Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ Мінфіну №427 від 11.04.2017. Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку


 

Приказ Минфина №427 от 11.04.2017. Об утверждении Изменений к Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2017  № 427

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 травня 2017 р. 
за № 567/30435

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
11.04.2017  № 427

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 травня 2017 р. 
за № 567/30435

ЗМІНИ 
до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слово «звітності» замінити словами «та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку,»;

2) у пункті 1.3 слова «і бухгалтерська» замінити словами «, бухгалтерська та інша».

2. У главі 2:

1) в абзаці першому пункту 2.1 слова «що фіксують та підтверджують» замінити словами «які містять відомості про»;

2) перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: «Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.»;

3) в абзаці першому пункту 2.4 слова «і місце», «чи електронний» виключити;

4) пункт 2.6 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.»;

5) в абзаці першому пункту 2.9 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;

6) у пункті 2.10 слова «друкарських машинок, принтерів, засобів механізації» замінити словами «електронних засобів оброблення інформації»;

7) доповнити абзац перший пункту 2.13 після слів «головного бухгалтера» словами «або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства,»;

8) у пункті 2.17 слова «на обчислювальній установці» замінити словами «електронними та іншими засобами».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

слово «, машинограм» виключити;

слово «нагромадження» замінити словом «накопичення»;

2) у пункті 3.5:

слова «(бухгалтерія, обчислювальна установка)» виключити;

слова «і статистичної звітності, декларацій» замінити словами «та іншої звітності»;

3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.»;

4) у пункті 3.7 слова «бухгалтерських звітів, порядок складання яких» замінити словами «бухгалтерської звітності, порядок складання якої».

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1 слово «звітів» замінити словом «звітності»;

2) у пункті 4.2 слово «звітах» замінити словом «звітності»; слова «коректурним способом, тобто» замінити словами «способом «червоного сторно», додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом, відповідно до якого».

5. У главі 5:

1) у пункті 5.2 слова «механізації та» виключити;

2) пункт 5.5 викласти в такій редакції:

«5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є обов’язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.».

6. У главі 6:

1) у пункті 6.2 слово «бухгалтерії» замінити словами «бухгалтерській службі»;

2) пункт 6.6 після слів «виконавчої влади» доповнити словами «, що забезпечує формування державної політики»;

3) пункт 6.7 доповнити словами «або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства»;

4) у пункті 6.8 слово «бухгалтерії» замінити словами «бухгалтерської служби» та доповнити словами «або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства»;

5) у пункті 6.9 слово «фінансової» замінити словами «бухгалтерської та іншої»;

6) у пункті 6.10:

в абзаці першому слово «звітів» замінити словом «звітності»;

в абзаці третьому слова «державній податковій інспекції» замінити словами «територіальному органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску,».

7. У тексті Положення слова «бухгалтерська звітність», «бухгалтерські звіти і баланси» у всіх відмінках замінити словами «бухгалтерська та інша звітність» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту 
прогнозування доходів 
бюджету та методології 
бухгалтерського обліку


Ю.П. Романюк

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 1455
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar