових експертиз, проведених повторно після працівників Експертної служби, висновки яких відрізняються від висновків первинних судових експертиз;

ухвал суду, слідчого судді, рішень судді, подань прокурора, слідчого, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), керівників підрозділів Експертної служби, звернень громадян, а також результатів рецензування висновків експерта та інших документів, що свідчать про допущення судовим експертом Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судових експертиз.

(абзац третій підпункту 2.3.2 пункту 2.3 у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2013 р. N 605)

2.4. Формою роботи ЕКК є засідання.

2.5. Засідання ЕКК з розгляду питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта проводяться згідно з планом-рознарядкою на підвищення кваліфікації, спеціалізацію, стажування та атестацію (у порядку присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта) працівників Експертної служби (далі - план-рознарядка), який складається щопівроку на підставі пропозицій керівників підрозділів Експертної служби і може включати виїзні засідання ЕКК, організація яких здійснюється на базі науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів при ГУМВС, УМВС або за місцем проведення навчання.

У разі необхідності для розгляду питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта засідання ЕКК можуть проводитися позапланово.

При розгляді питань про позбавлення фахівців кваліфікації судового експерта, а також припинення їх діяльності як судових експертів з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи проводяться спеціальні засідання ЕКК.

2.6. У засіданнях ЕКК бере участь її постійний та змінний склад.

2.7. Постійний склад ЕКК затверджується Міністром внутрішніх справ України.

До постійного складу ЕКК входять Голова, заступники Голови, члени ЕКК, фахівець з процесуальних питань судової експертизи та секретар.

(абзац другий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2013 р. N 605)

2.8. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду ЕКК, а також ведення діловодства ЕКК покладаються на секретаря ЕКК. Функціональні обов'язки секретаря ЕКК затверджуються Головою ЕКК.

2.9. Для участі в засіданнях ЕКК як змінний склад залучаються найбільш досвідчені працівники Експертної служби, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

За потреби до змінного складу ЕКК можуть залучатися фахівці державних органів, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій (за їх згодою).

2.10. Серед членів ЕКК, які беруть участь у засіданні, має бути не менше двох фахівців з того виду судової експертизи, з якого ЕКК розглядає питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта.

2.11. ЕКК розглядає питання щодо присвоєння, підтвердження та позбавлення працівників Експертної служби кваліфікації судового експерта з правом проведення тих видів судової експертизи, що наведені в Переліку основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (додаток 1).

2.12. Персональний склад ЕКК на кожне засідання визначається розпорядженням Голови ЕКК за поданням секретаря ЕКК не пізніше ніж за 30 календарних днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення позапланового або спеціального засідання ЕКК.

2.13. До персонального складу ЕКК не можуть включатися фахівці, відносно яких порядком денним засідання ЕКК передбачено розгляд питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта.

2.14. Засідання ЕКК уважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше п'яти фахівців, із них не менше трьох представників її постійного складу.

2.15. На час участі в засіданні ЕКК посадові особи, залучені до роботи в її складі, звільняються від виконання інших завдань і функцій, передбачених за посадами, які вони обіймають, зі збереженням середнього заробітку.

2.16. Засідання ЕКК проводить її Голова або за його рішенням один із заступників Голови ЕКК. У разі відсутності Голови ЕКК його обов'язки виконує один із заступників.

2.17. Перед початком засідання фахівцям, стосовно яких розглядатиметься питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта, оголошується склад ЕКК.

До початку засідання ЕКК фахівці мають право заявити відвід членові ЕКК, якщо вони мають сумнів у його об'єктивності або вважають, що член ЕКК заінтересований у результатах розгляду, чи мають сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕКК без участі члена ЕКК, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" відвід уважається задоволеним.

2.18. Рішення за результатами розгляду питання про присвоєння, підтвердження та позбавлення кваліфікації судового експерта приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕКК.

У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.19. Прийняте рішення, а також хід засідання ЕКК фіксуються в протоколі, що ведеться секретарем ЕКК.

Протокол підписується Головою ЕКК, членами ЕКК, які брали участь у засіданні, та секретарем.

При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, зафіксованим у протоколі, підписують протокол з позначкою "З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

2.20. Після підписання протоколу прийняте рішення оголошується фахівцям, стосовно яких розглядалося питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

III. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта

3.1. Документи, визначені пунктом 4.3 розділу IV, пунктом 5.4 розділу V цього Положення, які є підставою для розгляду питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта, подаються до ЕКК не пізніше ніж за 30 календарних днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення позапланового або спеціального засідання ЕКК.

