Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Акт, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку


Зразок бланку (форма шаблону) Акту, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації:

Образец бланка (форма шаблона) Акта, составляемого по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки органа по сертификации о соблюдении им правил и порядка сертификации продукции в государственной системе сертификации:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
08 листопада 2016 року N 1873

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2016 р. за N 1526/29656

 

 

 

 

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

_____________________________________________________________________________________
(вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596)

Акт,
що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації

N  

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Код згідно з ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення перевірки:

 

 

Розпорядчий документ, на виконання якого
проводиться перевірка:
наказ від .. N  

посвідчення на перевірку
від .. N  

Тип перевірки:

  планова

  позапланова

 

 

Строк проведення перевірки:

 

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

 

Особи, які беруть участь у перевірці:

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню проведену перевірку:

 

 

Планова

Позапланова

  не було

  не було

  була з .. по
 .. 

Акт перевірки N
  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;  видавався

Вимоги припису:
  виконано;  не виконано

  була з .. по
 .. 

Акт перевірки N
  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався

Вимоги припису:
  виконано; не виконано

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

1

Заявки на сертифікацію продукції, що випускається серійно, приймаються органом із сертифікації тільки від виробника або його посередника

 

 

 

 

Третє речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 1, третє речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 2, перше речення абзацу четвертого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 3, друге речення абзацу третього підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Правил 4, друге речення абзацу другого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 5

2

В органі із сертифікації у наявності:

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

заявки на сертифікацію продукції

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 1, абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 2, абзац перший підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 3, абзац перший підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Правил 4, перше речення абзацу першого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 5, підпункт 4.1.2 пункту 4.1 Правил 6

2.2

письмові гарантії (письмові повідомлення) про те, що заявник не заявляв відповідну продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації

 

 

 

 

Перше речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 1, перше речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 2, абзац другий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 3, абзац другий підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Правил 4, друге речення абзацу першого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 5

2.3

документи посередника виробника продукції, що випускається серійно, про уповноваження його діяти від імені виробника і про те, що виробник бере на себе ті самі зобов'язання, що й заявник

 

 

 

 

Четверте речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 1, четверте речення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Правил 2, друге речення абзацу четвертого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 3, третє речення абзацу третього підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Правил 4, третє речення абзацу другого підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Правил 5

2.4

журнал обліку заявок на сертифікацію продукції та окремі справи про сертифікацію продукції, в яких зберігаються листування та внутрішні документи органу із сертифікації стосовно будь-якої продукції

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Правил 1, абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Правил 2, абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 Правил 3, абзац другий підпункту 5.2.1 пункту 5.2 Правил 4, абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 Правил 6

2.5

акти відбору зразків

 

 

 

 

Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 Правил 1, друге речення підпункту 2.4.2 пункту 2.4 Правил 2, абзац третій підпункту 4.7.2 пункту 4.7 Правил 3, абзац перший підпункту 5.7.7 пункту 5.7 Правил 4, підпункт 4.6.3 пункту 4.6 Правил 5, третє речення підпункту 4.7.2 пункту 4.7 Правил 6

2.6

протоколи випробувань продукції

 

 

 

 

Перше речення підпункту 2.7.3 пункту 2.7 Правил 1, підпункт 2.10.6 пункту 2.10 Правил 2, перше речення підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Правил 3, перше речення підпункту 5.8.8 пункту 5.8 Правил 4, перше речення підпункту 4.7.10 пункту 4.7 Правил 5, перше речення підпункту 4.10.4 пункту 4.10 Правил 6

3

В органі із сертифікації вимоги щодо терміну розгляду заявки на сертифікацію продукції та прийняття рішення за нею дотримуються

 

 

 

 

Друге речення підпункту 2.2.2 пункту 2.2 Правил 1, друге речення підпункту 2.2.2 пункту 2.2 Правил 2, підпункт 4.2.2 пункту 4.2 Правил 3, підпункт 5.2.2 пункту 5.2 Правил 4, підпункт 4.2.3 пункту 4.2 Правил 5, перше речення абзацу першого підпункту 4.2.2 пункту 4.2 Правил 6

4

Відбір зразків продукції для випробувань здійснюється органом із сертифікації в установленому порядку:

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

відбір зразків продукції для випробувань здійснює орган із сертифікації або за його дорученням інша (інший) організація (уповноважений представник), що не залежить від виробника (заявника)

 

 

 

 

Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 Правил 1, підпункт 2.4.1 пункту 2.4 Правил 2, підпункт 4.7.1 пункту 4.7 Правил 3, підпункт 5.7.2 пункту 5.7 Правил 4, підпункт 4.6.1 пункту 4.6 Правил 5, підпункт 4.7.1 пункту 4.7 Правил 6

4.2

відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків

 

 

 

 

Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 Правил 1, друге речення підпункту 2.4.2 пункту 2.4 Правил 2, абзац третій підпункту 4.7.2 пункту 4.7 Правил 3, абзац перший підпункту 5.7.7 пункту 5.7 Правил 4, підпункт 4.6.3 пункту 4.6 Правил 5, третє речення підпункту 4.7.2 пункту 4.7 Правил 6

5

Випробування зразків продукції, що не пройшли ідентифікацію, не проводиться

 

 

 

 