3.2. Голова ЕКК або один із його заступників доручає керівникові підрозділу, на який покладається організаційне забезпечення діяльності ЕКК, та керівникові профільного підрозділу Експертної служби організувати перевірку правильності оформлення поданих документів, їх відповідності нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз.

Перевірка проводиться у термін, який не має перевищувати 10 днів з дня надходження документів.

3.3. У разі правильності оформлення поданих документів секретар включає до порядку денного засідання ЕКК розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта стосовно фахівця, на якого подано документи.

3.4. При виявленні невідповідності поданих документів вимогам, установленим пунктом 4.3 розділу IV, пунктом 5.4 розділу V цього Положення (у тому числі неналежного їх оформлення, невідповідності внесених до них даних фактичним), зазначені документи в повному обсязі повертаються за належністю для доопрацювання разом із вмотивованим листом Голови ЕКК або одного з його заступників.

Термін доопрацювання не повинен перевищувати десяти днів з дня отримання відповідних матеріалів. Після доопрацювання повернутих документів вони можуть бути повторно подані до ЕКК.

Розгляд повторно поданих документів проводиться в порядку, визначеному пунктами 3.2, 3.3 цього розділу.

3.5. У разі виявлення в поданих документах невідповідностей нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз, а також у разі повторного подання на розгляд ЕКК неналежно оформлених документів працівник не допускається до кваліфікаційного іспиту (тестування та співбесіди), про що повідомляється керівник підрозділу Експертної служби, у якому він працює.

3.6. Результати попереднього розгляду поданих документів фіксуються в протоколі засідання ЕКК, на якому згідно з планом-рознарядкою передбачено розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцям, документи яких розглядалися.

IV. Порядок розгляду ЕКК питання про присвоєння фахівцям кваліфікації судового експерта

4.1. Розгляд питання про присвоєння фахівцям кваліфікації судового експерта відбувається у формі усного кваліфікаційного іспиту. Іспитові білети містять питання із законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства, спеціальної підготовки та судової фотографії, які є складовою частиною програм підготовки судового експерта, і затверджуються Головою ЕКК після схвалення Координаційно-методичною радою (далі - КМР) ДНДЕКЦ.

4.2. Фахівці, стосовно яких розглядається питання про присвоєння кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом, дипломом (дипломами) про освіту та свідоцтвом (свідоцтвами) про присвоєну раніше кваліфікацію судового експерта та її підтвердження (за наявності).

4.3. ЕКК розглядає питання щодо допуску фахівця до кваліфікаційного іспиту на підставі вивчення таких матеріалів:

подання-характеристики на фахівця, складеної та підписаної керівником підрозділу Експертної служби;

засвідчених у встановленому порядку копій наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу Експертної служби, паспорта, дипломів про здобуття фахівцем вищої освіти;

документів, що свідчать про проходження навчання за програмою підготовки судового експерта, яка затверджується головою ЕКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ (для випускників факультетів підготовки експертів-криміналістів вищих навчальних закладів МВС України - засвідченої в установленому порядку копії додатка до диплома про закінчення вищого навчального закладу);

не менше трьох навчальних висновків експерта з кожного виду судової експертизи, з якого розглядатиметься питання про присвоєння фахівцеві кваліфікації судового експерта;

рецензій на навчальні висновки експерта, складених судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні).

4.4. За результатами вивчення документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, ЕКК допускає фахівця до кваліфікаційного іспиту або приймає рішення про відмову фахівцеві в допуску до цього іспиту.

4.5. Фахівці, допущені до кваліфікаційного іспиту, повинні надати відповіді на питання, поставлені в іспитових білетах.

За результатами іспиту складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 2). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ за результатами іспитів на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи працівникам Експертної служби МВС України (додаток 3). У цій відомості виставляються оцінки за п'ятибальною шкалою. Фахівцям присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи в разі отримання оцінок "відмінно" (5), "добре" (4) та "задовільно" (3).

До протоколу засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта долучаються також документи, зазначені в пункті 4.3 цього розділу, які були підставою для допуску фахівців до іспиту, за винятком навчальних висновків експерта, які повертаються за належністю.

4.6. Фахівцям, яким присвоєно кваліфікацію судового експерта, видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 4), яке підписується Головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (додаток 5) (далі - Журнал обліку свідоцтв), ведення якого покладається на секретаря ЕКК.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта є дійсним лише для працівників Експертної служби. При звільненні з посади, передбаченої штатною структурою підрозділу Експертної служби, кваліфікація судового експерта вважається втраченою, а свідоцтво - недійсним.

Документи про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, видані уповноваженими органами з атестації судових експертів до набрання чинності цим Положенням, є дійсними за умови, що фахівці, яким вони видані, є працівниками Експертної служби та підтвердили кваліфікацію судового експерта в порядку, визначеному розділом V цього Положення.

4.7. Фахівці, яким відмовлено в присвоєнні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до кваліфікаційного іспиту, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням керівників підрозділів Експертної служби подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про присвоєння їм кваліфікації судового експерта не раніше, ніж через 6 місяців після прийняття ЕКК рішення про відмову фахівцю в присвоєнні кваліфікації судового експерта або про недопущення до кваліфікаційного іспиту.

4.8. Фахівці, чию кваліфікацію визнано втраченою через обставини, визначені в другому абзаці пункту 4.6 цього розділу, у разі припинення цих обставин можуть подати на ім'я Голови ЕКК рапорт (заяву) про поновлення кваліфікації судового експерта.

Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та розгляд питання про поновлення таким фахівцям кваліфікації судового експерта здійснюються в порядку, установленому розділами III, IV цього Положення.

(розділ IV доповнено пунктом 4.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2013 р. N 605)

V. Порядок розгляду ЕКК питання про підтвердження фахівцям кваліфікації судового експерта або припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи

5.1. Один раз на 5 років судові експерти повинні підтверджувати свою кваліфікацію.

5.2. Перевірка рівня знань працівників з метою підтвердження кваліфікації судового експерта здійснюється шляхом тестування та співбесіди. Тестування проводиться з використанням тестів, що містять питання із законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства, спеціальної підготовки з відповідного виду судової експертизи та судової фотографії, які є складовою частиною програм підготовки судового експерта, та затверджуються Головою ЕКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ.

5.3. Фахівці, стосовно яких розглядається питання про підтвердження кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом, дипломом (дипломами) про освіту і свідоцтвом (свідоцтвами) про присвоєну раніше кваліфікацію судового експерта та свідоцтвом (свідоцтвами) про її підтвердження (за наявності).

5.4. ЕКК розглядає питання щодо допуску фахівця до тестування та співбесіди на підставі вивчення таких матеріалів:

подання-характеристики на фахівця, складеної та підписаної керівником підрозділу Експертної служби;

засвідчених у встановленому порядку копій наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу Експертної служби, паспорта та дипломів про здобуття фахівцем вищої освіти;

не менше трьох копій висновків експерта (для фахівців, які не проводили судову експертизу, - навчальних висновків експерта) з кожного виду судової експертизи, з якого розглядатиметься питання про підтвердження фахівцеві кваліфікації судового експерта;

рецензій на висновки експерта;

копій свідоцтв про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта.

5.5. За результатами вивчення матеріалів, зазначених у пункті 5.4 цього розділу, ЕКК допускає фахівця до тестування та співбесіди або приймає рішення про відмову фахівцю в допуску до них.

5.6. За підсумками тестування та співбесіди з урахуванням рівня професійних знань ЕКК приймає рішення про підтвердження фахівцеві кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи або про відмову в підтвердженні фахівцеві кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

5.7. За результатами розгляду ЕКК питання про підтвердження фахівцеві (фахівцям) кваліфікації судового експерта складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта (додаток 6). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ з проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта) працівників Експертної служби МВС України (додаток 7).

До зазначеного протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 5.4 цього розділу, які були підставою для допуску фахівців до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта, за винятком копій висновків (навчальних висновків) експерта, які повертаються за належністю.

5.8. Фахівцям, яким підтверджено кваліфікацію судового експерта, видається Свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта (додаток 8), яке підписується Головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв.

5.9. Фахівці, яким відмовлено в підтвердженні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до тестування та співбесіди, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням керівників підрозділів Експертної служби подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про підтвердження їм кваліфікації судового експерта не раніше, ніж через 3 місяці після прийняття ЕКК рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації судового експерта або про недопущення до тестування та співбесіди.

5.10. Фахівці в порядку підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи, можуть подати мотивований (у) рапорт (заяву) на ім'я Голови ЕКК про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

Керівник підрозділу Експертної служби візує рапорт (заяву) та у десятиденний строк складає подання з обґрунтуванням доцільності припинення або продовження діяльності фахівця як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи, яке разом з рапортом (заявою) фахівця подається до ЕКК.