Підпункт 2.4.9 пункту 2.4 Правил 1, підпункт 2.5.4 пункту 2.5 Правил 2, підпункт 4.8.4 пункту 4.8 Правил 3, підпункт 5.7.12 пункту 5.7 Правил 4, підпункт 4.7.4 пункту 4.7 Правил 5, абзац другий підпункту 4.8.2 пункту 4.8 Правил 6

6

Випробування зразків продукції проводяться виключно акредитованими випробувальними лабораторіями, які визначені органом із сертифікації в рішенні за відповідною заявкою

 

 

 

 

Перше речення пункту 3 статті 15 Декрету, абзац перший підпункту 2.7.1 пункту 2.7 Правил 1, абзац перший підпункту 2.10.1 пункту 2.10 Правил 2, абзац перший підпункту 4.10.1 пункту 4.10 Правил 3, абзац п'ятий підпункту 5.2.1 пункту 5.2, підпункт 5.8.1 пункту 5.8 Правил 4, підпункт 4.7.1 пункту 4.7 Правил 5, абзац другий пункту 3.2 Правил 6

7

Зразки продукції випробовуються на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за відповідною заявкою

 

 

 

 

Підпункт 2.7.2 пункту 2.7 Правил 1, підпункт 2.10.2 пункту 2.10 Правил 2, абзац дев'ятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2, підпункт 4.10.3 пункту 4.10 Правил 3, підпункт 5.8.2 пункту 5.8 Правил 4, абзац перший пункту 3.3, абзац дев'ятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2, підпункт 4.7.5 пункту 4.7 Правил 5

8

До розгляду протоколу випробувань продукції посадові особи органу із сертифікації, які безпосередньо брали участь у випробуваннях продукції як представники органу або під контролем яких було проведено випробування, не залучаються

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 2.7.5 пункту 2.7 Правил 1, абзац п'ятий підпункту 2.12.1 пункту 2.12 Правил 2, абзац п'ятий підпункту 5.9.1 пункту 5.9 Правил 4

9

Правила оформлення та видачі сертифіката відповідності дотримано, а саме:

Х

Х

Х

Х

Х

9.1

оригінал сертифіката відповідності видається заявнику за умови позитивних висновків розгляду результатів робіт із сертифікації

 

 

 

 

Підпункт 2.9.2 пункту 2.9 Правил 1, підпункт 2.13.2 пункту 2.13 Правил 2

9.2

орган із сертифікації оформлює сертифікат відповідності за наявності позитивних результатів сертифікаційних випробувань

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 4.11.1 пункту 4.11 Правил 3

9.3

орган із сертифікації видає сертифікат відповідності на підставі позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт, що передбачені в рішенні за відповідною заявкою

 

 

 

 

Друге речення абзацу шостого підпункту 5.9.1 пункту 5.9 Правил 4

9.4

орган із сертифікації оформлює сертифікат відповідності за умови позитивних результатів аналізу протоколів сертифікаційних випробувань

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 4.8.1 пункту 4.8 Правил 5

9.5

орган із сертифікації приймає рішення про видачу сертифіката відповідності за умови позитивних результатів розгляду протоколу випробувань та інших робіт, що передбачені в рішенні за відповідною заявкою

 

 

 

 

Підпункт 4.11.2 пункту 4.11 Правил 6

10

Умови визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном, органом із сертифікації дотримуються

 

 

 

 

Підпункт 2.10.1 пункту 2.10 Правил 1, підпункт 2.14.1 пункту 2.14 Правил 2, підпункт 4.13.4 пункту 4.13 Правил 3, підпункт 5.12.1 пункту 5.12 Правил 4, підпункт 4.9.5 пункту 4.9 Правил 5, підпункт 4.15.3 пункту 4.15 Правил 6

11

В органі із сертифікації розгляд апеляцій або заяв щодо оскарження рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності, зупинення або припинення його дії (далі - заява) здійснюється в установлений строк:

Х

Х

Х

Х

Х

11.1

десять днів з дня надходження заяви

 

 

 

 

Пункт 3.2 Правил 1, пункт 3.2 Правил 2, пункт 6.2 Правил 4

11.2

один місяць з дня надходження заяви чи апеляції

 

 

 

 

пункт 6.2 Правил 3, пункт 6.3 Правил 5, пункт 6.2 Правил 6

 

 

ОПИС
виявлених порушень

N

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) унесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в посвідченні на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

 

 

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки

N

Пояснення, зауваження або заперечення

 
 

 

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
                           (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
                            (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

__________________________
                            (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

__________________________
                            (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
                            (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано .. 

__________________________
                            (посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання цього Акта керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами
_____________________________________________________________________________________

 

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

1

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

10 травня 1993 року N 46-93

-

Декрет

2

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів"

13 вересня 1996 року N 378

03 жовтня 1996 року за N 569/1594

Правила 1

3

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів"

16 січня 1997 року N 19

26 лютого 1997 року за N 52/1856

Правила 2

4

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації"

10 квітня 1997 року N 191

08 серпня 1997 року за N 298/2102

Правила 3

5

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

11 квітня 1997 року N 192

18 червня 1997 року за N 222/2026

Правила 4

6

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення"

27 червня 1997 року N 374

16 вересня 1997 року за N 407/2211

Правила 5

7

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації"

25 квітня 2007 року N 75/91

14 травня 2007 року за N 498/13765

Правила 6


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (27.12.2016)
Просмотров: 692
Всего комментариев: 0
avatar