На підставі розгляду поданих документів ЕКК приймає рішення про припинення або відмову у припиненні діяльності фахівця як судового експерта з правом проведення певного (их) виду (ів) судової експертизи. Розгляд питання за наявності письмової згоди фахівця може проводитися без його участі.

Про прийняте рішення інформуються заінтересовані особи.

5.11. Якщо надалі виникає службова необхідність у поновленні кваліфікації судового експерта фахівцю, діяльність якого як судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи було припинено рішенням ЕКК у порядку, установленому пунктом 5.10 цього розділу, ним складається відповідний рапорт (заява), що подається на ім'я Голови ЕКК.

Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та розгляд питання про поновлення таким фахівцям кваліфікації судового експерта здійснюються в порядку, установленому розділами III, IV цього Положення.

VI. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та порядок розгляду питання про позбавлення фахівців кваліфікації судового експерта

6.1. Розгляд питання про позбавлення кваліфікації судового експерта здійснюється у разі допущення працівником Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз.

6.2. Підставами для розгляду ЕКК питання про позбавлення кваліфікації судового експерта є допущення працівником Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз.

6.3. Отримавши інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судових експертиз, Голова ЕКК або його заступник призначає службове розслідування.

Службове розслідування проводиться у порядку, встановленому розділом IV Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22.02.2006 N 3460-IV.

6.4. Для розгляду ЕКК питання про позбавлення кваліфікації судового експерта в обов'язковому порядку додаються:

характеристика фахівця, складена і підписана керівником підрозділу Експертної служби;

документи, що містять інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз;

документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз (рішення суду, ухвали слідчого судді, подання прокурора, слідчого, органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, начальника ГУМВС, УМВС, керівника підрозділу Експертної служби, звернення громадян; рецензії на висновки експерта та інші);

(абзац четвертий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2013 р. N 605)

висновок службового розслідування;

письмове пояснення фахівця, стосовно якого пропонується розглянути питання про позбавлення його кваліфікації судового експерта.

6.5. Спеціальне засідання ЕКК відбувається за участю фахівця, стосовно якого розглядається питання про позбавлення кваліфікації судового експерта, його безпосереднього керівника та керівника підрозділу Експертної служби.

Фахівець, стосовно якого винесено питання про позбавлення його кваліфікації судового експерта, прибуває на засідання ЕКК з паспортом і свідоцтвами про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта.

У разі повторної неявки судового експерта на спеціальне засідання ЕКК може розглянути питання за його відсутності.

6.6. За результатами розгляду питання про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта ЕКК приймає одне з таких рішень:

позбавити фахівця кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи;

залишити за фахівцем кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

6.7. Рішення про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта не може бути прийнято пізніше 6 місяців з дня виникнення підстав, зазначених у пункті 6.2 цього розділу.

6.8. За результатами розгляду ЕКК питання про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта (права самостійного проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи) складається протокол спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (додаток 9).

До цього протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 6.4 цього розділу.

6.9. У разі позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи його свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення цих видів судової експертизи та про її підтвердження підлягають вилученню.

Вилучені свідоцтва фахівців, яких позбавлено кваліфікації судового експерта, знищуються, про що складається акт за підписом Голови ЕКК і секретаря ЕКК та робиться відмітка в Журналі обліку свідоцтв.

 

Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліції

І. П. Красюк

 

 

Додаток 1
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України (пункт 2.11)
(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2013 N 605)

 

Перелік
основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС України

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

I. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча і авторознавча

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Балістична

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.5

Дослідження холодної зброї

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухотехнічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів і засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

9.6

Дослідження волосся

9.7

Одорологічні дослідження

II. Інженерно-технічна експертиза

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

III. Економічна експертиза

23

Бухгалтерського та податкового обліку

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

24

Фінансово-господарської діяльності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

25

Фінансово-кредитних операцій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

IV. Товарознавча експертиза

26

Машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

27

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

28

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

29

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

30

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

31

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

32

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

33

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

34

Сортів рослин і порід тварин

13.5.1

Дослідження, пов'язані з сортами рослин

13.5.2

Дослідження, пов'язані з породами тварин

35

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

36

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

37

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

38

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

VI. Психологічна експертиза

39

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

VII. Мистецтвознавча експертиза

40

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

VIII. Гемологічна експертиза

41

Гемологічна

17.1

Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта

Відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України за результатами іспитів на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Журнал обліку свідоцтв про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта

Відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України з проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта)

Свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта

Протокол спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 1065
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar